Seznam 
Zápis
XML 156kPDF 279kWORD 75k
Středa, 10. února 2021 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Oznámení výsledků hlasování
 4.Aktuální stav strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19 (rozprava)
 5.První hlasování
 6.Aktuální stav strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19 (pokračování rozpravy)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Demokratická kontrola sociálních médií a ochrana základních práv (rozprava)
 9.Trhy finančních nástrojů ***I – Prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 ***I (rozprava)
 10.25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen (rozprava)
 11.Oznámení výsledků hlasování
 12.25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen (pokračování rozpravy)
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Druhé hlasování
 15.Vysvětlení hlasování
 16.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 17.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 19.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 20.Předložení dokumentů
 21.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:04.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda u příležitosti dne památky (Giorno del ricordo) uctil památku obětí masakrů v tzv. foibe a rovněž obyvatel Dalmácie, Rijeky a Istrie, kteří byli po skončení druhé světové války nuceni odejít do exilu. Připomněl povinnost uctívat oběti této tragédie a význam procesu integrace mezi demokratickými zeměmi.

Parlament držel minutu ticha.


3. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky hlasování:

Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan a Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ, PROHLÁŠENÍ KOMISE

přijato (P9_TA(2021)0038)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020
Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2020 [2020/2123(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Simon (A9-0002/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0039)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

Nový akční plán pro oběhové hospodářství
Zpráva o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství [2020/2077(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0040)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi
Zpráva o provádění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí [2020/2029(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Juan Fernando López Aguilar a María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0041)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

Provádění článku 43 směrnice o azylovém řízení
Zpráva o provádění článku 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany [2020/2047(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0042)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)

Přístup veřejnosti k dokumentům za období 2016–2018
Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) – výroční zpráva za období 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0043)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
Zpráva o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících [2019/2188(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0044)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport
Návrh usnesení B9-0115/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0045)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)


4. Aktuální stav strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Aktuální stav strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19 (2021/2541(RSP))

Ana Paula Zacarias (úřadující předsedkyně Rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Marco Zanni za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Beata Szydło za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu The Left a Antoni Comín i Oliveres – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

Vystoupili: Peter Liese, Heléne Fritzon, Pascal Canfin, Nicolas Bay, Diana Riba i Giner, Peter Lundgren, Marc Botenga, Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Eric Andrieu, Katalin Cseh, Jörg Meuthen, Tilly Metz, Derk Jan Eppink, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Gerolf Annemans, Michèle Rivasi, Geert Bourgeois, Chris MacManus, Ivan Vilibor Sinčić, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Morten Løkkegaard, Peter Kofod, Jutta Paulus, Eugen Jurzyca, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker, Tomislav Sokol, Udo Bullmann, Luis Garicano, Jaak Madison, Kim Van Sparrentak, Joanna Kopcińska, Silvia Modig, Bartosz Arłukowicz, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Margrete Auken, Kosma Złotowski, Giorgos Georgiou, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Rasmus Andresen, Jadwiga Wiśniewska, Marisa Matias, Ewa Kopacz, Eero Heinäluoma, Nicola Beer, Anna Cavazzini, Zbigniew Kuźmiuk, Traian Băsescu, Nicolás González Casares, Nils Torvalds, Katrin Langensiepen, Carlo Fidanza, Angelika Niebler, Sara Cerdas, Jan Huitema, Ville Niinistö, Jorge Buxadé Villalba, Esteban González Pons, Sándor Rónai, Hilde Vautmans, Sara Matthieu, Paulo Rangel, Sylvie Guillaume, Billy Kelleher, Grace O'Sullivan, Monika Hohlmeier, Alessandra Moretti, Sophia in 't Veld, Manuela Ripa, Adam Jarubas, Christel Schaldemose, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Freund, Christophe Hansen, Mohammed Chahim, Elsi Katainen, Maria Spyraki, Romana Jerković, Claudia Gamon, Radan Kanev, Patrizia Toia, Karin Karlsbro, Seán Kelly, Cyrus Engerer, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Robert Hajšel, Nicola Danti, Andrey Kovatchev, Petar Vitanov, Benoît Lutgen, Mónica Silvana González a Michaela Šojdrová.

(pokračování rozpravy: bod 6 zápisu ze dne 10.2.2021)


5. První hlasování

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN;

Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN;

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Návrh usnesení B9-0108/2021.

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00.


6. Aktuální stav strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19 (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Aktuální stav strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19 (2021/2541(RSP))

(začátek rozpravy: bod 4 zápisu ze dne 10.2.2021)

Vystoupili: Carlo Calenda a Edina Tóth.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

Vystoupila Sunčana Glavak.

Vystoupily: Stella Kyriakides (členka Komise) a Ana Paula Zacarias (úřadující předsedkyně Rady).

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:19.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


8. Demokratická kontrola sociálních médií a ochrana základních práv (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Demokratická kontrola sociálních médií a ochrana základních práv (2021/2512(RSP))

Ana Paula Zacarias (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Magdalena Adamowicz za skupinu PPE, Marina Kaljurand za skupinu S&D, Dragoş Tudorache za skupinu Renew, Annalisa Tardino za skupinu ID, Alexandra Geese za skupinu Verts/ALE, Geert Bourgeois za skupinu ECR, Anne-Sophie Pelletier za skupinu The Left, Laura Ferrara – nezařazená poslankyně, Paulo Rangel, Ismail Ertug, Michal Šimečka, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Mislav Kolakušić, Eva Maydell, Tanja Fajon, Karen Melchior, Tom Vandendriessche, Gwendoline Delbos-Corfield, Nicola Procaccini, Niyazi Kizilyürek, Kostas Papadakis, Balázs Hidvéghi, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Philippe Olivier, Patrick Breyer, Robert Roos, Márton Gyöngyösi, Sven Simon, Paul Tang, Moritz Körner, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hermann Tertsch, Carles Puigdemont i Casamajó, Milan Zver, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Gilles Lebreton, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Ioannis Lagos, Vladimír Bilčík, Brando Benifei, Nicola Beer a Susanna Ceccardi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Vystoupili: Rasmus Andresen, Dace Melbārde, Isabel Wiseler-Lima, Miapetra Kumpula-Natri, Anna Júlia Donáth, Beata Mazurek, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Stelios Kympouropoulos, Morten Løkkegaard, Lukas Mandl, Vlad-Marius Botoş, Sunčana Glavak, Svenja Hahn, Javier Zarzalejos, Klemen Grošelj, Peter Pollák, Bart Groothuis, Henna Virkkunen a Eugen Tomac.

Vystoupily: Věra Jourová a Ana Paula Zacarias.

Rozprava skončila.


9. Trhy finančních nástrojů ***I Prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0208/2020)

První rozprava se konala dne 23. listopadu 2020 (bod 17 zápisu ze dne 23.11.2020).

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 25. listopadu 2020 (bod 14 zápisu ze dne 25.11.2020).

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Markus Ferber a Ondřej Kovařík uvedli zprávy.

Vystoupila Mairead McGuinness (členka Komise).

Vystoupili: Isabel Benjumea Benjumea za skupinu PPE, Eero Heinäluoma za skupinu S&D, Billy Kelleher za skupinu Renew, Gunnar Beck za skupinu ID, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Johan Van Overtveldt za skupinu ECR, José Gusmão za skupinu The Left, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Engin Eroglu, Roman Haider, Eugen Jurzyca a João Ferreira.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili: Enikő Győri, Jonás Fernández, Maximilian Krah, Aurore Lalucq a Pedro Marques.

Vystoupila Mairead McGuinness.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 11.2.2021.


10. 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen (2021/2509(RSP))

Ana Paula Zacarias (úřadující předsedkyně Rady) a Helena Dalli (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, María Soraya Rodríguez Ramos za skupinu Renew, Joachim Kuhs za skupinu ID, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Eugenia Rodríguez Palop za skupinu The Left, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald a Predrag Fred Matić.

(pokračování rozpravy: bod 12 zápisu ze dne 10.2.2021)


11. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0048)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0049)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0050)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Návrh usnesení B9-0108/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0051)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)


12. 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen (2021/2509(RSP))

(začátek rozpravy: bod 10 zápisu ze dne 10.2.2021)

Vystoupili: Katalin Cseh, Peter Kofod, Pierrette Herzberger-Fofana, Assita Kanko, Giorgos Georgiou, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Alice Kuhnke, Lefteris Christoforou, Pina Picierno, Sylwia Spurek, Cindy Franssen, Vera Tax, Hannah Neumann, Maria-Manuel Leitão-Marques a Terry Reintke.

Vystoupily: Helena Dalli (členka Komise) a Ana Paula Zacarias (úřadující předsedkyně Rady).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Jadwiga Wiśniewska a Margarita de la Pisa Carrión za skupinu ECR o 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen (2021/2509(RSP)) (B9-0113/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez a Irène Tolleret za skupinu Renew, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria da Graça Carvalho a Ewa Kopacz za skupinu PPE, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE a Eugenia Rodríguez Palop za skupinu The Left o 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen (2021/2509(RSP)) (B9-0114/2021/REV).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 11.2.2021 (pozměňovací návrhy); bod 17 zápisu ze dne 11.2.2021 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 19:42.)


13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 20:00.


14. Druhé hlasování

Parlament hlasoval o předběžných dohodách:

Trhy finančních nástrojů ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0208/2020);

Prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN;

Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN;

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Návrh usnesení B9-0108/2021.

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen
Návrh usnesení B9-0114/2021/REV.

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, čtvrtek 11. února 2021 v 9:00.


15. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


16. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


17. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 144 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Rwanda, případ Paula Rusesabaginy (2021/2543(RSP))

- Marisa Matias za skupinu The Left o Rwandě, případu Paula Rusesabaginy (B9-0130/2021);

- Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Henrike Hahn, Caroline Roose, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Alviina Alametsä, Heidi Hautala a Tineke Strik za skupinu Verts/ALE o Rwandě, případu Paula Rusesabaginy (B9-0131/2021);

- Kati Piri a Kathleen Van Brempt za skupinu S&D o Rwandě, případu Paula Rusesabaginy (B9-0132/2021);

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Dragoş Tudorache, Malik Azmani a Urmas Paet za skupinu Renew o Rwandě, případu Paula Rusesabaginy (B9-0133/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Emmanouil Fragkos a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o Rwandě, případu Paula Rusesabaginy (B9-0134/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák a Romana Tomc za skupinu PPE o Rwandě, případu Paula Rusesabaginy (B9-0135/2021).

II.   Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu (2021/2544(RSP))

- Thierry Mariani za skupinu ID o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B9-0143/2021);

- Malin Björk za skupinu The Left o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B9-0144/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Diana Riba i Giner, Henrike Hahn, Heidi Hautala, Martin Häusling, Niklas Nienaß a Alviina Alametsä za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B9-0145/2021);

- Kati Piri, Isabel Santos a Andris Ameriks za skupinu S&D o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B9-0146/2021);

- Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Izaskun Bilbao Barandica, Malik Azmani a Urmas Paet za skupinu Renew o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B9-0147/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Tomasz Piotr Poręba, Veronika Vrecionová, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B9-0148/2021);

- Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák a Romana Tomc za skupinu PPE o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B9-0149/2021).

III.   Politická situace v Ugandě (2021/2545(RSP))

- Dominique Bilde za skupinu ID o politické situaci v Ugandě (B9-0136/2021);

- Miguel Urbán Crespo za skupinu The Left o politické situaci v Ugandě (B9-0137/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Rosa D'Amato, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Tineke Strik a Piernicola Pedicini za skupinu Verts/ALE o politické situaci v Ugandě (B9-0138/2021);

- Kati Piri a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o politické situaci v Ugandě (B9-0139/2021);

- Nicolae Ştefănuţă, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet a Dragoş Tudorache za skupinu Renew o politické situaci v Ugandě (B9-0140/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Emmanouil Fragkos a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o politické situaci v Ugandě (B9-0141/2021);

- Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc a Loucas Fourlas za skupinu PPE o politické situaci v Ugandě (B9-0142/2021).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 171 jednacího řádu.


18. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o datum použitelnosti některých jeho ustanovení (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 20. ledna 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na skupiny hospodářských subjektů (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 20. ledna 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, pokud jde o částky podpory Unie pro rozvoj venkova v roce 2021 (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 19. ledna 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o seznam látek, které mohou být přidávány do počáteční a pokračovací kojenecké výživy, potravin pro malé děti a obilných příkrmů (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 20. ledna 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 21. ledna 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných ústředním protistranám ze třetích zemí nebo spřízněným třetím osobám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 26. ledna 2021

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014, pokud jde o obsah spisu, který má vyšetřující úředník předložit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, právo vyjádřit se v souvislosti s prozatímními rozhodnutími a ukládání pokut a penále na účty (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 26. ledna 2021

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 28. ledna 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, pokud jde o odvětví vína, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 27. ledna 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, pokud jde o podmínky dovozu živých hlemýžďů, směsných produktů a střívek uváděných na trh k lidské spotřebě (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 1. února 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

stanovisko: AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366, pokud jde o základ pro přidělování finančního příspěvku v odvětví včelařství (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 1. února 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o požadavky na shromažďování údajů o objemu prodeje a o používání antimikrobních léčivých přípravků u zvířat (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 29. ledna 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o obsah a formát informací nezbytných pro použití čl. 112 odst. 4 a čl. 115 odst. 5, jež mají být obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu uvedeném v čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 29. ledna 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění část 1 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 3. února 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

stanovisko: IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvů proměnných pro soubor údajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. února 2021

předáno příslušnému výboru: EMPL

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 stanovením jednotné maximální sazby za ukončení hlasového volání v mobilní síti po celé Unii a jednotné maximální sazby za ukončení hlasového volání v pevné síti po celé Unii (C(2020)08703 – 2020/2937(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. prosince 2020

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 dodatečné měsíce na žádost Parlamentu

předáno příslušnému výboru: ITRE

stanovisko: IMCO (článek 57 jednacího řádu)


19. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiva ES do přílohy I (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - lhůta: 2. května 2021)
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: ENVI (článek 57 jednacího řádu), AGRI (článek 57 jednacího řádu);

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v granulích nebo mulčích používaných jako výplňový materiál na hřištích s umělým trávníkem nebo v sypké formě na hřištích nebo sportovištích (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - lhůta: 19. dubna 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 57 jednacího řádu), IMCO (článek 57 jednacího řádu);

- Nařízení Komise, kterým se mění a opravuje příloha II a kterým se mění přílohy III, IV a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - lhůta: 25. dubna 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zvláštní limitní hodnoty pro anilin v některých hračkách (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - lhůta: 25. dubna 2021)
předáno příslušnému výboru: IMCO.


20. Předložení dokumentů

Byl předložen tento dokument:

- Návrh na převod prostředků INF 1/2021 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N9-0002/2021 - C9-0007/2021 - 2021/2001(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG


21. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 29 odst. 1 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků INF 1/2021 - oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 679.108/OJJE).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 6. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí