Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 9k
Вторник, 9 февруари 2021 г. - Брюксел

17. Второ гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване на временното споразумение относно:

Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan и Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2020 г. [2020/2123(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Simon (A9-0002/2021);

Нов план за действие за кръгова икономика
Доклад относно нов план за действие за кръгова икономика [2020/2077(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора
Доклад относно прилагането на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него [2020/2029(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Juan Fernando López Aguilar и María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно процедурите за предоставяне на закрила
Доклад относно прилагането на член 43 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила [2020/2047(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.
Доклад относно публичния достъп до документи (член 122, параграф 7 от Правилника за дейността) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г. [2019/2198(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите
Доклад относно намаляването на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите [2019/2188(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта
Предложение за резолюция B9-0115/2021.

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, сряда, 10 февруари 2021 г., в 9.00 ч.

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност