Seznam 
Zápis
XML 164kPDF 300kWORD 79k
Úterý, 9. února 2021 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost ***I (rozprava)
 4.Členství ve výborech a v delegacích
 5.Faktické odepření práva na umělé přerušení těhotenství v Polsku (rozprava)
 6.Pokračování denního zasedání
 7.První hlasování
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Návštěva VPC/HR v Rusku s ohledem na nedávný tvrdý zásah proti demonstrantům a opozici (rozprava)
 10.Humanitární a politická situace v Jemenu (rozprava)
 11.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu) (další postup)
 12.Situace v Myanmaru (rozprava)
 13.Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou (rozprava)
 14.Oznámení výsledků hlasování
 15.Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou (pokračování rozpravy)
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Druhé hlasování
 18.Vysvětlení hlasování
 19.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Žádost, aby byl Álvaro Amaro zbaven imunity
 Příloha 2 – Evropská centrální banka: jmenování místopředsedy Rady dohledu


PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Žádost, aby byl Álvaro Amaro zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Álvaro Amaro zbaven imunity [2019/2150(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(vyžaduje se prostá většina)
(tajné hlasování (článek 191 jednacího řádu))

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2021)0030)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 9.2.2021)

Evropská centrální banka: jmenování místopředsedy Rady dohledu
Zpráva o návrhu Evropské centrální banky na jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(vyžaduje se prostá většina)
(tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

NÁVRH ROZHODNUTÍ: JMENOVÁNÍ FRANKA ELDERSONA

přijat (P9_TA(2021)0031)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 9.2.2021)

Kontrola nabývání a držení zbraní (kodifikované znění) ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nabývání a držení zbraní (kodifikované znění) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0032)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 3)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN

ŽÁDOST O POUŽITÍ POSTUPU PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY

(vyžaduje se prostá většina)

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (678 pro, 10 proti, 4 zdržení se).

Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

ŽÁDOST O POUŽITÍ POSTUPU PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (678 pro, 10 proti, 4 zdržení se).

Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan a Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

ŽÁDOST O HLASOVÁNÍ O POZMĚŇOVACÍCH NÁVRZÍCH MÍSTO HLASOVÁNÍ O PŘEDBĚŽNÉ DOHODĚ (skupina The Left)

zamítnuta JH (93 pro, 583 proti, 16 zdržení se)


3. Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan a Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial a Dragoş Pîslaru uvedli zprávu.

Vystoupili: Dragoş Pîslaru (zpravodaj výboru EMPL), Pascal Canfin (zpravodaj výboru ENVI), François-Xavier Bellamy (zpravodaj výboru ITRE) a Roberts Zīle (zpravodaj výboru TRAN).

Vystoupili: Ana Paula Zacarias (úřadující předsedkyně Rady) a Valdis Dombrovskis (výkonný místopředseda Komise).

Vystoupili: Monika Hohlmeier (zpravodajka výboru CONT), Corina Crețu (zpravodajka výboru REGI), Frances Fitzgerald (zpravodajka výboru FEMM), José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Jonás Fernández za skupinu S&D, Luis Garicano za skupinu Renew, Antonio Maria Rinaldi za skupinu ID, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Johan Van Overtveldt za skupinu ECR, José Gusmão za skupinu The Left, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols a Janusz Lewandowski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas a Lefteris Christoforou.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

Vystoupila Ana Paula Zacarias.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 3 zápisu ze dne 10.2.2021.


4. Členství ve výborech a v delegacích

Předsedající oznámila, že předseda Parlamentu obdržel od skupiny Renew toto rozhodnutí, kterým se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor EMPL: Jordi Cañas

Toto rozhodnutí nabylo účinnosti dnešním dnem.


5. Faktické odepření práva na umělé přerušení těhotenství v Polsku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Faktické odepření práva na umělé přerušení těhotenství v Polsku (2021/2537(RSP))

Ana Paula Zacarias (úřadující předsedkyně Rady) a Helena Dalli (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Samira Rafaela za skupinu Renew, Joachim Kuhs za skupinu ID, Sylwia Spurek za skupinu Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Eugenia Rodríguez Palop za skupinu The Left, Vladimír Bilčík, Robert Biedroń, Karen Melchior, Maximilian Krah, Terry Reintke, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Frances Fitzgerald, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou, Patryk Jaki, Sandra Pereira, Tomasz Frankowski, Heléne Fritzon, Michal Šimečka, Cristian Terheş, Malin Björk, Evelyn Regner, Ramona Strugariu, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Leszek Miller, Sandro Gozi, Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Pina Picierno a Lina Gálvez Muñoz.

Vystoupily: Helena Dalli a Ana Paula Zacarias.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:46.)


6. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:00.


7. První hlasování

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020
Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2020 [2020/2123(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Simon (A9-0002/2021);

Nový akční plán pro oběhové hospodářství
Zpráva o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství [2020/2077(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi
Zpráva o provádění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí [2020/2029(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Juan Fernando López Aguilar a María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Provádění článku 43 směrnice o azylovém řízení
Zpráva o provádění článku 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany [2020/2047(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Přístup veřejnosti k dokumentům za období 2016–2018
Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) – výroční zpráva za období 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
Zpráva o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících [2019/2188(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport
Návrh usnesení B9-0115/2021.

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:01.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:03.


9. Návštěva VPC/HR v Rusku s ohledem na nedávný tvrdý zásah proti demonstrantům a opozici (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Návštěva VPC/HR v Rusku s ohledem na nedávný tvrdý zásah proti demonstrantům a opozici (2021/2538(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Thierry Mariani za skupinu ID, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga za skupinu ECR, Clare Daly za skupinu The Left, Carles Puigdemont i Casamajó – nezařazený poslanec, Radosław Sikorski, Tonino Picula, Bernard Guetta, Filip De Man, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Silvia Modig, Dorien Rookmaker, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Traian Băsescu, Sven Mikser, Elsi Katainen, Mounir Satouri, Hermann Tertsch, Francisco José Millán Mon, Raphaël Glucksmann, Michal Šimečka, Jakop G. Dalunde, Assita Kanko, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Andrius Kubilius, Robert Biedroń a Urmas Paet.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Elżbieta Kruk, Željana Zovko, Juozas Olekas, Karin Karlsbro, Antonio López-Istúriz White, Eero Heinäluoma, Frédérique Ries, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Rasa Juknevičienė a Riho Terras.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava skončila.


10. Humanitární a politická situace v Jemenu (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Humanitární a politická situace v Jemenu (2021/2539(RSP))

Josep Borrell (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Vystoupili: György Hölvényi za skupinu PPE, Marc Tarabella za skupinu S&D, Barry Andrews za skupinu Renew, Lars Patrick Berg za skupinu ID, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Mick Wallace za skupinu The Left, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Kati Piri, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérôme Rivière, Erik Marquardt, Miguel Urbán Crespo, Antoni Comín i Oliveres, Maria Arena, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Urtasun, Ivan Vilibor Sinčić, Pierfrancesco Majorino, Jordi Solé, Jytte Guteland a Mounir Satouri.

Vystoupil Josep Borrell.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Lars Patrick Berg, Dominique Bilde a Jaak Madison za skupinu ID o humanitární a politické situaci v Jemenu (2021/2539(RSP)) (B9-0118/2021);

- Mick Wallace za skupinu The Left k humanitární a politické situaci v Jemenu (2021/2539(RSP)) (B9-0119/2021);

- Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ernest Urtasun, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Jordi Solé, Tineke Strik, Alviina Alametsä a Katrin Langensiepen za skupinu Verts/ALE o humanitární a politické situaci v Jemenu (2021/2539(RSP)) (B9-0121/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima a Christian Sagartz za skupinu PPE o humanitární a politické situaci v Jemenu (2021/2539(RSP)) (B9-0123/2021);

- Kati Piri a Marc Tarabella za skupinu S&D o humanitární a politické situaci v Jemenu (2021/2539(RSP)) (B9-0124/2021);

- Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans za skupinu Renew o humanitární a politické situaci v Jemenu (2021/2539(RSP)) (B9-0127/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski a Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR k humanitární a politické situaci v Jemenu (2021/2539(RSP)) (B9-0129/2021).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8 zápisu ze dne 11.2.2021 (pozměňovací návrhy); bod 17 zápisu ze dne 11.2.2021 (konečné hlasování).


11. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu) (další postup)

Předsedající připomněla doporučení výborů ENVI, AGRI a ECON nevyslovit námitku vůči aktům v přenesené pravomoci a prováděcím opatřením oznámeným na plenárním zasedání v pondělí 8. února 2021 (bod 7 zápisu ze dne 8.2.2021).

Vůči těmto doporučením nebyla ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 111 odst. 6 jednacího řádu vyslovena žádná námitka.

Tato doporučení tudíž byla prohlášena za schválená a budou zveřejněna v textech přijatých na denním zasedání konaném tohoto dne (P9_TA(2021)0033, P9_TA(2021)0034, P9_TA(2021)0035, P9_TA(2021)0036 a P9_TA(2021)0037).


12. Situace v Myanmaru (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Myanmaru (2021/2540(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, Marianne Vind za skupinu S&D, Urmas Paet za skupinu Renew, Jérôme Rivière za skupinu ID, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu The Left, Dorien Rookmaker – nezařazená poslankyně, David McAllister, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Alessandro Panza a Mazaly Aguilar.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

Vystoupili: Pernando Barrena Arza, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Svenja Hahn, Rosanna Conte, Andreas Schieder a Jytte Guteland.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Marisa Matias za skupinu The Left o situaci v Myanmaru (2021/2540(RSP)) (B9-0116/2021);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä a Niklas Nienaß za skupinu Verts/ALE o situaci v Myanmaru (2021/2540(RSP)) (B9-0117/2021);

- Kati Piri, Marianne Vind a Tonino Picula za skupinu S&D o situaci v Myanmaru (2021/2540(RSP)) (B9-0120/2021);

- Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans za skupinu Renew o situaci v Myanmaru (2021/2540(RSP)) (B9-0122/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský a Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR o situaci v Myanmaru (2021/2540(RSP)) (B9-0125/2021);

- Michael Gahler, Billy Kelleher, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Daniel Caspary a Antonio Tajani za skupinu PPE o situaci v Myanmaru (2021/2540(RSP)) (B9-0128/2021).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8 zápisu ze dne 11.2.2021 (pozměňovací návrhy); bod 17 zápisu ze dne 11.2.2021 (konečné hlasování).


13. Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou (rozprava)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Michael Gahler uvedl zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (výkonný místopředseda Komise).

(pokračování rozpravy: bod 15 zápisu ze dne 9.2.2021)


14. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020
Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2020 [2020/2123(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Simon (A9-0002/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0039)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

Nový akční plán pro oběhové hospodářství
Zpráva o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství [2020/2077(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0040)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi
Zpráva o provádění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí [2020/2029(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Juan Fernando López Aguilar a María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0041)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

Provádění článku 43 směrnice o azylovém řízení
Zpráva o provádění článku 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany [2020/2047(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0042)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)

Přístup veřejnosti k dokumentům za období 2016–2018
Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) – výroční zpráva za období 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0043)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
Zpráva o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících [2019/2188(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0044)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport
Návrh usnesení B9-0115/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0045)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)


15. Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou (pokračování rozpravy)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(začátek rozpravy: bod 13 zápisu ze dne 9.2.2021)

Vystoupili: Enikő Győri (zpravodajka výboru INTA), Andrea Bocskor za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Petras Auštrevičius za skupinu Renew, Thierry Mariani za skupinu ID, Thomas Waitz za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga za skupinu ECR, Mick Wallace za skupinu The Left, Andrius Kubilius, Marek Belka, Karin Karlsbro, Bernhard Zimniok, Krzysztof Jurgiel, Helmut Scholz, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Kosma Złotowski, Sunčana Glavak, Leszek Miller, Eugen Tomac, Carmen Avram, Rasa Juknevičienė a Juozas Olekas.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (výkonný místopředseda Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11 zápisu ze dne 10.2.2021 (pozměňovací návrhy); bod 2 zápisu ze dne 11.2.2021 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 19:54.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

16. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 19:59.


17. Druhé hlasování

Parlament hlasoval o předběžných dohodách:

Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan a Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020
Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2020 [2020/2123(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Simon (A9-0002/2021);

Nový akční plán pro oběhové hospodářství
Zpráva o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství [2020/2077(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi
Zpráva o provádění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí [2020/2029(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Juan Fernando López Aguilar a María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Provádění článku 43 směrnice o azylovém řízení
Zpráva o provádění článku 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany [2020/2047(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Přístup veřejnosti k dokumentům za období 2016–2018
Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) – výroční zpráva za období 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
Zpráva o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících [2019/2188(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport
Návrh usnesení B9-0115/2021.

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, středu 10. února 2021 v 9:00.


18. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


19. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 679.108/OJME).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.


Příloha 1 – Žádost, aby byl Álvaro Amaro zbaven imunity

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Příloha 2 – Evropská centrální banka: jmenování místopředsedy Rady dohledu

Jmenování Franka Eldersona

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Poslední aktualizace: 30. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí