Показалец 
Протокол
XML 182kPDF 313kWORD 81k
Вторник, 9 февруари 2021 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост ***I (разискване)
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Фактическа забрана на аборта в Полша (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Първо гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Посещение на върховния представител/заместник-председател в Русия във връзка с неотдавнашните репресии срещу протестиращите и опозицията (разискване)
 10.Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен (разискване)
 11.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността) (предприети действия)
 12.Положението в Мианмар (разискване)
 13.Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (разискване)
 14.Обявяване на резултатите от гласуването
 15.Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (продължeние на разискването)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Второ гласуване
 18.Обяснения на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Искане за снемане на имунитета на Алвару Амару
 Приложение 2 - Европейска централна банка: назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Искане за снемане на имунитета на Алвару Амару
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Алвару Амару [2019/2150(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191 от Правилника за дейността))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0030)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 1)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 9.2.2021 г)

Европейска централна банка: назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет
Доклад относно предложението на Европейската централна банка за назначаването на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: НАЗНАЧЕНИЕ НА ФРАНК ЕЛДЕРСОН

Приема се (P9_TA(2021)0031)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 9.2.2021 г)

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст) ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0032)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИСКАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НЕОТЛОЖНАТА ПРОЦЕДУРА

С поименно гласуване (678 гласа „за“, 10 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИСКАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НЕОТЛОЖНАТА ПРОЦЕДУРА

С поименно гласуване (678 гласа „за“, 10 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan и Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИСКАНЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ВМЕСТО ВРЕМЕННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (групата The Left)

Отхвърля се с поименно гласуване (93 гласа „за“, 583 гласа „против“, 16 гласа „въздържал се“).


3. Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan и Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial и Dragoş Pîslaru представиха доклада.

Изказаха се Dragoş Pîslaru (докладчик по становището на комисията EMPL), Pascal Canfin (докладчик по становището на комисията ENVI), François-Xavier Bellamy (докладчик по становището на комисията ITRE) и Roberts Zīle (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказаха се Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (изпълнителен заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Monika Hohlmeier (докладчик по становището на комисията CONT), Corina Crețu (докладчик по становището на комисията REGI), Frances Fitzgerald (докладчик по становището на комисията FEMM), José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Jonás Fernández, от името на групата S&D, Luis Garicano, от името на групата Renew, Antonio Maria Rinaldi, от името на групата ID, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата The Left, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols и Janusz Lewandowski.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas и Lefteris Christoforou.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

Изказа се Ana Paula Zacarias.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3 от протокола от 10.2.2021 г.


4. Състав на комисиите и делегациите

Председателят съобщи, че председателят на Парламента е получил от групата Renew следното решение за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия EMPL: Jordi Cañas

Това решение влиза в сила днес.


5. Фактическа забрана на аборта в Полша (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Фактическа забрана на аборта в Полша (2021/2537(RSP))

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Samira Rafaela, от името на групата Renew, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Sylwia Spurek, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата The Left, Vladimír Bilčík, Robert Biedroń, Karen Melchior, Maximilian Krah, Terry Reintke, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Frances Fitzgerald, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou, Patryk Jaki, Sandra Pereira, Tomasz Frankowski, Heléne Fritzon, Michal Šimečka, Cristian Terheş, Malin Björk, Evelyn Regner, Ramona Strugariu, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Leszek Miller, Sandro Gozi, Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Pina Picierno и Lina Gálvez Muñoz.

Изказаха се Helena Dalli и Ana Paula Zacarias.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 12.46 ч.)


6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.00 ч.


7. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2020 г. [2020/2123(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Simon (A9-0002/2021);

Нов план за действие за кръгова икономика
Доклад относно нов план за действие за кръгова икономика [2020/2077(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора
Доклад относно прилагането на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него [2020/2029(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Juan Fernando López Aguilar и María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно процедурите за предоставяне на закрила
Доклад относно прилагането на член 43 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила [2020/2047(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.
Доклад относно публичния достъп до документи (член 122, параграф 7 от Правилника за дейността) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г. [2019/2198(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите
Доклад относно намаляването на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите [2019/2188(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта
Предложение за резолюция B9-0115/2021.

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19 ч.

(Заседанието беше прекъснато в 13.01 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.03 ч.


9. Посещение на върховния представител/заместник-председател в Русия във връзка с неотдавнашните репресии срещу протестиращите и опозицията (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Посещение на върховния представител/заместник-председател в Русия във връзка с неотдавнашните репресии срещу протестиращите и опозицията (2021/2538(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Thierry Mariani, от името на групата ID, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Clare Daly, от името на групата The Left, Carles Puigdemont i Casamajó, независим член на ЕП, Radosław Sikorski, Tonino Picula, Bernard Guetta, Filip De Man, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Silvia Modig, Dorien Rookmaker, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Traian Băsescu, Sven Mikser, Elsi Katainen, Mounir Satouri, Hermann Tertsch, Francisco José Millán Mon, Raphaël Glucksmann, Michal Šimečka, Jakop G. Dalunde, Assita Kanko, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Andrius Kubilius, Robert Biedroń и Urmas Paet.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Elżbieta Kruk, Željana Zovko, Juozas Olekas, Karin Karlsbro, Antonio López-Istúriz White, Eero Heinäluoma, Frédérique Ries, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Rasa Juknevičienė и Riho Terras.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.


10. Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен (2021/2539(RSP))

Josep Borrell (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се György Hölvényi, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Barry Andrews, от името на групата Renew, Lars Patrick Berg, от името на групата ID, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Mick Wallace, от името на групата The Left, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Kati Piri, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérôme Rivière, Erik Marquardt, Miguel Urbán Crespo, Antoni Comín i Oliveres, Maria Arena, Илхан Кючюк, Ernest Urtasun, Ivan Vilibor Sinčić, Pierfrancesco Majorino, Jordi Solé, Jytte Guteland и Mounir Satouri.

Изказа се Josep Borrell.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Lars Patrick Berg, Dominique Bilde и Jaak Madison, от името на групата ID, относно хуманитарното и политическото положение в Йемен (2021/2539(RSP)) (B9-0118/2021);

- Mick Wallace, от името на групата The Left, относно хуманитарното и политическото положение в Йемен (2021/2539(RSP)) (B9-0119/2021);

- Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ernest Urtasun, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Jordi Solé, Tineke Strik, Alviina Alametsä и Katrin Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, относно хуманитарното и политическото положение в Йемен (2021/2539(RSP)) (B9-0121/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima и Christian Sagartz, от името на групата PPE, относно хуманитарното и политическото положение в Йемен (2021/2539(RSP)) (B9-0123/2021);

- Kati Piri и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно хуманитарното и политическото положение в Йемен (2021/2539(RSP)) (B9-0124/2021);

- Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно хуманитарното и политическото положение в Йемен (2021/2539(RSP)) (B9-0127/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski и Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, относно хуманитарното и политическото положение в Йемен (2021/2539(RSP)) (B9-0129/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8 от протокола от 11.2.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 11.2.2021 г (окончателно гласуване).


11. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни, че препоръките на комисиите ENVI, AGRI и ECON да не се повдигат възражения във връзка с делегираните актове и мерките за изпълнение бяха оповестени на пленарното заседание в понеделник, 8 февруари 2021 г. (точка 7 от протокола от 8.2.2021 г).

Не е изразено никакво възражение срещу тези препоръки в срока от 24 часа, определен в член 111, параграф 6 от Правилника за дейността.

Следователно тези препоръки се считат за одобрени и ще бъдат публикувани в приетите текстове от днешното заседание (P9_TA(2021)0033, P9_TA(2021)0034, P9_TA(2021)0035, P9_TA(2021)0036 и P9_TA(2021)0037).


12. Положението в Мианмар (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Мианмар (2021/2540(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Daniel Caspary, от името на групата PPE, Marianne Vind, от името на групата S&D, Urmas Paet, от името на групата Renew, Jérôme Rivière, от името на групата ID, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата The Left, Dorien Rookmaker, независим член на ЕП, David McAllister, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Alessandro Panza и Mazaly Aguilar.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Изказаха се Pernando Barrena Arza, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Svenja Hahn, Rosanna Conte, Andreas Schieder и Jytte Guteland.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Marisa Matias, от името на групата The Left, относно положението в Мианмар (2021/2540(RSP)) (B9-0116/2021);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä и Niklas Nienaß, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Мианмар (2021/2540(RSP)) (B9-0117/2021);

- Kati Piri, Marianne Vind и Tonino Picula, от името на групата S&D, относно положението в Мианмар (2021/2540(RSP)) (B9-0120/2021);

- Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Илхан Кючюк, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно положението в Мианмар (2021/2540(RSP)) (B9-0122/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský и Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, относно положението в Мианмар (2021/2540(RSP)) (B9-0125/2021);

- Michael Gahler, Billy Kelleher, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Daniel Caspary и Antonio Tajani, от името на групата PPE, относно положението в Мианмар (2021/2540(RSP)) (B9-0128/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8 от протокола от 11.2.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 11.2.2021 г (окончателно гласуване).


13. Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (разискване)

Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна [2019/2202(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Michael Gahler представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (изпълнителен заместник-председател на Комисията).

(Продължение на разискването: точка 15 от протокола от 9.2.2021 г.)


14. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2020 г. [2020/2123(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Simon (A9-0002/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0039)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Нов план за действие за кръгова икономика
Доклад относно нов план за действие за кръгова икономика [2020/2077(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0040)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора
Доклад относно прилагането на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него [2020/2029(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Juan Fernando López Aguilar и María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0041)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно процедурите за предоставяне на закрила
Доклад относно прилагането на член 43 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила [2020/2047(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0042)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.
Доклад относно публичния достъп до документи (член 122, параграф 7 от Правилника за дейността) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г. [2019/2198(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0043)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите
Доклад относно намаляването на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите [2019/2188(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0044)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта
Предложение за резолюция B9-0115/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0045)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)


15. Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (продължeние на разискването)

Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна [2019/2202(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Начало на разискването: точка 13 от протокола от 9.2.2021 г.)

Изказаха се Enikő Győri (докладчик по становището на комисията INTA), Andrea Bocskor, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, от името на групата Renew, Thierry Mariani, от името на групата ID, Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Mick Wallace, от името на групата The Left, Andrius Kubilius, Marek Belka, Karin Karlsbro, Bernhard Zimniok, Krzysztof Jurgiel, Helmut Scholz, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Kosma Złotowski, Sunčana Glavak, Leszek Miller, Eugen Tomac, Carmen Avram, Rasa Juknevičienė и Juozas Olekas.

Изказа се Valdis Dombrovskis (изпълнителен заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11 от протокола от 10.2.2021 г (изменения); точка 2 от протокола от 11.2.2021 г (окончателно гласуване).

(Заседанието беше прекъснато в 19.54 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

16. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 19.59 ч.


17. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на временното споразумение относно:

Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan и Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2020 г. [2020/2123(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Simon (A9-0002/2021);

Нов план за действие за кръгова икономика
Доклад относно нов план за действие за кръгова икономика [2020/2077(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора
Доклад относно прилагането на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него [2020/2029(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Juan Fernando López Aguilar и María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно процедурите за предоставяне на закрила
Доклад относно прилагането на член 43 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила [2020/2047(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.
Доклад относно публичния достъп до документи (член 122, параграф 7 от Правилника за дейността) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г. [2019/2198(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите
Доклад относно намаляването на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите [2019/2188(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта
Предложение за резолюция B9-0115/2021.

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, сряда, 10 февруари 2021 г., в 9.00 ч.


18. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


19. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 679.108/OJME).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.15 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Витанов Петър, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.


Приложение 1 - Искане за снемане на имунитета на Алвару Амару

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Приложение 2 - Европейска централна банка: назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет

Назначение на Франк Елдерсон

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност