Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

19. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό τη συμπερίληψη ενός νέου τύπου λιπασμάτων ΕΚ στο παράρτημα I (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - προθεσμία: 2 Μαΐου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) σε κόκκους ή εδαφοκάλυψη που χρησιμοποιούνται ως υλικό πλήρωσης σε γήπεδα συνθετικού χλοοτάπητα ή σε χαλαρή μορφή σε παιδικές χαρές ή αθλητικές εγκαταστάσεις (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - προθεσμία: 19 Απριλίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II και την τροποποίηση των παραρτημάτων III, IV και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - προθεσμία: 25 Απριλίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ειδικές οριακές τιμές για την ανιλίνη σε ορισμένα παιχνίδια (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - προθεσμία: 25 Απριλίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου