Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Сряда, 10 февруари 2021 г. - Брюксел

10. 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените (2021/2509(RSP))

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата The Left, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald и Predrag Fred Matić.

(Продължение на разискването: точка 12 от протокола от 10.2.2021 г.)

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност