Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 12k
Woensdag 10 februari 2021 - Brussel

18. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 van de Commissie wat betreft de datum van toepassing van sommige bepalingen (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor groepen exploitanten (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bedragen van de steun van de Unie voor plattelandsontwikkeling in 2021 (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de lijst van stoffen die mogen worden toegevoegd aan volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, babyvoeding en bewerkte levensmiddelen op basis van granen (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie in het kader van de officiële controles op het gebied van biologische productie en de officiële controles van groepen exploitanten (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met procedureregels betreffende door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan centrale tegenpartijen uit derde landen of gelieerde derden opgelegde sancties (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 667/2014 van de Commissie wat betreft de inhoud van het dossier dat de onderzoeksfunctionaris bij de Europese Autoriteit voor effecten en markten moet indienen, het recht om te worden gehoord met betrekking tot voorlopige besluiten en het storten van geldboeten en dwangsommen (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 inzake tijdelijke buitengewone maatregelen waarbij wordt afgeweken van enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad om de marktverstoring in de sector groenten en fruit en de wijnsector als gevolg van de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen te verhelpen (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/884 tot afwijking, wat het jaar 2020 betreft, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891 wat de sector groenten en fruit betreft, en van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1149 wat de wijnsector betreft, in verband met de COVID-19-pandemie, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 wat betreft de voorwaarden voor de invoer van levende slakken, samengestelde producten en casings die voor menselijke consumptie in de handel worden gebracht (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 februari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1366 wat betreft de grondslag voor de toewijzing van de financiële bijdrage in de bijenteeltsector (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 februari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het verzamelen van gegevens over het verkoopvolume en het gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen bij dieren (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Coimmissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de inhoud en de vorm van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de toepassing van artikel 112, lid 4, en artikel 115, lid 5, en die vervat moeten zijn in het unieke, levenslang geldige identificatiedocument bedoeld in artikel 8, lid 4, van die verordening (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 februari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het aantal variabelen en de benaming van de variabelen voor de gegevensreeks in het domein onderwijs en opleiding (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 februari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad waarbij een enkel maximumtarief voor mobiele gespreksafgifte voor de hele Unie en een enkel maximumtarief voor vaste gespreksafgifte voor de hele Unie wordt vastgesteld C(2020)08703 - 2020/2937(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2020

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: IMCO (artikel 57 van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid