Показалец 
Протокол
XML 181kPDF 299kWORD 78k
Четвъртък, 11 февруари 2021 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (продължeние на разискването)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
6.1.Руанда: случаят на Пол Русесабагина
  
6.2.Положението с правата на човека в Казахстан
  
6.3.Политическата ситуация в Уганда
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обявяване на резултатите от гласуването
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Второ гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобрение и дистрибуция на прозрачни маски (разискване)
 13.Хуманитарното положение в Етиопия (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Позиция на Съвета на първо четене
 16.Предложение за акт на Съюза
 17.Обявяване на резултатите от гласуването
 18.Обяснения на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Внесени документи
 21.Петиции
 22.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 23.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 24.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)
 25.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 26.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 27.График на следващите заседания
 28.Закриване на заседанието
 29.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Пазари на финансови инструменти ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0046)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0047)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2021)0048)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2021)0049)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна [2019/2202(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0050)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
Предложение за резолюция B9-0108/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0051)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените
Предложение за резолюция B9-0114/2021/REV

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0058)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)


3. Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000004/2021, зададен от Cristian-Silviu Buşoi, от името на комисията ITRE, към Комисията: Безопасността на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (B9-0003/2021)

Cristian-Silviu Buşoi разви въпроса.

Kadri Simson (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Andrius Kubilius, от името на групата PPE, Juozas Olekas, от името на групата S&D, Ivars Ijabs, от името на групата Renew, Thierry Mariani, от името на групата ID, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Manuel Bompard, от името на групата The Left, Riho Terras, Costas Mavrides и Petras Auštrevičius.

(Продължение на разискването: точка 5 от протокола от 11.2.2021 г.)


4. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюции B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 и B9-0129/2021, от Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima и David Lega, от името на групата PPE, Kati Piri и Marc Tarabella, от името на групата S&D, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner и Nicolae Ştefănuță, от името на групата Renew, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, и Mick Wallace, от името на групата The Left, относно хуманитарната и политическа ситуация в Йемен (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

Положението в Мианмар
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюции B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 и B9-0128/2021, от Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann и Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Kati Piri и Marianne Vind, от името на групата S&D, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache и Nicolae Ştefănuță, от името на групата Renew, Heidi Hautala и Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, от името на групата ECR, и Marisa Matias, от името на групата The Left, относно положението в Мианмар (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Руанда: случаят на Пол Русесабагина
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюции B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 и B9-0135/2021, от Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere и Ioan-Rareş Bogdan, от името на групата PPE, Kati Piri и Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu и Dragoş Tudorache, от името на групата Renew, Hannah Neumann, Saskia Bricmont и Katrin Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca и Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, и Marisa Matias, от името на групата The Left, и Fabio Massimo Castaldo, относно Руанда: случаят на Пол Русесабагина (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

Положението с правата на човека в Казахстан
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюции B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 и B9-0149/2021, от Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas и Ioan Rareş Bogdan, от името на групата PPE, Kati Piri, Isabel Santos и Andris Ameriks, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Viola Von Cramon Taubadel и Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, Malin Björk, от името на групата The Left, и Fabio Massimo Castaldo, относно положението с правата на човека в Казахстан (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Политическата ситуация в Уганда
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюции B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 и B9-0142/2021, от Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc и Ioan Rareş Bogdan, от името на групата PPE, Kati Piri и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Pierrette Herzberger Fofana, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca и Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, и Fabio Massimo Castaldo, относно политическата ситуация в Уганда (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Гласуването ще продължи до 11 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 13 ч.


5. Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (продължeние на разискването)

Въпрос с искане за устен отговор O-000004/2021, зададен от Cristian-Silviu Buşoi, от името на комисията ITRE, към Комисията: Безопасността на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (B9-0003/2021)

(Начало на разискването: точка 3 от протокола от 11.2.2021 г.)

Изказаха се Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel и Vilija Blinkevičiūtė.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказа се Carmen Avram.

Изказа се Kadri Simson (член на Комисията).

Предложение за резолюция, внесено въз основа на член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, за приключване на разискването:

- Cristian-Silviu Buşoi, от името на комисията ITRE, относно безопасността на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 11.2.2021 г.


6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 17 от протокола от 10.2.2021 г.)


6.1. Руанда: случаят на Пол Русесабагина

Предложения за резолюция B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 и B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko и Marisa Matias представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Loucas Fourlas, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Hélène Laporte, от името на групата ID, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Hannes Heide и Beata Mazurek.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8 от протокола от 11.2.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 11.2.2021 г (окончателно гласуване).


6.2. Положението с правата на човека в Казахстан

Предложения за резолюция B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 и B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk и Thierry Mariani представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, Klemen Grošelj, от името на групата Renew, Maximilian Krah, от името на групата ID, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Beata Mazurek, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Isabel Wiseler-Lima и Robert Hajšel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказаха се Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker и Niklas Nienaß.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8 от протокола от 11.2.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 11.2.2021 г (окончателно гласуване).


6.3. Политическата ситуация в Уганда

Предложения за резолюция B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 и B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde и Miguel Urbán Crespo представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Jan-Christoph Oetjen, от името на групата Renew, Niklas Nienaß, от името на групата Verts/ALE, Beata Mazurek, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Hannes Heide и Evin Incir.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8 от протокола от 11.2.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 11.2.2021 г (окончателно гласуване).

(Заседанието е прекъснато в 12.28 ч.)


7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.01 ч.


8. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен
Общо предложение за резолюция RC-B9-0119/2021/REV

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0053)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

Положението в Мианмар
Общо предложение за резолюция RC-B9-0116/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0054)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Руанда: случаят на Пол Русесабагина
Общо предложение за резолюция RC-B9-0130/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0055)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Положението с правата на човека в Казахстан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0144/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0056)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

Политическата ситуация в Уганда
Общо предложение за резолюция RC-B9-0138/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ и ОРИГИНАЛЕН ТЕКСТ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0057)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

(Заседанието беше прекъснато в 13.05 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.45 ч.


10. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)
Предложение за резолюция B9-0109/2021;

Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен
Общо предложение за резолюция RC-B9-0119/2021/REV;

Положението в Мианмар
Общо предложение за резолюция RC-B9-0116/2021;

Руанда: случаят на Пол Русесабагина
Общо предложение за резолюция RC-B9-0130/2021;

Положението с правата на човека в Казахстан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0144/2021;

Политическата ситуация в Уганда
Общо предложение за резолюция RC-B9-0138/2021;

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените
Предложение за резолюция B9-0114/2021/REV.

Гласуването ще продължи до 15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 16.30 ч.

(Заседанието беше прекъснато в 13.47 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 14.30 ч.


12. Одобрение и дистрибуция на прозрачни маски (разискване)

Изявление на Комисията: Одобрение и дистрибуция на прозрачни маски (2021/2519(RSP))

Jutta Urpilainen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Ádám Kósa, от името на групата PPE, Maria Grapini, от името на групата S&D, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Katrin Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, Marisa Matias, от името на групата The Left, Ivan Vilibor Sinčić, независим член на ЕП, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol и Rosa Estaràs Ferragut.

Изказа се Jutta Urpilainen.

Разискването приключи.


13. Хуманитарното положение в Етиопия (разискване)

Изявление на Комисията: Хуманитарното положение в Етиопия (2021/2542(RSP))

Jutta Urpilainen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се György Hölvényi, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Jan-Christoph Oetjen, от името на групата Renew, Catherine Griset, от името на групата ID, Pierrette Herzberger-Fofana, от името на групата Verts/ALE, и Assita Kanko, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Mick Wallace, от името на групата The Left, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki и Elżbieta Kruk.

Изказа се Jutta Urpilainen.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 16.08 ч.)


14. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 16.30 ч.


15. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 63, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) - Приета от Съвета на 25 януари 2021 г. (12262/1/2021 - COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 12 февруари 2021 г.


16. Предложение за акт на Съюза

Председателят съобщи, че председателят на Парламента е обявил следното предложение за акт на Съюза за допустимо, съгласно член 47, параграф 2 от Правилника за дейността:

- Предложение за акт на Съюза, внесено от Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen и Ondřej Kovařík, относно прозрачността на процедурите за подбор на високопоставени служители на ЕС (B9-0152/2021).

В съответствие с член 47, параграф 2 от Правилника за дейността, това предложение се изпраща на компетентната комисия, а именно комисията LIBE, както и на комисията JURI за становище.


17. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)
Предложение за резолюция B9-0109/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0052)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)

Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен
Общо предложение за резолюция RC-B9-0119/2021/REV

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0053)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

(Предложенията за резолюции B9-0118/2021 и B9-0129/2021 отпадат.)

Положението в Мианмар
Общо предложение за резолюция RC-B9-0116/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0054)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Руанда: случаят на Пол Русесабагина
Общо предложение за резолюция RC-B9-0130/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0055)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Положението с правата на човека в Казахстан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0144/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0056)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

(Предложението за резолюция B9-0143/2021 отпада.)

Политическата ситуация в Уганда
Общо предложение за резолюция RC-B9-0138/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0057)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

(Предложенията за резолюции B9-0136/2021 и B9-0137/2021 отпадат.)

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените
Предложение за резолюция B9-0114/2021/REV

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0058)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

(Предложението за резолюция B9-0113/2021 отпада.)


18. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


19. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


20. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за удължаване на срока на правната закрила на Общността на сортовете растения за вида Asparagus и за групите видове цветни луковици, дървесни дребни плодове и дървесни декоративни растения (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))

В съответствие с член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет по това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

JURI

- Регламент на Съвета за разширяване спрямо неучастващите държави членки на приложението на Регламент (ЕС) …/ ...+ на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. („програма Перикъл IV“) (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Регламент на Съвета относно изчисляването на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, относно методите и процедурата за предоставяне на този собствен ресурс, относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и относно някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

CONT, ENVI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 307 от Договора за функционирането на Европейския съюз, председателят ще се консултира с Комитета на регионите по това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) от членове на Парламента

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch и Margarita de la Pisa Carrión. Предложение за резолюция относно тормоза над демократични политически партии в Испания (B9-0051/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Предложение за резолюция относно задължението в уставите на дружествата от Съюза, допуснати до борсова търговия, и в публичните дъщерни дружества да се гарантира баланс между половете и равно третиране в административните и надзорните органи (B9-0053/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Thierry Mariani. Предложение за резолюция относно европейските санкции срещу Камбоджа (B9-0089/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Gianna Gancia. Предложение за резолюция относно въвеждането на съвместно заявление за подпомагане от страна на две или повече държави членки по линия на фонд „Солидарност“ на ЕС (B9-0103/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé и Hermann Tertsch. Резолюция за подобряване на идентифицирането и санкционирането на детската порнография (B9-0451/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


21. Петиции

Петиции № 1561-20 до № 1573-20 и № 0001-21 до № 0078-21 са вписани в регистъра на 11 февруари 2021 г. и са изпратени на компетентната комисия, в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.


22. Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 4 февруари 2021 г.)

комисия ITRE

- Европейска стратегия относно суровините от изключителна важност (2021/2011(INI))
(подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността), ENVI (член 57 от Правилника за дейността))

комисия ECON

- Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчна регистрация на цифровите предприятия и евентуално въвеждане на европейски данък за цифровия сектор (2021/2010(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 57 от Правилника за дейността))

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. (2021/2004(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 57 от Правилника за дейността), ENVI)

- Изменение на директиви 2006/43/EО, 2009/65/EО, 2009/138/EС, 2011/61/EС, 2013/36/EC, 2014/65/EС, (EС) 2015/2366 и EС/2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(подпомагаща: ITRE, IMCO, JURI (член 57 от Правилника за дейността))

комисия ENVI

- Стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан (2021/2006(INI))
(подпомагаща: ITRE (член 57 от Правилника за дейността), AGRI (член 57 от Правилника за дейността))

комисия CULT

- Европейското пространство за образование: общ холистичен подход към образованието, уменията и компетентностите (2020/2243(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 57 от Правилника за дейността))


23. Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 4 февруари 2021 г.)

- Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете (2021/2003(INI))
комисии: DEVE, FEMM
(подпомагаща: AFET, INTA, BUDG)


24. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 4 февруари 2021 г.)

комисия ECON

- Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчна регистрация на цифровите предприятия и евентуално въвеждане на европейски данък за цифровия сектор (2021/2010(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 57 от Правилника за дейността))

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. (2021/2004(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 57 от Правилника за дейността), ENVI)

комисия AFET

- Сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност в Западните Балкани (2021/2002(INI))
(подпомагаща: LIBE)

комисия CULT

- Прилагане на мерки за приобщаване в рамките на програмата „Еразъм+“ за периода 2014 – 2020 г. (2021/2009(INI))
(подпомагаща: EMPL, PETI)

- Прилагане на мерки за гражданско образование (2021/2008(INI))

комисии DEVE, FEMM

- Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете (2021/2003(INI))
(подпомагаща: AFET, INTA, BUDG)

комисия EMPL

- Демокрация на работното място: Европейска рамка за правата на участие на работниците и служителите и преразглеждането на Директивата за европейските работнически съвети (2021/2005(INI))

комисия JURI

- План за действие в областта на интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на ЕС (2021/2007(INI))
(подпомагаща: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

комисия ENVI

- Стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан (2021/2006(INI))
(подпомагаща: ITRE (член 57 от Правилника за дейността), AGRI (член 57 от Правилника за дейността))

комисия ITRE

- Европейска стратегия относно суровините от изключителна важност (2021/2011(INI))
(подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността), ENVI (член 57 от Правилника за дейността))


25. Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия DEVE

- Политика и право в областта на законната миграция (2020/2255(INL))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: DEVE, EMPL

комисия EMPL

- Европейското пространство за образование: общ холистичен подход към образованието, уменията и компетентностите (2020/2243(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: CULT
подпомагаща: EMPL (член 57 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за периода 2021 – 2027 г.: стимулиране на таланта и капацитета на Европа за иновации (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: BUDG, JURI, JURI (член 40 от Правилника за дейността), CULT (член 57 от Правилника за дейността)

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 (Регламент за оперативната съвместимост) и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

подпомагаща: JURI (член 40 от Правилника за дейността)


26. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

Протоколът от настоящото заседание и протоколите от заседанията от 8, 9 и 10 февруари 2021 г. ще бъдат представени на Парламента за одобрение в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


27. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят в периода от 8 март 2021 г. до 11 март 2021 г.


28. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 16.33 ч.


29. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Кънев Радан, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Кючюк Илхан, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Витанов Петър, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Йончева Елена, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 28 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност