Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 11 februari 2021 - Bryssel

15. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 63.1 i arbetsordningen, mottagandet av nedanstående ståndpunkt från rådet, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) – Antagen av rådet den 25 januari 2021 (12262/1/2021 - COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa följande dag, den 12 februari 2021.

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy