Index 
Notulen
XML 165kPDF 302kWORD 78k
Dinsdag 9 februari 2021 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht ***I (debat)
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Het feitelijke verbod op abortus in Polen (debat)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Eerste stemming
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Bezoek van de VV/HV aan Rusland in het licht van het recente harde optreden tegen demonstranten en de oppositie (debat)
 10.Humanitaire en politieke situatie in Jemen (debat)
 11.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement) (volgende stappen)
 12.De situatie in Myanmar (debat)
 13.Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne (debat)
 14.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 15.Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne (voortzetting van het debat)
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Tweede stemming
 18.Stemverklaringen
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro
 Bijlage 2 - Europese Centrale Bank: benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht


VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.30 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro [2019/2150(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191 van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0030)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 9.2.2021)

Europese Centrale Bank: benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht
Verslag over het voorstel van de Europese Centrale Bank voor de benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN FRANK ELDERSON

Aangenomen (P9_TA(2021)0031)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 9.2.2021)

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (codificatie) ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (codificatie) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0032)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Regels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie: tijdelijke ontheffing ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - Commissie vervoer en toerisme

(Gewone meerderheid)

VERZOEK OM TOEPASSING VAN DE URGENTIEPROCEDURE

Bij HS (678 voor, 10 tegen, 4 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - Commissie vervoer en toerisme

(Gewone meerderheid)

VERZOEK OM TOEPASSING VAN DE URGENTIEPROCEDURE

Bij HS (678 voor, 10 tegen, 4 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan en Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

(Gewone meerderheid)

VERZOEK OM IN PLAATS VAN HET VOORLOPIG AKKOORD DE AMENDEMENTEN IN STEMMING TE BRENGEN (Fractie The Left)

Verworpen bij HS (93 voor, 583 tegen, 16 onthoudingen)


3. Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan en Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial en Dragoş Pîslaru geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Dragoş Pîslaru (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Pascal Canfin (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), François-Xavier Bellamy (rapporteur voor advies van de commissie ITRE) en Roberts Zīle (rapporteur voor advies van de commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Corina Crețu (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Frances Fitzgerald (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Antonio Maria Rinaldi, namens de ID-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de Fractie The Left, Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols en Janusz Lewandowski.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas en Lefteris Christoforou.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ana Paula Zacarias.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3 van de notulen van 10.2.2021.


4. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter deelt mee dat de Voorzitter van het Parlement van de Renew-Fractie het volgende besluit tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties heeft ontvangen:

commissie EMPL: Jordi Cañas

Dit besluit wordt vandaag van kracht.


5. Het feitelijke verbod op abortus in Polen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het feitelijke verbod op abortus in Polen (2021/2537(RSP))

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Samira Rafaela, namens de Renew-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, Sylwia Spurek, namens de Verts/ALE-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop, namens de Fractie The Left, Vladimír Bilčík, Robert Biedroń, Karen Melchior, Maximilian Krah, Terry Reintke, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Frances Fitzgerald, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou, Patryk Jaki, Sandra Pereira, Tomasz Frankowski, Heléne Fritzon, Michal Šimečka, Cristian Terheş, Malin Björk, Evelyn Regner, Ramona Strugariu, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Leszek Miller, Sandro Gozi, Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Pina Picierno en Lina Gálvez Muñoz.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Ana Paula Zacarias.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 12.46 uur geschorst.)


6. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.00 uur hervat.


7. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Europese Centrale Bank – jaarverslag 2020
Verslag over het jaarverslag 2020 van de Europese Centrale Bank [2020/2123(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Simon (A9-0002/2021);

Nieuw actieplan voor de circulaire economie
Verslag over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie [2020/2077(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel
Verslag over de uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan [2020/2029(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Juan Fernando López Aguilar en María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Tenuitvoerlegging van artikel 43 van de richtlijn asielprocedures
Verslag over de tenuitvoerlegging van artikel 43 van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming [2020/2047(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Toegang van het publiek tot documenten voor de jaren 2016-2018
Verslag over de toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7) - Jaarverslag voor de jaren 2016-2018 [2019/2198(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden
Verslag over het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden [2019/2188(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

De gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport
Ontwerpresolutie B9-0115/2021.

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19.00 uur.

(De vergadering wordt om 13.01 uur geschorst.)


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.03 uur hervat.


9. Bezoek van de VV/HV aan Rusland in het licht van het recente harde optreden tegen demonstranten en de oppositie (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Bezoek van de VV/HV aan Rusland in het licht van het recente harde optreden tegen demonstranten en de oppositie (2021/2538(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Clare Daly, namens de Fractie The Left, Carles Puigdemont i Casamajó, niet-fractiegebonden lid, Radosław Sikorski, Tonino Picula, Bernard Guetta, Filip De Man, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Silvia Modig, Dorien Rookmaker, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Traian Băsescu, Sven Mikser, Elsi Katainen, Mounir Satouri, Hermann Tertsch, Francisco José Millán Mon, Raphaël Glucksmann, Michal Šimečka, Jakop G. Dalunde, Assita Kanko, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Andrius Kubilius, Robert Biedroń en Urmas Paet.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Kruk, Željana Zovko, Juozas Olekas, Karin Karlsbro, Antonio López-Istúriz White, Eero Heinäluoma, Frédérique Ries, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Rasa Juknevičienė en Riho Terras.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Het debat wordt gesloten.


10. Humanitaire en politieke situatie in Jemen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Humanitaire en politieke situatie in Jemen (2021/2539(RSP))

Josep Borrell (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door György Hölvényi, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Barry Andrews, namens de Renew-Fractie, Lars Patrick Berg, namens de ID-Fractie, Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Mick Wallace, namens de Fractie The Left, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Kati Piri, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérôme Rivière, Erik Marquardt, Miguel Urbán Crespo, Antoni Comín i Oliveres, Maria Arena, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Urtasun, Ivan Vilibor Sinčić, Pierfrancesco Majorino, Jordi Solé, Jytte Guteland en Mounir Satouri.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Lars Patrick Berg, Dominique Bilde en Jaak Madison, namens de ID-Fractie, over de humanitaire en politieke situatie in Jemen (2021/2539(RSP)) (B9-0118/2021);

- Mick Wallace, namens de Fractie The Left, over de humanitaire en politieke situatie in Jemen (2021/2539(RSP)) (B9-0119/2021);

- Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ernest Urtasun, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Jordi Solé, Tineke Strik, Alviina Alametsä en Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, over de humanitaire en politieke situatie in Jemen (2021/2539(RSP)) (B9-0121/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima en Christian Sagartz, namens de PPE-Fractie, over de humanitaire en politieke situatie in Jemen (2021/2539(RSP)) (B9-0123/2021);

- Kati Piri en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over de humanitaire en politieke situatie in Jemen (2021/2539(RSP)) (B9-0124/2021);

- Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de humanitaire en politieke situatie in Jemen (2021/2539(RSP)) (B9-0127/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, over de humanitaire en politieke situatie in Jemen (2021/2539(RSP)) (B9-0129/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8 van de notulen van 11.2.2021 (amendementen); punt 17 van de notulen van 11.2.2021 (eindstemming).


11. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter wijst erop dat de aanbevelingen van de commissies ENVI, AGRI en ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen is medegedeeld in de plenaire vergadering van maandag 8 februari 2021 (punt 7 van de notulen van 8.2.2021).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artikel 111, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van vierentwintig uur.

Bijgevolg worden deze aanbevelingen geacht te zijn goedgekeurd en zullen ze worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van vandaag (P9_TA(2021)0033, P9_TA(2021)0034, P9_TA(2021)0035, P9_TA(2021)0036 en P9_TA(2021)0037).


12. De situatie in Myanmar (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Myanmar (2021/2540(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Marianne Vind, namens de S&D-Fractie, Urmas Paet, namens de Renew-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de Fractie The Left, Dorien Rookmaker, niet-fractiegebonden lid, David McAllister, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Alessandro Panza en Mazaly Aguilar.

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pernando Barrena Arza, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Svenja Hahn, Rosanna Conte, Andreas Schieder en Jytte Guteland.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Marisa Matias, namens de Fractie The Left, over de situatie in Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0116/2021);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä en Niklas Nienaß, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0117/2021);

- Kati Piri, Marianne Vind en Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0120/2021);

- Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0122/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0125/2021);

- Michael Gahler, Billy Kelleher, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Daniel Caspary en Antonio Tajani, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0128/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8 van de notulen van 11.2.2021 (amendementen); punt 17 van de notulen van 11.2.2021 (eindstemming).


13. Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne (debat)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne [2019/2202(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Michael Gahler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie).

(Voortzetting van het debat: punt 15 van de notulen van 9.2.2021)


14. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Europese Centrale Bank – jaarverslag 2020
Verslag over het jaarverslag 2020 van de Europese Centrale Bank [2020/2123(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Simon (A9-0002/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0039)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

Nieuw actieplan voor de circulaire economie
Verslag over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie [2020/2077(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0040)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel
Verslag over de uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan [2020/2029(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Juan Fernando López Aguilar en María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0041)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Tenuitvoerlegging van artikel 43 van de richtlijn asielprocedures
Verslag over de tenuitvoerlegging van artikel 43 van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming [2020/2047(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0042)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Toegang van het publiek tot documenten voor de jaren 2016-2018
Verslag over de toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7) - Jaarverslag voor de jaren 2016-2018 [2019/2198(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0043)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden
Verslag over het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden [2019/2188(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0044)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

De gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport
Ontwerpresolutie B9-0115/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0045)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)


15. Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne (voortzetting van het debat)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne [2019/2202(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Begin van het debat: punt 13 van de notulen van 9.2.2021)

Het woord wordt gevoerd door Enikő Győri (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Andrea Bocskor, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Mick Wallace, namens de Fractie The Left, Andrius Kubilius, Marek Belka, Karin Karlsbro, Bernhard Zimniok, Krzysztof Jurgiel, Helmut Scholz, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Kosma Złotowski, Sunčana Glavak, Leszek Miller, Eugen Tomac, Carmen Avram, Rasa Juknevičienė en Juozas Olekas.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11 van de notulen van 10.2.2021 (amendementen); punt 2 van de notulen van 11.2.2021 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 19.54 uur geschorst.)


VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

16. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 19.59 uur hervat.


17. Tweede stemming

Het Parlement gaat over tot stemming over het voorlopig akkoord over:

Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan en Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Europese Centrale Bank – jaarverslag 2020
Verslag over het jaarverslag 2020 van de Europese Centrale Bank [2020/2123(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Simon (A9-0002/2021);

Nieuw actieplan voor de circulaire economie
Verslag over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie [2020/2077(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel
Verslag over de uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan [2020/2029(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Juan Fernando López Aguilar en María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Tenuitvoerlegging van artikel 43 van de richtlijn asielprocedures
Verslag over de tenuitvoerlegging van artikel 43 van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming [2020/2047(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Toegang van het publiek tot documenten voor de jaren 2016-2018
Verslag over de toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7) - Jaarverslag voor de jaren 2016-2018 [2019/2198(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden
Verslag over het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden [2019/2188(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

De gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport
Ontwerpresolutie B9-0115/2021.

Er kan worden gestemd tot 21.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen woensdag 10 februari 2021 om 9.00 uur bekendgemaakt.


18. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


19. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 679.108/OJME).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.


Bijlage 1 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bijlage 2 - Europese Centrale Bank: benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht

Benoeming van Frank Elderson

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Laatst bijgewerkt op: 30 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid