Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

8. Δημοκρατικός έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Δημοκρατικός έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (2021/2512(RSP))

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Magdalena Adamowicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marina Kaljurand, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Annalisa Tardino, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alexandra Geese, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geert Bourgeois, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne-Sophie Pelletier εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Paulo Rangel, Ismail Ertug, Michal Šimečka, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Mislav Kolakušić, Eva Maydell, Tanja Fajon, Karen Melchior, Tom Vandendriessche, Gwendoline Delbos-Corfield, Nicola Procaccini, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Κώστας Παπαδάκης, Balázs Hidvéghi, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Philippe Olivier, Patrick Breyer, Robert Roos, Márton Gyöngyösi, Sven Simon, Paul Tang, Moritz Körner, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hermann Tertsch, Carles Puigdemont i Casamajó, Milan Zver, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Gilles Lebreton, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Ιωάννης Λαγός, Vladimír Bilčík, Brando Benifei, Nicola Beer και Susanna Ceccardi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rasmus Andresen, Dace Melbārde, Isabel Wiseler-Lima, Miapetra Kumpula-Natri, Anna Júlia Donáth, Beata Mazurek, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Morten Løkkegaard, Lukas Mandl, Vlad-Marius Botoş, Sunčana Glavak, Svenja Hahn, Javier Zarzalejos, Klemen Grošelj, Peter Pollák, Bart Groothuis, Henna Virkkunen και Eugen Tomac.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Ana Paula Zacarias.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου