Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 11k
Kolmapäev, 10. veebruar 2021 - Brüssel

18. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/127 selle teatavate sätete kohaldamise alguskuupäeva osas (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 ettevõtjate rühmi käsitlevate nõuete osas (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa seoses liidu maaelu arengu toetuse summadega 2021. aastal (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 lisa seoses selliste ainete loeteluga, mida võib lisada imiku piimasegule, jätkupiimasegule, imikutoidule ja teraviljapõhisele töödeldud toidule (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848, sätestades konkreetsed kriteeriumid ja tingimused raamatupidamisdokumentide kontrolliks mahepõllumajandusliku tootmise ametlike kontrollide ja ettevõtjate rühmade ametlike kontrollide raames (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kolmandate riikide kesksetele vastaspooltele ja seotud kolmandatele isikutele trahvide määramise menetluseeskirjadega (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 667/2014 seoses uurimise eest vastutava ametniku poolt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele esitatava toimiku sisuga, õigusega olla ära kuulatud vaheotsuste puhul ning trahvide ja perioodiliste karistusmaksete kontodele kandmisega (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/592 ajutiste erakorraliste meetmete kohta, millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 teatavatest sätetest ja nendega seotud meetmetest, et kõrvaldada puu- ja köögiviljasektoris ning veinisektoris COVID-19 pandeemiast põhjustatud turuhäired (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/884, millega tehakse COVID-19 pandeemia tõttu 2020. aasta kohta erand delegeeritud määrusest (EL) 2017/891 puu- ja köögiviljasektori osas ning delegeeritud määrusest (EL) 2016/1149 veinisektori osas ning muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/625 seoses inimtoiduks turule lastud elustigude, liittoodete ja vorstikestade imporditingimustega (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. veebruar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
Nõuandev komisjon: AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/1366 seoses mesindussektoris antava rahalise toetuse eraldamise põhimõttega (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. veebruar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/6 seoses andmete kogumise nõuetega mikroobivastaste ravimite müügimahu ja loomadel kasutamise kohta (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/6 kõnealuse määruse artikli 112 lõike 4 ja artikli 115 lõike 5 kohaldamiseks vajaliku ning artikli 8 lõikes 4 osutatud kogu eluea jooksul kehtivas identifitseerimisdokumendis sisalduva teabe sisu ja vormi osas (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 1. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 3. veebruar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
Nõuandev komisjon: IMCO (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks hariduse ja koolituse valdkonna muutujate arvu ja nimetused (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. veebruar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1972, kehtestades mobiilikõne lõpetamise tasu üleliidulise ühtse maksimummäära ja kõne püsivõrgus lõpetamise tasu üleliidulise ühtse maksimummäära C(2020)08703 - 2020/2937(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. detsember 2020

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 lisakuud parlamendi taotlusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
Nõuandev komisjon: IMCO (kodukorra artikkel 57)

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika