Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 11k
Keskiviikko 10. helmikuuta 2021 - Bryssel

18. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 muuttamisesta sen tiettyjen säännösten soveltamispäivän osalta (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. tammikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta toimijaryhmiä koskevien vaatimusten osalta (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. tammikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta maaseudun kehittämiseen vuonna 2021 myönnettävän unionin tuen määrien osalta (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. tammikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin kyse on niiden aineiden luettelosta, joita saa lisätä äidinmaidonkorvikkeisiin ja vieroitusvalmisteisiin, lastenruokiin ja viljapohjaisiin valmisruokiin (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. tammikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä vahvistamalla erityisperusteet ja -edellytykset kirjanpitoasiakirjojen tarkastuksille luonnonmukaisen tuotannon ja toimijaryhmien virallisen valvonnan yhteydessä (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. tammikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansien maiden keskusvastapuolille tai niihin liittyville kolmansille osapuolille määräämiä seuraamuksia koskevien menettelysääntöjen osalta (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. tammikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 667/2014 muuttamisesta tutkivan virkamiehen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittaman asiakirja-aineiston sisällön, välipäätöksiä koskevan kuulemisoikeuden sekä sakkojen ja uhkasakkojen tallettamisen osalta (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. tammikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus tietyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännöksistä poikkeavista väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä covid-19-pandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttaman markkinahäiriön korjaamiseksi annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/592 muuttamisesta (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. tammikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus delegoidusta asetuksesta (EU) 2017/891 poikkeamisesta hedelmä- ja vihannesalan osalta ja delegoidusta asetuksesta (EU) 2016/1149 poikkeamisesta viinialan osalta vuonna 2020 covid-19-pandemian yhteydessä annetun asetuksen (EU) 2020/884 muuttamisesta sekä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 muuttamisesta (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. tammikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ihmisravinnoksi markkinoille saatettavien elävien etanoiden, yhdistelmätuotteiden sekä kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten tuontiedellytyksistä (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/1366 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin rahoitusosuuden jakoperusteesta mehiläishoitoalalla (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse vaatimuksista, jotka koskevat tietojen keruuta mikrobilääkkeiden myyntimääristä ja käytöstä eläimillä (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. tammikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse niiden tietojen sisällön ja muodon täsmentämisestä, jotka tarvitaan kyseisen asetuksen 112 artiklan 4 kohdan ja 115 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi ja jotka on sisällytettävä kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. tammikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 1 osan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä täsmentämällä koulutuksen aihealueen muuttujien määrä ja nimet (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 täydentämisestä vahvistamalla unionin yhteinen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksu ja unionin yhteinen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksu C(2020)08703 - 2020/2937(DEA)

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2020

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 lisäkuukautta parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausunto: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö