Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 160kPDF 267kWORD 74k
Torstai 11. helmikuuta 2021 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus (keskustelu)
 4.Ensimmäiset äänestykset
 5.Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus (jatkoa keskustelulle)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
6.1.Ruanda ja Paul Rusesabaginan tapaus
  
6.2.Kazakstanin ihmisoikeustilanne
  
6.3.Ugandan poliittinen tilanne
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestystulosten ilmoittaminen
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Toiset äänestykset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Läpinäkyvien maskien hyväksyntä ja jakelu (keskustelu)
 13.Etiopian humanitaarinen tilanne (keskustelu)
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 16.Ehdotus unionin säädökseksi
 17.Äänestystulosten ilmoittaminen
 18.Äänestysselitykset
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.Vetoomukset
 22.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 23.Päätökset valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)
 24.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)
 25.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 26.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 27.Seuraavien istuntojen aikataulu
 28.Istunnon päättäminen
 29.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Rahoitusvälineiden markkinat ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0046)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

EU:n elpymisesite ja rahoituksenvälittäjiä koskevat kohdennetut mukautukset, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS, KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0047)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Unionin lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä koskevat säännöt: väliaikainen helpotus ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2021)0048)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Väliaikaiset toimenpiteet, jotka koskevat todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa (II koontiasetus) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2021)0049)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus
Mietintö EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2202(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0050)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 16)

Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi
Päätöslauselmaesitys B9-0108/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0051)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 17)

Naisten oikeuksiin liittyvät tulevat haasteet yli 25 vuotta Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0114/2021/REV

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0058)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 24)


3. Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000004/2021 – Cristian-Silviu Buşoi ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus (B9-0003/2021)

Cristian-Silviu Buşoi esitteli kysymyksen.

Kadri Simson (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Andrius Kubilius PPE-ryhmän puolesta, Juozas Olekas S&D-ryhmän puolesta, Ivars Ijabs Renew-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Manuel Bompard The Left -ryhmän puolesta, Riho Terras, Costas Mavrides ja Petras Auštrevičius.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 5)


4. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Jemenin humanitaarinen ja poliittinen tilanne
Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 ja B9-0129/2021 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima ja David Lega PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner ja Nicolae Ştefănuță Renew-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Mick Wallace The Left -ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta ja poliittisesta tilanteesta (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV)

Myanmarin tilanne
Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 ja B9-0128/2021 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann ja Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri ja Marianne Vind S&D-ryhmän puolesta, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache ja Nicolae Ştefănuță Renew-ryhmän puolesta, Heidi Hautala ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta ja Marisa Matias The Left -ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021)

Ruanda ja Paul Rusesabaginan tapaus
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 ja B9-0135/2021 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere ja Ioan-Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri ja Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Dragoş Tudorache Renew-ryhmän puolesta, Hannah Neumann, Saskia Bricmont ja Katrin Langensiepen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca ja Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta ja Marisa Matias The Left -ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Ruandasta ja Paul Rusesabaginan tapauksesta (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021)

Kazakstanin ihmisoikeustilanne
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 ja B9-0149/2021 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas ja Ioan Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri, Isabel Santos ja Andris Ameriks S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon Taubadel ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Assita Kanko ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta, Malin Björk The Left -ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021)

Ugandan poliittinen tilanne
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 ja B9-0142/2021 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc ja Ioan Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Pierrette Herzberger Fofana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca ja Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta, ja Fabio Massimo Castaldo Ugandan poliittisesta tilanteesta (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 11.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 13.00.


5. Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus (jatkoa keskustelulle)

Suullisesti vastattava kysymys O-000004/2021 – Cristian-Silviu Buşoi ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus (B9-0003/2021)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 3)

Puheenvuorot: Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel ja Vilija Blinkevičiūtė.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Carmen Avram käytti puheenvuoron.

Kadri Simson (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Cristian-Silviu Buşoi ITRE-valiokunnan puolesta Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuudesta (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 17.


6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 17.)


6.1. Ruanda ja Paul Rusesabaginan tapaus

Päätöslauselmaesitykset B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 ja B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko ja Marisa Matias esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Loucas Fourlas PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Hélène Laporte ID-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mislav Kolakušić, Hannes Heide ja Beata Mazurek.

Nicolas Schmit (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 8 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 17 (lopullinen äänestys).


6.2. Kazakstanin ihmisoikeustilanne

Päätöslauselmaesitykset B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 ja B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk ja Thierry Mariani esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta, Klemen Grošelj Renew-ryhmän puolesta, Maximilian Krah ID-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Mazurek ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima ja Robert Hajšel.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Puheenvuorot: Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker ja Niklas Nienaß.

Nicolas Schmit (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 8 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 17 (lopullinen äänestys).


6.3. Ugandan poliittinen tilanne

Päätöslauselmaesitykset B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 ja B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde ja Miguel Urbán Crespo esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Jan-Christoph Oetjen Renew-ryhmän puolesta, Niklas Nienaß Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Mazurek ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Hannes Heide ja Evin Incir.

Nicolas Schmit (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 8 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 17 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 12.28.)


7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.01.


8. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Jemenin humanitaarinen ja poliittinen tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0119/2021/REV

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0053)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 19)

Myanmarin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0116/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0054)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

Ruanda ja Paul Rusesabaginan tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0130/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0055)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 21)

Kazakstanin ihmisoikeustilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0144/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0056)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 22)

Ugandan poliittinen tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0138/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET ja ALKUPERÄINEN TEKSTI

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0057)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 23)

(Istunto keskeytettiin klo 13.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.45.


10. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus
Päätöslauselmaesitys B9-0109/2021

Jemenin humanitaarinen ja poliittinen tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0119/2021/REV

Myanmarin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0116/2021

Ruanda ja Paul Rusesabaginan tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0130/2021

Kazakstanin ihmisoikeustilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0144/2021

Ugandan poliittinen tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0138/2021

Naisten oikeuksiin liittyvät tulevat haasteet yli 25 vuotta Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0114/2021/REV.

Äänestykset olivat avoinna klo 15.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 16.30.

(Istunto keskeytettiin klo 13.47.)


Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 14.30.


12. Läpinäkyvien maskien hyväksyntä ja jakelu (keskustelu)

Komission julkilausuma: Läpinäkyvien maskien hyväksyntä ja jakelu (2021/2519(RSP))

Jutta Urpilainen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ádám Kósa PPE-ryhmän puolesta, Maria Grapini S&D-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Katrin Langensiepen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marisa Matias The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Ivan Vilibor Sinčić, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol ja Rosa Estaràs Ferragut.

Jutta Urpilainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Etiopian humanitaarinen tilanne (keskustelu)

Komission julkilausuma: Etiopian humanitaarinen tilanne (2021/2542(RSP))

Jutta Urpilainen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: György Hölvényi PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Jan-Christoph Oetjen Renew-ryhmän puolesta, Catherine Griset ID-ryhmän puolesta, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Mick Wallace The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki ja Elżbieta Kruk.

Jutta Urpilainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 16.08.)


14. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 16.30.


15. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa neuvoston seuraavan kannan ja perusteet sen vahvistamiselle sekä komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu teksti) - Neuvosto hyväksynyt 25. tammikuuta 2021 (12262/1/2021 - COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti vahvistaa kantansa, alkaa näin ollen huomisesta 12. helmikuuta 2021.


16. Ehdotus unionin säädökseksi

Puhemies ilmoitti parlamentin puhemiehen todenneen, että seuraava ehdotus unionin säädökseksi voidaan ottaa käsiteltäväksi työjärjestyksen 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

- Ehdotus unionin säädökseksi EU:n korkeiden virkamiesten valintamenettelyjen avoimuudesta - Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen ja Ondřej Kovařík (B9-0152/2021).

Ehdotus lähetetään työjärjestyksen 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti asiasta vastaavaan LIBE-valiokuntaan ja lausuntoa varten JURI-valiokuntaan.


17. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus
Päätöslauselmaesitys B9-0109/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0052)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 18)

Jemenin humanitaarinen ja poliittinen tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0119/2021/REV

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0053)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 19)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0118/2021 ja B9-0129/2021 raukesivat.)

Myanmarin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0116/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0054)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

Ruanda ja Paul Rusesabaginan tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0130/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0055)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 21)

Kazakstanin ihmisoikeustilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0144/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0056)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 22)

(Päätöslauselmaesitys B9-0143/2021 raukesi.)

Ugandan poliittinen tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0138/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0057)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 23)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0136/2021 ja B9-0137/2021 raukesivat.)

Naisten oikeuksiin liittyvät tulevat haasteet yli 25 vuotta Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0114/2021/REV

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0058)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 24)

(Päätöslauselmaesitys B9-0113/2021 raukesi.)


18. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


19. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


20. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien voimassaolon pidentämisestä parsalajien sekä kukkasipuleiden, puuvartisten marjapensaiden ja puuvartisten koristepensaiden lajiryhmien osalta (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artiklan mukaisesti puhemies kuulee Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

JURI

- Neuvoston asetus tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) …/…+ soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Neuvoston asetus kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen laskennasta, kyseisten omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelyistä, käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä sekä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyistä näkökohdista (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

CONT, ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 307 artiklan mukaisesti puhemies kuulee alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) jäseniltä:

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch ja Margarita de la Pisa Carrión. Päätöslauselmaesitys demokraattisten poliittisten puolueiden häirinnästä Espanjassa (B9-0051/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Anna Bonfrisco. Päätöslauselmaesitys velvoitteesta varmistaa unionissa julkisesti noteerattujen yhtiöiden ja julkisesti valvottujen yhtiöiden yhtiöjärjestyksissä sukupuolten tasapuolinen edustus ja kohtelu hallinto- ja valvontaelimissä (B9-0053/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Thierry Mariani. Päätöslauselmaesitys EU:n Kambodžalle asettamista pakotteista (B9-0089/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Gianna Gancia. Päätöslauselmaesitys kahden tai useamman jäsenvaltion EU:n solidaarisuusrahastolle tekemän yhteisen hakemuksen käyttöönotosta (B9-0103/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé ja Hermann Tertsch. Päätöslauselmaesitys lapsipornografian tunnistamisen ja torjunnan parantamisesta (B9-0451/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE


21. Vetoomukset

Vetoomukset 1561-20 – 1573-20 ja 0001-21 – 0078-21 on merkitty luetteloon 11. helmikuuta 2021 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.


22. Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 4. helmikuuta 2021)

ITRE-valiokunta

- Kriittisiä raaka-aineita koskeva eurooppalainen strategia (2021/2011(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), ENVI (työjärjestyksen 57 artikla))

ECON-valiokunta

- Digiverotus: OECD-neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero (2021/2010(INI))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 57 artikla))

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021 (2021/2004(INI))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 57 artikla), ENVI)

- Direktiivien 2006/43/EY, 2009/65/EY, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 ja (EU) 2016/2341 muuttaminen (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(lausuntoa varten: ITRE, IMCO, JURI (työjärjestyksen 57 artikla))

ENVI-valiokunta

- EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi (2021/2006(INI))
(lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI (työjärjestyksen 57 artikla))

CULT-valiokunta

- Eurooppalainen koulutusalue: jaettu kokonaisvaltainen lähestymistapa koulutukseen, taitoihin ja pätevyyteen (2020/2243(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla))


23. Päätökset valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 4. helmikuuta 2021)

- Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) (2021/2003(INI))
valiokunnat: DEVE, FEMM
(lausuntoa varten: AFET, INTA, BUDG)


24. Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 4. helmikuuta 2021)

ECON-valiokunta

- Digiverotus: OECD-neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero (2021/2010(INI))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 57 artikla))

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021 (2021/2004(INI))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 57 artikla), ENVI)

AFET-valiokunta

- Yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi Länsi-Balkanilla (2021/2002(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)

CULT-valiokunta

- Erasmus+ -ohjelman osallisuustoimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2014–2020 (2021/2009(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, PETI)

- Kansalaiskasvatustoimien toteuttaminen (2021/2008(INI))

valiokunnat DEVE, FEMM

- Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) (2021/2003(INI))
(lausuntoa varten: AFET, INTA, BUDG)

EMPL-valiokunta

- Työpaikkademokratia: työntekijöiden osallistumisoikeuksia koskeva eurooppalainen kehys ja eurooppalaista yritysneuvostoa koskevan direktiivin tarkistaminen (2021/2005(INI))

JURI-valiokunta

- Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma EU:n elpymisen ja palautumiskyvyn tueksi (2021/2007(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

ENVI-valiokunta

- EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi (2021/2006(INI))
(lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI (työjärjestyksen 57 artikla))

ITRE-valiokunta

- Kriittisiä raaka-aineita koskeva eurooppalainen strategia (2021/2011(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), ENVI (työjärjestyksen 57 artikla))


25. Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)

DEVE-valiokunta

- Laillista maahanmuuttoa koskeva politiikka ja lainsäädäntö (2020/2255(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: DEVE, EMPL

EMPL-valiokunta

- Eurooppalainen koulutusalue: jaettu kokonaisvaltainen lähestymistapa koulutukseen, taitoihin ja pätevyyteen (2020/2243(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla)

JURI-valiokunta

- Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strateginen innovaatio-ohjelma vuosiksi 2021–2027: Euroopan innovointikyvyn ja -valmiuksien edistäminen (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: BUDG, JURI, JURI (työjärjestyksen 40 artikla), CULT (työjärjestyksen 57 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 40 artikla)


26. Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Tämän istunnon pöytäkirja sekä 8., 9. ja 10. helmikuuta 2021 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


27. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 8. maaliskuuta 2021 - 11. maaliskuuta 2021.


28. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 16.33.


29. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö