Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0152(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0208/2020

Συζήτηση :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

9. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I - Ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2020 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2020).

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2020).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Οι Markus Ferber και Ondřej Kovařík παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Isabel Benjumea Benjumea, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eero Heinäluoma, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Billy Kelleher, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Engin Eroglu, Roman Haider, Eugen Jurzyca και João Ferreira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Enikő Győri, Jonás Fernández, Maximilian Krah, Aurore Lalucq και Pedro Marques.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2021.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου