Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2509(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0113/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0113/2021

Συζήτηση :

PV 10/02/2021 - 12
CRE 10/02/2021 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

12. Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (2021/2509(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2021)

Παρεμβαίνουν οι Katalin Cseh, Peter Kofod, Pierrette Herzberger-Fofana, Assita Kanko, Γιώργος Γεωργίου, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Alice Kuhnke, Λευτέρης Χριστοφόρου, Pina Picierno, Sylwia Spurek, Cindy Franssen, Vera Tax, Hannah Neumann, Maria-Manuel Leitão-Marques και Terry Reintke.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) και Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Jadwiga Wiśniewska και Margarita de la Pisa Carrión, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την 25η επέτειο της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου: μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη (2021/2509(RSP)) (B9-0113/2021

- María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez και Irène Tolleret, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria da Graça Carvalho και Ewa Kopacz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE και Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (2021/2509(RSP)) (B9-0114/2021/REV).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2021 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.42.)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου