Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 164kPDF 296kWORD 78k
Tiistai 9. helmikuuta 2021 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen ***I (keskustelu)
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Puolassa voimaan tullut aborttikielto (keskustelu)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Ensimmäiset äänestykset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan vierailu Venäjälle mielenosoittajiin ja opposition edustajiin äskettäin kohdistettujen tukahduttamistoimien valossa (keskustelu)
 10.Jemenin humanitaarinen ja poliittinen tilanne (keskustelu)
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta) (jatkotoimenpiteet)
 12.Myanmarin tilanne (keskustelu)
 13.EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (keskustelu)
 14.Äänestystulosten ilmoittaminen
 15.EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (jatkoa keskustelulle)
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Toiset äänestykset
 18.Äänestysselitykset
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Álvaro Amaron koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Liite 2 - Euroopan keskuspankki: valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen


Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Álvaro Amaron koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö Álvaro Amaron koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2019/2150(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(yksinkertainen enemmistö)
(salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artikla))

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0030)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 9.2.2021 liite 1)

Euroopan keskuspankki: valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen
Mietintö Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(yksinkertainen enemmistö)
(Salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta))

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI: FRANK ELDERSONIN NIMITTÄMINEN

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0031)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 9.2.2021 liite 2)

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (kodifikaatio) ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (kodifikaatio) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0032)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Unionin lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä koskevat säännöt: väliaikainen helpotus ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KIIREELLISTÄ KÄSITTELYÄ KOSKEVA PYYNTÖ

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (678 puolesta, 10 vastaan, 4 tyhjää).

Väliaikaiset toimenpiteet, jotka koskevat todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa (II koontiasetus) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KIIREELLISTÄ KÄSITTELYÄ KOSKEVA PYYNTÖ

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (678 puolesta, 10 vastaan, 4 tyhjää).

Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ja Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PYYNTÖ ÄÄNESTÄÄ TARKISTUKSISTA ALUSTAVAN SOPIMUKSEN SIJASTA (The Left -ryhmä)

Hylättiin NHÄ:ssä (93 puolesta, 583 vastaan, 16 tyhjää)


3. Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ja Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial ja Dragoş Pîslaru esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Dragoş Pîslaru (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pascal Canfin (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), François-Xavier Bellamy (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Roberts Zīle (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puheenvuorot: Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission johtava varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Corina Crețu (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Frances Fitzgerald (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano Renew-ryhmän puolesta, Antonio Maria Rinaldi ID-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johan Van Overtveldt ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Mislav Kolakušić, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols ja Janusz Lewandowski.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas ja Lefteris Christoforou.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

Ana Paula Zacarias käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 3.


4. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies on vastaanottanut Renew-ryhmältä seuraavan päätöksen valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

EMPL-valiokunta: Jordi Cañas

Päätös tulee voimaan tänään.


5. Puolassa voimaan tullut aborttikielto (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Puolassa voimaan tullut aborttikielto (2021/2537(RSP))

Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Helena Dalli (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Samira Rafaela Renew-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Sylwia Spurek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop The Left -ryhmän puolesta, Vladimír Bilčík, Robert Biedroń, Karen Melchior, Maximilian Krah, Terry Reintke, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Frances Fitzgerald, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou, Patryk Jaki, Sandra Pereira, Tomasz Frankowski, Heléne Fritzon, Michal Šimečka, Cristian Terheş, Malin Björk, Evelyn Regner, Ramona Strugariu, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Leszek Miller, Sandro Gozi, Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Pina Picierno ja Lina Gálvez Muñoz.

Puheenvuorot: Helena Dalli ja Ana Paula Zacarias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 12.46.)


6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.00.


7. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020
Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2020 [2020/2123(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Simon (A9-0002/2021)

Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma
Mietintö uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta [2020/2077(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano
Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta [2020/2029(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Juan Fernando López Aguilar ja María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Turvapaikkamenettelydirektiivin 43 artiklan täytäntöönpano
Mietintö kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU 43 artiklan täytäntöönpanosta [2020/2047(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Asiakirjojen julkisuus 2016–2018
Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) - Vuosikertomus vuosilta 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Eriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen
Mietintö eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen [2019/2188(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Covid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun
Päätöslauselmaesitys B9-0115/2021.

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 19.00.

(Istunto keskeytettiin klo 13.01.)


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.03.


9. Komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan vierailu Venäjälle mielenosoittajiin ja opposition edustajiin äskettäin kohdistettujen tukahduttamistoimien valossa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan vierailu Venäjälle mielenosoittajiin ja opposition edustajiin äskettäin kohdistettujen tukahduttamistoimien valossa (2021/2538(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Clare Daly The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Carles Puigdemont i Casamajó, Radosław Sikorski, Tonino Picula, Bernard Guetta, Filip De Man, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Silvia Modig, Dorien Rookmaker, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Traian Băsescu, Sven Mikser, Elsi Katainen, Mounir Satouri, Hermann Tertsch, Francisco José Millán Mon, Raphaël Glucksmann, Michal Šimečka, Jakop G. Dalunde, Assita Kanko, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Andrius Kubilius, Robert Biedroń ja Urmas Paet.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Elżbieta Kruk, Željana Zovko, Juozas Olekas, Karin Karlsbro, Antonio López-Istúriz White, Eero Heinäluoma, Frédérique Ries, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Rasa Juknevičienė ja Riho Terras.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Jemenin humanitaarinen ja poliittinen tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Jemenin humanitaarinen ja poliittinen tilanne (2021/2539(RSP))

Josep Borrell (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: György Hölvényi PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Barry Andrews Renew-ryhmän puolesta, Lars Patrick Berg ID-ryhmän puolesta, Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mick Wallace The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Kati Piri, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérôme Rivière, Erik Marquardt, Miguel Urbán Crespo, Antoni Comín i Oliveres, Maria Arena, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Urtasun, Ivan Vilibor Sinčić, Pierfrancesco Majorino, Jordi Solé, Jytte Guteland ja Mounir Satouri.

Josep Borrell käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Lars Patrick Berg, Dominique Bilde ja Jaak Madison ID-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta ja poliittisesta tilanteesta (2021/2539(RSP)) (B9-0118/2021)

- Mick Wallace The Left -ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta ja poliittisesta tilanteesta (2021/2539(RSP)) (B9-0119/2021)

- Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ernest Urtasun, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Jordi Solé, Tineke Strik, Alviina Alametsä ja Katrin Langensiepen Verts/ALE-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta ja poliittisesta tilanteesta (2021/2539(RSP)) (B9-0121/2021)

- Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima ja Christian Sagartz PPE-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta ja poliittisesta tilanteesta (2021/2539(RSP)) (B9-0123/2021)

- Kati Piri ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta ja poliittisesta tilanteesta (2021/2539(RSP)) (B9-0124/2021)

- Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta ja poliittisesta tilanteesta (2021/2539(RSP)) (B9-0127/2021)

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski ja Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta ja poliittisesta tilanteesta (2021/2539(RSP)) (B9-0129/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 8 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 17 (lopullinen äänestys).


11. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies muistutti, että ENVI-, AGRI- ja ECON-valiokuntien suosituksista olla vastustamatta delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanotoimenpiteitä ilmoitettiin täysistunnossa maanantaina 8. helmikuuta 2021 (istunnon pöytäkirja 8.2.2021, kohta 7).

Näitä suosituksia ei ole vastustettu työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdassa vahvistetun 24 tunnin määräajan kuluessa.

Näin ollen nämä suositukset katsotaan hyväksytyiksi ja julkaistaan tämän päivän hyväksytyissä teksteissä (P9_TA(2021)0033, P9_TA(2021)0034, P9_TA(2021)0035, P9_TA(2021)0036 ja P9_TA(2021)0037).


12. Myanmarin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Myanmarin tilanne (2021/2540(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Marianne Vind S&D-ryhmän puolesta, Urmas Paet Renew-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Dorien Rookmaker, David McAllister, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Alessandro Panza ja Mazaly Aguilar.

Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

Puheenvuorot: Pernando Barrena Arza, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Svenja Hahn, Rosanna Conte, Andreas Schieder ja Jytte Guteland.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marisa Matias The Left -ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0116/2021)

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä ja Niklas Nienaß Verts/ALE-ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0117/2021)

- Kati Piri, Marianne Vind ja Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0120/2021)

- Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0122/2021)

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský ja Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0125/2021)

- Michael Gahler, Billy Kelleher, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Daniel Caspary ja Antonio Tajani PPE-ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0128/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 8 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 17 (lopullinen äänestys).


13. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (keskustelu)

Mietintö EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2202(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Michael Gahler esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission johtava varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 9.2.2021, kohta 15)


14. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020
Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2020 [2020/2123(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Simon (A9-0002/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0039)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma
Mietintö uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta [2020/2077(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0040)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

Ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano
Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta [2020/2029(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Juan Fernando López Aguilar ja María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0041)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

Turvapaikkamenettelydirektiivin 43 artiklan täytäntöönpano
Mietintö kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU 43 artiklan täytäntöönpanosta [2020/2047(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0042)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

Asiakirjojen julkisuus 2016–2018
Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) - Vuosikertomus vuosilta 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0043)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Eriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen
Mietintö eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen [2019/2188(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0044)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

Covid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun
Päätöslauselmaesitys B9-0115/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0045)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)


15. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (jatkoa keskustelulle)

Mietintö EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2202(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 9.2.2021, kohta 13)

Puheenvuorot: Enikő Győri (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrea Bocskor PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius Renew-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Thomas Waitz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Mick Wallace The Left -ryhmän puolesta, Andrius Kubilius, Marek Belka, Karin Karlsbro, Bernhard Zimniok, Krzysztof Jurgiel, Helmut Scholz, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Kosma Złotowski, Sunčana Glavak, Leszek Miller, Eugen Tomac, Carmen Avram, Rasa Juknevičienė ja Juozas Olekas.

Valdis Dombrovskis (komission johtava varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 2 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 19.54.)


Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER

16. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 19.59.


17. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraava alustava sopimus:

Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ja Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020
Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2020 [2020/2123(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Simon (A9-0002/2021)

Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma
Mietintö uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta [2020/2077(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano
Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta [2020/2029(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Juan Fernando López Aguilar ja María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Turvapaikkamenettelydirektiivin 43 artiklan täytäntöönpano
Mietintö kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU 43 artiklan täytäntöönpanosta [2020/2047(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Asiakirjojen julkisuus 2016–2018
Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) - Vuosikertomus vuosilta 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Eriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen
Mietintö eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen [2019/2188(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Covid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun
Päätöslauselmaesitys B9-0115/2021.

Äänestykset olivat avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna keskiviikkona 10. helmikuuta 2021 klo 9.00.


18. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


19. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 679.108/OJME).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


Liite 1 - Álvaro Amaron koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Liite 2 - Euroopan keskuspankki: valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen

Frank Eldersonin nimittäminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Päivitetty viimeksi: 30. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö