Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 7k
Tiistai 9. helmikuuta 2021 - Bryssel

17. Toiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraava alustava sopimus:

Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ja Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020
Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2020 [2020/2123(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Simon (A9-0002/2021)

Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma
Mietintö uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta [2020/2077(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano
Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta [2020/2029(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Juan Fernando López Aguilar ja María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Turvapaikkamenettelydirektiivin 43 artiklan täytäntöönpano
Mietintö kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU 43 artiklan täytäntöönpanosta [2020/2047(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Asiakirjojen julkisuus 2016–2018
Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) - Vuosikertomus vuosilta 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Eriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen
Mietintö eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen [2019/2188(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Covid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun
Päätöslauselmaesitys B9-0115/2021.

Äänestykset olivat avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna keskiviikkona 10. helmikuuta 2021 klo 9.00.

Päivitetty viimeksi: 30. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö