Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 14k
Torsdag den 11. februar 2021 - Bruxelles

20. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forlængelse af EF-sortsbeskyttelse for arterne asparges og artsgrupperne blomsterløg, buske med små frugter og prydbuske (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 304 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

JURI

- Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/…+ om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 ("Pericles IV-programmet") til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Rådets forordning om beregningen af egne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald, om metoderne og proceduren for overdragelse af disse egne indtægter, om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav og om visse aspekter af egne indtægter baseret på bruttonationalindkomst (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

CONT, ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 307 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) fra medlemmerne

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch og Margarita de la Pisa Carrión. Forslag til beslutning om chikane af demokratiske politiske partier i Spanien (B9-0051/2021)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Forslag til beslutning om et krav om, at vedtægterne for børsnoterede selskaber i Unionen og offentligt kontrollerede selskaber skal sikre kønsbalance og ligebehandling i de ledende og kontrollerende organer (B9-0053/2021)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Thierry Mariani. Forslag til beslutning om EU-sanktioner mod Cambodja (B9-0089/2021)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Gianna Gancia. Forslag til beslutning om indførelse af en fælles anmodning fra to eller flere medlemsstater inden for rammerne af EU's Solidaritetsfond (B9-0103/2021)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé og Hermann Tertsch. Forslag til beslutning om forbedring af identifikationen og bekæmpelsen af børnepornografi (B9-0451/2020)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

Seneste opdatering: 28. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik