Rodyklė 
Protokolas
XML 155kPDF 275kWORD 75k
Ketvirtadienis, 2021 m. vasario 11 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 3.Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės sauga (diskusijos)
 4.Pirmasis balsavimas
 5.Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės sauga (diskusijų tęsinys)
 6.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
6.1.Ruanda, Paulo Rusesabaginos atvejis
  
6.2.Žmogaus teisių padėtis Kazachstane
  
6.3.Politinė padėtis Ugandoje
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Antrasis balsavimas
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Perregimų kaukių patvirtinimas ir platinimas (diskusijos)
 13.Humanitarinė padėtis Etiopijoje (diskusijos)
 14.Posėdžio atnaujinimas
 15.Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija
 16.Pasiūlymas dėl Sąjungos akto
 17.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 18.Paaiškinimai dėl balsavimo
 19.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 20.Gauti dokumentai
 21.Peticijos
 22.Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)
 23.Sprendimai taikyti bendrą komitetų procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)
 24.Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
 25.Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)
 26.Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 27.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 28.Posėdžio pabaiga
 29.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

Finansinių priemonių rinkos ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2021)0046)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

ES atsigavimo prospektas ir finansų tarpininkams skirti tiksliniai pakeitimai siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Priimta (P9_TA(2021)0047)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Laiko tarpsnių naudojimo taisyklių laikinas palengvinimas Bendrijos oro uostuose ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2021)0048)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 14)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Laikinosios priemonės dėl pažymėjimų ir licencijų galiojimo („Omnibus II“) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2021)0049)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 15)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

ES asociacijos susitarimas su Ukraina
Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimo [2019/2202(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0050)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 16)

Europos įgūdžių darbotvarkė, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0108/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0051)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 17)

25 metai po Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos priėmimo: spręstini uždaviniai moterų teisių srityje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0114/2021/REV

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0058)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 24)


3. Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės sauga (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000004/2021, kurį pateikė Cristian-Silviu Buşoi ITRE komiteto vardu Komisijai: Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės saugumas (B9-0003/2021)

Cristian-Silviu Buşoi pateikė klausimą.

Kadri Simson (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Andrius Kubilius PPE frakcijos vardu, Juozas Olekas S&D frakcijos vardu, Ivars Ijabs Renew frakcijos vardu, Thierry Mariani ID frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Manuel Bompard The Left frakcijos vardu, Riho Terras, Costas Mavrides ir Petras Auštrevičius.

(Diskusijų tęsinys: 2021 02 11 protokolo 5 punktas)


4. Pirmasis balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Humanitarinė ir politinė padėtis Jemene
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis, keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų: B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 ir B9-0129/2021, Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima ir David Lega PPE frakcijos vardu, Kati Piri ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner ir Nicolae Ştefănuță RENEW frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu ir Mick Wallace The Left frakcijos vardu – dėl humanitarinės ir politinės padėties Jemene (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

Padėtis Mianmare
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis, keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų: B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 ir B9-0128/2021, Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann ir Tom Vandenkendelaere PPE frakcijos vardu, Kati Piri ir Marianne Vind S&D frakcijos vardu, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache ir Nicolae Ştefănuță RENEW frakcijos vardu, Heidi Hautala ir Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu ir Marisa Matias The Left frakcijos vardu – dėl padėties Mianmare(2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Ruanda, Paulo Rusesabaginos atvejis
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį, keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų: B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 ir B9-0135/2021, Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere ir Ioan-Rareş Bogdan PPE frakcijos vardu, Kati Piri ir Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ir Dragoş Tudorache RENEW frakcijos vardu, Hannah Neumann, Saskia Bricmont ir Katrin Langensiepen Verts/ALE frakcijos vardu, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca ir Witold Jan Waszczykowski ECR frakcijos vardu ir Marisa Matias The Left frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo – dėl Ruandos, Paulo Rusesabaginos atvejo(2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

Žmogaus teisių padėtis Kazachstane
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį, keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų: B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 ir B9-0149/2021, Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas ir Ioan Rareş Bogdan PPE frakcijos vardu, Kati Piri, Isabel Santos ir Andris Ameriks S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu, Viola Von Cramon Taubadel ir Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Assita Kanko ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu, Malin Björk The Left frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo – dėl žmogaus teisių padėties Kazachstane (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Politinė padėtis Ugandoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį, keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų: B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 ir B9-0142/2021, Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc ir Ioan Rareş Bogdan PPE frakcijos vardu, Kati Piri ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu, Pierrette Herzberger Fofana Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca ir Witold Jan Waszczykowski ECR frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo – dėl politinės padėties Ugandoje (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Balsavimas vyks iki 11.00 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.00 val.


5. Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės sauga (diskusijų tęsinys)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000004/2021, kurį pateikė Cristian-Silviu Buşoi ITRE komiteto vardu Komisijai: Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės saugumas (B9-0003/2021)

(Diskusijų pradžia: 2021 02 11 protokolo 3 punktas)

Kalbėjo Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel ir Vilija Blinkevičiūtė.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Carmen Avram.

Kalbėjo Kadri Simson (Komisijos narė).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalimi, siekiant užbaigti diskusijas:

- Cristian-Silviu Buşoi ITRE komiteto vardu – dėl Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės saugos (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 02 11 protokolo 17 punktas


6. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2021 02 10 protokolo 17 punktas)


6.1. Ruanda, Paulo Rusesabaginos atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 ir B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko ir Marisa Matias pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Loucas Fourlas PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, Hélène Laporte ID frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Mislav Kolakušić, Hannes Heide ir Beata Mazurek.

Kalbėjo Nicolas Schmit (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 02 11 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2021 02 11 protokolo 17 punktas (galutinis balsavimas).


6.2. Žmogaus teisių padėtis Kazachstane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 ir B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk ir Thierry Mariani pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Nacho Sánchez Amor S&D frakcijos vardu, Klemen Grošelj Renew frakcijos vardu, Maximilian Krah ID frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Mazurek ECR frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima ir Robert Hajšel.

PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker ir Niklas Nienaß.

Kalbėjo Nicolas Schmit (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 02 11 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2021 02 11 protokolo 17 punktas (galutinis balsavimas).


6.3. Politinė padėtis Ugandoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 ir B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde ir Miguel Urbán Crespo pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Jan-Christoph Oetjen Renew frakcijos vardu, Niklas Nienaß Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Mazurek ECR frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Fabio Massimo Castaldo, Hannes Heide ir Evin Incir.

Kalbėjo Nicolas Schmit (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 02 11 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2021 02 11 protokolo 17 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 12.28 val.)


7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.01 val.


8. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

Humanitarinė ir politinė padėtis Jemene
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0119/2021/REV

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0053)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 19)

Padėtis Mianmare
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0116/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0054)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 20)

Ruanda, Paulo Rusesabaginos atvejis
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0130/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0055)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 21)

Žmogaus teisių padėtis Kazachstane
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0144/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0056)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 22)

Politinė padėtis Ugandoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0138/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI ir ORIGINALUS TEKSTAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0057)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 23)

(Posėdis sustabdytas 13.05 val.)


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.45 val.


10. Antrasis balsavimas

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės sauga
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0109/2021;

Humanitarinė ir politinė padėtis Jemene
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0119/2021/REV;

Padėtis Mianmare
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0116/2021;

Ruanda, Paulo Rusesabaginos atvejis
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0130/2021;

Žmogaus teisių padėtis Kazachstane
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0144/2021;

Politinė padėtis Ugandoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0138/2021;

25 metai po Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos priėmimo: spręstini uždaviniai moterų teisių srityje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0114/2021/REV.

Balsavimas vyks iki 15.00 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 16.30 val.

(Posėdis sustabdytas 13.47 val.)


PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 14.30 val.


12. Perregimų kaukių patvirtinimas ir platinimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Perregimų kaukių patvirtinimas ir platinimas (2021/2519(RSP))

Jutta Urpilainen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Ádám Kósa PPE frakcijos vardu, Maria Grapini S&D frakcijos vardu, Joachim Kuhs ID frakcijos vardu, Katrin Langensiepen Verts/ALE frakcijos vardu, Marisa Matias The Left frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Ivan Vilibor Sinčić, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol ir Rosa Estaràs Ferragut.

Kalbėjo Jutta Urpilainen.

Diskusijos baigtos.


13. Humanitarinė padėtis Etiopijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Humanitarinė padėtis Etiopijoje (2021/2542(RSP))

Jutta Urpilainen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo György Hölvényi PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Jan-Christoph Oetjen Renew frakcijos vardu, Catherine Griset ID frakcijos vardu, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE frakcijos vardu ir Assita Kanko ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Mick Wallace The Left frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Fabio Massimo Castaldo, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki ir Elżbieta Kruk.

Kalbėjo Jutta Urpilainen.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 16.08 val.)


14. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 16.30 val.


15. Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 63 straipsnio 1 dalį pirmininkas pranešė, kad gavo šią Tarybos poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) - Tarybos priimta 2021 m. sausio 25 d. (12262/1/2021 - COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2021 m. vasario 12 d.


16. Pasiūlymas dėl Sąjungos akto

Pirmininkas paskelbė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnio 2 dalį Parlamento pirmininkas paskelbė priimtinu šį pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto:

- Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto, kurį pateikė Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen ir Ondřej Kovařík – dėl aukšto rango ES pareigūnų atrankos procedūrų skaidrumo (B9-0152/2021).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnio 2 dalį šis pasiūlymas pateiktas atsakingam LIBE komitetui, nuomonę teiks JURI komitetas.


17. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės sauga
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0109/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0052)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 18)

Humanitarinė ir politinė padėtis Jemene
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0119/2021/REV

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0053)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 19)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0118/2021 ir B9-0129/2021 anuliuoti.)

Padėtis Mianmare
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0116/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0054)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 20)

Ruanda, Paulo Rusesabaginos atvejis
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0130/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0055)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 21)

Žmogaus teisių padėtis Kazachstane
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0144/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0056)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 22)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0143/2021 anuliuotas.)

Politinė padėtis Ugandoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0138/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0057)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 23)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0136/2021 ir B9-0137/2021 anuliuoti.)

25 metai po Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos priėmimo: spręstini uždaviniai moterų teisių srityje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0114/2021/REV

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0058)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 24)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0113/2021 anuliuotas.)


18. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


19. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


20. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pratęsiamas smidrų rūšims ir svogūninių gėlių, uogakrūmių ir sumedėjusių dekoratyvinių augalų rūšių grupėms suteiktos augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje terminas (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 304 straipsnį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

JURI

- Tarybos reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) …/…+, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“), taikymas išplečiamas nedalyvaujančioms valstybėms narėms (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos reglamentas dėl neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimo, dėl tų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos, dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, ir dėl bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių tam tikrų aspektų (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

CONT, ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ypatingos svarbos subjektų atsparumo (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 307 straipsnį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) Parlamento narių

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch ir Margarita de la Pisa Carrión. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl demokratinių politinių partijų persekiojimo Ispanijoje (B9-0051/2021)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reikalavimo, kad ES biržinių bendrovių ir valstybinių bendrovių įstatuose būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra ir vienodas požiūris į moteris ir vyrus administraciniuose ir priežiūros organuose (B9-0053/2021)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Thierry Mariani. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES sankcijų Kambodžai (B9-0089/2021)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Gianna Gancia. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros dviejų ar daugiau valstybių narių paraiškos dėl ES solidarumo fondo paramos pateikimo (B9-0103/2021)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé ir Hermann Tertsch. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl geresnio vaikų pornografijos atvejų nustatymo ir griežtesnės kovos su ja (B9-0451/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE


21. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 9 ir 10 dalis peticijos Nr. 1561-20 –1573-20 ir 0001-21–0078-21 buvo įtrauktos į registrą 2021 m. vasario 11 d. ir persiųstos atsakingam komitetui.


22. Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. vasario 4 d.)

ITRE komitetas

- Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija (2021/2011(INI))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

ECON komitetas

- Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis (2021/2010(INI))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija (2021/2004(INI))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ENVI)

- Direktyvų 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, (ES) 2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 dalinis keitimas (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(Nuomonė: ITRE, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

ENVI komitetas

- Išmetamo metano kiekio mažinimo ES strategija (2021/2006(INI))
(Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

CULT komitetas

- Europos švietimo erdvė: bendras visuotinis požiūris į švietimą, įgūdžius ir gebėjimus (2020/2243(INI))
(Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))


23. Sprendimai taikyti bendrą komitetų procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. vasario 4 d.)

- Trečiasis ES lyčių lygybės veiksmų planas (2021/2003(INI))
komitetai: DEVE, FEMM
(Nuomonė: AFET, INTA, BUDG)


24. Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. vasario 4 d.)

ECON komitetas

- Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis (2021/2010(INI))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija (2021/2004(INI))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ENVI)

AFET komitetas

- Bendradarbiavimas kovos su organizuotu nusikalstamumu Vakarų Balkanuose srityje (2021/2002(INI))
(Nuomonė: LIBE)

CULT komitetas

- Įtraukties priemonių įgyvendinimas pagal 2014–2020 m. programą „Erasmus+“ (2021/2009(INI))
(Nuomonė: EMPL, PETI)

- Pilietinio ugdymo veiksmų įgyvendinimas (2021/2008(INI))

komitetai DEVE, FEMM

- Trečiasis ES lyčių lygybės veiksmų planas (2021/2003(INI))
(Nuomonė: AFET, INTA, BUDG)

EMPL komitetas

- Demokratija darbe. Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sprendžiant įmonių klausimus sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos persvarstymas (2021/2005(INI))

JURI komitetas

- Intelektinės nuosavybės veiksmų planas ES ekonomikai gaivinti ir jos atsparumui didinti (2021/2007(INI))
(Nuomonė: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

ENVI komitetas

- Išmetamo metano kiekio mažinimo ES strategija (2021/2006(INI))
(Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

ITRE komitetas

- Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija (2021/2011(INI))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))


25. Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)

DEVE komitetas

- Politika ir teisės aktai teisėtos migracijos srityje (2020/2255(INL))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE
Nuomonė: DEVE, EMPL

EMPL komitetas

- Europos švietimo erdvė: bendras visuotinis požiūris į švietimą, įgūdžius ir gebėjimus (2020/2243(INI))
Perduota atsakingam komitetui: CULT
Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

JURI komitetas

- Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027m. strateginė inovacijų darbotvarkė. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: BUDG, JURI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 40 straipsnis), CULT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikos reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/JHA (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 40 straipsnis)


26. Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Šio plenarinio posėdžio protokolas ir 2021 m. vasario 8, 9 bei 10 d. plenarinių posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito plenarinio posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


27. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2021 m. kovo 8 d. 2021 m. kovo 11 d..


28. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 16.33 val.


29. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika