Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 14k
Torstai 11. helmikuuta 2021 - Bryssel

20. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien voimassaolon pidentämisestä parsalajien sekä kukkasipuleiden, puuvartisten marjapensaiden ja puuvartisten koristepensaiden lajiryhmien osalta (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artiklan mukaisesti puhemies kuulee Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

JURI

- Neuvoston asetus tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) …/…+ soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Neuvoston asetus kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen laskennasta, kyseisten omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelyistä, käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä sekä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyistä näkökohdista (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

CONT, ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 307 artiklan mukaisesti puhemies kuulee alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) jäseniltä:

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch ja Margarita de la Pisa Carrión. Päätöslauselmaesitys demokraattisten poliittisten puolueiden häirinnästä Espanjassa (B9-0051/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Anna Bonfrisco. Päätöslauselmaesitys velvoitteesta varmistaa unionissa julkisesti noteerattujen yhtiöiden ja julkisesti valvottujen yhtiöiden yhtiöjärjestyksissä sukupuolten tasapuolinen edustus ja kohtelu hallinto- ja valvontaelimissä (B9-0053/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Thierry Mariani. Päätöslauselmaesitys EU:n Kambodžalle asettamista pakotteista (B9-0089/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Gianna Gancia. Päätöslauselmaesitys kahden tai useamman jäsenvaltion EU:n solidaarisuusrahastolle tekemän yhteisen hakemuksen käyttöönotosta (B9-0103/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé ja Hermann Tertsch. Päätöslauselmaesitys lapsipornografian tunnistamisen ja torjunnan parantamisesta (B9-0451/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö