Index 
Proces-verbal
XML 167kPDF 302kWORD 78k
Marţi, 9 februarie 2021 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență ***I (dezbatere)
 4.Componența comisiilor și a delegațiilor
 5.Interdicția de facto a avortului în Polonia (dezbatere)
 6.Reluarea ședinței
 7.Prima sesiune de votare
 8.Reluarea ședinței
 9.Vizita VP/ÎR în Rusia în contextul recentelor represalii împotriva protestatarilor și a opoziției (dezbatere)
 10.Situația umanitară și politică în Yemen (dezbatere)
 11.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 111, alineatul (6) și articolul 112, alineatul (4), litera (d) din Regulamentul de procedură) (cursul dat)
 12.Situația din Myanmar/Birmania (dezbatere)
 13.Acordul de asociere UE-Ucraina (dezbatere)
 14.Anunțarea rezultatelor votului
 15.Acordul de asociere UE-Ucraina (continuarea dezbaterii)
 16.Reluarea ședinței
 17.A doua sesiune de votare
 18.Explicații privind votul
 19.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Cerere de ridicare a imunității lui Álvaro Amaro
 Anexa 2 - Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene


A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Cerere de ridicare a imunității lui Álvaro Amaro
Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Álvaro Amaro [2019/2150(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2021)0030)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 1)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 9.2.2021)

Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene
Raport referitor la propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

PROPUNERE DE DECIZIE: NUMIREA LUI FRANK ELDERSON

Adoptat (P9_TA(2021)0031)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 2)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 9.2.2021)

Controlul achiziționării și deținerii de arme (codificare) ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (codificare) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0032)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN

(Majoritate simplă)

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

Prin AN (678 pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), procedura de urgență a fost adoptată.

Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN

(Majoritate simplă)

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

Prin AN (678 pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), procedura de urgență a fost adoptată.

Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan și Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(Majoritate simplă)

CERERE DE PUNERE LA VOT A AMENDAMENTELOR ÎN LOCUL ACORDULUI PROVIZORIU (Grupul The Left)

Respins par AN (93 pentru, 583 împotrivă, 16 abțineri)


3. Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan și Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial și Dragoş Pîslaru și-au prezentat raportul.

Au intervenit Dragoş Pîslaru (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Pascal Canfin (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), François-Xavier Bellamy (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE) și Roberts Zīle (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN).

Au intervenit Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte executiv al Comisiei).

Au intervenit Monika Hohlmeier (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Corina Crețu (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Frances Fitzgerald (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Jonás Fernández, în numele Grupului S&D, Luis Garicano, în numele Grupului Renew, Antonio Maria Rinaldi, în numele Grupului ID, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, în numele Grupului ECR, José Gusmão, în numele Grupului The Left, Mislav Kolakušić, neafiliat, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols și Janusz Lewandowski.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas și Lefteris Christoforou.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

A intervenit Ana Paula Zacarias.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 3 al PV din 10.2.2021.


4. Componența comisiilor și a delegațiilor

Președinta a anunțat că Președintele Parlamentului a primit din partea Grupului Renew următoarea decizie de modificare a componenței comisiilor și delegațiilor:

EMPL: Jordi Cañas

Această decizie produce efecte începând de astăzi.


5. Interdicția de facto a avortului în Polonia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Interdicția de facto a avortului în Polonia (2021/2537(RSP))

Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Helena Dalli (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Samira Rafaela, în numele Grupului Renew, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, Sylwia Spurek, în numele Grupului Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului The Left, Vladimír Bilčík, Robert Biedroń, Karen Melchior, Maximilian Krah, Terry Reintke, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Frances Fitzgerald, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou, Patryk Jaki, Sandra Pereira, Tomasz Frankowski, Heléne Fritzon, Michal Šimečka, Cristian Terheş, Malin Björk, Evelyn Regner, Ramona Strugariu, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Leszek Miller, Sandro Gozi, Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Pina Picierno și Lina Gálvez Muñoz.

Au intervenit Helena Dalli și Ana Paula Zacarias.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 12.46.)


6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.00.


7. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020
Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2020 [2020/2123(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Simon (A9-0002/2021);

Noul plan de acțiune privind economia circulară
Raport referitor la noul plan de acțiune privind economia circulară [2020/2077(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia [2020/2029(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportori: Juan Fernando López Aguilar și María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil
Raport referitor la punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale [2020/2047(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018
Raport referitor la accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] - raport anual pentru anii 2016-2018 [2019/2198(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă
Raport referitor la reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă [2019/2188(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului
Propunere de rezoluție B9-0115/2021.

Scrutinul va fi deschis până la ora 14.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 19.00.

(Ședința a fost suspendată la 13.01.)


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.03.


9. Vizita VP/ÎR în Rusia în contextul recentelor represalii împotriva protestatarilor și a opoziției (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Vizita VP/ÎR în Rusia în contextul recentelor represalii împotriva protestatarilor și a opoziției (2021/2538(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Clare Daly, în numele Grupului The Left, Carles Puigdemont i Casamajó, neafiliat, Radosław Sikorski, Tonino Picula, Bernard Guetta, Filip De Man, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Silvia Modig, Dorien Rookmaker, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Traian Băsescu, Sven Mikser, Elsi Katainen, Mounir Satouri, Hermann Tertsch, Francisco José Millán Mon, Raphaël Glucksmann, Michal Šimečka, Jakop G. Dalunde, Assita Kanko, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Andrius Kubilius, Robert Biedroń și Urmas Paet.

A PREZIDAT: Ewa KOPACZ
Vicepreședintă

Au intervenit Elżbieta Kruk, Željana Zovko, Juozas Olekas, Karin Karlsbro, Antonio López-Istúriz White, Eero Heinäluoma, Frédérique Ries, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Rasa Juknevičienė și Riho Terras.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Situația umanitară și politică în Yemen (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația umanitară și politică în Yemen (2021/2539(RSP))

Josep Borrell (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit György Hölvényi, în numele Grupului PPE, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Barry Andrews, în numele Grupului Renew, Lars Patrick Berg, în numele Grupului ID, Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Mick Wallace, în numele Grupului The Left, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, Kati Piri, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérôme Rivière, Erik Marquardt, Miguel Urbán Crespo, Antoni Comín i Oliveres, Maria Arena, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Urtasun, Ivan Vilibor Sinčić, Pierfrancesco Majorino, Jordi Solé, Jytte Guteland și Mounir Satouri.

A intervenit Josep Borrell.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Lars Patrick Berg, Dominique Bilde și Jaak Madison, în numele Grupului ID, referitoare la situația umanitară și politică din Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0118/2021);

- Mick Wallace, în numele Grupului The Left, referitoare la situația umanitară și politică din Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0119/2021);

- Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ernest Urtasun, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Jordi Solé, Tineke Strik, Alviina Alametsä și Katrin Langensiepen, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația umanitară și politică din Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0121/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima și Christian Sagartz, în numele Grupului PPE, referitoare la situația umanitară și politică din Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0123/2021);

- Kati Piri și Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, referitoare la situația umanitară și politică din Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0124/2021);

- Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația umanitară și politică din Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0127/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski și Witold Jan Waszczykowski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația umanitară și politică din Yemen (2021/2539(RSP)) (B9-0129/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8 al PV din 11.2.2021 (amendamente); punctul 17 al PV din 11.2.2021 (vot final).


11. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 111, alineatul (6) și articolul 112, alineatul (4), litera (d) din Regulamentul de procedură) (cursul dat)

Președinta a reamintit că recomandările comisiilor ENVI, AGRI și ECON de a nu formula obiecții cu privire la actele delegate și la măsurile de punere în aplicare au fost anunțate în plen luni, 8 februarie 2021 (punctul 7 al PV din 8.2.2021).

Nu s-a exprimat nicio obiecție cu privire la aceste recomandări în termenul de 24 de ore prevăzut la articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, aceste recomandări se consideră a fi fost adoptate; ele vor fi publicate în Texte adoptate ale ședinței de astăzi (P9_TA(2021)0033, P9_TA(2021)0034, P9_TA(2021)0035, P9_TA(2021)0036 și P9_TA(2021)0037).


12. Situația din Myanmar/Birmania (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Myanmar/Birmania (2021/2540(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Marianne Vind, în numele Grupului S&D, Urmas Paet, în numele Grupului Renew, Jérôme Rivière, în numele Grupului ID, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului The Left, Dorien Rookmaker, neafiliată, David McAllister, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Alessandro Panza și Mazaly Aguilar.

A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

Au intervenit Pernando Barrena Arza, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Svenja Hahn, Rosanna Conte, Andreas Schieder și Jytte Guteland.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Marisa Matias, în numele Grupului The Left, referitoare la situația din Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0116/2021);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä și Niklas Nienaß, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0117/2021);

- Kati Piri, Marianne Vind și Tonino Picula, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0120/2021);

- Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0122/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský și Witold Jan Waszczykowski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0125/2021);

- Michael Gahler, Billy Kelleher, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Daniel Caspary și Antonio Tajani, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0128/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8 al PV din 11.2.2021 (amendamente); punctul 17 al PV din 11.2.2021 (vot final).


13. Acordul de asociere UE-Ucraina (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina [2019/2202(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Michael Gahler și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte executiv al Comisiei).

(Continuarea dezbaterii: punctul 15 al PV din 9.2.2021)


14. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020
Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2020 [2020/2123(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Simon (A9-0002/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0039)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 5)

Noul plan de acțiune privind economia circulară
Raport referitor la noul plan de acțiune privind economia circulară [2020/2077(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0040)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia [2020/2029(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportori: Juan Fernando López Aguilar și María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0041)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil
Raport referitor la punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale [2020/2047(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0042)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018
Raport referitor la accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] - raport anual pentru anii 2016-2018 [2019/2198(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0043)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă
Raport referitor la reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă [2019/2188(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENT

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0044)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului
Propunere de rezoluție B9-0115/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0045)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)


15. Acordul de asociere UE-Ucraina (continuarea dezbaterii)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina [2019/2202(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Începerea dezbaterii: punctul 13 al PV din 9.2.2021)

Au intervenit Enikő Győri (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Andrea Bocskor, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, în numele Grupului Renew, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Thomas Waitz, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Mick Wallace, în numele Grupului The Left, Andrius Kubilius, Marek Belka, Karin Karlsbro, Bernhard Zimniok, Krzysztof Jurgiel, Helmut Scholz, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Kosma Złotowski, Sunčana Glavak, Leszek Miller, Eugen Tomac, Carmen Avram, Rasa Juknevičienė și Juozas Olekas.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte executiv al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11 al PV din 10.2.2021 (amendamente); punctul 2 al PV din 11.2.2021 (vot final).

(Ședința a fost suspendată la 19.54.)


A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

16. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 19.59.


17. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la vot privind acordul provizoriu referitor la:

Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan și Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020
Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2020 [2020/2123(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Simon (A9-0002/2021);

Noul plan de acțiune privind economia circulară
Raport referitor la noul plan de acțiune privind economia circulară [2020/2077(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia [2020/2029(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportori: Juan Fernando López Aguilar și María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil
Raport referitor la punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale [2020/2047(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018
Raport referitor la accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] - raport anual pentru anii 2016-2018 [2019/2198(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă
Raport referitor la reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă [2019/2188(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului
Propunere de rezoluție B9-0115/2021.

Scrutinul va fi deschis până la ora 21.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine miercuri 10 februarie 2021 la 9.00.


18. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


19. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 679.108/OJME).


21. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.


Anexa 1 - Cerere de ridicare a imunității lui Álvaro Amaro

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Anexa 2 - Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

Numirea lui Frank Elderson

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Uspaskich, Wiesner, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schaller-Baross, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Ultima actualizare: 30 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate