Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 14k
Torsdagen den 11 februari 2021 - Bryssel

20. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för arterna sparris och artgrupperna blomsterlökar, vedartade små bärbuskar och prydnadsbuskar (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 304 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

JURI

- Rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/…+ om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021–2027 (”Perikles IV-programmet”) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Rådets förordning om beräkning av egna medel baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns, om metoder och förfaranden för tillhandahållande av dessa egna medel, om åtgärder för att möta likviditetsbehov och om vissa aspekter av egna medel baserade på bruttonationalinkomst (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

CONT, ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) från ledamöterna

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch och Margarita de la Pisa Carrión. Förslag till resolution om hetsjakten på demokratiska politiska partier i Spanien (B9-0051/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Anna Bonfrisco. Förslag till resolution om skyldighet för börsnoterade företag respektive offentligt kontrollerade företag i EU att se till att företagens stadga garanterar en jämn könsfördelning och lika behandling i förvaltnings- och tillsynsorgan (B9-0053/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Thierry Mariani. Förslag till resolution om EU:s sanktioner mot Kambodja (B9-0089/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Gianna Gancia. Förslag till resolution om gemensam ansökan från två eller flera medlemsstater inom ramen för EU:s solidaritetsfond (B9-0103/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé och Hermann Tertsch. Förslag till resolution om att förbättra identifieringen och bekämpandet av barnpornografi (B9-0451/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy