Index 
Protokoll
XML 157kPDF 285kWORD 74k
Onsdagen den 10 februari 2021 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 4.Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19 (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19 (fortsättning på debatten)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Demokratisk granskning av sociala medier och skyddet av grundläggande rättigheter (debatt)
 9.Marknader för finansiella instrument ***I - EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I (debatt)
 10.Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (debatt)
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (fortsättning på debatten)
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 18.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 19.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 20.Inkomna dokument
 21.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.04.


2. Uttalande av talmannen

Med anledning av den italienska minnesdagen för foibe-massakrerna hedrade talmannen offren för denna tragedi och invånarna i Dalmatien, Rijeka och Istrien, som tvingades i landsflykt efter andra världskriget. Han påminde om vår plikt att hedra offren för denna tragedi och vikten av integration mellan demokratiska länder.

Parlamentet höll en tyst minut.


3. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan och Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, GEMENSAMMA UTTALANDEN, UTTALANDEN FRÅN KOMMISSIONEN

Antogs (P9_TA(2021)0038)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Europeiska centralbanken - årsrapport 2020
Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport 2020 [2020/2123(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Simon (A9-0002/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0039)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
Betänkande om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin [2020/2077(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0040)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel
Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer [2020/2029(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar och María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0041)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden
Betänkande om genomförandet av artikel 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd [2020/2047(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0042)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018
Betänkande om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 122.7 i arbetsordningen) – årsrapport för 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0043)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande
Betänkande om minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande [2019/2188(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0044)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott
Resolutionsförslag B9-0115/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0045)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)


4. Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19 (2021/2541(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Beata Szydło för ECR-gruppen, Manon Aubry, för The Left-gruppen, och Antoni Comín i Oliveres, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

Talare: Peter Liese, Heléne Fritzon, Pascal Canfin, Nicolas Bay, Diana Riba i Giner, Peter Lundgren, Marc Botenga, Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Eric Andrieu, Katalin Cseh, Jörg Meuthen, Tilly Metz, Derk Jan Eppink, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Gerolf Annemans, Michèle Rivasi, Geert Bourgeois, Chris MacManus, Ivan Vilibor Sinčić, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Morten Løkkegaard, Peter Kofod, Jutta Paulus, Eugen Jurzyca, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker, Tomislav Sokol, Udo Bullmann, Luis Garicano, Jaak Madison, Kim Van Sparrentak, Joanna Kopcińska, Silvia Modig, Bartosz Arłukowicz, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Margrete Auken, Kosma Złotowski, Giorgos Georgiou, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Rasmus Andresen, Jadwiga Wiśniewska, Marisa Matias, Ewa Kopacz, Eero Heinäluoma, Nicola Beer, Anna Cavazzini, Zbigniew Kuźmiuk, Traian Băsescu, Nicolás González Casares, Nils Torvalds, Katrin Langensiepen, Carlo Fidanza, Angelika Niebler, Sara Cerdas, Jan Huitema, Ville Niinistö, Jorge Buxadé Villalba, Esteban González Pons, Sándor Rónai, Hilde Vautmans, Sara Matthieu, Paulo Rangel, Sylvie Guillaume, Billy Kelleher, Grace O'Sullivan, Monika Hohlmeier, Alessandra Moretti, Sophia in 't Veld, Manuela Ripa, Adam Jarubas, Christel Schaldemose, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Freund, Christophe Hansen, Mohammed Chahim, Elsi Katainen, Maria Spyraki, Romana Jerković, Claudia Gamon, Radan Kanev, Patrizia Toia, Karin Karlsbro, Seán Kelly, Cyrus Engerer, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Robert Hajšel, Nicola Danti, Andrey Kovatchev, Petar Vitanov, Benoît Lutgen, Mónica Silvana González och Michaela Šojdrová.

(Fortsättning på debatten: punkt 6 i protokollet av den 10.2.2021)


5. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-utskottet;

Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-utskottet;

EU:s associeringsavtal med Ukraina
Betänkande om genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina [2019/2202(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
Resolutionsförslag B9-0108/2021.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00.


6. Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19 (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19 (2021/2541(RSP))

(Början på debatten: punkt 4 i protokollet av den 10.2.2021)

Talare: Carlo Calenda och Edina Tóth.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Sunčana Glavak.

Talare: Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) och Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.19.)


ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


8. Demokratisk granskning av sociala medier och skyddet av grundläggande rättigheter (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Demokratisk granskning av sociala medier och skyddet av grundläggande rättigheter (2021/2512(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Magdalena Adamowicz för PPE-gruppen, Marina Kaljurand för S&D-gruppen, Dragoş Tudorache för Renew-gruppen, Annalisa Tardino för ID-gruppen, Alexandra Geese för Verts/ALE-gruppen, Geert Bourgeois för ECR-gruppen, Anne-Sophie Pelletier för The Left-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Paulo Rangel, Ismail Ertug, Michal Šimečka, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Mislav Kolakušić, Eva Maydell, Tanja Fajon, Karen Melchior, Tom Vandendriessche, Gwendoline Delbos-Corfield, Nicola Procaccini, Niyazi Kizilyürek, Kostas Papadakis, Balázs Hidvéghi, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Philippe Olivier, Patrick Breyer, Robert Roos, Márton Gyöngyösi, Sven Simon, Paul Tang, Moritz Körner, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hermann Tertsch, Carles Puigdemont i Casamajó, Milan Zver, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Gilles Lebreton, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Ioannis Lagos, Vladimír Bilčík, Brando Benifei, Nicola Beer och Susanna Ceccardi.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Rasmus Andresen, Dace Melbārde, Isabel Wiseler-Lima, Miapetra Kumpula-Natri, Anna Júlia Donáth, Beata Mazurek, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Stelios Kympouropoulos, Morten Løkkegaard, Lukas Mandl, Vlad-Marius Botoş, Sunčana Glavak, Svenja Hahn, Javier Zarzalejos, Klemen Grošelj, Peter Pollák, Bart Groothuis, Henna Virkkunen och Eugen Tomac.

Talare: Věra Jourová och Ana Paula Zacarias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


9. Marknader för finansiella instrument ***I - EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

En första debatt hade ägt rum den 23 november 2020 (punkt 17 i protokollet av den 23.11.2020).

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 25 november 2020 (punkt 14 i protokollet av den 25.11.2020).

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Markus Ferber och Ondřej Kovařík redogjorde för betänkandena.

Talare: Mairead McGuinness (ledamot av kommissionen).

Talare: Isabel Benjumea Benjumea för PPE-gruppen, Eero Heinäluoma för S&D-gruppen, Billy Kelleher för Renew-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, José Gusmão, för The Left-gruppen, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Engin Eroglu, Roman Haider, Eugen Jurzyca och João Ferreira.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Enikő Győri, Jonás Fernández, Maximilian Krah, Aurore Lalucq och Pedro Marques.

Talare: Mairead McGuinness.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 11.2.2021.


10. Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (2021/2509(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, för The Left-gruppen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald och Predrag Fred Matić.

(Fortsättning på debatten: punkt 12 i protokollet av den 10.2.2021)


11. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0048)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0049)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

EU:s associeringsavtal med Ukraina
Betänkande om genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina [2019/2202(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0050)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
Resolutionsförslag B9-0108/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0051)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)


12. Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (2021/2509(RSP))

(Början på debatten: punkt 10 i protokollet av den 10.2.2021)

Talare: Katalin Cseh, Peter Kofod, Pierrette Herzberger-Fofana, Assita Kanko, Giorgos Georgiou, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Alice Kuhnke, Lefteris Christoforou, Pina Picierno, Sylwia Spurek, Cindy Franssen, Vera Tax, Hannah Neumann, Maria-Manuel Leitão-Marques och Terry Reintke.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen) och Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Jadwiga Wiśniewska och Margarita de la Pisa Carrión, för ECR-gruppen, Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år sedan Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (2021/2509(RSP)) (B9-0113/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez och Irène Tolleret, för Renew-gruppen, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria da Graça Carvalho och Ewa Kopacz, för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė, för S&D-gruppen, Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen och Eugenia Rodríguez Palop, för The Left-gruppen, om framtida utmaningar för kvinnors rättigheter i Europa: mer än 25 år sedan Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (2021/2509(RSP)) (B9-0114/2021/REV).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 11.2.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 11.2.2021 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 19.42.)


13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.00.


14. Andra omröstningsomgången

Parlamentet röstade om de preliminära överenskommelserna om följande:

Marknader för finansiella instrument ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A9-0208/2020);

EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-utskottet;

Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-utskottet;

EU:s associeringsavtal med Ukraina
Betänkande om genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina [2019/2202(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
Resolutionsförslag B9-0108/2021.

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking
Resolutionsförslag B9-0114/2021/REV.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, torsdagen den 11 februari 2021 kl. 09.00.


15. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


16. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


17. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Rwanda, fallet Paul Rusesabagina (2021/2543(RSP))

- Marisa Matias, för The Left-gruppen, om Rwanda, fallet Paul Rusesabagina (B9-0130/2021);

- Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Henrike Hahn, Caroline Roose, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Alviina Alametsä, Heidi Hautala och Tineke Strik, för Verts/ALE-gruppen, om Rwanda, fallet Paul Rusesabagina (B9-0131/2021);

- Kati Piri och Kathleen Van Brempt, för S&D-gruppen, om Rwanda, fallet Paul Rusesabagina (B9-0132/2021);

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Dragoş Tudorache, Malik Azmani och Urmas Paet, för Renew-gruppen, om Rwanda, fallet Paul Rusesabagina (B9-0133/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Emmanouil Fragkos och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om Rwanda, fallet Paul Rusesabagina (B9-0134/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák och Romana Tomc, för PPE-gruppen, om Rwanda, fallet Paul Rusesabagina (B9-0135/2021).

II.   Människorättssituationen i Kazakstan (2021/2544(RSP))

- Thierry Mariani, för ID-gruppen, om människorättssituationen i Kazakstan (B9-0143/2021);

- Malin Björk, för The Left-gruppen, om människorättssituationen i Kazakstan (B9-0144/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Diana Riba i Giner, Henrike Hahn, Heidi Hautala, Martin Häusling, Niklas Nienaß och Alviina Alametsä, för Verts/ALE-gruppen, om människorättssituationen i Kazakstan (B9-0145/2021);

- Kati Piri, Isabel Santos och Andris Ameriks, för S&D-gruppen, om människorättssituationen i Kazakstan (B9-0146/2021);

- Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Izaskun Bilbao Barandica, Malik Azmani och Urmas Paet, för Renew-gruppen, om människorättssituationen i Kazakstan (B9-0147/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Tomasz Piotr Poręba, Veronika Vrecionová, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om människorättssituationen i Kazakstan (B9-0148/2021);

- Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák och Romana Tomc, för PPE-gruppen, om människorättssituationen i Kazakstan (B9-0149/2021).

III.   Den politiska situationen i Uganda (2021/2545(RSP))

- Dominique Bilde, för ID-gruppen, om den politiska situationen i Uganda (B9-0136/2021);

- Miguel Urbán Crespo, för The Left-gruppen, om den politiska situationen i Uganda (B9-0137/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Rosa D'Amato, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Tineke Strik och Piernicola Pedicini, för Verts/ALE-gruppen, om den politiska situationen i Uganda (B9-0138/2021);

- Kati Piri och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om den politiska situationen i Uganda (B9-0139/2021);

- Nicolae Ştefănuţă, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet och Dragoş Tudorache, för Renew-gruppen, om den politiska situationen i Uganda (B9-0140/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Emmanouil Fragkos och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om den politiska situationen i Uganda (B9-0141/2021);

- Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc och Loucas Fourlas, för PPE-gruppen, om den politiska situationen i Uganda (B9-0142/2021).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.


18. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 vad gäller tillämpningsdagen för vissa av dess bestämmelser (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 januari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller krav för aktörsgrupper (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 januari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) .../... om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller beloppen för unionens stöd för landsbygdsutveckling år 2021 (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 januari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller förteckningen över ämnen som får tillsättas i modersmjölksersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 januari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 genom fastställande av särskilda kriterier och villkor för kontroller av dokumentation inom ramen för offentlig kontroll i ekologisk produktion och offentlig kontroll av aktörsgrupper (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 januari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfaranderegler för sanktioner som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ålägger centrala motparter i tredjeland eller anknutna tredje parter (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 26 januari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 667/2014 vad gäller innehållet i den dossier som utredaren ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rätten att bli hörd med avseende på preliminära beslut och deponering av avgifter och viten (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 26 januari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/592 om tillfälliga undantagsåtgärder som avviker från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för att åtgärda de marknadsstörningar i frukt- och grönsakssektorn och vinsektorn som orsakats av covid-19-pandemin och åtgärder med anknytning till den (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 januari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/884 om undantag för år 2020 till följd av covid-19-pandemin från delegerad förordning (EU) 2017/891 vad gäller frukt- och grönsakssektorn och från delegerad förordning (EU) 2016/1149 vad gäller vinsektorn och om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 januari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/625 vad gäller importvillkor för levande snäckor, sammansatta produkter och fjälster som släpps ut på marknaden som livsmedel (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/1366 vad gäller grunden för tilldelning av det finansiella bidraget inom biodlingssektorn (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 vad gäller krav för insamling av uppgifter om försäljningsvolym och om användning av antimikrobiella läkemedel på djur (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 januari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 vad gäller innehållet i och formatet för den information som krävs för att tillämpa artiklarna 112.4 och 115.5 och som ska ingå i den identitetshandling som gäller under hästdjurets hela livstid som avses i artikel 8.4 i den förordningen (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 januari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av del 1 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 3 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller variablernas antal och beteckningar för datauppsättningen inom området utbildning (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 genom fastställande av en enda unionsomfattande högsta termineringstaxa för röstsamtal i mobila nät och en enda unionsomfattande högsta termineringstaxa för röstsamtal i fasta nät C(2020)08703 - 2020/2937(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2020

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)


19. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 vad gäller gödselmedel för att införa en ny typ av EG-gödselmedel i bilaga I. (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - tidsfrist: 2 maj 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI (artikel 57 i arbetsordningen);

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 vad gäller polycykliska aromatiska kolväten i granulat eller täckmaterial som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller i lös form på lekplatser eller i idrottsrelaterade tillämpningar (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - tidsfrist: 19 april 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen);

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av bilaga II och om ändring av bilagorna III, IV och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - tidsfrist: 25 april 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI;

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG vad gäller särskilda gränsvärden för anilin i vissa leksaker (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - tidsfrist: 25 april 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO.


20. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2021 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N9-0002/2021 - C9-0007/2021 - 2021/2001(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG


21. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29.1 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring INF 1/2021 – Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 679.108/OJJE).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy