Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 17k
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

4. Πρώτη ψηφοφορία
CRE

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Ανθρωπιστική και πολιτική κατάσταση στην Υεμένη
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού, για την αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 και B9-0129/2021, από τους Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima και David Lega, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner και Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την ανθρωπιστική και πολιτική κατάσταση στην Υεμένη (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV)·

Η κατάσταση στη Μιανμάρ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού, για την αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 και B9-0128/2021, από τους Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann και Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri και Marianne Vind, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache και Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Heidi Hautala και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την κατάσταση στη Μιανμάρ (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021

Ρουάντα, η υπόθεση του Paul Rusesabagina
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για την αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 και B9-0135/2021, από τους Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Λευτέρη Χριστοφόρου, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Λουκά Φουρλά, Tom Vandenkendelaere και Ioan-Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri και Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Hannah Neumann, Saskia Bricmont και Katrin Langensiepen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Εμμανουήλ Φράγκο, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca και Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με τη Ρουάντα και την υπόθεση του Paul Rusesabagina (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021

Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για την αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 και B9-0149/2021, από τους Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Λευτέρη Χριστοφόρου, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Λουκά Φουρλά και Ioan Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, Isabel Santos και Andris Ameriks, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Viola Von Cramon Taubadel και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Assita Kanko και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021

Πολιτική κατάσταση στην Ουγκάντα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για την αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 και B9-0142/2021, από τους Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Λευτέρη Χριστοφόρου, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc και Ioan Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Pierrette Herzberger Fofana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Εμμανουήλ Φράγκο, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca και Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ουγκάντα (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 11.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.00.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου