Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 181kPDF 317kWORD 82k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 4.Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19 (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19 (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Δημοκρατικός έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (συζήτηση)
 9.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I - Ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 ***I (συζήτηση)
 10.Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (συζήτηση)
 11.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 12.Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (συνέχεια της συζήτησης)
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Δεύτερη ψηφοφορία
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 17.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 18.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 19.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 20.Κατάθεση εγγράφων
 21.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.04.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Επ' ευκαιρία της "Giorno del ricordo" (Ημέρα Μνήμης) στην Ιταλία, ο Πρόεδρος αποτίει φόρο τιμής στα θύματα των μαζικών δολοφονιών σε καταβόθρες (foibe), καθώς και στους κατοίκους της Δαλματίας, του Φιούμε και της Ίστριας που εξαναγκάστηκαν σε εξορία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπενθυμίζει το χρέος της απότισης φόρου τιμής στα θύματα αυτής της τραγωδίας και τη σημασία της διαδικασίας ολοκλήρωσης μεταξύ δημοκρατικών χωρών.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


3. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan και Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0038)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2020 [2020/2123(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Simon (A9-0002/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0039)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
Έκθεση σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία [2020/2077(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0040)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της [2020/2029(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Juan Fernando López Aguilar και María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0041)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Εφαρμογή του άρθρου 43 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 43 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας [2020/2047(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0042)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για τα έτη 2016-2018
Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 παράγραφος 7 του Κανονισμού) – ετήσια έκθεση για τα έτη 2016-2018 [2019/2198(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0043)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

Μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων
Έκθεση σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων [2019/2188(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0044)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

Ο αντίκτυπος της νόσου Covid-19 στη νεολαία και στον αθλητισμό
Πρόταση ψηφίσματος B9-0115/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0045)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)


4. Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19 (2021/2541(RSP))

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beata Szydło, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Antoni Comín i Oliveres, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, Heléne Fritzon, Pascal Canfin, Nicolas Bay, Diana Riba i Giner, Peter Lundgren, Marc Botenga, Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Eric Andrieu, Katalin Cseh, Jörg Meuthen, Tilly Metz, Derk Jan Eppink, Kateřina Konečná, Κώστας Παπαδάκης, Dolors Montserrat, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Gerolf Annemans, Michèle Rivasi, Geert Bourgeois, Chris MacManus, Ivan Vilibor Sinčić, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Morten Løkkegaard, Peter Kofod, Jutta Paulus, Eugen Jurzyca, Πέτρος Κόκκαλης, Dorien Rookmaker, Tomislav Sokol, Udo Bullmann, Luis Garicano, Jaak Madison, Kim Van Sparrentak, Joanna Kopcińska, Silvia Modig, Bartosz Arłukowicz, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Margrete Auken, Kosma Złotowski, Γιώργος Γεωργίου, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Rasmus Andresen και Jadwiga Wiśniewska, Marisa Matias, Ewa Kopacz, Eero Heinäluoma, Nicola Beer, Anna Cavazzini, Zbigniew Kuźmiuk, Traian Băsescu, Nicolás González Casares, Nils Torvalds, Katrin Langensiepen, Carlo Fidanza, Angelika Niebler, Sara Cerdas, Jan Huitema, Ville Niinistö, Jorge Buxadé Villalba, Esteban González Pons, Sándor Rónai, Hilde Vautmans, Sara Matthieu, Paulo Rangel, Sylvie Guillaume, Billy Kelleher, Grace O'Sullivan, Monika Hohlmeier, Alessandra Moretti, Sophia in 't Veld, Manuela Ripa, Adam Jarubas, Christel Schaldemose, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Freund, Christophe Hansen, Mohammed Chahim, Elsi Katainen, Μαρία Σπυράκη, Romana Jerković, Claudia Gamon, Radan Kanev, Patrizia Toia, Karin Karlsbro, Seán Kelly, Cyrus Engerer, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Robert Hajšel, Nicola Danti, Andrey Kovatchev, Petar Vitanov, Benoît Lutgen, Mónica Silvana González και Michaela Šojdrová.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2021)


5. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Προσωρινή απαλλαγή από τους κανόνες χρησιμοποίησης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - επιτροπή TRAN·

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την ισχύ πιστοποιητικών και αδειών (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - επιτροπή TRAN·

Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία [2019/2202(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A9-0219/2020)·

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0108/2021.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 19.00.


6. Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19 (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19 (2021/2541(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2021)

Παρεμβαίνουν οι Carlo Calenda και Edina Tóth.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει η Sunčana Glavak.

Παρεμβαίνουν οι Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής) και Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.19.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


8. Δημοκρατικός έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Δημοκρατικός έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (2021/2512(RSP))

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Magdalena Adamowicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marina Kaljurand, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Annalisa Tardino, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alexandra Geese, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geert Bourgeois, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne-Sophie Pelletier εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Paulo Rangel, Ismail Ertug, Michal Šimečka, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Mislav Kolakušić, Eva Maydell, Tanja Fajon, Karen Melchior, Tom Vandendriessche, Gwendoline Delbos-Corfield, Nicola Procaccini, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Κώστας Παπαδάκης, Balázs Hidvéghi, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Philippe Olivier, Patrick Breyer, Robert Roos, Márton Gyöngyösi, Sven Simon, Paul Tang, Moritz Körner, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hermann Tertsch, Carles Puigdemont i Casamajó, Milan Zver, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Gilles Lebreton, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Ιωάννης Λαγός, Vladimír Bilčík, Brando Benifei, Nicola Beer και Susanna Ceccardi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rasmus Andresen, Dace Melbārde, Isabel Wiseler-Lima, Miapetra Kumpula-Natri, Anna Júlia Donáth, Beata Mazurek, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Morten Løkkegaard, Lukas Mandl, Vlad-Marius Botoş, Sunčana Glavak, Svenja Hahn, Javier Zarzalejos, Klemen Grošelj, Peter Pollák, Bart Groothuis, Henna Virkkunen και Eugen Tomac.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Ana Paula Zacarias.

Η συζήτηση περατώνεται.


9. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I - Ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2020 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2020).

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2020).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Οι Markus Ferber και Ondřej Kovařík παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Isabel Benjumea Benjumea, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eero Heinäluoma, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Billy Kelleher, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Engin Eroglu, Roman Haider, Eugen Jurzyca και João Ferreira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Enikő Győri, Jonás Fernández, Maximilian Krah, Aurore Lalucq και Pedro Marques.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2021.


10. Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (2021/2509(RSP))

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald και Predrag Fred Matić.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2021)


11. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Προσωρινή απαλλαγή από τους κανόνες χρησιμοποίησης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - επιτροπή TRAN

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0048)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την ισχύ πιστοποιητικών και αδειών (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - επιτροπή TRAN

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0049)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία [2019/2202(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0050)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0108/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0051)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)


12. Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (2021/2509(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2021)

Παρεμβαίνουν οι Katalin Cseh, Peter Kofod, Pierrette Herzberger-Fofana, Assita Kanko, Γιώργος Γεωργίου, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Alice Kuhnke, Λευτέρης Χριστοφόρου, Pina Picierno, Sylwia Spurek, Cindy Franssen, Vera Tax, Hannah Neumann, Maria-Manuel Leitão-Marques και Terry Reintke.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) και Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Jadwiga Wiśniewska και Margarita de la Pisa Carrión, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την 25η επέτειο της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου: μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη (2021/2509(RSP)) (B9-0113/2021

- María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez και Irène Tolleret, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria da Graça Carvalho και Ewa Kopacz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE και Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (2021/2509(RSP)) (B9-0114/2021/REV).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2021 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.42.)


13. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 20.00.


14. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των προσωρινών συμφωνιών σχετικά με:

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A9-0208/2020

Ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Προσωρινή απαλλαγή από τους κανόνες χρησιμοποίησης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - επιτροπή TRAN·

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την ισχύ πιστοποιητικών και αδειών (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - επιτροπή TRAN·

Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία [2019/2202(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A9-0219/2020

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0108/2021.

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου
Πρόταση ψηφίσματος B9-0114/2021/REV.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 στις 9.00.


15. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


16. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


17. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ρουάντα, η υπόθεση του Paul Rusesabagina (2021/2543(RSP))

- Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τη Ρουάντα και την υπόθεση του Paul Rusesabagina (B9-0130/2021

- Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Henrike Hahn, Caroline Roose, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Alviina Alametsä, Heidi Hautala και Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Ρουάντα και την υπόθεση του Paul Rusesabagina (B9-0131/2021

- Kati Piri και Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Ρουάντα και την υπόθεση του Paul Rusesabagina (B9-0132/2021

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Dragoş Tudorache, Malik Azmani και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη Ρουάντα και την υπόθεση του Paul Rusesabagina (B9-0133/2021

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Εμμανουήλ Φράγκος και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ρουάντα και την υπόθεση του Paul Rusesabagina (B9-0134/2021

- Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák και Romana Tomc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ρουάντα και την υπόθεση του Paul Rusesabagina (B9-0135/2021).

II.   Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (2021/2544(RSP))

- Thierry Mariani, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (B9-0143/2021

- Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (B9-0144/2021

- Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Diana Riba i Giner, Henrike Hahn, Heidi Hautala, Martin Häusling, Niklas Nienaß και Alviina Alametsä, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (B9-0145/2021

- Kati Piri, Isabel Santos και Andris Ameriks, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (B9-0146/2021

- Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Izaskun Bilbao Barandica, Malik Azmani και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (B9-0147/2021

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Tomasz Piotr Poręba, Veronika Vrecionová, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (B9-0148/2021

- Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák και Romana Tomc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (B9-0149/2021).

III.   Πολιτική κατάσταση στην Ουγκάντα (2021/2545(RSP))

- Dominique Bilde, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ουγκάντα (B9-0136/2021

- Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ουγκάντα (B9-0137/2021

- Pierrette Herzberger Fofana, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Rosa D'Amato, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Tineke Strik και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ουγκάντα (B9-0138/2021

- Kati Piri και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ουγκάντα (B9-0139/2021

- Nicolae Ştefănuţă, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet και Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ουγκάντα (B9-0140/2021

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Εμμανουήλ Φράγκος και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ουγκάντα (B9-0141/2021

- Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc και Λουκάς Φουρλάς, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ουγκάντα (B9-0142/2021).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.


18. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/127 της Επιτροπής όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διατάξεών του (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Ιανουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις ομάδες επιχειρήσεων (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Ιανουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ποσά της στήριξης της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη το 2021 (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Ιανουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των ουσιών που μπορούν να προστεθούν στα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, στις βρεφικές τροφές και στις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Ιανουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων για τους ελέγχους των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και για τους επίσημους ελέγχους των ομάδων επιχειρήσεων (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Ιανουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών ή σε σχετιζόμενους με αυτούς τρίτους από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 26 Ιανουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 667/2014 της Επιτροπής όσον αφορά το περιεχόμενο του φακέλου που πρέπει να υποβάλλει ο ελεγκτής στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, το δικαίωμα ακρόασης όσον αφορά τις προσωρινές αποφάσεις και την κατάθεση προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 26 Ιανουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 28 Ιανουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/884 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας COVID-19, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Ιανουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625 όσον αφορά τους όρους εισαγωγής ζωντανών σαλιγκαριών, σύνθετων προϊόντων και εντέρων αλλαντοποιίας που διατίθενται στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Φεβρουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 όσον αφορά τη βάση για την κατανομή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στον τομέα της μελισσοκομίας (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Φεβρουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις συλλογής δεδομένων σχετικά με τον όγκο των πωλήσεων και τη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων στα ζώα (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Ιανουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή των άρθρων 112 παράγραφος 4 και 115 παράγραφος 5 και οι οποίες πρέπει να περιέχονται στο μοναδικό ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Ιανουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του μέρους 1 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 3 Φεβρουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό του αριθμού και των τίτλων των μεταβλητών για τα σύνολα δεδομένων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Φεβρουαρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ενιαίου μέγιστου τέλους τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ένωσης και ενιαίου μέγιστου τέλους τερματισμού κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ένωσης C(2020)08703 - 2020/2937(DEA)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Δεκεμβρίου 2020

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπρόσθετοι μήνες έπειτα από αίτημα του Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)


19. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό τη συμπερίληψη ενός νέου τύπου λιπασμάτων ΕΚ στο παράρτημα I (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - προθεσμία: 2 Μαΐου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) σε κόκκους ή εδαφοκάλυψη που χρησιμοποιούνται ως υλικό πλήρωσης σε γήπεδα συνθετικού χλοοτάπητα ή σε χαλαρή μορφή σε παιδικές χαρές ή αθλητικές εγκαταστάσεις (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - προθεσμία: 19 Απριλίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II και την τροποποίηση των παραρτημάτων III, IV και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - προθεσμία: 25 Απριλίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ειδικές οριακές τιμές για την ανιλίνη σε ορισμένα παιχνίδια (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - προθεσμία: 25 Απριλίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO.


20. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2021 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N9-0002/2021 - C9-0007/2021 - 2021/2001(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG


21. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων INF 1/2021 - Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 679.108/OJJE).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cicurel Ilana, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Ζαγοράκης Θεόδωρος, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου