Indeks 
Protokol
XML 158kPDF 275kWORD 74k
Torsdag den 11. februar 2021 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.Sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland) (forhandling)
 4.Første afstemningsrunde
 5.Sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland) (fortsat forhandling)
 6.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
6.1.Rwanda, sagen om Paul Rusesabagina
  
6.2.Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
  
6.3.Den politiske situation i Uganda
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Anden afstemningsrunde
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse og distribution af gennemsigtige masker (forhandling)
 13.Den humanitære situation i Etiopien (forhandling)
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Rådets førstebehandlingsholdning
 16.Forslag til EU-retsakt
 17.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 18.Stemmeforklaringer
 19.Stemmerettelser og -intentioner
 20.Modtagne dokumenter
 21.Andragender
 22.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)
 23.Afgørelse om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)
 24.Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)
 25.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)
 26.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 27.Tidspunkt for næste mødeperiode
 28.Hævelse af mødet
 29.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Markeder for finansielle instrumenter ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0046)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Vedtaget (P9_TA(2021)0047)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2021)0048)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2021)0049)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

EU's associeringsaftale med Ukraine
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine [2019/2202(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0050)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

Den europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
Forslag til beslutning B9-0108/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0051)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

Fremtidige udfordringer for kvinders rettigheder: mere end 25 år efter Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet
Forslag til beslutning B9-0114/2021/REV

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0058)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)


3. Sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000004/2021 af Cristian-Silviu Buşoi, for ITRE, til Kommissionen: Sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland) (B9-0003/2021)

Cristian-Silviu Buşoi begrundede spørgsmålet.

Kadri Simson (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Andrius Kubilius for PPE-Gruppen, Juozas Olekas for S&D-Gruppen, Ivars Ijabs for Renew-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Manuel Bompard, for The Left-Gruppen, Riho Terras, Costas Mavrides og Petras Auštrevičius.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 5 i protokollen af 11.2.2021)


4. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Den humanitære og politiske situation i Yemen
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 og B9-0129/2021, af Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima og David Lega, for PPE-Gruppen, Kati Piri og Marc Tarabella, for S&D-Gruppen, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner og Nicolae Ştefănuță, for Renew-Gruppen, Anna Fotyga, for ECR-Gruppen, Hannah Neumann, for Verts/ALE-Gruppen, og Mick Wallace, for The Left-Gruppen, om den humanitære og politiske situation i Yemen (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV)

Situationen i Myanmar
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 og B9-0128/2021, af Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann og Tom Vandenkendelaere, for PPE-Gruppen, Kati Piri og Marianne Vind, for S&D-Gruppen, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache og Nicolae Ştefănuță, for Renew-Gruppen, Heidi Hautala og Hannah Neumann, for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga, for ECR-Gruppen, og Marisa Matias, for The Left-Gruppen, om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021)

Rwanda, sagen om Paul Rusesabagina
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 2 og 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 og B9-0135/2021, af Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere og Ioan-Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen, Kati Piri og Kathleen Van Brempt, for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu og Dragoş Tudorache, for Renew-Gruppen, Hannah Neumann, Saskia Bricmont og Katrin Langensiepen, for Verts/ALE-Gruppen, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca og Witold Jan Waszczykowski, for ECR-Gruppen, og Marisa Matias, for The Left-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om Rwanda, sagen om Paul Rusesabagina (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021)

Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 2 og 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 og B9-0149/2021, af Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas og Ioan Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen, Kati Piri, Isabel Santos og Andris Ameriks, for S&D-Gruppen, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Renew-Gruppen, Viola Von Cramon Taubadel og Hannah Neumann, for Verts/ALE-Gruppen, Assita Kanko og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, Malin Björk, for The Left-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021)

Den politiske situation i Uganda
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 2 og 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 og B9-0142/2021, af Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc og Ioan Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen, Kati Piri og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu og Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen, Pierrette Herzberger Fofana, for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca og Witold Jan Waszczykowski, for ECR-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om den politiske situation i Uganda (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 11.00.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 13.00.


5. Sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland) (fortsat forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000004/2021 af Cristian-Silviu Buşoi, for ITRE, til Kommissionen: Sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland) (B9-0003/2021)

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 3 i protokollen af 11.2.2021)

Talere: Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel og Vilija Blinkevičiūtė.

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Taler: Carmen Avram.

Taler: Kadri Simson (medlem af Kommissionen).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

- Cristian-Silviu Buşoi, for ITRE, om sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland) (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17 i protokollen af 11.2.2021.


6. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 17 i protokollen af 10.2.2021).


6.1. Rwanda, sagen om Paul Rusesabagina

Forslag til beslutning B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 og B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko og Marisa Matias forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Loucas Fourlas for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Hélène Laporte for ID-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Mislav Kolakušić, løsgænger, Hannes Heide og Beata Mazurek.

Taler: Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8 i protokollen af 11.2.2021 (ændringsforslag); punkt 17 i protokollen af 11.2.2021 (endelig afstemning).


6.2. Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan

Forslag til beslutning B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 og B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk og Thierry Mariani forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Nacho Sánchez Amor for S&D-Gruppen, Klemen Grošelj for Renew-Gruppen, Maximilian Krah for ID-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Beata Mazurek for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Isabel Wiseler-Lima og Robert Hajšel.

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

Talere: Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker og Niklas Nienaß.

Taler: Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8 i protokollen af 11.2.2021 (ændringsforslag); punkt 17 i protokollen af 11.2.2021 (endelig afstemning).


6.3. Den politiske situation i Uganda

Forslag til beslutning B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 og B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde og Miguel Urbán Crespo forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Jan-Christoph Oetjen for Renew-Gruppen, Niklas Nienaß for Verts/ALE-Gruppen, Beata Mazurek for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Hannes Heide og Evin Incir.

Taler: Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8 i protokollen af 11.2.2021 (ændringsforslag); punkt 17 i protokollen af 11.2.2021 (endelig afstemning).

(Mødet udsat kl. 12.28.)


7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.01.


8. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Den humanitære og politiske situation i Yemen
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0119/2021/REV

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0053)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

Situationen i Myanmar
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0116/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0054)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

Rwanda, sagen om Paul Rusesabagina
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0130/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0055)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0144/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0056)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

Den politiske situation i Uganda
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0138/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG og ORIGINALTEKSTER

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0057)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

(Mødet afbrudt kl. 13.05)


FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.45.


10. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland)
Forslag til beslutning B9-0109/2021

Den humanitære og politiske situation i Yemen
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0119/2021/REV

Situationen i Myanmar
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0116/2021

Rwanda, sagen om Paul Rusesabagina
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0130/2021

Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0144/2021

Den politiske situation i Uganda
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0138/2021

Fremtidige udfordringer for kvinders rettigheder: mere end 25 år efter Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet
Forslag til beslutning B9-0114/2021/REV.

Afstemningen ville være åben til kl. 15.00.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 16.30.

(Mødet afbrudt kl. 13.47)


FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 14.30.


12. Godkendelse og distribution af gennemsigtige masker (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Godkendelse og distribution af gennemsigtige masker (2021/2519(RSP))

Jutta Urpilainen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Ádám Kósa for PPE-Gruppen, Maria Grapini for S&D-Gruppen, Joachim Kuhs for ID-Gruppen, Katrin Langensiepen for Verts/ALE-Gruppen, Marisa Matias, for The Left-Gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, løsgænger, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol og Rosa Estaràs Ferragut.

Taler: Jutta Urpilainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Den humanitære situation i Etiopien (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Den humanitære situation i Etiopien (2021/2542(RSP))

Jutta Urpilainen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: György Hölvényi for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Jan-Christoph Oetjen for Renew-Gruppen, Catherine Griset for ID-Gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana for Verts/ALE-Gruppen, og Assita Kanko for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Mick Wallace, for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki og Elżbieta Kruk.

Taler: Jutta Urpilainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 16.08.)


14. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 16.30.


15. Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 63, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning) – Vedtaget af Rådet den 25. januar 2021 (12262/1/2021- COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
henvist til kor. udv.: TRAN

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 12. februar 2021.


16. Forslag til EU-retsakt

Formanden meddelte, at Parlamentets formand havde erklæret, at forslaget til EU-retsakt kunne behandles, jf. forretningsordenens artikel 47, stk. 2:

- Forslag til EU-retsakt om gennemsigtighed i udvælgelsesprocedurerne for højtstående EU-tjenestemænd - Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík (B9-0152/2021).

Forslaget blev i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 47, stk. 2, henvist til det kompetente udvalg, nemlig LIBE, samt til JURI for udtalelse.


17. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland)
Forslag til beslutning B9-0109/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0052)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

Den humanitære og politiske situation i Yemen
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0119/2021/REV

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0053)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

(Forslag til beslutning B9-0118/2021 og B9-0129/2021 bortfaldt).

Situationen i Myanmar
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0116/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0054)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

Rwanda, sagen om Paul Rusesabagina
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0130/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0055)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0144/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0056)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

(Forslag til beslutning B9-0143/2021 bortfaldt).

Den politiske situation i Uganda
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0138/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0057)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

(Forslag til beslutning B9-0136/2021 og B9-0137/2021 bortfaldt).

Fremtidige udfordringer for kvinders rettigheder: mere end 25 år efter Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet
Forslag til beslutning B9-0114/2021/REV

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0058)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

(Forslag til beslutning B9-0113/2021 bortfaldt).


18. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


19. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


20. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forlængelse af EF-sortsbeskyttelse for arterne asparges og artsgrupperne blomsterløg, buske med små frugter og prydbuske (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 304 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

JURI

- Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/…+ om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 ("Pericles IV-programmet") til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Rådets forordning om beregningen af egne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald, om metoderne og proceduren for overdragelse af disse egne indtægter, om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav og om visse aspekter af egne indtægter baseret på bruttonationalindkomst (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

CONT, ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 307 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) fra medlemmerne

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch og Margarita de la Pisa Carrión. Forslag til beslutning om chikane af demokratiske politiske partier i Spanien (B9-0051/2021)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Forslag til beslutning om et krav om, at vedtægterne for børsnoterede selskaber i Unionen og offentligt kontrollerede selskaber skal sikre kønsbalance og ligebehandling i de ledende og kontrollerende organer (B9-0053/2021)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Thierry Mariani. Forslag til beslutning om EU-sanktioner mod Cambodja (B9-0089/2021)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Gianna Gancia. Forslag til beslutning om indførelse af en fælles anmodning fra to eller flere medlemsstater inden for rammerne af EU's Solidaritetsfond (B9-0103/2021)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé og Hermann Tertsch. Forslag til beslutning om forbedring af identifikationen og bekæmpelsen af børnepornografi (B9-0451/2020)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE


21. Andragender

Andragenderne fra nr. 1561-20 til nr. 1573-20 og 0001-21 til nr. 0078-21 var blevet optaget i registret den 11. februar 2021 og var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.


22. Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 4. februar 2021)

ITRE

- En europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning (2021/2011(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), ENVI (forretningsordenens artikel 57))

ECON

- Digital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat (2021/2010(INI))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 57))

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig strategi for bæredygtig vækst 2021 (2021/2004(INI))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 57), ENVI)

- Ændring af direktiv 2006/43/EF, 2009/65/EF, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og (EU) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(rådg.udv.: ITRE, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 57))

ENVI

- En EU-strategi for reduktion af metanemissioner (2021/2006(INI))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), AGRI (forretningsordenens artikel 57))

CULT

- Det europæiske uddannelsesområde: en fælles holistisk tilgang til uddannelse, færdigheder og kompetencer (2020/2243(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57))


23. Afgørelse om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 4. februar 2021)

- EU's kønshandlingsplan III (2021/2003(INI))
udvalg: DEVE, FEMM
(rådg.udv.: AFET, INTA, BUDG)


24. Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 4. februar 2021)

ECON

- Digital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat (2021/2010(INI))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 57))

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig strategi for bæredygtig vækst 2021 (2021/2004(INI))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 57), ENVI)

AFET

- Samarbejde om bekæmpelse af organiseret kriminalitet på det vestlige Balkan (2021/2002(INI))
(rådg.udv.: LIBE)

CULT

- Gennemførelse af inklusionsforanstaltninger inden for rammerne af Erasmus+ 2014-2020 (2021/2009(INI))
(rådg.udv.: EMPL, PETI)

- Gennemførelse af foranstaltninger til undervisning i medborgerkundskab (2021/2008(INI))

udvalg DEVE, FEMM

- EU's kønshandlingsplan III (2021/2003(INI))
(rådg.udv.: AFET, INTA, BUDG)

EMPL

- Demokrati på arbejdspladsen: En europæisk ramme for arbejdstageres medbestemmelsesret og revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg (2021/2005(INI))

JURI

- En handlingsplan for intellektuel ejendomsret til støtte for EU’s genopretning og modstandsdygtighed (2021/2007(INI))
(rådg.udv.: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

ENVI

- En EU-strategi for reduktion af metanemissioner (2021/2006(INI))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), AGRI (forretningsordenens artikel 57))

ITRE

- En europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning (2021/2011(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), ENVI (forretningsordenens artikel 57))


25. Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)

DEVE

- Politik og lovgivning vedrørende lovlig migration (2020/2255(INL))
henvist til kor. udv.: LIBE
rådg.udv.: DEVE, EMPL

EMPL

- Det europæiske uddannelsesområde: en fælles holistisk tilgang til uddannelse, færdigheder og kompetencer (2020/2243(INI))
henvist til kor. udv.: CULT
rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57)

JURI

- Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
henvist til kor. udv.: ITRE
rådg.udv.: BUDG, JURI, JURI (forretningsordenens artikel 40), CULT (forretningsordenens artikel 57)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

henvist til kor. udv.: LIBE

rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 40)


26. Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster

Protokollen fra dette møde og protokollerne fra mødet den 8., 9. og 10. februar 2021 ville blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


27. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 8. marts 2021 - 11. marts 2021.


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 16.33.


29. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 28. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik