Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 15k
Štvrtok, 11. februára 2021 - Brusel

4. Prvé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Humanitárna a politická situácia v Jemene
Návrh spoločného uznesenia, predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesení B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 a B9-0129/2021 a ktorý predložili Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima a David Lega, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Marc Tarabella, v mene skupiny S&D, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner a Nicolae Ştefănuță, v mene skupiny Renew, Anna Fotyga, v mene skupiny ECR, Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, a Mick Wallace, v mene skupiny The Left, o humanitárnej a politickej situácii v Jemene (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

Situácia v Mjanmarsku
Návrh spoločného uznesenia, predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesení B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 a B9-0128/2021 a ktorý predložili Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann a Tom Vandenkendelaere, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Marianne Vind, v mene skupiny S&D, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache a Nicolae Ştefănuță, v mene skupiny Renew, Heidi Hautala a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, v mene skupiny ECR, a Marisa Matias, v mene skupiny The Left, o situácii v Mjanmarsku (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Rwanda, prípad Paula Rusesabaginu
Návrh spoločného uznesenia, predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesení B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 a B9-0135/2021 a ktorý predložili Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere a Ioan-Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Kathleen Van Brempt, v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Dragoş Tudorache, v mene skupiny Renew, Hannah Neumann, Saskia Bricmont a Katrin Langensiepen, v mene skupiny Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca a Witold Jan Waszczykowski, v mene skupiny ECR, a Marisa Matias, v mene skupiny The Left, a Fabio Massimo Castaldo, o Rwande, prípad Paula Rusesabaginu (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
Návrh spoločného uznesenia, predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesení B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 a B9-0149/2021 a ktorý predložili Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas a Ioan Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE, Kati Piri, Isabel Santos a Andris Ameriks, v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon Taubadel a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Assita Kanko a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, Malin Björk, v mene skupiny The Left, a Fabio Massimo Castaldo, o situácii v oblasti ľudských práv v Kazachstane (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Politická situácia v Ugande
Návrh spoločného uznesenia, predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesení B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 a B9-0142/2021 a ktorý predložili Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc a Ioan Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Pierrette Herzberger Fofana, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca a Witold Jan Waszczykowski, v mene skupiny ECR, a Fabio Massimo Castaldo, o politickej situácii v Ugande (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Hlasovať je možné do 11.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 13.00 h.

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia