Indekss 
Protokols
XML 160kPDF 273kWORD 74k
Ceturtdiena, 2021. gada 11. februāris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Balsošanas rezultātu paziņošana
 3.Kodolelektrostacijas drošums Astravjecā (Baltkrievija) (debates)
 4.Pirmais balsošanas laiks
 5.Kodolelektrostacijas drošums Astravjecā (Baltkrievija) (debašu turpinājums)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
6.1.Ruanda, Paul Rusesabagina lieta
  
6.2.Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā
  
6.3.Politiskā situācija Ugandā
 7.Sēdes atsākšana
 8.Balsošanas rezultātu paziņošana
 9.Sēdes atsākšana
 10.Otrais balsošanas laiks
 11.Sēdes atsākšana
 12.Caurspīdīgu masku atbilstības apstiprināšana un izplatīšana (debates)
 13.Humanitārā situācija Etiopijā (debates)
 14.Sēdes atsākšana
 15.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 16.Savienības tiesību akta priekšlikums
 17.Balsošanas rezultātu paziņošana
 18.Balsojumu skaidrojumi
 19.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 20.Dokumentu iesniegšana
 21.Lūgumraksti
 22.Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)
 23.Lēmumi piemērot kopīgo komiteju procedūru (Reglamenta 58. pants)
 24.Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)
 25.Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)
 26.Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 27.Nākamo sēžu datumi
 28.Sēdes slēgšana
 29.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus:

Finanšu instrumentu tirgi ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/65/ES groza attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldību un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A9-0208/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2021)0046).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

ES atveseļošanas prospekts un mērķtiecīgi pielāgojumi finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 attiecībā uz ES atveseļošanas prospektu un mērķtiecīgiem pielāgojumiem finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0047).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Pagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19 pandēmijas dēļ ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2021)0048).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2021)0049).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
Ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu [2019/2202(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0050).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts.)

Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai
Rezolūcijas priekšlikums B9-0108/2021

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0051).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts.)

Sieviešu tiesību jomā turpmāk risināmie jautājumi vairāk nekā 25 gadus pēc Pekinas deklarācijas un Rīcības platformas
Rezolūcijas priekšlikums B9-0114/2021/REV

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0058).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts.)


3. Kodolelektrostacijas drošums Astravjecā (Baltkrievija) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000004/2021 un kuru uzdeva Cristian-Silviu Buşoi ITRE komitejas vārdā Komisijai: Kodolelektrostacijas drošums Astravjecā (Baltkrievija) (B9-0003/2021).

Cristian-Silviu Buşoi izvērsa jautājumu.

Kadri Simson (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Andrius Kubilius PPE grupas vārdā, Juozas Olekas S&D grupas vārdā, Ivars Ijabs grupas “Renew” vārdā, Thierry Mariani ID grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Manuel Bompard grupas “The Left” vārdā, Riho Terras, Costas Mavrides un Petras Auštrevičius.

(Debašu turpinājums: 11.2.2021. protokola 5. punkts)


4. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Humanitārā un politiskā situācija Jemenā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 un B9-0129/2021 iesniedza Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima un David Lega PPE grupas vārdā, Kati Piri un Marc Tarabella S&D grupas vārdā, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner un Nicolae Ştefănuță grupas “Renew” vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā un Mick Wallace grupas “The Left” vārdā - par humanitāro un politisko situāciju Jemenā (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV).

Stāvoklis Mjanmā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 un B9-0128/2021 iesniedza Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann un Tom Vandenkendelaere PPE grupas vārdā, Kati Piri un Marianne Vind S&D grupas vārdā, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache un Nicolae Ştefănuță grupas “Renew” vārdā, Heidi Hautala un Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā un Marisa Matias grupas “The Left” vārdā - par stāvokli Mjanmā (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021).

Ruanda, Paul Rusesabagina lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 un B9-0135/2021 iesniedza Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere un Ioan-Rareş Bogdan PPE grupas vārdā, Kati Piri un Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Dragoş Tudorache grupas “Renew” vārdā, Hannah Neumann, Saskia Bricmont un Katrin Langensiepen Verts/ALE grupas vārdā, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca un Witold Jan Waszczykowski ECR grupas vārdā un Marisa Matias grupas “The Left” vārdā un Fabio Massimo Castaldo - par Ruandu, Paul Rusesabagina lieta (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021).

Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 un B9-0149/2021 iesniedza Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas un Ioan Rareş Bogdan PPE grupas vārdā, Kati Piri, Isabel Santos un Andris Ameriks S&D grupas vārdā, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță un Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā, Viola Von Cramon Taubadel un Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Assita Kanko un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā, Malin Björk grupas “The Left” vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021).

Politiskā situācija Ugandā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 un B9-0142/2021 iesniedza Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc un Ioan Rareş Bogdan PPE grupas vārdā, Kati Piri un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Pierrette Herzberger Fofana, Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca un Witold Jan Waszczykowski ECR grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par politisko situāciju Ugandā (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 11.00

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 13.00.


5. Kodolelektrostacijas drošums Astravjecā (Baltkrievija) (debašu turpinājums)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000004/2021 un kuru uzdeva Cristian-Silviu Buşoi ITRE komitejas vārdā Komisijai: Kodolelektrostacijas drošums Astravjecā (Baltkrievija) (B9-0003/2021).

(Debašu sākums: 11.2.2021. protokola 3. punkts)

Uzstājās Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel un Vilija Blinkevičiūtė.

SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Carmen Avram.

Uzstājās Kadri Simson (Komisijas locekle).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

- Cristian-Silviu Buşoi ITRE komitejas vārdā - par kodolelektrostacijas drošumu Astravjecā (Baltkrievija) (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.2.2021. protokola 17. punkts.


6. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 10.2.2021. protokola 17. punkts.)


6.1. Ruanda, Paul Rusesabagina lieta

Rezolūciju priekšlikumi B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 un B9-0135/2021 (2021/2543(RSP)).

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko un Marisa Matias iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Loucas Fourlas PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Hélène Laporte ID grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Mislav Kolakušić, pie grupām nepiederošs deputāts, Hannes Heide un Beata Mazurek.

Uzstājās Nicolas Schmit (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.2.2021. protokola 8. punkts (grozījumi); 11.2.2021. protokola 17. punkts (galīgais balsojums).


6.2. Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā

Rezolūciju priekšlikumi B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 un B9-0149/2021 (2021/2544(RSP)).

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk un Thierry Mariani iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Nacho Sánchez Amor S&D grupas vārdā, Klemen Grošelj Renew grupas vārdā, Maximilian Krah ID grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Beata Mazurek ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Isabel Wiseler-Lima un Robert Hajšel.

SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker un Niklas Nienaß.

Uzstājās Nicolas Schmit (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.2.2021. protokola 8. punkts (grozījumi); 11.2.2021. protokola 17. punkts (galīgais balsojums).


6.3. Politiskā situācija Ugandā

Rezolūciju priekšlikumi B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 un B9-0142/2021 (2021/2545(RSP)).

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde un Miguel Urbán Crespo iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Jan-Christoph Oetjen grupas “Renew” vārdā, Niklas Nienaß Verts/ALE grupas vārdā, Beata Mazurek ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Hannes Heide un Evin Incir.

Uzstājās Nicolas Schmit (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.2.2021. protokola 8. punkts (grozījumi); 11.2.2021. protokola 17. punkts (galīgais balsojums).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.28.)


7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.01.


8. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus:

Humanitārā un politiskā situācija Jemenā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0119/2021/REV

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0053).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

Stāvoklis Mjanmā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0116/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0054).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

Ruanda, Paul Rusesabagina lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0130/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0055).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0144/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0056).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

Politiskā situācija Ugandā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0138/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI un SĀKOTNĒJAIS TEKSTS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0057).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05.)


SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.45.


10. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Kodolelektrostacijas drošums Astravjecā (Baltkrievija)
Rezolūcijas priekšlikums B9-0109/2021.

Humanitārā un politiskā situācija Jemenā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0119/2021/REV.

Stāvoklis Mjanmā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0116/2021.

Ruanda, Paul Rusesabagina lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0130/2021.

Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0144/2021.

Politiskā situācija Ugandā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0138/2021.

Sieviešu tiesību jomā turpmāk risināmie jautājumi vairāk nekā 25 gadus pēc Pekinas deklarācijas un Rīcības platformas
Rezolūcijas priekšlikums B9-0114/2021/REV.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 15.00.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 16.30.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.47.)


SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 14.30.


12. Caurspīdīgu masku atbilstības apstiprināšana un izplatīšana (debates)

Komisijas paziņojums: Caurspīdīgu masku atbilstības apstiprināšana un izplatīšana (2021/2519(RSP)).

Jutta Urpilainen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ádám Kósa PPE grupas vārdā, Maria Grapini S&D grupas vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, Katrin Langensiepen Verts/ALE grupas vārdā, Marisa Matias grupas "The Left" vārdā, Ivan Vilibor Sinčić, pie grupām nepiederošs deputāts, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol un Rosa Estaràs Ferragut.

Uzstājās Jutta Urpilainen.

Debates tika slēgtas.


13. Humanitārā situācija Etiopijā (debates)

Komisijas paziņojums: Humanitārā situācija Etiopijā (2021/2542(RSP)).

Jutta Urpilainen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās György Hölvényi PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Jan-Christoph Oetjen grupas “Renew” vārdā, Catherine Griset ID grupas vārdā, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE grupas vārdā un Assita Kanko ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mick Wallace, grupas "The Left" vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki un Elżbieta Kruk.

Uzstājās Jutta Urpilainen.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 16.08.)


14. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 16.30.


15. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs, balstoties uz Reglamenta 63. panta 1. punktu, paziņoja, ka ir saņēmis turpmāk minēto Padomes nostāju, kā arī iemeslus, kuri likuši Padomei to pieņemt, un Komisijas nostāju par to.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) - Padome pieņēmusi 2021. gada 25. janvārī (12262/1/2021 - COM(2021)0040 - C9-0011/2021 – 2017/0237(COD)).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, 2021. gada 12. februārī.


16. Savienības tiesību akta priekšlikums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 47. panta 2. punktu ir atzinis par pieņemamu šādu Savienības tiesību akta priekšlikumu:

- Savienības akta priekšlikums, ko iesniedza Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen un Ondřej Kovařík - par augsta ranga ES ierēdņu atlases procedūru pārredzamību - (B9-0152/2021).

Saskaņā ar Reglamenta 47. panta 2. punktu šis priekšlikums ir nosūtīts atbildīgajai komitejai, proti, LIBE komitejai, kā arī JURI komitejai, lai tā sniegtu atzinumu.


17. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus:

Kodolelektrostacijas drošums Astravjecā (Baltkrievija)
Rezolūcijas priekšlikums B9-0109/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0052).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts.)

Humanitārā un politiskā situācija Jemenā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0119/2021/REV

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0053).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts.)

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0118/2021 un B9-0129/2021 vairs nav spēkā.)

Stāvoklis Mjanmā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0116/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0054).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts.)

Ruanda, Paul Rusesabagina lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0130/2021

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0055).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts.)

Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0144/2021

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0056).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts.)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0143/2021 vairs nav spēkā.)

Politiskā situācija Ugandā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0138/2021

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0057).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts.)

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0136/2021 un B9-0137/2021 vairs nav spēkā.)

Sieviešu tiesību jomā turpmāk risināmie jautājumi vairāk nekā 25 gadus pēc Pekinas deklarācijas un Rīcības platformas
Rezolūcijas priekšlikums B9-0114/2021/REV

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0058).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts.)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0113/2021 vairs nav spēkā.)


18. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


19. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


20. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesību termiņa pagarināšanu sparģeļu sugām un puķu sīpolu, sīko kokaugļu un dekoratīvo kokaugu sugu grupām (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD)).

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 304. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

JURI

- Padomes regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) .../...+, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (programma “Perikls IV”), piemērošanu attiecina arī uz neiesaistītajām dalībvalstīm (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Padomes regula par pašu resursa aprēķināšanu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamu minēto pašu resursu, par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, un par dažiem aspektiem attiecībā uz pašu resursu, kas pamatojas uz nacionālo kopienākumu (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

CONT, ENVI

  • - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kritisko vienību noturību (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
    Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
  • Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2. Deputāti

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch un Margarita de la Pisa Carrión. Rezolūcijas priekšlikums par vēršanos pret demokrātiskām politiskajām partijām Spānijā (B9-0051/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Anna Bonfrisco. Rezolūcijas priekšlikums par prasību biržas sarakstā kotēto un publiski pārvaldīto Savienības uzņēmumu statūtos paredzēt pienākumu minēto uzņēmumu administratīvajās un uzraudzības struktūrās nodrošināt dzimumu līdzsvaru un attieksmes vienlīdzību (B9-0053/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Thierry Mariani. Rezolūcijas priekšlikums par ES sankcijām pret Kambodžu (B9-0089/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Gianna Gancia. Rezolūcijas priekšlikums par divu vai vairāku dalībvalstu kopīga pieteikuma ieviešanu attiecībā uz ES Solidaritātes fonda palīdzību (B9-0103/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé un Hermann Tertsch. Rezolūcijas priekšlikums par bērnu pornogrāfijas identificēšanas un apkarošanas uzlabošanu (B9-0451/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE


21. Lūgumraksti

Lūgumrakstus Nr. 1561-20 līdz 1573-20 un 0001-21 līdz 0078-21 vispārējā reģistrā iekļāva 2021. gada 11. februārī, un saskaņā ar Reglamenta 226. panta 9. un 10. punktu tos nodeva atbildīgajai komitejai.


22. Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 4. februāra lēmumu)

ITRE komiteja

- Eiropas stratēģija kritiski svarīgo izejvielu jomā (2021/2011(INI))
(atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants), ENVI (Reglamenta 57. pants))

ECON komiteja

- Nodokļu uzlikšana digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis (2021/2010(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 57. pants))

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija (2021/2004(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 57. pants), ENVI)

- Grozījumu izdarīšana Direktīvās 2006/43/EK, 2009/65/EK, 2009/138/ES, 2011/61/ES, ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 un ES/2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(atzinums: ITRE, IMCO, JURI (Reglamenta 57. pants))

ENVI komiteja

- ES metāna emisiju mazināšanas stratēģija (2021/2006(INI))
(atzinums: ITRE (Reglamenta 57. pants), AGRI (Reglamenta 57. pants))

CULT komiteja

- Eiropas izglītības telpa: kopīga holistiska pieeja izglītībai, prasmēm un kompetencēm (2020/2243(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants))


23. Lēmumi piemērot kopīgo komiteju procedūru (Reglamenta 58. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 4. februāra lēmumu)

- ES trešais dzimumu līdztiesības rīcības plāns (2021/2003(INI))
komitejas: DEVE, FEMM
(atzinums: AFET, INTA, BUDG)


24. Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 4. februāra lēmumu)

ECON komiteja

- Nodokļu uzlikšana digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis (2021/2010(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 57. pants))

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija (2021/2004(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 57. pants), ENVI)

AFET komiteja

- Sadarbība cīņā pret organizēto noziedzību Rietumbalkānos (2021/2002(INI))
(atzinums: LIBE)

CULT komiteja

- Iekļaušanas pasākumu īstenošana 2014.-2020. gadam paredzētās programmas "Erasmus+" satvarā (2021/2009(INI))
(atzinums: EMPL, PETI)

- Pasākumu īstenošana iedzīvotāju izglītības jomā (2021/2008(INI))

komitejas DEVE, FEMM

- ES trešais dzimumu līdztiesības rīcības plāns (2021/2003(INI))
(atzinums: AFET, INTA, BUDG)

EMPL komiteja

- Demokrātija darbā: Eiropas darba ņēmēju līdzdalības tiesību sistēma un Eiropas Uzņēmumu padomes direktīvas pārskatīšana (2021/2005(INI))

JURI komiteja

- Rīcības plāns intelektuālā īpašuma jomā ES atveseļošanas un noturības atbalstam (2021/2007(INI))
(atzinums: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

ENVI komiteja

- ES metāna emisiju mazināšanas stratēģija (2021/2006(INI))
(atzinums: ITRE (Reglamenta 57. pants), AGRI (Reglamenta 57. pants))

ITRE komiteja

- Eiropas stratēģija kritiski svarīgo izejvielu jomā (2021/2011(INI))
(atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants), ENVI (Reglamenta 57. pants))


25. Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)

DEVE komiteja

- Legālās migrācijas politika un tiesību akti (2020/2255(INL))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: DEVE, EMPL

EMPL komiteja

- Eiropas izglītības telpa: kopīga holistiska pieeja izglītībai, prasmēm un kompetencēm (2020/2243(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants)

JURI komiteja

- Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģiskā inovāciju programma 2021.-2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: BUDG, JURI, JURI (Reglamenta 40. pants), CULT (Reglamenta 57. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

atzinums: JURI (Reglamenta 40. pants)


26. Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Šīs sēdes protokolu un 2021. gada 8., 9. un 10. februāra sēžu protokolus iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


27. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2021. gada 8. marta līdz 2021. gada 11. martam.


28. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 16.33.


29. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 28. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika