Indeks 
Protokol
XML 163kPDF 301kWORD 77k
Tirsdag den 9. februar 2021 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet ***I (forhandling)
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.De facto-forbuddet mod aborter i Polen (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Første afstemningsrunde
 8.Genoptagelse af mødet
 9.NF/HR's besøg i Rusland i lyset af den seneste tids undertrykkelse af demonstranter og oppositionen (forhandling)
 10.Den humanitære og politiske situation i Yemen (forhandling)
 11.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 111, stk. 6, og artikel 112, stk. 4, litra d) (opfølgning)
 12.Situationen i Myanmar (forhandling)
 13.EU's associeringsaftale med Ukraine (forhandling)
 14.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 15.EU's associeringsaftale med Ukraine (fortsat forhandling)
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Anden afstemningsrunde
 18.Stemmeforklaringer
 19.Stemmerettelser og -intentioner
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Anmodning om ophævelse af Álvaro Amaros immunitet
 Bilag 2 - Udnævnelse af næstformanden i Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd


FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Anmodning om ophævelse af Álvaro Amaros immunitet
Betænkning om anmodning om ophævelse af Álvaro Amaros immunitet [2019/2150(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191))

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0030)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 9.2.2021)

Udnævnelse af næstformanden i Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
Betænkning om Den Europæiske Centralbanks forslag til udnævnelse af næstformanden i Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

FORSLAG TIL AFGØRELSE: UDNÆVNELSE AF FRANK ELDERSON

Vedtaget (P9_TA(2021)0031)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 9.2.2021)

Kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation) ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0032)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

ANMODNING OM UOPSÆTTELIG FORHANDLING

Ved afstemning ved navneopråb (678 for, 10 imod, 4 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

ANMODNING OM UOPSÆTTELIG FORHANDLING

Ved afstemning ved navneopråb (678 for, 10 imod, 4 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan og Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ANMODNING OM AT SÆTTE ÆNDRINGSFORSLAG UNDER AFSTEMNING I STEDET FOR DEN FORELØBIGE AFTALE (The Left-Gruppen)

Forkastet ved AN (93 for, 583 imod, 16 hverken/eller)


3. Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan og Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial og Dragoş Pîslaru forelagde betænkningen.

Talere: Dragoş Pîslaru (ordfører for udtalelse fra EMPL), Pascal Canfin (ordfører for udtalelse fra ENVI), François-Xavier Bellamy (ordfører for udtalelse fra ITRE) og Roberts Zīle (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Talere: Ana Paula Zacarias (formand for Rådet) og Valdis Dombrovskis (ledende næstformand for Kommissionen).

Talere: Monika Hohlmeier (ordfører for udtalelse fra CONT), Corina Crețu (ordfører for udtalelse fra REGI), Frances Fitzgerald (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Luis Garicano for Renew-Gruppen, Antonio Maria Rinaldi for ID-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Johan Van Overtveldt for ECR-Gruppen, José Gusmão for The Left-Gruppen, Mislav Kolakušić, løsgænger, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols og Janusz Lewandowski.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas og Lefteris Christoforou.

Taler: Valdis Dombrovskis.

FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

Taler: Ana Paula Zacarias.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3 i protokollen af 10.2.2021.


4. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Mødeformanden meddelte, at formanden for Parlamentet fra Renew-Gruppen havde modtaget følgende afgørelse om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

EMPL: Jordi Cañas

Afgørelsen finder anvendelse fra dags dato.


5. De facto-forbuddet mod aborter i Polen (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: De facto-forbuddet mod aborter i Polen (2021/2537(RSP))

Ana Paula Zacarias (formand for Rådet) og Helena Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Samira Rafaela for Renew-Gruppen, Joachim Kuhs for ID-Gruppen, Sylwia Spurek for Verts/ALE-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Eugenia Rodríguez Palop for The Left-Gruppen, Vladimír Bilčík, Robert Biedroń, Karen Melchior, Maximilian Krah, Terry Reintke, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Frances Fitzgerald, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou, Patryk Jaki, Sandra Pereira, Tomasz Frankowski, Heléne Fritzon, Michal Šimečka, Cristian Terheş, Malin Björk, Evelyn Regner, Ramona Strugariu, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Leszek Miller, Sandro Gozi, Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Pina Picierno og Lina Gálvez Muñoz.

Talere: Helena Dalli og Ana Paula Zacarias.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 12.46.)


6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.00.


7. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020
Betænkning om Den Europæiske Centralbank - årsberetning for 2020 [2020/2123(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Simon (A9-0002/2021)

Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi
Betænkning om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi [2020/2077(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Gennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel
Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor [2020/2029(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Juan Fernando López Aguilar og María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Gennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet
Betænkning om gennemførelsen af artikel 43 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse [2020/2047(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Aktindsigt - årsrapport for 2016-2018
Betænkning om aktindsigt (forretningsordenens artikel 122, stk. 7) – årsberetning for 2016-2018 [2019/2198(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde
Betænkning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde [2019/2188(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Covid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt
Forslag til beslutning B9-0115/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00.

(Mødet afbrudt kl. 13.01)


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.03.


9. NF/HR's besøg i Rusland i lyset af den seneste tids undertrykkelse af demonstranter og oppositionen (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: NF/HR's besøg i Rusland i lyset af den seneste tids undertrykkelse af demonstranter og oppositionen (2021/2538(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Clare Daly for The Left-Gruppen, Carles Puigdemont i Casamajó, løsgænger, Radosław Sikorski, Tonino Picula, Bernard Guetta, Filip De Man, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Silvia Modig, Dorien Rookmaker, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Traian Băsescu, Sven Mikser, Elsi Katainen, Mounir Satouri, Hermann Tertsch, Francisco José Millán Mon, Raphaël Glucksmann, Michal Šimečka, Jakop G. Dalunde, Assita Kanko, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Andrius Kubilius, Robert Biedroń og Urmas Paet.

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Talere: Elżbieta Kruk, Željana Zovko, Juozas Olekas, Karin Karlsbro, Antonio López-Istúriz White, Eero Heinäluoma, Frédérique Ries, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Rasa Juknevičienė og Riho Terras.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


10. Den humanitære og politiske situation i Yemen (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den humanitære og politiske situation i Yemen (2021/2539(RSP))

Josep Borrell (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: György Hölvényi for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Barry Andrews for Renew-Gruppen, Lars Patrick Berg for ID-Gruppen, Hannah Neumann for Verts/ALE-Gruppen, Mick Wallace for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Kati Piri, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérôme Rivière, Erik Marquardt, Miguel Urbán Crespo, Antoni Comín i Oliveres, Maria Arena, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Urtasun, Ivan Vilibor Sinčić, Pierfrancesco Majorino, Jordi Solé, Jytte Guteland og Mounir Satouri.

Taler: Josep Borrell.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Lars Patrick Berg, Dominique Bilde og Jaak Madison for ID-Gruppen om den humanitære og politiske situation i Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0118/2021)

- Mick Wallace for The Left-Gruppen om den humanitære og politiske situation i Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0119/2021)

- Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ernest Urtasun, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Jordi Solé, Tineke Strik, Alviina Alametsä og Katrin Langensiepen for Verts/ALE-Gruppen om den humanitære og politiske situation i Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0121/2021)

- Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima og Christian Sagartz for PPE-Gruppen om den humanitære og politiske situation i Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0123/2021)

- Kati Piri og Marc Tarabella for S&D-Gruppen om den humanitære og politiske situation i Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0124/2021)

- Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans for Renew-Gruppen om den humanitære og politiske situation i Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0127/2021)

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski og Witold Jan Waszczykowski for ECR-Gruppen om den humanitære og politiske situation i Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0129/2021).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8 i protokollen af 11.2.2021 (ændringsforslag); punkt 17 i protokollen af 11.2.2021 (endelig afstemning).


11. Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 111, stk. 6, og artikel 112, stk. 4, litra d) (opfølgning)

Formanden mindede om, at henstillingerne fra ENVI, AGRI og ECON om ikke at gøre indsigelse mod de delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltningerne var blevet bekendtgjort på plenarmødet mandag den 8. februar 2021 (punkt 7 i protokollen af 8.2.2021).

Der var ikke gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 111, stk. 6.

Henstillingerne ansås derfor for vedtaget, og de ville blive offentliggjort under dagens Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0033, P9_TA(2021)0034, P9_TA(2021)0035, P9_TA(2021)0036 og P9_TA(2021)0037).


12. Situationen i Myanmar (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Myanmar (2021/2540(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Marianne Vind for S&D-Gruppen, Urmas Paet for Renew-Gruppen, Jérôme Rivière for ID-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, Marisa Matias for The Left-Gruppen, Dorien Rookmaker, løsgænger, David McAllister, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Alessandro Panza og Mazaly Aguilar.

FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

Talere: Pernando Barrena Arza, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Svenja Hahn, Rosanna Conte, Andreas Schieder og Jytte Guteland.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Marisa Matias for The Left-Gruppen om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0116/2021)

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä og Niklas Nienaß for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0117/2021)

- Kati Piri, Marianne Vind og Tonino Picula for S&D-Gruppen om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0120/2021)

- Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans for Renew-Gruppen om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0122/2021)

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský og Witold Jan Waszczykowski for ECR-Gruppen om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0125/2021)

- Michael Gahler, Billy Kelleher, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Daniel Caspary og Antonio Tajani for PPE-Gruppen om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0128/2021).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8 i protokollen af 11.2.2021 (ændringsforslag); punkt 17 i protokollen af 11.2.2021 (endelig afstemning).


13. EU's associeringsaftale med Ukraine (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine [2019/2202(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Michael Gahler forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (Ledende næstformand i Kommissionen).

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 15 i protokollen af 9.2.2021)


14. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020
Betænkning om Den Europæiske Centralbank - årsberetning for 2020 [2020/2123(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Simon (A9-0002/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0039)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi
Betænkning om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi [2020/2077(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0040)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

Gennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel
Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor [2020/2029(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Juan Fernando López Aguilar og María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0041)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Gennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet
Betænkning om gennemførelsen af artikel 43 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse [2020/2047(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0042)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Aktindsigt - årsrapport for 2016-2018
Betænkning om aktindsigt (forretningsordenens artikel 122, stk. 7) – årsberetning for 2016-2018 [2019/2198(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0043)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde
Betænkning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde [2019/2188(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0044)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

Covid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt
Forslag til beslutning B9-0115/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0045)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)


15. EU's associeringsaftale med Ukraine (fortsat forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine [2019/2202(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 13 i protokollen af 9.2.2021)

Talere: Enikő Győri (ordfører for udtalelse fra INTA), Andrea Bocskor for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Petras Auštrevičius for Renew-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Thomas Waitz for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Mick Wallace for The Left-Gruppen, Andrius Kubilius, Marek Belka, Karin Karlsbro, Bernhard Zimniok, Krzysztof Jurgiel, Helmut Scholz, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Kosma Złotowski, Sunčana Glavak, Leszek Miller, Eugen Tomac, Carmen Avram, Rasa Juknevičienė og Juozas Olekas.

Taler: Valdis Dombrovskis (Ledende næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11 i protokollen af 10.2.2021 (ændringsforslag); punkt 2 i protokollen af 11.2.2021 (endelig afstemning).

(Mødet afbrudt kl. 19.54.)


FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

16. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 19.59.


17. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om den foreløbige aftale om:

Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan og Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020
Betænkning om Den Europæiske Centralbank - årsberetning for 2020 [2020/2123(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Simon (A9-0002/2021)

Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi
Betænkning om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi [2020/2077(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Gennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel
Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor [2020/2029(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Juan Fernando López Aguilar og María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Gennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet
Betænkning om gennemførelsen af artikel 43 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse [2020/2047(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Aktindsigt - årsrapport for 2016-2018
Betænkning om aktindsigt (forretningsordenens artikel 122, stk. 7) – årsberetning for 2016-2018 [2019/2198(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde
Betænkning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde [2019/2188(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Covid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt
Forslag til beslutning B9-0115/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, onsdag 10. februar 2021 kl. 09.00.


18. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


19. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 679.108/OJME).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.


Bilag 1 - Anmodning om ophævelse af Álvaro Amaros immunitet

STEMMELISTE

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bilag 2 - Udnævnelse af næstformanden i Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

Udnævnelse af Frank Elderson

STEMMELISTE

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Seneste opdatering: 30. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik