Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 7k
Tisdagen den 9 februari 2021 - Bryssel

17. Andra omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade om den preliminära överenskommelsen om följande:

Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan och Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Europeiska centralbanken - årsrapport 2020
Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport 2020 [2020/2123(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Simon (A9-0002/2021);

Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
Betänkande om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin [2020/2077(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel
Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer [2020/2029(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar och María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden
Betänkande om genomförandet av artikel 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd [2020/2047(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018
Betänkande om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 122.7 i arbetsordningen) – årsrapport för 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande
Betänkande om minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande [2019/2188(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott
Resolutionsförslag B9-0115/2021.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, onsdagen den 10 februari 2021 kl. 09.00.

Senaste uppdatering: 30 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy