Indekss 
Protokols
XML 163kPDF 301kWORD 78k
Otrdiena, 2021. gada 9. februāris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Balsošanas rezultātu paziņošana
 3.Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide ***I (debates)
 4.Komisiju un delegāciju sastāvs
 5.Abortu faktisks aizliegums Polijā (debates)
 6.Sēdes atsākšana
 7.Pirmais balsošanas laiks
 8.Sēdes atsākšana
 9.PV/AP vizīte uz Krieviju, ņemot vērā nesenās represijas pret protestētājiem un opozīcijas pārstāvjiem (debates)
 10.Humanitārā un politiskā situācija Jemenā (debates)
 11.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 111. panta 6. punkts un 112. panta 4. punkta d) apakšpunkts) (veiktie pasākumi)
 12.Stāvoklis Mjanmā (debates)
 13.ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (debates)
 14.Balsošanas rezultātu paziņošana
 15.ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (debašu turpinājums)
 16.Sēdes atsākšana
 17.Otrais balsošanas laiks
 18.Balsojumu skaidrojumi
 19.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Pieprasījums atcelt Álvaro Amaro imunitāti
 2. pielikums - Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana


SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus:

Pieprasījums atcelt Álvaro Amaro imunitāti
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Álvaro Amaro imunitāti [2019/2150(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklāta balsošana (Reglamenta 191. pants))

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0030).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (9.2.2021. protokola 1. pielikums )

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana
Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0007/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS: FRANK ELDERSON IECELŠANA

Pieņemts (P9_TA(2021)0031).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (9.2.2021. protokola 2. pielikums )

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (kodifikācija) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (kodifikācija) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0032).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Pagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19 pandēmijas dēļ ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN komiteja.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PIEPRASĪJUMS PIEMĒROT STEIDZAMĪBAS PROCEDŪRU

Balsojot PS (678 par, 10 pret, 4 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN komiteja.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PIEPRASĪJUMS PIEMĒROT STEIDZAMĪBAS PROCEDŪRU

Balsojot PS (678 par, 10 pret, 4 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan un Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PIEPRASĪJUMS BALSOT NEVIS PAR PROVIZORISKO VIENOŠANOS, BET PAR GROZĪJUMIEM (grupa “The Left”)

Noraidīts, balsojot PS (93 par, 583 pret, 16 atturas).


3. Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan un Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial un Dragoş Pîslaru iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dragoş Pîslaru (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Pascal Canfin (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), François-Xavier Bellamy (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs) un Roberts Zīle (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Ana Paula Zacarias (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks).

Uzstājās Monika Hohlmeier (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Corina Crețu (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Frances Fitzgerald (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Luis Garicano grupas “Renew” vārdā, Antonio Maria Rinaldi ID grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Johan Van Overtveldt ECR grupas vārdā, José Gusmão grupas “The Left” vārdā, Mislav Kolakušić, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols un Janusz Lewandowski.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas un Lefteris Christoforou.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

SĒDI VADA: Roberta METSOLA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ana Paula Zacarias.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.2.2021. protokola 3. punkts.


4. Komisiju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītāja paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs ir saņēmis šādu grupas “Renew” lēmumu, ar ko groza komisiju un delegāciju sastāvu:

EMPL komiteja: Jordi Cañas

Šis lēmums stājas spēkā šajā dienā.


5. Abortu faktisks aizliegums Polijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Abortu faktisks aizliegums Polijā (2021/2537(RSP)).

Ana Paula Zacarias (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Helena Dalli (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Samira Rafaela grupas “Renew” vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, Sylwia Spurek Verts/ALE grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Eugenia Rodríguez Palop grupas “The Left” vārdā, Vladimír Bilčík, Robert Biedroń, Karen Melchior, Maximilian Krah, Terry Reintke, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Frances Fitzgerald, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou, Patryk Jaki, Sandra Pereira, Tomasz Frankowski, Heléne Fritzon, Michal Šimečka, Cristian Terheş, Malin Björk, Evelyn Regner, Ramona Strugariu, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Leszek Miller, Sandro Gozi, Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Pina Picierno un Lina Gálvez Muñoz.

Uzstājās Helena Dalli un Ana Paula Zacarias.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.46.)


6. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.00.


7. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats
Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskatu [2020/2123(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Simon (A9-0002/2021).

Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns
Ziņojums par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu [2020/2077(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Jan Huitema (A9-0008/2021).

Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana
Ziņojums par Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu [2020/2029(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Juan Fernando López Aguilar un María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021).

Patvēruma procedūru direktīvas 43. panta īstenošana
Ziņojums attiecībā uz Direktīvas 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 43. panta piemērošanu [2020/2047(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Erik Marquardt (A9-0005/2021).

Publiska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā
Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 122. panta 7. punkts) — gada ziņojumi par 2016.–2018. gadu [2019/2198(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021).

Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam
Ziņojums par nevienlīdzības samazināšanu, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam [2019/2188(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Özlem Demirel (A9-0006/2021).

Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0115/2021.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 14.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 19.00.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.01.)


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.03.


9. PV/AP vizīte uz Krieviju, ņemot vērā nesenās represijas pret protestētājiem un opozīcijas pārstāvjiem (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: PV/AP vizīte uz Krieviju, ņemot vērā nesenās represijas pret protestētājiem un opozīcijas pārstāvjiem (2021/2538(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Thierry Mariani ID grupas vārdā, Sergey Lagodinsky Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Clare Daly grupas “The Left” vārdā, Carles Puigdemont i Casamajó, pie grupām nepiederošs deputāts, Radosław Sikorski, Tonino Picula, Bernard Guetta, Filip De Man, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Silvia Modig, Dorien Rookmaker, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Traian Băsescu, Sven Mikser, Elsi Katainen, Mounir Satouri, Hermann Tertsch, Francisco José Millán Mon, Raphaël Glucksmann, Michal Šimečka, Jakop G. Dalunde, Assita Kanko, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Andrius Kubilius, Robert Biedroń un Urmas Paet.

SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Elżbieta Kruk, Željana Zovko, Juozas Olekas, Karin Karlsbro, Antonio López-Istúriz White, Eero Heinäluoma, Frédérique Ries, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Rasa Juknevičienė un Riho Terras.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Debates tika slēgtas.


10. Humanitārā un politiskā situācija Jemenā (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Humanitārā un politiskā situācija Jemenā (2021/2539(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās György Hölvényi PPE grupas vārdā, Marc Tarabella S&D grupas vārdā, Barry Andrews grupas “Renew” vārdā, Lars Patrick Berg ID grupas vārdā, Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Mick Wallace grupas “The Left” vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Kati Piri, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérôme Rivière, Erik Marquardt, Miguel Urbán Crespo, Antoni Comín i Oliveres, Maria Arena, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Urtasun, Ivan Vilibor Sinčić, Pierfrancesco Majorino, Jordi Solé, Jytte Guteland un Mounir Satouri.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Lars Patrick Berg, Dominique Bilde un Jaak Madison ID grupas vārdā - par humanitāro un politisko situāciju Jemenā (2021/2539(RSP)) (B9-0118/2021);

- Mick Wallace grupas “The Left” vārdā - par humanitāro un politisko situāciju Jemenā (2021/2539(RSP)) (B9-0119/2021);

- Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ernest Urtasun, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Jordi Solé, Tineke Strik, Alviina Alametsä un Katrin Langensiepen Verts/ALE grupas vārdā - par humanitāro un politisko situāciju Jemenā (2021/2539(RSP)) (B9-0121/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima un Christian Sagartz PPE grupas vārdā - par humanitāro un politisko situāciju Jemenā (2021/2539(RSP)) (B9-0123/2021);

- Kati Piri un Marc Tarabella S&D grupas vārdā - par humanitāro un politisko situāciju Jemenā (2021/2539(RSP)) (B9-0124/2021);

- Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā - par humanitāro un politisko situāciju Jemenā (2021/2539(RSP)) (B9-0127/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski un Witold Jan Waszczykowski ECR grupas vārdā - par humanitāro un politisko situāciju Jemenā (2021/2539(RSP)) (B9-0129/2021).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.2.2021. protokola 8. punkts (grozījumi); 11.2.2021. protokola 17. punkts (galīgais balsojums).


11. Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 111. panta 6. punkts un 112. panta 4. punkta d) apakšpunkts) (veiktie pasākumi)

Sēdes vadītāja atgādināja, ka par ENVI, AGRI un ECON komitejas ieteikumiem neizteikt iebildumus pret deleģētajiem aktiem un īstenošanas pasākumiem tika paziņots pirmdienas, 2021. gada 8. februāra, plenārsēdē (8.2.2021. protokola 7. punkts).

Reglamenta 111. panta 6. punktā paredzētajā divdesmit četru stundu termiņā nebija izteikts neviens iebildums pret šiem ieteikumiem.

Tādējādi attiecīgos ieteikumus uzskata par apstiprinātiem, un tie būs publicēti šīs dienas plenārsēdes sadaļā “Pieņemtie teksti” (P9_TA(2021)0033, P9_TA(2021)0034, P9_TA(2021)0035, P9_TA(2021)0036 un P9_TA(2021)0037).


12. Stāvoklis Mjanmā (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Mjanmā (2021/2540(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Marianne Vind S&D grupas vārdā, Urmas Paet grupas “Renew” vārdā, Jérôme Rivière ID grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Marisa Matias grupas “The Left” vārdā, Dorien Rookmaker, pie grupām nepiederoša deputāte, David McAllister, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Alessandro Panza un Mazaly Aguilar.

SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pernando Barrena Arza, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Svenja Hahn, Rosanna Conte, Andreas Schieder un Jytte Guteland.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Marisa Matias grupas “The Left” vārdā - par stāvokli Mjanmā (2021/2540(RSP)) (B9-0116/2021);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä un Niklas Nienaß Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Mjanmā (2021/2540(RSP)) (B9-0117/2021);

- Kati Piri, Marianne Vind un Tonino Picula S&D grupas vārdā - par stāvokli Mjanmā (2021/2540(RSP)) (B9-0120/2021);

- Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā - par stāvokli Mjanmā (2021/2540(RSP)) (B9-0122/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský un Witold Jan Waszczykowski ECR grupas vārdā - par stāvokli Mjanmā (2021/2540(RSP)) (B9-0125/2021);

- Michael Gahler, Billy Kelleher, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Daniel Caspary un Antonio Tajani PPE grupas vārdā - par stāvokli Mjanmā (2021/2540(RSP)) (B9-0128/2021).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.2.2021. protokola 8. punkts (grozījumi); 11.2.2021. protokola 17. punkts (galīgais balsojums).


13. ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (debates)

Ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu [2019/2202(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A9-0219/2020).

Michael Gahler iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks).

(Debašu turpinājums: 9.2.2021. protokola 15. punkts)


14. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus:

Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats
Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskatu [2020/2123(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Simon (A9-0002/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0039).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns
Ziņojums par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu [2020/2077(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Jan Huitema (A9-0008/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0040).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana
Ziņojums par Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu [2020/2029(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Juan Fernando López Aguilar un María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0041).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

Patvēruma procedūru direktīvas 43. panta īstenošana
Ziņojums attiecībā uz Direktīvas 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 43. panta piemērošanu [2020/2047(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Erik Marquardt (A9-0005/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0042).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

Publiska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā
Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 122. panta 7. punkts) — gada ziņojumi par 2016.–2018. gadu [2019/2198(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0043).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam
Ziņojums par nevienlīdzības samazināšanu, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam [2019/2188(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Özlem Demirel (A9-0006/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0044).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0115/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0045).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)


15. ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (debašu turpinājums)

Ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu [2019/2202(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A9-0219/2020).

(Debašu sākums: 9.2.2021. protokola 13. punkts)

Uzstājās Enikő Győri (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Andrea Bocskor PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Petras Auštrevičius grupas “Renew” vārdā, Thierry Mariani ID grupas vārdā, Thomas Waitz Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Mick Wallace grupas “The Left” vārdā, Andrius Kubilius, Marek Belka, Karin Karlsbro, Bernhard Zimniok, Krzysztof Jurgiel, Helmut Scholz, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Kosma Złotowski, Sunčana Glavak, Leszek Miller, Eugen Tomac, Carmen Avram, Rasa Juknevičienė un Juozas Olekas.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.2.2021. protokola 11. punkts (grozījumi); 11.2.2021. protokola 2. punkts (galīgais balsojums).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.54.)


SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

16. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 19.59.


17. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par provizorisko vienošanos attiecībā uz šādu dokumentu:

Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan un Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats
Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskatu [2020/2123(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Simon (A9-0002/2021).

Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns
Ziņojums par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu [2020/2077(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Jan Huitema (A9-0008/2021).

Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana
Ziņojums par Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu [2020/2029(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Juan Fernando López Aguilar un María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021).

Patvēruma procedūru direktīvas 43. panta īstenošana
Ziņojums attiecībā uz Direktīvas 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 43. panta piemērošanu [2020/2047(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Erik Marquardt (A9-0005/2021).

Publiska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā
Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 122. panta 7. punkts) — gada ziņojumi par 2016.–2018. gadu [2019/2198(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021).

Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam
Ziņojums par nevienlīdzības samazināšanu, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam [2019/2188(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Özlem Demirel (A9-0006/2021).

Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0115/2021.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, trešdien, 2021. gada 10. februārī, plkst. 9.00.


18. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


19. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 679.108/OJME).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


1. pielikums - Pieprasījums atcelt Álvaro Amaro imunitāti

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


2. pielikums - Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana

Frank Elderson iecelšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 30. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika