Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 11k
Streda, 10. februára 2021 - Brusel

18. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o dátum uplatňovania niektorých jeho ustanovení (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. januára 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o požiadavky na skupiny prevádzkovateľov (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. januára 2021

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o sumy podpory Únie na rozvoj vidieka v roku 2021 (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. januára 2021

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o zoznam látok, ktoré sa môžu pridávať do počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy, detských potravín a potravín spracovaných na báze obilnín (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. januára 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovením osobitných kritérií a podmienok pre kontroly účtovných dokladov v rámci úradných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a úradných kontrol skupín prevádzkovateľov (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. januára 2021

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré centrálnym protistranám z tretích krajín alebo súvisiacim tretím stranám ukladá Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. januára 2021

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 667/2014, pokiaľ ide o obsah spisu, ktorý má vyšetrujúci úradník predložiť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy, právo byť vypočutý v súvislosti s predbežnými rozhodnutiami a ukladanie pokút a pravidelných platieb penále (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. januára 2021

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. januára 2021

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/884, ktorým sa na rok 2020 stanovuje výnimka z delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891, pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, a z delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149, pokiaľ ide o sektor vinohradníctva a vinárstva, v súvislosti s pandémiou COVID-19, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. januára 2021

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/625, pokiaľ ide o podmienky dovozu živých slimákov, zmiešaných výrobkov a čriev umiestňovaných na trh na ľudskú spotrebu (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. februára 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI
výbor požiadaný o stanovisko: AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/1366, pokiaľ ide o základ pre prideľovanie finančného príspevku v odvetví včelárstva (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. februára 2021

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6, pokiaľ ide o požiadavky na zber údajov o objeme predaja a o používaní antimikrobiálnych liekov u zvierat (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. januára 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6, pokiaľ ide o obsah a formát informácií potrebných na uplatňovanie článku 112 ods. 4 a článku 115 ods. 5, ktoré majú byť uvedené v jedinečnom identifikačnom doklade na celú dĺžku života uvedenom v článku 8 ods. 4 daného nariadenia (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. januára 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 1 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. februára 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI
výbor požiadaný o stanovisko: IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 spresnením počtu a názvov premenných pre súbor údajov v doméne „vzdelávanie a odborná príprava“ (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. februára 2021

predložené gestorskému výboru: EMPL

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 stanovením jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v celej Únii a jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v celej Únii C(2020)08703 - 2020/2937(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2020

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 ďalšie mesiace na žiadosť Parlamentu

predložené gestorskému výboru: ITRE
výbor požiadaný o stanovisko: IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia