Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 10k
Sreda, 10. februar 2021 - Bruselj

18. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/127 glede datuma začetka uporabe nekaterih njenih določb (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za skupine izvajalcev dejavnosti (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zneskov podpore Unije za razvoj podeželja v letu 2021 (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama snovi, ki se lahko dodajo začetnim formulam za dojenčke in nadaljevalnim formulam, otroški hrani ter živilom na osnovi predelanih žit (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo posebnih meril in pogojev za preglede dokumentarne evidence v okviru uradnega nadzora ekološke pridelave in uradnega nadzora skupin izvajalcev dejavnosti (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge naloži centralnim nasprotnim strankam iz tretjih držav ali povezanim tretjim osebam (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 26. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 667/2014 v zvezi z vsebino dokumentacije, ki jo preiskovalni uradnik predloži Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, pravico izjasniti se v zvezi z začasnimi sklepi ter naložitvijo glob in periodičnih denarnih kazni (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 26. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/884 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 ter spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/625 glede uvoznih pogojev za žive polže, sestavljene proizvode in ovitke, ki se dajejo na trg za prehrano ljudi (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

mnenje: AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/1366 glede podlage za dodelitev finančnega prispevka za sektor čebelarstva (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zbiranje podatkov o obsegu prodaje in uporabi protimikrobnih zdravil pri živalih (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta glede vsebine in oblike informacij, potrebnih za uporabo člena 112(4) in člena 115(5), ki jih mora vsebovati enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo živali iz člena 8(4) navedene uredbe (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Delegirana uredba Komisije o spremembi dela 1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo števila in nazivov spremenljivk za podatkovni niz na področju izobraževanja in usposabljanja (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: EMPL

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih na ravni Unije in enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v fiksnih omrežjih na ravni Unije C(2020)08703 – 2020/2937(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2020

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika)

Zadnja posodobitev: 28. junij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov