Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 14k
Ceturtdiena, 2021. gada 11. februāris - Brisele

20. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesību termiņa pagarināšanu sparģeļu sugām un puķu sīpolu, sīko kokaugļu un dekoratīvo kokaugu sugu grupām (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD)).

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 304. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

JURI

- Padomes regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) .../...+, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (programma “Perikls IV”), piemērošanu attiecina arī uz neiesaistītajām dalībvalstīm (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Padomes regula par pašu resursa aprēķināšanu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamu minēto pašu resursu, par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, un par dažiem aspektiem attiecībā uz pašu resursu, kas pamatojas uz nacionālo kopienākumu (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

CONT, ENVI

  • - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kritisko vienību noturību (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
    Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
  • Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2. Deputāti

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch un Margarita de la Pisa Carrión. Rezolūcijas priekšlikums par vēršanos pret demokrātiskām politiskajām partijām Spānijā (B9-0051/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Anna Bonfrisco. Rezolūcijas priekšlikums par prasību biržas sarakstā kotēto un publiski pārvaldīto Savienības uzņēmumu statūtos paredzēt pienākumu minēto uzņēmumu administratīvajās un uzraudzības struktūrās nodrošināt dzimumu līdzsvaru un attieksmes vienlīdzību (B9-0053/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Thierry Mariani. Rezolūcijas priekšlikums par ES sankcijām pret Kambodžu (B9-0089/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Gianna Gancia. Rezolūcijas priekšlikums par divu vai vairāku dalībvalstu kopīga pieteikuma ieviešanu attiecībā uz ES Solidaritātes fonda palīdzību (B9-0103/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé un Hermann Tertsch. Rezolūcijas priekšlikums par bērnu pornogrāfijas identificēšanas un apkarošanas uzlabošanu (B9-0451/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 28. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika