Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Streda, 10. februára 2021 - Brusel

14. Druhé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o predbežných dohodách:

Trhy s finančnými nástrojmi ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0208/2020);

Prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Uplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN;

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN;

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
Návrh uznesenia B9-0108/2021.

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien
Návrh uznesenia B9-0114/2021/REV.

Hlasovať je možné do 21.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra vo štvrtok 11. februára 2021 o 9.00 h.

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia