Märksõnaregister 
Protokoll
XML 155kPDF 281kWORD 74k
Kolmapäev, 10. veebruar 2021 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 4.ELi COVID-19 vaktsineerimisstrateegia seis (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.ELi COVID-19 vaktsineerimisstrateegia seis (arutelu jätkamine)
 7.Istungi jätkamine
 8.Demokraatlik kontroll sotsiaalmeedias ja põhiõiguste kaitse (arutelu)
 9.Finantsinstrumentide turud ***I - ELi taasteprospekt ja sihipärased kohandused finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele ***I (arutelu)
 10.Edasised väljakutsed naiste õiguste alal: üle 25 aasta Pekingi deklaratsioonist ja tegevusprogrammist (arutelu)
 11.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 12.Edasised väljakutsed naiste õiguste alal: üle 25 aasta Pekingi deklaratsioonist ja tegevusprogrammist (arutelu jätkamine)
 13.Istungi jätkamine
 14.Teine hääletusvoor
 15.Selgitused hääletuse kohta
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 18.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 19.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 20.Esitatud dokumendid
 21.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.04.


2. Presidentuuri avaldus

Itaalia mälestuspäeva Giorno del ricordo puhul avaldas president austust foibe tapatalgute ohvritele ning Dalmaatsia, Fiume ja Istria elanikele, kes olid Teise maailmasõja järel sunnitud eksiili. Ta tuletas meelde vajadust selle tragöödia ohvreid mälestada ning rõhutas, kui oluline on demokraatlike riikide vaheline integratsiooniprotsess.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.


3. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi loomine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ja Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE, ÜHISAVALDUSED, KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P9_TA(2021)0038)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

2020. aasta aruanne Euroopa Keskpanga kohta
Raport Euroopa Keskpanga 2020. aasta aruande kohta [2020/2123(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Simon (A9-0002/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0039)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)

Uus ringmajanduse tegevuskava
Raport uue ringmajanduse tegevuskava kohta [2020/2077(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0040)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

Inimkaubanduse vastase direktiivi rakendamine
Raport direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) rakendamise kohta [2020/2029(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Juan Fernando López Aguilar ja María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0041)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Varjupaigamenetluste direktiivi artikli 43 rakendamine
Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta) artikli 43 rakendamise kohta [2020/2047(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0042)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2016.–2018. aastal
Raport üldsuse juurdepääsu dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) käsitleva 2016.–2018. aasta aruande kohta [2019/2198(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0043)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Ebavõrdsuse vähendamine, keskendudes eelkõige palgavaesusele
Raport ebavõrdsuse vähendamise kohta, keskendudes eelkõige palgavaesusele [2019/2188(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0044)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

COVID-19 mõju noortele ja spordile
Resolutsiooni ettepanek B9-0115/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0045)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)


4. ELi COVID-19 vaktsineerimisstrateegia seis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi COVID-19 vaktsineerimisstrateegia seis (2021/2541(RSP))

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beata Szydło fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni The Left nimel ja Antoni Comín i Oliveres (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Sõna võtsid Peter Liese, Heléne Fritzon, Pascal Canfin, Nicolas Bay, Diana Riba i Giner, Peter Lundgren, Marc Botenga, Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Eric Andrieu, Katalin Cseh, Jörg Meuthen, Tilly Metz, Derk Jan Eppink, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Gerolf Annemans, Michèle Rivasi, Geert Bourgeois, Chris MacManus, Ivan Vilibor Sinčić, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Morten Løkkegaard, Peter Kofod, Jutta Paulus, Eugen Jurzyca, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker, Tomislav Sokol, Udo Bullmann, Luis Garicano, Jaak Madison, Kim Van Sparrentak, Joanna Kopcińska, Silvia Modig, Bartosz Arłukowicz, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Margrete Auken, Kosma Złotowski, Giorgos Georgiou, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Rasmus Andresen ja Jadwiga Wiśniewska, Marisa Matias, Ewa Kopacz, Eero Heinäluoma, Nicola Beer, Anna Cavazzini, Zbigniew Kuźmiuk, Traian Băsescu, Nicolás González Casares, Nils Torvalds, Katrin Langensiepen, Carlo Fidanza, Angelika Niebler, Sara Cerdas, Jan Huitema, Ville Niinistö, Jorge Buxadé Villalba, Esteban González Pons, Sándor Rónai, Hilde Vautmans, Sara Matthieu, Paulo Rangel, Sylvie Guillaume, Billy Kelleher, Grace O'Sullivan, Monika Hohlmeier, Alessandra Moretti, Sophia in 't Veld, Manuela Ripa, Adam Jarubas, Christel Schaldemose, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Freund, Christophe Hansen, Mohammed Chahim, Elsi Katainen, Maria Spyraki, Romana Jerković, Claudia Gamon, Radan Kanev, Patrizia Toia, Karin Karlsbro, Seán Kelly, Cyrus Engerer, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Robert Hajšel, Nicola Danti, Andrey Kovatchev, Petar Vitanov, Benoît Lutgen, Mónica Silvana González ja Michaela Šojdrová.

(Arutelu jätk: 10.2.2021 protokollipunkt 6)


5. Esimene hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Ajutine vabastus teenindusaegade kasutamise eeskirjade kohaldamisest liidu lennujaamades ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-komisjon;

Ajutised meetmed seoses tunnistuste ja litsentside kehtivusega (II koonddirektiiv) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-komisjon;

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping
Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2202(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Kestlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav Euroopa oskuste tegevuskava
Resolutsiooni ettepanek B9-0108/2021.

Hääletuse lõpp kell 14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 19.00.


6. ELi COVID-19 vaktsineerimisstrateegia seis (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi COVID-19 vaktsineerimisstrateegia seis (2021/2541(RSP))

(Arutelu algus: 10.2.2021 protokollipunkt 4)

Sõna võtsid Carlo Calenda ja Edina Tóth.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

Sõna võttis Sunčana Glavak.

Sõna võtsid Stella Kyriakides (komisjoni liige) ja Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 13.19.)


ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


8. Demokraatlik kontroll sotsiaalmeedias ja põhiõiguste kaitse (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Demokraatlik kontroll sotsiaalmeedias ja põhiõiguste kaitse (2021/2512(RSP))

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Magdalena Adamowicz fraktsiooni PPE nimel, Marina Kaljurand fraktsiooni S&D nimel, Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel, Annalisa Tardino fraktsiooni ID nimel, Alexandra Geese fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geert Bourgeois fraktsiooni ECR nimel, Anne-Sophie Pelletier fraktsiooni The Left nimel, Laura Ferrara (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paulo Rangel, Ismail Ertug, Michal Šimečka, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Mislav Kolakušić, Eva Maydell, Tanja Fajon, Karen Melchior, Tom Vandendriessche, Gwendoline Delbos-Corfield, Nicola Procaccini, Niyazi Kizilyürek, Kostas Papadakis, Balázs Hidvéghi, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Philippe Olivier, Patrick Breyer, Robert Roos, Márton Gyöngyösi, Sven Simon, Paul Tang, Moritz Körner, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hermann Tertsch, Carles Puigdemont i Casamajó, Milan Zver, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Gilles Lebreton, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Ioannis Lagos, Vladimír Bilčík, Brando Benifei, Nicola Beer ja Susanna Ceccardi.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Rasmus Andresen, Dace Melbārde, Isabel Wiseler-Lima, Miapetra Kumpula-Natri, Anna Júlia Donáth, Beata Mazurek, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Stelios Kympouropoulos, Morten Løkkegaard, Lukas Mandl, Vlad-Marius Botoş, Sunčana Glavak, Svenja Hahn, Javier Zarzalejos, Klemen Grošelj, Peter Pollák, Bart Groothuis, Henna Virkkunen ja Eugen Tomac.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Ana Paula Zacarias.

Arutelu lõpetati.


9. Finantsinstrumentide turud ***I - ELi taasteprospekt ja sihipärased kohandused finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Esimene arutelu toimus 23. novembril 2020 (23.11.2020 protokollipunkt 17).

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 25. novembril 2020 (25.11.2020 protokollipunkt 14).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Markus Ferber ja Ondřej Kovařík tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Mairead McGuinness (komisjoni liige).

Sõna võtsid Isabel Benjumea Benjumea fraktsiooni PPE nimel, Eero Heinäluoma fraktsiooni S&D nimel, Billy Kelleher fraktsiooni Renew nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Johan Van Overtveldt fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão fraktsiooni The Left nimel, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Engin Eroglu, Roman Haider, Eugen Jurzyca ja João Ferreira.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Enikő Győri, Jonás Fernández, Maximilian Krah, Aurore Lalucq ja Pedro Marques.

Sõna võttis Mairead McGuinness.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.2.2021 protokollipunkt 2.


10. Edasised väljakutsed naiste õiguste alal: üle 25 aasta Pekingi deklaratsioonist ja tegevusprogrammist (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Edasised väljakutsed naiste õiguste alal: üle 25 aasta Pekingi deklaratsioonist ja tegevusprogrammist (2021/2509(RSP))

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Helena Dalli (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni The Left nimel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald ja Predrag Fred Matić.

(Arutelu jätk: 10.2.2021 protokollipunkt 12)


11. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Ajutine vabastus teenindusaegade kasutamise eeskirjade kohaldamisest liidu lennujaamades ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0048)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

Ajutised meetmed seoses tunnistuste ja litsentside kehtivusega (II koonddirektiiv) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0049)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping
Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2202(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0050)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16)

Kestlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav Euroopa oskuste tegevuskava
Resolutsiooni ettepanek B9-0108/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0051)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 17)


12. Edasised väljakutsed naiste õiguste alal: üle 25 aasta Pekingi deklaratsioonist ja tegevusprogrammist (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Edasised väljakutsed naiste õiguste alal: üle 25 aasta Pekingi deklaratsioonist ja tegevusprogrammist (2021/2509(RSP))

(Arutelu algus: 10.2.2021 protokollipunkt 10)

Sõna võtsid Katalin Cseh, Peter Kofod, Pierrette Herzberger-Fofana, Assita Kanko, Giorgos Georgiou, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Alice Kuhnke, Lefteris Christoforou, Pina Picierno, Sylwia Spurek, Cindy Franssen, Vera Tax, Hannah Neumann, Maria-Manuel Leitão-Marques ja Terry Reintke.

Sõna võtsid Helena Dalli (komisjoni liige) ja Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jadwiga Wiśniewska ja Margarita de la Pisa Carrión fraktsiooni ECR nimel naiste õigustega seonduvate eelseisvate probleemide kohta rohkem kui 25 aastat pärast Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi vastuvõtmist (2021/2509(RSP)) (B9-0113/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez ja Irène Tolleret fraktsiooni Renew nimel, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria da Graça Carvalho ja Ewa Kopacz fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni The Left nimel naiste õigustega seonduvate eelseisvate probleemide kohta Euroopas rohkem kui 25 aastat pärast Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi vastuvõtmist (2021/2509(RSP)) (B9-0114/2021/REV).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.2.2021 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud); 11.2.2021 protokollipunkt 17 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell 19.42.)


13. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.00.


14. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi hääletusele järgmised esialgsed kokkulepped:

Finantsinstrumentide turud ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0208/2020);

ELi taasteprospekt ja sihipärased kohandused finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Ajutine vabastus teenindusaegade kasutamise eeskirjade kohaldamisest liidu lennujaamades ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-komisjon;

Ajutised meetmed seoses tunnistuste ja litsentside kehtivusega (II koonddirektiiv) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-komisjon;

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping
Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2202(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Kestlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav Euroopa oskuste tegevuskava
Resolutsiooni ettepanek B9-0108/2021.

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Edasised väljakutsed naiste õiguste alal: üle 25 aasta Pekingi deklaratsioonist ja tegevusprogrammist
Resolutsiooni ettepanek B9-0114/2021/REV.

Hääletuse lõpp kell 21.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (neljapäev, 11. veebruar 2021 kell 09.00).


15. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


16. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


17. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmisel teemal:

I.   Rwanda, eelkõige Paul Rusesabagina juhtum (2021/2543(RSP))

- Marisa Matias fraktsiooni The Left nimel Rwanda, eelkõige Paul Rusesabagina juhtumi kohta (B9-0130/2021);

- Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Henrike Hahn, Caroline Roose, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Alviina Alametsä, Heidi Hautala ja Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel Rwanda, eelkõige Paul Rusesabagina juhtumi kohta (B9-0131/2021);

- Kati Piri ja Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel Rwanda, eelkõige Paul Rusesabagina juhtumi kohta (B9-0132/2021);

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Dragoş Tudorache, Malik Azmani ja Urmas Paet fraktsiooni Renew nimel Rwanda, eelkõige Paul Rusesabagina juhtumi kohta (B9-0133/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Emmanouil Fragkos ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel Rwanda, eelkõige Paul Rusesabagina juhtumi kohta (B9-0134/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák ja Romana Tomc fraktsiooni PPE nimel Rwanda, eelkõige Paul Rusesabagina juhtumi kohta (B9-0135/2021).

II.   Inimõiguste olukord Kasahstanis (2021/2544(RSP))

- Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B9-0143/2021);

- Malin Björk, fraktsiooni The Left nimel, sur la situation des droits de l’homme au Kazakhstan (B9-0144/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Diana Riba i Giner, Henrike Hahn, Heidi Hautala, Martin Häusling, Niklas Nienaß ja Alviina Alametsä fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B9-0145/2021);

- Kati Piri, Isabel Santos ja Andris Ameriks fraktsiooni S&D nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B9-0146/2021);

- Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Izaskun Bilbao Barandica, Malik Azmani ja Urmas Paet fraktsiooni Renew nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B9-0147/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Tomasz Piotr Poręba, Veronika Vrecionová, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B9-0148/2021);

- Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák ja Romana Tomc fraktsiooni PPE nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B9-0149/2021).

III.   Poliitiline olukord Ugandas (2021/2545(RSP))

- Dominique Bilde fraktsiooni ID nimel poliitilise olukorra kohta Ugandas (B9-0136/2021);

- Miguel Urbán Crespo fraktsiooni The Left nimel poliitilise olukorra kohta Ugandas (B9-0137/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Rosa D'Amato, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Tineke Strik ja Piernicola Pedicini fraktsiooni Verts/ALE nimel poliitilise olukorra kohta Uganda (B9-0138/2021);

- Kati Piri ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel poliitilise olukorra kohta Ugandas (B9-0139/2021);

- Nicolae Ştefănuţă, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet ja Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel poliitilise olukorra kohta Ugandas (B9-0140/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Emmanouil Fragkos ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel poliitilise olukorra kohta Ugandas (B9-0141/2021);

- Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc ja Loucas Fourlas fraktsiooni PPE nimel poliitilise olukorra kohta Ugandas (B9-0142/2021).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.


18. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/127 selle teatavate sätete kohaldamise alguskuupäeva osas (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 ettevõtjate rühmi käsitlevate nõuete osas (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa seoses liidu maaelu arengu toetuse summadega 2021. aastal (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 lisa seoses selliste ainete loeteluga, mida võib lisada imiku piimasegule, jätkupiimasegule, imikutoidule ja teraviljapõhisele töödeldud toidule (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848, sätestades konkreetsed kriteeriumid ja tingimused raamatupidamisdokumentide kontrolliks mahepõllumajandusliku tootmise ametlike kontrollide ja ettevõtjate rühmade ametlike kontrollide raames (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kolmandate riikide kesksetele vastaspooltele ja seotud kolmandatele isikutele trahvide määramise menetluseeskirjadega (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 667/2014 seoses uurimise eest vastutava ametniku poolt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele esitatava toimiku sisuga, õigusega olla ära kuulatud vaheotsuste puhul ning trahvide ja perioodiliste karistusmaksete kontodele kandmisega (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/592 ajutiste erakorraliste meetmete kohta, millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 teatavatest sätetest ja nendega seotud meetmetest, et kõrvaldada puu- ja köögiviljasektoris ning veinisektoris COVID-19 pandeemiast põhjustatud turuhäired (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/884, millega tehakse COVID-19 pandeemia tõttu 2020. aasta kohta erand delegeeritud määrusest (EL) 2017/891 puu- ja köögiviljasektori osas ning delegeeritud määrusest (EL) 2016/1149 veinisektori osas ning muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/625 seoses inimtoiduks turule lastud elustigude, liittoodete ja vorstikestade imporditingimustega (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. veebruar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
Nõuandev komisjon: AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/1366 seoses mesindussektoris antava rahalise toetuse eraldamise põhimõttega (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. veebruar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/6 seoses andmete kogumise nõuetega mikroobivastaste ravimite müügimahu ja loomadel kasutamise kohta (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/6 kõnealuse määruse artikli 112 lõike 4 ja artikli 115 lõike 5 kohaldamiseks vajaliku ning artikli 8 lõikes 4 osutatud kogu eluea jooksul kehtivas identifitseerimisdokumendis sisalduva teabe sisu ja vormi osas (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. jaanuar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 1. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 3. veebruar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
Nõuandev komisjon: IMCO (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks hariduse ja koolituse valdkonna muutujate arvu ja nimetused (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. veebruar 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1972, kehtestades mobiilikõne lõpetamise tasu üleliidulise ühtse maksimummäära ja kõne püsivõrgus lõpetamise tasu üleliidulise ühtse maksimummäära C(2020)08703 - 2020/2937(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. detsember 2020

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 lisakuud parlamendi taotlusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
Nõuandev komisjon: IMCO (kodukorra artikkel 57)


19. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et lisada I lisasse uus EÜ väetiseliik (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - tähtaeg: 2. mai 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 57), AGRI (kodukorra artikkel 57);

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega graanulites või multšides, mida kasutatakse tehismuruväljakute täitematerjalina või lahtiselt mänguväljakutel või spordirajatistes (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - tähtaeg: 19. aprill 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57);

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II lisa ning muudetakse III, IV ja VI lisa (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - tähtaeg: 25. aprill 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ seoses aniliini piirnormidega teatavates mänguasjades (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - tähtaeg: 25. aprill 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO.


20. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmine dokument:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2021 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N9-0002/2021 - C9-0007/2021 - 2021/2001(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG


21. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 29 lõikele 1 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamise INF 1/2021 – VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 679.108/OJJE).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika