Kazalo 
Zapisnik
XML 151kPDF 282kWORD 74k
Sreda, 10. februar 2021 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razglasitev izidov glasovanja
 4.Trenutno stanje na področju strategije EU za cepljenje proti covidu-19 (razprava)
 5.Prvi čas glasovanja
 6.Trenutno stanje na področju strategije EU za cepljenje proti covidu-19 (nadaljevanje razprave)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Demokratični nadzor nad družbenimi mediji in varstvo temeljnih pravic (razprava)
 9.Trgi finančnih instrumentov ***I - Prospekt EU za okrevanje in ciljno usmerjene prilagoditve za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 ***I (razprava)
 10.Prihodnji izzivi na področju pravic žensk: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje (razprava)
 11.Razglasitev izidov glasovanja
 12.Prihodnji izzivi na področju pravic žensk: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje (nadaljevanje razprave)
 13.Nadaljevanje seje
 14.Drugi čas glasovanja
 15.Obrazložitve glasovanja
 16.Popravki in namere glasovanj
 17.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 18.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 19.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 20.Predložitev dokumentov
 21.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.04.


2. Izjava predsedujočega

Ob Dnevu spomina v Italiji se je predsednik poklonil spominu na žrtve pomorov v fojbah ter na prebivalce Dalmacije, Reke in Istre, ki so bili po koncu druge svetovne vojne prisiljeni v izgnanstvo. Opozoril je na dolžnost, da počastimo spomin na žrtve te tragedije in na pomen procesa integracije med demokratičnimi državami.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


3. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Vzpostavitev mehanizma za okrevanje in odpornost ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan in Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(potrebna navadna večina)

ZAČASNI SPORAZUM, SKUPNE IZJAVE, IZJAVE KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0038)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 4)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2020
Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2020 [2020/2123(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Simon (A9-0002/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0039)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 5)

Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo
Poročilo o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo [2020/2077(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0040)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 6)

Izvajanje direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi
Poročilo o izvajanju Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev [2020/2029(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Juan Fernando López Aguilar in María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0041)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 7)

Izvajanje člena 43 direktive o azilnih postopkih
Poročilo o izvajanju člena 43 Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite [2020/2047(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0042)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 8)

Dostop javnosti do dokumentov za leta 2016–2018
Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 122(7)) – letno poročilo za leta 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0043)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 9)

Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih
Poročilo o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih [2019/2188(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0044)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 10)

Vpliv covida-19 na mlade in šport
Predlog resolucije B9-0115/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0045)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 11)


4. Trenutno stanje na področju strategije EU za cepljenje proti covidu-19 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Trenutno stanje na področju strategije EU za cepljenje proti covidu-19 (2021/2541(RSP))

Ana Paula Zacarias (predsedujoča Svetu) in Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Marco Zanni v imenu skupine ID, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Beata Szydło v imenu skupine ECR, Manon Aubry v imenu skupine The Left in Antoni Comín i Oliveres (samostojni poslanec).

PREDSEDSTVO: Roberta METSOLA
podpredsednica

Govorili so Peter Liese, Heléne Fritzon, Pascal Canfin, Nicolas Bay, Diana Riba i Giner, Peter Lundgren, Marc Botenga, Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Eric Andrieu, Katalin Cseh, Jörg Meuthen, Tilly Metz, Derk Jan Eppink, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Gerolf Annemans, Michèle Rivasi, Geert Bourgeois, Chris MacManus, Ivan Vilibor Sinčić, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Morten Løkkegaard, Peter Kofod, Jutta Paulus, Eugen Jurzyca, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker, Tomislav Sokol, Udo Bullmann, Luis Garicano, Jaak Madison, Kim Van Sparrentak, Joanna Kopcińska, Silvia Modig, Bartosz Arłukowicz, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Margrete Auken, Kosma Złotowski, Giorgos Georgiou, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Rasmus Andresen, Jadwiga Wiśniewska, Marisa Matias, Ewa Kopacz, Eero Heinäluoma, Nicola Beer, Anna Cavazzini, Zbigniew Kuźmiuk, Traian Băsescu, Nicolás González Casares, Nils Torvalds, Katrin Langensiepen, Carlo Fidanza, Angelika Niebler, Sara Cerdas, Jan Huitema, Ville Niinistö, Jorge Buxadé Villalba, Esteban González Pons, Sándor Rónai, Hilde Vautmans, Sara Matthieu, Paulo Rangel, Sylvie Guillaume, Billy Kelleher, Grace O'Sullivan, Monika Hohlmeier, Alessandra Moretti, Sophia in 't Veld, Manuela Ripa, Adam Jarubas, Christel Schaldemose, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Freund, Christophe Hansen, Mohammed Chahim, Elsi Katainen, Maria Spyraki, Romana Jerković, Claudia Gamon, Radan Kanev, Patrizia Toia, Karin Karlsbro, Seán Kelly, Cyrus Engerer, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Robert Hajšel, Nicola Danti, Andrey Kovatchev, Petar Vitanov, Benoît Lutgen, Mónica Silvana González in Michaela Šojdrová.

(Nadaljevanje razprave: točka 6 zapisnika z dne 10.2.2021)


5. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Pravila uporabe slotov na letališčih Unije: začasna razbremenitev ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - odbor TRAN;

Začasni ukrepi glede veljavnosti potrdil in licenc (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - odbor TRAN;

Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino [2019/2202(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost
Predlog resolucije B9-0108/2021.

Glasovanje je odprto do 14.15.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 19.00.


6. Trenutno stanje na področju strategije EU za cepljenje proti covidu-19 (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Trenutno stanje na področju strategije EU za cepljenje proti covidu-19 (2021/2541(RSP))

(Začetek razprave: točka 4 zapisnika z dne 10.2.2021)

Govorila sta Carlo Calenda in Edina Tóth.

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

Govorila je Sunčana Glavak.

Govorili sta Stella Kyriakides (članica Komisije) in Ana Paula Zacarias (predsedujoča Svetu).

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 13.19.)


PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

7. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.00.


8. Demokratični nadzor nad družbenimi mediji in varstvo temeljnih pravic (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Demokratični nadzor nad družbenimi mediji in varstvo temeljnih pravic (2021/2512(RSP))

Ana Paula Zacarias (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (podpredsednica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Magdalena Adamowicz v imenu skupine PPE, Marina Kaljurand v imenu skupine S&D, Dragoş Tudorache v imenu skupine Renew, Annalisa Tardino v imenu skupine ID, Alexandra Geese v imenu skupine Verts/ALE, Geert Bourgeois v imenu skupine ECR, Anne-Sophie Pelletier v imenu skupine The Left, Laura Ferrara (samostojna poslanka), Paulo Rangel, Ismail Ertug, Michal Šimečka, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Mislav Kolakušić, Eva Maydell, Tanja Fajon, Karen Melchior, Tom Vandendriessche, Gwendoline Delbos-Corfield, Nicola Procaccini, Niyazi Kizilyürek, Kostas Papadakis, Balázs Hidvéghi, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Philippe Olivier, Patrick Breyer, Robert Roos, Márton Gyöngyösi, Sven Simon, Paul Tang, Moritz Körner, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hermann Tertsch, Carles Puigdemont i Casamajó, Milan Zver, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Gilles Lebreton, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Ioannis Lagos, Vladimír Bilčík, Brando Benifei, Nicola Beer in Susanna Ceccardi.

PREDSEDSTVO: Nicola BEER
podpredsednica

Govorili so Rasmus Andresen, Dace Melbārde, Isabel Wiseler-Lima, Miapetra Kumpula-Natri, Anna Júlia Donáth, Beata Mazurek, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Stelios Kympouropoulos, Morten Løkkegaard, Lukas Mandl, Vlad-Marius Botoş, Sunčana Glavak, Svenja Hahn, Javier Zarzalejos, Klemen Grošelj, Peter Pollák, Bart Groothuis, Henna Virkkunen in Eugen Tomac.

Govorili sta Věra Jourová in Ana Paula Zacarias.

Razprava se je zaključila.


9. Trgi finančnih instrumentov ***I - Prospekt EU za okrevanje in ciljno usmerjene prilagoditve za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Prva razprava je potekala 23. novembra 2020 (točka 17 zapisnika z dne 23.11.2020).

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 25. novembra 2020 (točka 14 zapisnika z dne 25.11.2020).

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 v zvezi s prospektom EU za okrevanje in ciljno usmerjenimi prilagoditvami za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Markus Ferber in Ondřej Kovařík sta predstavila poročili.

Govorila je Mairead McGuinness (članica Komisije).

Govorili so Isabel Benjumea Benjumea v imenu skupine PPE, Eero Heinäluoma v imenu skupine S&D, Billy Kelleher v imenu skupine Renew, Gunnar Beck v imenu skupine ID, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v imenu skupine ECR, José Gusmão v imenu skupine The Left, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Engin Eroglu, Roman Haider, Eugen Jurzyca in João Ferreira.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorili so Enikő Győri, Jonás Fernández, Maximilian Krah, Aurore Lalucq in Pedro Marques.

Govorila je Mairead McGuinness.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 2 zapisnika z dne 11.2.2021.


10. Prihodnji izzivi na področju pravic žensk: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Prihodnji izzivi na področju pravic žensk: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje (2021/2509(RSP))

Ana Paula Zacarias (predsedujoča Svetu) in Helena Dalli (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Sirpa Pietikäinen v imenu skupine PPE, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v imenu skupine Renew, Joachim Kuhs v imenu skupine ID, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Eugenia Rodríguez Palop v imenu skupine The Left, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald in Predrag Fred Matić.

(Nadaljevanje razprave: točka 12 zapisnika z dne 10.2.2021)


11. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Pravila uporabe slotov na letališčih Unije: začasna razbremenitev ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - odbor TRAN

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0048)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 14)

Začasni ukrepi glede veljavnosti potrdil in licenc (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - odbor TRAN

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0049)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 15)

Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino [2019/2202(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0050)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 16)

Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost
Predlog resolucije B9-0108/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0051)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 17)


12. Prihodnji izzivi na področju pravic žensk: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Prihodnji izzivi na področju pravic žensk: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje (2021/2509(RSP))

(Začetek razprave: točka 10 zapisnika z dne 10.2.2021)

Govorili so Katalin Cseh, Peter Kofod, Pierrette Herzberger-Fofana, Assita Kanko, Giorgos Georgiou, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Alice Kuhnke, Lefteris Christoforou, Pina Picierno, Sylwia Spurek, Cindy Franssen, Vera Tax, Hannah Neumann, Maria-Manuel Leitão-Marques in Terry Reintke.

Govorili sta Helena Dalli (članica Komisije) in Ana Paula Zacarias (predsedujoča Svetu).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Jadwiga Wiśniewska in Margarita de la Pisa Carrión v imenu skupine ECR 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje: prihodnji izzivi na področju pravic žensk (2021/2509(RSP)) (B9-0113/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez in Irène Tolleret v imenu skupine Renew, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria da Graça Carvalho in Ewa Kopacz v imenu skupine PPE, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE in Eugenia Rodríguez Palop v imenu skupine The Left o prihodnjih izzivih na področju pravic žensk v Evropi: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje (2021/2509(RSP)) (B9-0114/2021/REV).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 2 zapisnika z dne 11.2.2021 (predlogi sprememb); točka 17 zapisnika z dne 11.2.2021 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 19.42.)


13. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 20.00.


14. Drugi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o začasnih sporazumih:

Trgi finančnih instrumentov ***I
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A9-0208/2020);

Prospekt EU za okrevanje in ciljno usmerjene prilagoditve za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 v zvezi s prospektom EU za okrevanje in ciljno usmerjenimi prilagoditvami za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Pravila uporabe slotov na letališčih Unije: začasna razbremenitev ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - odbor TRAN;

Začasni ukrepi glede veljavnosti potrdil in licenc (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - odbor TRAN;

Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino [2019/2202(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost
Predlog resolucije B9-0108/2021.

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Prihodnji izzivi na področju pravic žensk: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje
Predlog resolucije B9-0114/2021/REV.

Glasovanje je odprto do 21.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri, v četrtek, 11. februarja 2021, ob 09.00.


15. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


16. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


17. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 144 Poslovnika vložili zahtevo za razpravo o naslednjih predlogih resolucije:

I.   Ruanda, primer Paula Rusesabagine (2021/2543(RSP))

- Marisa Matias v imenu skupine The Left o Ruandi, primer Paula Rusesabagine (B9-0130/2021);

- Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Henrike Hahn, Caroline Roose, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Alviina Alametsä, Heidi Hautala in Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE o Ruandi, primer Paula Rusesabagine (B9-0131/2021);

- Kati Piri in Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D o Ruandi, primer Paula Rusesabagine (B9-0132/2021);

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Dragoş Tudorache, Malik Azmani in Urmas Paet v imenu skupine Renew o Ruandi, primer Paula Rusesabagine (B9-0133/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Emmanouil Fragkos in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR o Ruandi, primer Paula Rusesabagine (B9-0134/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák in Romana Tomc v imenu skupine PPE o Ruandi, primer Paula Rusesabagine (B9-0135/2021).

II.   Stanje človekovih pravic v Kazahstanu (2021/2544(RSP))

- Thierry Mariani v imenu skupine ID o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B9-0143/2021);

- Malin Björk v imenu skupine The Left o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B9-0144/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Diana Riba i Giner, Henrike Hahn, Heidi Hautala, Martin Häusling, Niklas Nienaß in Alviina Alametsä v imenu skupine Verts/ALE o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B9-0145/2021);

- Kati Piri, Isabel Santos in Andris Ameriks v imenu skupine S&D o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B9-0146/2021);

- Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Izaskun Bilbao Barandica, Malik Azmani in Urmas Paet v imenu skupine Renew o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B9-0147/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Tomasz Piotr Poręba, Veronika Vrecionová, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B9-0148/2021);

- Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák in Romana Tomc v imenu skupine PPE o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B9-0149/2021).

III.   Politične razmere v Ugandi (2021/2545(RSP))

- Dominique Bilde v imenu skupine ID o političnih razmerah v Ugandi (B9-0136/2021);

- Miguel Urbán Crespo v imenu skupine The Left o političnih razmerah v Ugandi (B9-0137/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Rosa D'Amato, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Tineke Strik in Piernicola Pedicini v imenu skupine Verts/ALE o političnih razmerah v Ugandi (B9-0138/2021);

- Kati Piri in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D o političnih razmerah v Ugandi (B9-0139/2021);

- Nicolae Ştefănuţă, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet in Dragoş Tudorache v imenu skupine Renew o političnih razmerah v Ugandi (B9-0140/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Emmanouil Fragkos in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR o političnih razmerah v Ugandi (B9-0141/2021);

- Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc in Loucas Fourlas v imenu skupine PPE o političnih razmerah v Ugandi (B9-0142/2021).

Čas za govor bo dodeljen v skladu s členom 171 Poslovnika.


18. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/127 glede datuma začetka uporabe nekaterih njenih določb (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za skupine izvajalcev dejavnosti (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zneskov podpore Unije za razvoj podeželja v letu 2021 (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama snovi, ki se lahko dodajo začetnim formulam za dojenčke in nadaljevalnim formulam, otroški hrani ter živilom na osnovi predelanih žit (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo posebnih meril in pogojev za preglede dokumentarne evidence v okviru uradnega nadzora ekološke pridelave in uradnega nadzora skupin izvajalcev dejavnosti (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge naloži centralnim nasprotnim strankam iz tretjih držav ali povezanim tretjim osebam (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 26. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 667/2014 v zvezi z vsebino dokumentacije, ki jo preiskovalni uradnik predloži Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, pravico izjasniti se v zvezi z začasnimi sklepi ter naložitvijo glob in periodičnih denarnih kazni (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 26. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/884 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 ter spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/625 glede uvoznih pogojev za žive polže, sestavljene proizvode in ovitke, ki se dajejo na trg za prehrano ljudi (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

mnenje: AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/1366 glede podlage za dodelitev finančnega prispevka za sektor čebelarstva (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zbiranje podatkov o obsegu prodaje in uporabi protimikrobnih zdravil pri živalih (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta glede vsebine in oblike informacij, potrebnih za uporabo člena 112(4) in člena 115(5), ki jih mora vsebovati enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo živali iz člena 8(4) navedene uredbe (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. januarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Delegirana uredba Komisije o spremembi dela 1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo števila in nazivov spremenljivk za podatkovni niz na področju izobraževanja in usposabljanja (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: EMPL

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih na ravni Unije in enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v fiksnih omrežjih na ravni Unije C(2020)08703 – 2020/2937(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2020

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika)


19. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih za namen vključitve nove vrste gnojila ES v Prilogo I (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - rok: 2. maja 2021)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika), AGRI (člen 57 Poslovnika);

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAO) v zrncih ali zastirkah, ki se uporabljajo kot polnilo v terenih z umetno travo ali v razsutem stanju na otroških igriščih ali v športne namene (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - rok: 19. aprila 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika), IMCO (člen 57 Poslovnika);

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Priloge II ter spremembi prilog III, IV in VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - rok: 25. aprila 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI;

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s specifičnimi mejnimi vrednostmi za anilin v nekaterih igračah (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - rok: 25. aprila 2021)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO.


20. Predložitev dokumentov

Predložen je bil naslednji dokument:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 1/2021 – Evropski ekonomsko-socialni odbor (N9-0002/2021 - C9-0007/2021 - 2021/2001(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG


21. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Odbor za proračun je v skladu s členom 29(1) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev INF 1/2021 - Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 679.108/OJJE).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 28. junij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov