Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 10k
Trešdiena, 2021. gada 10. februāris - Brisele

18. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanas datumu groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/127 (C(2021)00155 – 2021/2520(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 20. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 groza attiecībā uz operatoru grupām piemērojamajām prasībām (C(2021)00166 – 2021/2522(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 20. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības atbalsta summām lauku attīstībai 2021. gadā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumu (C(2021)00188 – 2021/2517(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 19. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz tādu vielu sarakstu, kuras drīkst pievienot maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, bērnu pārtikai un apstrādātu graudaugu pārtikai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 609/2013 pielikumu (C(2021)00192 – 2021/2521(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 20. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar īpašiem kritērijiem un nosacījumiem, kuri piemērojami uzskaites dokumentu pārbaudēm, ko veic bioloģiskās ražošanas oficiālo kontroļu satvarā, un operatoru grupu oficiālajām kontrolēm (C(2021)00254 – 2021/2525(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 21. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz procedūras noteikumiem par sankcijām, ko trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem vai saistītām trešām personām piemēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (C(2021)00331 – 2021/2529(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 26. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz lietas materiālu saturu, ko izmeklēšanas darbinieks iesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, tiesībām tikt uzklausītam attiecībā uz pagaidu lēmumiem un sodanaudu un periodisku soda maksājumu iesniegšanu groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 667/2014 (C(2021)00339 – 2021/2528(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 26. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2020/592 par pagaidu ārkārtas pasākumiem, ar kuriem atkāpjas no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 noteikumiem, lai novērstu Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto pasākumu izraisītos tirgus traucējumus augļu un dārzeņu nozarē un vīna nozarē (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 28. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/884, ar ko, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, attiecībā uz 2020. gadu no Deleģētās regulas (ES) 2017/891 atkāpjas attiecībā uz augļu un dārzeņu nozari un no Deleģētās regulas (ES) 2016/1149 atkāpjas attiecībā uz vīna nozari, un ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1149 (C(2021)00371 – 2021/2530(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 27. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz importa nosacījumiem, kuri attiecas uz dzīviem gliemežiem, kombinētiem produktiem un apvalkiem, ko laiž tirgū lietošanai pārtikā, groza Deleģēto regulu (ES) 2019/625 (C(2021)00428 – 2021/2534(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 1. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

atzinums: AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/1366 groza attiecībā uz finansiālā ieguldījuma piešķiršanas pamatu biškopības nozarē (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 1. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/6 papildina attiecībā uz prasībām, kas piemērojamas datu vākšanai par antimikrobiālo zāļu pārdošanas apjomu un lietošanu dzīvniekiem (C(2021)00435 – 2021/2532(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 29. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/6 attiecībā uz tās informācijas saturu un formātu, kas vajadzīga, lai varētu piemērot 112. panta 4. punktu un 115. panta 5. punktu, un kas jāiekļauj minētās regulas 8. panta 4. punktā minētajā individuālajā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā (C(2021)00436 – 2021/2533(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 29. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza VI pielikuma 1. daļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (C(2021)00441 – 2021/2547(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 3. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI,

atzinums: IMCO (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, precizējot izglītības un apmācības jomas datu kopas mainīgo lielumu skaitu un nosaukumus (C(2021)00511 – 2021/2550(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 4. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/1972 papildina, nosakot vienotu maksimālo Savienības mēroga mobilā balss savienojuma pabeigšanas tarifu un vienotu maksimālo Savienības mēroga fiksētā balss savienojuma pabeigšanas tarifu C(2020)08703 – 2020/2937(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 18. decembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 papildu mēneši pēc Parlamenta pieprasījuma

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

atzinums: IMCO (Reglamenta 57. pants)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 28. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika