Rodyklė 
Protokolas
XML 162kPDF 301kWORD 79k
Antradienis, 2021 m. vasario 9 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 3.Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas ***I (diskusijos)
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 5.Faktinis abortų uždraudimas Lenkijoje (diskusijos)
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Pirmasis balsavimas
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio vizitas į Rusiją, kur neseniai įvykdytos protestuotojų ir opozicijos represijos (diskusijos)
 10.Humanitarinė ir politinė padėtis Jemene (diskusijos)
 11.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis ir 112 straipsnio 4 dalies d punktas) (tolesni veiksmai)
 12.Padėtis Mianmare (diskusijos)
 13.ES asociacijos susitarimas su Ukraina (diskusijos)
 14.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 15.ES asociacijos susitarimas su Ukraina (diskusijų tęsinys)
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Antrasis balsavimas
 18.Paaiškinimai dėl balsavimo
 19.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Prašymas atšaukti Álvaro Amaro imunitetą
 2 priedas. Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas


PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

Prašymas atšaukti Álvaro Amaro imunitetą
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Álvaro Amaro imunitetą [2019/2150(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2021)0030)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 1)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2021 02 09 protokolo 1 priedas)

Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas
Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO: DE FRANK ELDERSON PASKYRIMAS

Priimta (P9_TA(2021)0031)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 2)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2021 02 09 protokolo 2 priedas)

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė (kodifikavimas) ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (kodifikuota redakcija) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0032)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 3)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Laiko tarpsnių naudojimo taisyklių laikinas palengvinimas Bendrijos oro uostuose ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRAŠYMAS TAIKYTI SKUBOS TVARKĄ

Po vardinio balsavimo (678 balsavo už, 10 – prieš, 4 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Laikinosios priemonės dėl pažymėjimų ir licencijų galiojimo („Omnibus II“) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRAŠYMAS TAIKYTI SKUBOS TVARKĄ

Po vardinio balsavimo (678 balsavo už, 10 – prieš, 4 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ir Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRAŠYMAS BALSUOTI DĖL PAKEITIMŲ, O NE DĖL PRELIMINARAUS SUSITARIMO (The Left frakcija)

Po vardinio balsavimo atmesta (93 balsavo už, 583 – prieš, 16 – susilaikė)


3. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ir Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial ir Dragoş Pîslaru pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dragoş Pîslaru (EMPL komiteto nuomonės referentas), Pascal Canfin (ENVI komiteto nuomonės referentas), François-Xavier Bellamy (ITRE komiteto nuomonės referentas) ir Roberts Zīle (TRAN komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Ana Paula Zacarias (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Valdis Dombrovskis (vykdomasis Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Kalbėjo Monika Hohlmeier (CONT komiteto nuomonės referentė), Corina Crețu (REGI komiteto nuomonės referentė), Frances Fitzgerald (FEMM komiteto nuomonės referentė), José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Jonás Fernández S&D frakcijos vardu, Luis Garicano Renew frakcijos vardu, Antonio Maria Rinaldi ID frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Johan Van Overtveldt ECR frakcijos vardu, José Gusmão The Left frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Mislav Kolakušić, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols ir Janusz Lewandowski.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas ir Lefteris Christoforou.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Ana Paula Zacarias.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 02 10 protokolo 3 punktas


4. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkė pranešė, kad Parlamento pirmininkas gavo šį frakcijos „Renew“ sprendimą pakeisti komitetų ir delegacijų sudėtį:

EMPL komitetas: Jordi Cañas

Šis sprendimas įsigalioja šiandien.


5. Faktinis abortų uždraudimas Lenkijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Faktinis abortų uždraudimas Lenkijoje (2021/2537(RSP))

Ana Paula Zacarias (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Helena Dalli (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Samira Rafaela Renew frakcijos vardu, Joachim Kuhs ID frakcijos vardu, Sylwia Spurek Verts/ALE frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Eugenia Rodríguez Palop The Left frakcijos vardu, Vladimír Bilčík, Robert Biedroń, Karen Melchior, Maximilian Krah, Terry Reintke, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Frances Fitzgerald, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou, Patryk Jaki, Sandra Pereira, Tomasz Frankowski, Heléne Fritzon, Michal Šimečka, Cristian Terheş, Malin Björk, Evelyn Regner, Ramona Strugariu, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Leszek Miller, Sandro Gozi, Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Pina Picierno ir Lina Gálvez Muñoz.

Kalbėjo Helena Dalli ir Ana Paula Zacarias.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 12.46 val.)


6. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.00 val.


7. Pirmasis balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Europos Centrinio Banko 2020 m. metinė ataskaita
Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2020 m. metinės ataskaitos [2020/2123(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Simon (A9-0002/2021);

Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas
Pranešimas dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano [2020/2077(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Direktyvos dėl kovos su prekyba žmonėmis įgyvendinimas
Pranešimas dėl Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimo [2020/2029(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Juan Fernando López Aguilar ir María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Prieglobsčio procedūrų direktyvos 43 straipsnio įgyvendinimas
Pranešimas dėl 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 43 straipsnio įgyvendinimo [2020/2047(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Visuomenės teisės susipažinti su dokumentais 2016–2018 m.
Pranešimas dėl 2016–2018 m. metinės ataskaitos dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 7 dalis) [2019/2198(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui
Pranešimas dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui [2019/2188(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

COVID-19 poveikis jaunimui ir sportui
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0115/2021.

Balsavimas vyks iki14.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 19.00 val.

(Posėdis sustabdytas 13.01 val.)


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.03 val.


9. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio vizitas į Rusiją, kur neseniai įvykdytos protestuotojų ir opozicijos represijos (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio vizitas į Rusiją, kur neseniai įvykdytos protestuotojų ir opozicijos represijos (2021/2538(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Thierry Mariani ID frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Clare Daly, The Left frakcijos vardu, Carles Puigdemont i Casamajó, nepriklausomas Parlamento narys, Radosław Sikorski, Tonino Picula, Bernard Guetta, Filip De Man, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Silvia Modig, Dorien Rookmaker, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Traian Băsescu, Sven Mikser, Elsi Katainen, Mounir Satouri, Hermann Tertsch, Francisco José Millán Mon, Raphaël Glucksmann, Michal Šimečka, Jakop G. Dalunde, Assita Kanko, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Andrius Kubilius, Robert Biedroń ir Urmas Paet.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Elżbieta Kruk, Željana Zovko, Juozas Olekas, Karin Karlsbro, Antonio López-Istúriz White, Eero Heinäluoma, Frédérique Ries, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Rasa Juknevičienė ir Riho Terras.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Diskusijos baigtos.


10. Humanitarinė ir politinė padėtis Jemene (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Humanitarinė ir politinė padėtis Jemene (2021/2539(RSP))

Josep Borrell (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo György Hölvényi PPE frakcijos vardu, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Barry Andrews Renew frakcijos vardu, Lars Patrick Berg ID frakcijos vardu, Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Mick Wallace The Left frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Fabio Massimo Castaldo, Kati Piri, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérôme Rivière, Erik Marquardt, Miguel Urbán Crespo, Antoni Comín i Oliveres, Maria Arena, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Urtasun, Ivan Vilibor Sinčić, Pierfrancesco Majorino, Jordi Solé, Jytte Guteland ir Mounir Satouri.

Kalbėjo Josep Borrell.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

- Lars Patrick Berg, Dominique Bilde ir Jaak Madison ID frakcijos vardu, dėl humanitarinės ir politinės padėties Jemene (2021/2539(RSP)) (B9-0118/2021);

- Mick Wallace The Left frakcijos vardu, dėl humanitarinės ir politinės padėties Jemene (2021/2539(RSP)) (B9-0119/2021);

- Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ernest Urtasun, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Jordi Solé, Tineke Strik, Alviina Alametsä ir Katrin Langensiepen Verts/ALE frakcijos vardu, dėl humanitarinės ir politinės padėties Jemene (2021/2539(RSP)) (B9-0121/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima ir Christian Sagartz PPE frakcijos vardu, dėl humanitarinės ir politinės padėties Jemene (2021/2539(RSP)) (B9-0123/2021);

- Kati Piri ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, dėl humanitarinės ir politinės padėties Jemene (2021/2539(RSP)) (B9-0124/2021);

- Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu, dėl humanitarinės ir politinės padėties Jemene (2021/2539(RSP)) (B9-0127/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski ir Witold Jan Waszczykowski ECR frakcijos vardu, dėl Humanitarinės ir politinės padėties Jemene (2021/2539(RSP)) (B9-0129/2021).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 02 11 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2021 02 11 protokolo 17 punktas (galutinis balsavimas).


11. Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis ir 112 straipsnio 4 dalies d punktas) (tolesni veiksmai)

Pirmininkė priminė, kad 2021 m. vasario 8 d., pirmadienį, plenariniame posėdyje buvo paskelbtos ENVI, AGRI ir ECON komitetų rekomendacijos neprieštarauti deleguotiesiems aktams ir įgyvendinimo priemonėms. (2021 02 08 protokolo 7 punktas).

Per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl šių rekomendacijų.

Todėl šios rekomendacijos laikomos patvirtintomis ir bus paskelbtos šios dienos posėdžio rubrikoje „Priimti tekstai“ (P9_TA(2021)0033, P9_TA(2021)0034, P9_TA(2021)0035, P9_TA(2021)0036 ir P9_TA(2021)0037).


12. Padėtis Mianmare (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Mianmare (2021/2540(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Marianne Vind S&D frakcijos vardu, Urmas Paet Renew frakcijos vardu, Jérôme Rivière ID frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, Marisa Matias The Left frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Dorien Rookmaker, David McAllister, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Alessandro Panza ir Mazaly Aguilar.

PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Pernando Barrena Arza, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Svenja Hahn, Rosanna Conte, Andreas Schieder ir Jytte Guteland.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

- Marisa Matias The Left frakcijos vardu dėl padėties Mianmare (2021/2540(RSP)) (B9-0116/2021);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä ir Niklas Nienaß Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Mianmare (2021/2540(RSP)) (B9-0117/2021);

- Kati Piri, Marianne Vind ir Tonino Picula S&D frakcijos vardu dėl padėties Mianmare (2021/2540(RSP)) (B9-0120/2021);

- Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu dėl padėties Mianmare (2021/2540(RSP)) (B9-0122/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský ir Witold Jan Waszczykowski ECR frakcijos vardu dėl padėties Mianmare (2021/2540(RSP)) (B9-0125/2021);

- Michael Gahler, Billy Kelleher, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Daniel Caspary ir Antonio Tajani PPE frakcijos vardu dėl padėties Mianmare (2021/2540(RSP)) (B9-0128/2021).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 02 11 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2021 02 11 protokolo 17 punktas (galutinis balsavimas).


13. ES asociacijos susitarimas su Ukraina (diskusijos)

Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimo [2019/2202(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Michael Gahler pristatė pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (vykdomasis Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

(Diskusijų tęsinys: 2021 02 09 protokolo 15 punktas)


14. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

Europos Centrinio Banko 2020 m. metinė ataskaita
Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2020 m. metinės ataskaitos [2020/2123(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Simon (A9-0002/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0039)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 5)

Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas
Pranešimas dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano [2020/2077(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0040)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 6)

Direktyvos dėl kovos su prekyba žmonėmis įgyvendinimas
Pranešimas dėl Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimo [2020/2029(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Juan Fernando López Aguilar ir María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0041)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 7)

Prieglobsčio procedūrų direktyvos 43 straipsnio įgyvendinimas
Pranešimas dėl 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 43 straipsnio įgyvendinimo [2020/2047(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0042)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2016–2018 m.
Pranešimas dėl 2016–2018 m. metinės ataskaitos dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 7 dalis) [2019/2198(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0043)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 9)

Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui
Pranešimas dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui [2019/2188(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0044)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)

COVID-19 poveikis jaunimui ir sportui
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0115/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0045)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 11)


15. ES asociacijos susitarimas su Ukraina (diskusijų tęsinys)

Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimo [2019/2202(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Diskusijų pradžia: 2021 02 09 protokolo 13 punktas)

Kalbėjo Enikő Győri (INTA komiteto nuomonės referentė), Andrea Bocskor PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius Renew frakcijos vardu, Thierry Mariani ID frakcijos vardu, Thomas Waitz Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Mick Wallace The Left frakcijos vardu, Andrius Kubilius, Marek Belka, Karin Karlsbro, Bernhard Zimniok, Krzysztof Jurgiel, Helmut Scholz, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Kosma Złotowski, Sunčana Glavak, Leszek Miller, Eugen Tomac, Carmen Avram, Rasa Juknevičienė ir Juozas Olekas.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (vykdomasis Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 02 10 protokolo 11 punktas (pakeitimai); 2021 02 11 protokolo 2 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 19.54 val.)


PIRMININKAVO: Nicola BEER
Pirmininko pavaduotoja

16. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 19.59 val.


17. Antrasis balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl preliminaraus susitarimo dėl šių dokumentų:

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ir Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Europos Centrinio Banko 2020 m. metinė ataskaita
Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2020 m. metinės ataskaitos [2020/2123(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Simon (A9-0002/2021);

Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas
Pranešimas dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano [2020/2077(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Direktyvos dėl kovos su prekyba žmonėmis įgyvendinimas
Pranešimas dėl Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimo [2020/2029(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Juan Fernando López Aguilar ir María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Prieglobsčio procedūrų direktyvos 43 straipsnio įgyvendinimas
Pranešimas dėl 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 43 straipsnio įgyvendinimo [2020/2047(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2016–2018 m.
Pranešimas dėl 2016–2018 m. metinės ataskaitos dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 7 dalis) [2019/2198(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui
Pranešimas dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui [2019/2188(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

COVID-19 poveikis jaunimui ir sportui
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0115/2021.

Balsavimas vyks iki 21.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2021 m. vasario 10 d., trečiadienio, 09.00 val.


18. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


19. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 679.108/OJME).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.15 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.


1 priedas. Prašymas atšaukti Álvaro Amaro imunitetą

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


2 priedas. Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas

Frank Elderson paskyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Atnaujinta: 2021 m. birželio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika