Seznam 
Zápis
XML 160kPDF 275kWORD 75k
Čtvrtek, 11. února 2021 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Bezpečnost jaderné elektrárny v běloruském Astravci (rozprava)
 4.První hlasování
 5.Bezpečnost jaderné elektrárny v běloruském Astravci (pokračování rozpravy)
 6.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
6.1.Rwanda, případ Paula Rusesabaginy
  
6.2.Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
  
6.3.Politická situace v Ugandě
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Oznámení výsledků hlasování
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Druhé hlasování
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Homologace a distribuce průhledných roušek (rozprava)
 13.Humanitární situace v Etiopii (rozprava)
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Postoj Rady v 1. čtení
 16.Návrh aktu Unie
 17.Oznámení výsledků hlasování
 18.Vysvětlení hlasování
 19.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 20.Předložení dokumentů
 21.Petice
 22.Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)
 23.Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu)
 24.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)
 25.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 26.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 27.Termín příštího dílčího zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 29.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Trhy finančních nástrojů ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0046)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 12)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ KOMISE

přijaty (P9_TA(2021)0047)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2021)0048)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2021)0049)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0050)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Návrh usnesení B9-0108/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0051)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)

25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen
Návrh usnesení B9-0114/2021/REV

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0058)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 24)


3. Bezpečnost jaderné elektrárny v běloruském Astravci (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000004/2021, kterou pokládá Cristian-Silviu Buşoi za výbor ITRE Komisi: Bezpečnost jaderné elektrárny v běloruském Astravci (B9-0003/2021)

Cristian-Silviu Buşoi rozvinul otázku.

Kadri Simson (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Andrius Kubilius za skupinu PPE, Juozas Olekas za skupinu S&D, Ivars Ijabs za skupinu Renew, Thierry Mariani za skupinu ID, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Manuel Bompard za skupinu The Left, Riho Terras, Costas Mavrides a Petras Auštrevičius.

(pokračování rozpravy: bod 5 zápisu ze dne 11.2.2021)


4. První hlasování

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Humanitární a politická situace v Jemenu
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima a David Lega za skupinu PPE, Kati Piri a Marc Tarabella za skupinu S&D, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner a Nicolae Ştefănuță za skupinu Renew, Anna Fotyga za skupinu ECR, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE a Mick Wallace za skupinu The Left a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 a B9-0129/2021, o humanitární a politické situaci v Jemenu (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

Situace v Myanmaru
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann a Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Kati Piri a Marianne Vind za skupinu S&D, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache a Nicolae Ştefănuță za skupinu Renew, Heidi Hautala a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga za skupinu ECR a Marisa Matias za skupinu The Left a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 a B9-0128/2021, o situaci v Myanmaru (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Rwanda, případ Paula Rusesabaginy
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere a Ioan-Rareş Bogdan za skupinu PPE, Kati Piri a Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Dragoş Tudorache za skupinu Renew, Hannah Neumann, Saskia Bricmont a Katrin Langensiepen za skupinu Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca a Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu The Left a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují usnesení B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 a B9-0135/2021, o Rwandě – případ Paula Rusesabaginy (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas a Ioan Rareş Bogdan za skupinu PPE, Kati Piri, Isabel Santos a Andris Ameriks za skupinu S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew, Viola Von Cramon Taubadel a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Assita Kanko a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR, Malin Björk za skupinu The Left a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 a B9-0149/2021, o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Politická situace v Ugandě
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc a Ioan Rareş Bogdan za skupinu PPE, Kati Piri a Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans za skupinu Renew, Pierrette Herzberger Fofana za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca a Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 a B9-0142/2021, o politické situaci v Ugandě (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Hlasovat bylo možné do 11:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00.


5. Bezpečnost jaderné elektrárny v běloruském Astravci (pokračování rozpravy)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000004/2021, kterou pokládá Cristian-Silviu Buşoi za výbor ITRE Komisi: Bezpečnost jaderné elektrárny v běloruském Astravci (B9-0003/2021)

(začátek rozpravy: bod 3 zápisu ze dne 11.2.2021)

Vystoupili: Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel a Vilija Blinkevičiūtė.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupila Carmen Avram.

Vystoupila Kadri Simson (členka Komise).

Návrh usnesení předložený na základě čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Cristian-Silviu Buşoi za výbor ITRE o bezpečnosti jaderné elektrárny v běloruském Astravci (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17 zápisu ze dne 11.2.2021.


6. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 17 zápisu ze dne 10.2.2021.)


6.1. Rwanda, případ Paula Rusesabaginy

Návrhy usnesení B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 a B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko a Marisa Matias uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Loucas Fourlas za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Hélène Laporte za skupinu ID, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Hannes Heide a Beata Mazurek.

Vystoupil Nicolas Schmit (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8 zápisu ze dne 11.2.2021 (pozměňovací návrhy); bod 17 zápisu ze dne 11.2.2021 (konečné hlasování).


6.2. Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu

Návrhy usnesení B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 a B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk a Thierry Mariani uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D, Klemen Grošelj za skupinu Renew, Maximilian Krah za skupinu ID, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Beata Mazurek za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Isabel Wiseler-Lima a Robert Hajšel.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Vystoupili: Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker a Niklas Nienaß.

Vystoupil Nicolas Schmit (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8 zápisu ze dne 11.2.2021 (pozměňovací návrhy); bod 17 zápisu ze dne 11.2.2021 (konečné hlasování).


6.3. Politická situace v Ugandě

Návrhy usnesení B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 a B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde a Miguel Urbán Crespo uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Jan-Christoph Oetjen za skupinu Renew, Niklas Nienaß za skupinu Verts/ALE, Beata Mazurek za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Hannes Heide a Evin Incir.

Vystoupil Nicolas Schmit (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8 zápisu ze dne 11.2.2021 (pozměňovací návrhy); bod 17 zápisu ze dne 11.2.2021 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:28.)


7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:01.


8. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Humanitární a politická situace v Jemenu
Společný návrh usnesení RC-B9-0119/2021/REV

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0053)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

Situace v Myanmaru
Společný návrh usnesení RC-B9-0116/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0054)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 20)

Rwanda, případ Paula Rusesabaginy
Společný návrh usnesení RC-B9-0130/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0055)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 21)

Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
Společný návrh usnesení RC-B9-0144/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0056)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 22)

Politická situace v Ugandě
Společný návrh usnesení RC-B9-0138/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a PŮVODNÍ ZNĚNÍ

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0057)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 23)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:05.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:45.


10. Druhé hlasování

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Bezpečnost jaderné elektrárny v běloruském Astravci
Návrh usnesení B9-0109/2021;

Humanitární a politická situace v Jemenu
Společný návrh usnesení RC-B9-0119/2021/REV;

Situace v Myanmaru
Společný návrh usnesení RC-B9-0116/2021;

Rwanda, případ Paula Rusesabaginy
Společný návrh usnesení RC-B9-0130/2021;

Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
Společný návrh usnesení RC-B9-0144/2021;

Politická situace v Ugandě
Společný návrh usnesení RC-B9-0138/2021;

25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen
Návrh usnesení B9-0114/2021/REV.

Hlasovat bylo možné do 15:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 16:30.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:47.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 14:30.


12. Homologace a distribuce průhledných roušek (rozprava)

Prohlášení Komise: Homologace a distribuce průhledných roušek (2021/2519(RSP))

Jutta Urpilainen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Ádám Kósa za skupinu PPE, Maria Grapini za skupinu S&D, Joachim Kuhs za skupinu ID, Katrin Langensiepen za skupinu Verts/ALE, Marisa Matias za skupinu The Left, Ivan Vilibor Sinčić – nezařazený poslanec, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol a Rosa Estaràs Ferragut.

Vystoupila Jutta Urpilainen.

Rozprava skončila.


13. Humanitární situace v Etiopii (rozprava)

Prohlášení Komise: Humanitární situace v Etiopii (2021/2542(RSP))

Jutta Urpilainen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: György Hölvényi za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Jan-Christoph Oetjen za skupinu Renew, Catherine Griset za skupinu ID, Pierrette Herzberger-Fofana za skupinu Verts/ALE, a Assita Kanko za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Mick Wallace za skupinu The Left, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki a Elżbieta Kruk.

Vystoupila Jutta Urpilainen.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 16:08.)


14. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 16:30.


15. Postoj Rady v 1. čtení

Předsedající oznámil, že na základě čl. 63 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) - přijatý Radou dne 25. ledna 2021 (12262/1/2021 - COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
předáno příslušnému výboru: TRAN

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje začne běžet zítra, dne 12. února 2021.


16. Návrh aktu Unie

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu prohlásil na základě čl. 47 odst. 2 jednacího řádu za přípustný návrh aktu Unie:

- návrh aktu Unie, který předložili Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen and Ondřej Kovařík, o transparentnosti postupu při výběru vysoce postavených úředníků EU (B9-0152/2021).

Tento návrh byl v souladu s čl. 47 odst. 2 jednacího řádu předán příslušnému výboru, tj. výboru LIBE, a rovněž výboru JURI k vypracování stanoviska.


17. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky hlasování:

Bezpečnost jaderné elektrárny v běloruském Astravci
Návrh usnesení B9-0109/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0052)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 18)

Humanitární a politická situace v Jemenu
Společný návrh usnesení RC-B9-0119/2021/REV

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0053)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

(Návrhy usnesení B9-0118/2021 a B9-0129/2021 se neberou v potaz.)

Situace v Myanmaru
Společný návrh usnesení RC-B9-0116/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0054)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 20)

Rwanda, případ Paula Rusesabaginy
Společný návrh usnesení RC-B9-0130/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0055)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 21)

Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
Společný návrh usnesení RC-B9-0144/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0056)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 22)

(Návrh usnesení B9-0143/2021 se nebere v potaz.)

Politická situace v Ugandě
Společný návrh usnesení RC-B9-0138/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0057)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 23)

(Návrhy usnesení B9-0136/2021 a B9-0137/2021 se neberou v potaz.)

25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen
Návrh usnesení B9-0114/2021/REV

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0058)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 24)

(Návrh usnesení B9-0113/2021 se nebere v potaz.)


18. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


19. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


20. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD))

Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

JURI

- Nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/…+, kterým se zavádí program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 („program Pericles IV“), na nezúčastněné členské státy (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Nařízení Rady o výpočtu vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, o metodách a postupu pro poskytování tohoto vlastního zdroje, o opatřeních ke krytí hotovostních nároků a o některých aspektech vlastního zdroje z hrubého národního důchodu (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

CONT, ENVI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení odolnosti kritických subjektů (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy o fungování Evropské unie návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) poslanci

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch a Margarita de la Pisa Carrión. Návrh usnesení o šikanování demokratických politických stran ve Španělsku (B9-0051/2021)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Návrh usnesení o závazku zaručit vyvážené zastoupení žen a mužů a rovnoprávné zacházení se členy ve vedoucích a kontrolních orgánech, který má být uveden ve stanovách kótovaných společností a státem vlastněných podniků v Unii (B9-0053/2021)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Thierry Mariani. Návrh usnesení o evropských sankcích uvalených na Kambodžu (B9-0089/2021)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Gianna Gancia. Návrh usnesení o předkládání společných žádostí dvěma nebo více členskými státy v rámci Fondu solidarity Evropské unie (B9-0103/2021)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé a Hermann Tertsch. Návrh usnesení o zlepšení identifikace a postihování dětské pornografie (B9-0451/2020)

předáno

příslušný výbor :

LIBE


21. Petice

Petice č. 1561-20 až 1573-20 a 0001-21 až 0078-21 byly dne 11. února 2021 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.


22. Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4. února 2021)

výbor ITRE

- Evropská strategie pro kritické suroviny (2021/2011(INI))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu), ENVI (článek 57 jednacího řádu))

výbor ECON

- Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případná evropská digitální daň (2021/2010(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 57 jednacího řádu))

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021 (2021/2004(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 57 jednacího řádu), ENVI)

- Změna směrnic 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a EU/2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(stanovisko: ITRE, IMCO, JURI (článek 57 jednacího řádu))

výbor ENVI

- Strategie EU na snížení emisí methanu (2021/2006(INI))
(stanovisko: ITRE (článek 57 jednacího řádu), AGRI (článek 57 jednacího řádu))

výbor CULT

- Evropský prostor vzdělávání: sdílený holistický přístup ke vzdělávání, dovednostem a kompetencím (2020/2243(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 57 jednacího řádu))


23. Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4. února 2021)

- Akční plán EU pro rovnost žen a mužů III (2021/2003(INI))
výbory: DEVE, FEMM
(stanovisko: AFET, INTA, BUDG)


24. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4. února 2021)

výbor ECON

- Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případná evropská digitální daň (2021/2010(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 57 jednacího řádu))

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021 (2021/2004(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 57 jednacího řádu), ENVI)

výbor AFET

- Spolupráce v boji proti organizované trestné činnosti na západním Balkáně (2021/2002(INI))
(stanovisko: LIBE)

výbor CULT

- Provádění opatření inkluze v rámci programu Erasmus+ 2014-2020 (2021/2009(INI))
(stanovisko: EMPL, PETI)

- Provádění opatření zaměřených na občanskou výchovu (2021/2008(INI))

výbory DEVE, FEMM

- Akční plán EU pro rovnost žen a mužů III (2021/2003(INI))
(stanovisko: AFET, INTA, BUDG)

výbor EMPL

- Demokracie na pracovišti: evropský rámec pro práva zaměstnanců na zapojení se a revize směrnice o evropských radách zaměstnanců (2021/2005(INI))

výbor JURI

- Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU (2021/2007(INI))
(stanovisko: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

výbor ENVI

- Strategie EU na snížení emisí methanu (2021/2006(INI))
(stanovisko: ITRE (článek 57 jednacího řádu), AGRI (článek 57 jednacího řádu))

výbor ITRE

- Evropská strategie pro kritické suroviny (2021/2011(INI))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu), ENVI (článek 57 jednacího řádu))


25. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Politika a právo v oblasti legální migrace (2020/2255(INL))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: DEVE, EMPL

výbor EMPL

- Evropský prostor vzdělávání: sdílený holistický přístup ke vzdělávání, dovednostem a kompetencím (2020/2243(INI))
předáno příslušnému výboru: CULT
stanovisko: EMPL (článek 57 jednacího řádu)

výbor JURI

- Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021-2027: Posílení evropského inovačního talentu a kapacity (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: BUDG, JURI, JURI (článek 40 jednacího řádu), CULT (článek 57 jednacího řádu)

- Návrh nažízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

předáno příslušnému výboru: LIBE

stanovisko: JURI (článek 40 jednacího řádu)


26. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Zápis z tohoto denního zasedání a zápisy z denních zasedání konaných ve dnech 8., 9. a 10. února 2021 budou předloženy Parlamentu ke schválení na začátku nadcházejícího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


27. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 8. do 11. března 2021.


28. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 16:33.


29. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 28. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí