Indeks 
Zapisnik
XML 161kPDF 271kWORD 74k
Četvrtak, 11. veljače 2021. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Objava rezultata glasovanja
 3.Sigurnost nuklearne elektrane u Ostrovecu (Bjelarus) (rasprava)
 4.Prvi krug glasovanja
 5.Sigurnost nuklearne elektrane u Ostrovecu (Bjelarus) (nastavak rasprave)
 6.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  6.1.Ruanda, slučaj Paula Rusesabagine
  6.2.Stanje ljudskih prava u Kazahstanu
  6.3.Politička situacija u Ugandi
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Objava rezultata glasovanja
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Drugi krug glasovanja
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Homologacija i distribucija prozirnih maski (rasprava)
 13.Humanitarna situacija u Etiopiji (rasprava)
 14.Nastavak dnevne sjednice
 15.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 16.Prijedlog akta Unije
 17.Objava rezultata glasovanja
 18.Obrazloženja glasovanja
 19.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 20.Podnošenje dokumenata
 21.Predstavke
 22.Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)
 23.Odluke o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 58. Poslovnika)
 24.Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 54. Poslovnika)
 25.Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)
 26.Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 27.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 29.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Tržišta financijskih instrumenata ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2021)0046)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 12)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Prospekt EU-a za oporavak i ciljane prilagodbe za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 ***I
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM, IZJAVA KOMISIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0047)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 13)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Obveza iskorištenosti slotova u zračnim lukama Unije: privremeno ublažavanje ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - Odbor TRAN

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen s izmjenama (P9_TA(2021)0048)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 14)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Privremene mjere u pogledu valjanosti certifikata i licencija (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - Odbor TRAN

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen s izmjenama (P9_TA(2021)0049)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 15)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine [2019/2202(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0050)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 16)

Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
Prijedlog rezolucije B9-0108/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0051)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 17)

Budući izazovi u području prava žena: više od 25 godina od Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje
Prijedlog rezolucije B9-0114/2021/REV

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0058)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 24)


3. Sigurnost nuklearne elektrane u Ostrovecu (Bjelarus) (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000004/2021 koje je postavio Cristian-Silviu Buşoi, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Sigurnost nuklearne elektrane u Ostrovecu (Bjelarus) (B9-0003/2021)

Cristian-Silviu Buşoi obrazložio je pitanje.

Kadri Simson (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Andrius Kubilius, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juozas Olekas, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ivars Ijabs, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Thierry Mariani, u ime Kluba zastupnika ID-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manuel Bompard, u ime Kluba zastupnika The Left, Riho Terras, Costas Mavrides i Petras Auštrevičius.

(Nastavak rasprave: točka 5 zapisnika od 11.2.2021.)


4. Prvi krug glasovanja

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Humanitarna i politička situacija u Jemenu
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika i u svrhu zamjene prijedloga rezolucija B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 i B9-0129/2021, podnijeli Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima i David Lega, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri i Marc Tarabella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner i Nicolae Ştefănuță, u ime Kluba zastupnika Renew, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Mick Wallace, u ime Kluba zastupnika The Left, o humanitarnoj i političkoj situaciji u Jemenu (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

Situacija u Mjanmaru
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika i u svrhu zamjene prijedloga rezolucija B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 i B9-0128/2021, podnijeli Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann i Tom Vandenkendelaere, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri i Marianne Vind, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache i Nicolae Ştefănuță, u ime Kluba zastupnika Renew, Heidi Hautala i Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika The Left, o situaciji u Mjanmaru(2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Ruanda, slučaj Paula Rusesabagine
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika i u svrhu zamjene prijedloga rezolucija B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 i B9-0135/2021, podnijeli Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere i Ioan-Rareş Bogdan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri i Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Dragoş Tudorache, u ime Kluba zastupnika Renew, Hannah Neumann, Saskia Bricmont i Katrin Langensiepen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca i Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika The Left, i Fabio Massimo Castaldo, o Ruandi i slučaju Paula Rusesabagine (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

Stanje ljudskih prava u Kazahstanu
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika i u svrhu zamjene prijedloga rezolucija B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 i B9-0149/2021, podnijeli Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas i Ioan Rareş Bogdan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, Isabel Santos i Andris Ameriks, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew, Viola Von Cramon Taubadel i Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Assita Kanko i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika The Left, i Fabio Massimo Castaldo, o stanju ljudskih prava u Kazahstanu (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Politička situacija u Ugandi
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika i u svrhu zamjene prijedloga rezolucija B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 i B9-0142/2021, podnijeli Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc i Ioan Rareş Bogdan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, Pierrette Herzberger Fofana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca i Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o političkoj situaciji u Ugandi (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 11 sati.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 13 sati.


5. Sigurnost nuklearne elektrane u Ostrovecu (Bjelarus) (nastavak rasprave)

Pitanje za usmeni odgovor O-000004/2021 koje je postavio Cristian-Silviu Buşoi, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Sigurnost nuklearne elektrane u Ostrovecu (Bjelarus) (B9-0003/2021)

(Početak rasprave: točka 3 zapisnika od 11.2.2021.)

Govorili su Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel i Vilija Blinkevičiūtė.

PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

Govorio je Carmen Avram.

Govorila je Kadri Simson (povjerenica Komisije).

Prijedlog rezolucije koju je na temelju članka 136. stavka 5. Poslovnika kao zaključak rasprave podnio:

- Cristian-Silviu Buşoi, u ime Odbora ITRE, o sigurnosti nuklearne elektrane u Ostrovecu (Bjelarus) (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17 zapisnika od 11.2.2021..


6. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 17 zapisnika od 10.2.2021..)


6.1. Ruanda, slučaj Paula Rusesabagine

Prijedlozi rezolucija B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 i B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko i Marisa Matias predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Loucas Fourlas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hélène Laporte, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik, Hannes Heide i Beata Mazurek.

Govorio je Nicolas Schmit (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8 zapisnika od 11.2.2021. (amandmani); točka 17 zapisnika od 11.2.2021. (konačno glasovanje).


6.2. Stanje ljudskih prava u Kazahstanu

Prijedlozi rezolucija B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 i B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk i Thierry Mariani predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Klemen Grošelj, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Maximilian Krah, u ime Kluba zastupnika ID-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beata Mazurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Isabel Wiseler-Lima i Robert Hajšel.

PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

Govorili su Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker i Niklas Nienaß.

Govorio je Nicolas Schmit (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8 zapisnika od 11.2.2021. (amandmani); točka 17 zapisnika od 11.2.2021. (konačno glasovanje).


6.3. Politička situacija u Ugandi

Prijedlozi rezolucija B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 i B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde i Miguel Urbán Crespo predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan-Christoph Oetjen, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Niklas Nienaß, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beata Mazurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Hannes Heide i Evin Incir.

Govorio je Nicolas Schmit (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8 zapisnika od 11.2.2021. (amandmani); točka 17 zapisnika od 11.2.2021. (konačno glasovanje).

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:28 h.)


7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:01 h.


8. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Humanitarna i politička situacija u Jemenu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0119/2021/REV

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0053)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 19)

Situacija u Mjanmaru
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0116/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0054)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 20)

Ruanda, slučaj Paula Rusesabagine
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0130/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0055)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 21)

Stanje ljudskih prava u Kazahstanu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0144/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0056)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 22)

Politička situacija u Ugandi
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0138/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI i ORIGINALNI TEKST

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0057)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 23)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:05 h.)


PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:45 h.


10. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Sigurnost nuklearne elektrane u Ostrovecu (Bjelarus)
Prijedlog rezolucije B9-0109/2021;

Humanitarna i politička situacija u Jemenu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0119/2021/REV;

Situacija u Mjanmaru
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0116/2021;

Ruanda, slučaj Paula Rusesabagine
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0130/2021;

Stanje ljudskih prava u Kazahstanu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0144/2021;

Politička situacija u Ugandi
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0138/2021;

Budući izazovi u području prava žena: više od 25 godina od Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje
Prijedlog rezolucije B9-0114/2021/REV.

Glasovanje je bilo moguće do 15:00.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 16:30.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:47 h.)


PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 14:30 h.


12. Homologacija i distribucija prozirnih maski (rasprava)

Izjava Komisije: Homologacija i distribucija prozirnih maski (2021/2519(RSP))

Jutta Urpilainen (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Ádám Kósa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Grapini, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, Katrin Langensiepen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika The Left, Ivan Vilibor Sinčić, nezavisni zastupnik, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol i Rosa Estaràs Ferragut.

Govorila je Jutta Urpilainen.

Rasprava je zaključena.


13. Humanitarna situacija u Etiopiji (rasprava)

Izjava Komisije: Humanitarna situacija u Etiopiji (2021/2542(RSP))

Jutta Urpilainen (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su György Hölvényi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan-Christoph Oetjen, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Catherine Griset, u ime Kluba zastupnika ID-a, Pierrette Herzberger-Fofana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Assita Kanko, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su Mick Wallace, u ime Kluba zastupnika The Left, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki i Elżbieta Kruk.

Govorila je Jutta Urpilainen.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 16:08 h.)


14. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 16:30 h.


15. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Na temelju članka 63. stavka 1. Poslovnika Predsjedatelj objavljuje da je Vijeće proslijedilo sljedeće stajalište, zajedno s razlozima na temelju kojih je Vijeće usvojilo to stajalište, kao i stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu (preinaka) -Vijeće usvojilo 25. siječnja 2021. (12262/1/2021 – COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
upućeno nadležnom odboru: TRAN

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje svog stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 12. veljače 2021.


16. Prijedlog akta Unije

Predsjedatelj je objavio da je predsjednik Parlamenta u skladu s člankom 47. stavkom 2. Poslovnika proglasio dopuštenim sljedeći prijedlog akta Unije:

- Prijedlog akta Unije koji su podnijeli Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen i Ondřej Kovařík, o transparentnosti postupaka odabira visokopozicioniranih dužnosnika EU-a (B9-0152/2021).

U skladu s člankom 47. stavkom 2. Poslovnika prijedlog se upućuje nadležnom odboru, to jest odboru LIBE, te odboru JURI radi dobivanja mišljenja.


17. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Sigurnost nuklearne elektrane u Ostrovecu (Bjelarus)
Prijedlog rezolucije B9-0109/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0052)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 18)

Humanitarna i politička situacija u Jemenu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0119/2021/REV

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0053)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 19)

(Prijedlozi rezolucija B9-0118/2021 i B9-0129/2021 se ne razmatraju.)

Situacija u Mjanmaru
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0116/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0054)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 20)

Ruanda, slučaj Paula Rusesabagine
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0130/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0055)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 21)

Stanje ljudskih prava u Kazahstanu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0144/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0056)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 22)

(Prijedlog rezolucije B9-0143/2021 se ne razmatra.)

Politička situacija u Ugandi
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0138/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0057)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 23)

(Prijedlozi rezolucija B9-0136/2021 i B9-0137/2021 se ne razmatraju.)

Budući izazovi u području prava žena: više od 25 godina od Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje
Prijedlog rezolucije B9-0114/2021/REV

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0058)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 24)

(Prijedlog rezolucije B9-0113/2021 se ne razmatra.)


18. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


19. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


20. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o produljenju trajanja zaštite oplemenjivačkih prava na biljnu sortu Zajednice za biljne vrste šparoge i za skupine biljnih vrsta lukovičaste biljke, bobičasto voće i drvenasto ukrasno bilje (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))

U skladu s člankom 304. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

JURI

- Uredba Vijeća o proširenju primjene Uredbe (EU) .../…+ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021.–2027.(program „Periklo IV.”) na države članice nesudionice (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Uredba Vijeća o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

CONT, ENVI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o otpornosti kritičnih subjekata (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s člankom 307. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) zastupnika

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch Margarita de la Pisa Carrión. Prijedlog rezolucije o zastrašivanju demokratskih političkih stranaka u Španjolskoj (B9-0051/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Prijedlog rezolucije o zahtjevu, sadržanom u statutima trgovačkih društava Unije uvrštenih na burzu i društava u državnom vlasništvu, da se zajamči rodna ravnoteža i jednako postupanje u upravnim i nadzornim tijelima (B9-0053/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Thierry Mariani. Prijedlog rezolucije o sankcijama EU-a protiv Kambodže (B9-0089/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Gianna Gancia. Prijedlog rezolucije o uvođenju zajedničkog zahtjeva dviju ili više država članica za pomoć iz Fonda solidarnosti EU-a (B9-0103/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé Hermann Tertsch. Prijedlog rezolucije o poboljšanju identifikacije i sankcioniranja dječje pornografije (B9-0451/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE


21. Predstavke

Predstavke od br. 1561-20 à 1573-20 et 0001-21 do br. 0078-21 upisane su u registar s datumom 11. veljače 2021. i poslane nadležnom odboru u skladu s člankom 226. stavcima 9. i 10. Poslovnika.


22. Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 4. veljače 2021.)

Odbor ITRE

- Europska strategija za kritične sirovine (2021/2011(INI))
(mišljenje: INTA (članak 57. Poslovnika), ENVI (članak 57. Poslovnika))

Odbor ECON

- Oporezivanje digitalnog gospodarstva: pregovori u OECD-u, porezna rezidentnost digitalnih poduzeća i mogući europski digitalni porez (2021/2010(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 57. Poslovnika))

- Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: Godišnja strategija održivog rasta 2021. (2021/2004(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 57. Poslovnika), ENVI)

- Izmjena direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i EU/2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(mišljenje: ITRE, IMCO, JURI (članak 57. Poslovnika))

Odbor ENVI

- Strategija EU-a za smanjenje emisija metana (2021/2006(INI))
(mišljenje: ITRE (članak 57. Poslovnika), AGRI (članak 57. Poslovnika))

Odbor CULT

- Europski prostor obrazovanja: zajednički sveobuhvatni pristup obrazovanju, vještinama i kompetencijama (2020/2243(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 57. Poslovnika))


23. Odluke o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 58. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 4. veljače 2021.)

- Akcijski plan EU-a za rodnu ravnopravnosti III (2021/2003(INI))
odbori: DEVE, FEMM
(mišljenje: AFET, INTA, BUDG)


24. Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 4. veljače 2021)

Odbor ECON

- Oporezivanje digitalnog gospodarstva: pregovori u OECD-u, porezna rezidentnost digitalnih poduzeća i mogući europski digitalni porez (2021/2010(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 57. Poslovnika))

- Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: Godišnja strategija održivog rasta 2021. (2021/2004(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 57. Poslovnika), ENVI)

Odbor AFET

- Suradnja u borbi protiv organiziranog kriminala na zapadnom Balkanu (2021/2002(INI))
(mišljenje: LIBE)

Odbor CULT

- Primjena mjera uključivanja u okviru programa Erasmus+ 2014.-2020. (2021/2009(INI))
(mišljenje: EMPL, PETI)

- Provedba mjera građanskog odgoja i obrazovanja (2021/2008(INI))

odbori DEVE, FEMM

- Akcijski plan EU-a za rodnu ravnopravnosti III (2021/2003(INI))
(mišljenje: AFET, INTA, BUDG)

Odbor EMPL

- Demokracija na radnom mjestu: Europski okvir za prava zaposlenika na sudjelovanje i revizija Direktive o Europskom radničkom vijeću (2021/2005(INI))

Odbor JURI

- Akcijski plan za intelektualno vlasništvo za oporavak i otpornost EU-a (2021/2007(INI))
(mišljenje: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

Odbor ENVI

- Strategija EU-a za smanjenje emisija metana (2021/2006(INI))
(mišljenje: ITRE (članak 57. Poslovnika), AGRI (članak 57. Poslovnika))

Odbor ITRE

- Europska strategija za kritične sirovine (2021/2011(INI))
(mišljenje: INTA (članak 57. Poslovnika), ENVI (članak 57. Poslovnika))


25. Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)

Odbor DEVE

- Politika i pravo u području zakonitih migracija (2020/2255(INL))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: DEVE, EMPL

Odbor EMPL

- Europski prostor obrazovanja: zajednički sveobuhvatni pristup obrazovanju, vještinama i kompetencijama (2020/2243(INI))
upućeno nadležnom odboru: CULT
mišljenje: EMPL (članak 57. Poslovnika)

Odbor JURI

- Strateški inovacijski program Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: BUDG, JURI, JURI (članak 40. Poslovnika), CULT (članak 57. Poslovnika)

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe(EZ) br. 767/2008, Uredbe(EZ) br. 810/2009, Uredbe(EU) 2017/2226, Uredbe(EU) 2016/399, UredbeXX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća2008/633/PUP (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

upućeno nadležnom odboru: LIBE

mišljenje: JURI (članak 40. Poslovnika)


26. Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

Zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnici s dnevnih sjednica od 8., 9. i 10. veljače 2021. dat će se na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


27. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 8. ožujka 2021 do 11. ožujka 2021.


28. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:33.


29. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 28. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti