Index 
Notulen
XML 160kPDF 270kWORD 74k
Donderdag 11 februari 2021 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus) (debat)
 4.Eerste stemming
 5.Veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus) (voortzetting van het debat)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
6.1.Rwanda, de zaak van Paul Rusesabagina
  
6.2.Mensenrechtensituatie in Kazachstan
  
6.3.Politieke situatie in Uganda
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Tweede stemming
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring en distributie van transparante maskers (debat)
 13.Humanitaire situatie in Ethiopië (debat)
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 16.Voorstel voor een Uniehandeling
 17.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 18.Stemverklaringen
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Ingekomen stukken
 21.Verzoekschriften
 22.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 23.Besluiten om de gezamenlijke commissieprocedure toe te passen (artikel 58 van het Reglement)
 24.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)
 25.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 26.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 27.Rooster van de volgende vergaderingen
 28.Sluiting van de vergadering
 29.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Markten voor financiële instrumenten ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0046)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0047)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Regels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie: tijdelijke ontheffing ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2021)0048)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2021)0049)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne [2019/2202(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0050)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
Ontwerpresolutie B9-0108/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0051)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten
Ontwerpresolutie B9-0114/2021/REV

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0058)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)


3. Veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000004/2021 van Cristian-Silviu Buşoi, namens de commissie ITRE, aan de Commissie: Veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus) (B9-0003/2021)

Cristian-Silviu Buşoi licht de vraag toe.

Kadri Simson (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Andrius Kubilius, namens de PPE-Fractie, Juozas Olekas, namens de S&D-Fractie, Ivars Ijabs, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Manuel Bompard, namens de Fractie The Left, Riho Terras, Costas Mavrides en Petras Auštrevičius.

(Voortzetting van het debat: punt 5 van de notulen van 11.2.2021)


4. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Humanitaire en politieke situatie in Jemen
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 en B9-0129/2021, door Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima en David Lega, namens de PPE-Fractie, Kati Piri en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner en Nicolae Ştefănuță, namens de Renew-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, en Mick Wallace, namens de Fractie The Left, over de humanitaire en politieke situatie in Jemen (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

De situatie in Myanmar
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 en B9-0128/2021, door Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann en Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Kati Piri en Marianne Vind, namens de S&D-Fractie, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache en Nicolae Ştefănuță, namens de Renew-Fractie, Heidi Hautala en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, en Marisa Matias, namens de Fractie The Left, over de situatie in Myanmar (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Rwanda, de zaak van Paul Rusesabagina
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 en B9-0135/2021, door Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, Kati Piri en Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Dragoş Tudorache, namens de Renew-Fractie, Hannah Neumann, Saskia Bricmont en Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, en Marisa Matias, namens de Fractie The Left, en Fabio Massimo Castaldo, over Rwanda, de zaak van Paul Rusesabagina (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

Mensenrechtensituatie in Kazachstan
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 en B9-0149/2021, door Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas en Ioan Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, Isabel Santos en Andris Ameriks, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Viola Von Cramon Taubadel en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Assita Kanko en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, Malin Björk, namens de Fractie The Left, en Fabio Massimo Castaldo, over de mensenrechtensituatie in Kazachstan (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Politieke situatie in Uganda
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 en B9-0142/2021, door Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc en Ioan Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, Kati Piri en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Pierrette Herzberger Fofana, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over de politieke situatie in Uganda (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Er kan worden gestemd tot 11.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 13.00 uur.


5. Veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus) (voortzetting van het debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000004/2021 van Cristian-Silviu Buşoi, namens de commissie ITRE, aan de Commissie: Veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus) (B9-0003/2021)

(Begin van het debat: punt 3 van de notulen van 11.2.2021)

Het woord wordt gevoerd door Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel en Vilija Blinkevičiūtė.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carmen Avram.

Het woord wordt gevoerd door Kadri Simson (lid van de Commissie).

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Cristian-Silviu Buşoi, namens de commissie ITRE, over de veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus) (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17 van de notulen van 11.2.2021.


6. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 17 van de notulen van 10.2.2021 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


6.1. Rwanda, de zaak van Paul Rusesabagina

Ontwerpresoluties B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 en B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko en Marisa Matias lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Loucas Fourlas, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Hélène Laporte, namens de ID-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Hannes Heide en Beata Mazurek.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8 van de notulen van 11.2.2021 (amendementen); punt 17 van de notulen van 11.2.2021 (eindstemming).


6.2. Mensenrechtensituatie in Kazachstan

Ontwerpresoluties B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 en B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk en Thierry Mariani lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, Klemen Grošelj, namens de Renew-Fractie, Maximilian Krah, namens de ID-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Mazurek, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Isabel Wiseler-Lima en Robert Hajšel.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker en Niklas Nienaß.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8 van de notulen van 11.2.2021 (amendementen); punt 17 van de notulen van 11.2.2021 (eindstemming).


6.3. Politieke situatie in Uganda

Ontwerpresoluties B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 en B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde en Miguel Urbán Crespo lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Jan-Christoph Oetjen, namens de Renew-Fractie, Niklas Nienaß, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Mazurek, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Hannes Heide en Evin Incir.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8 van de notulen van 11.2.2021 (amendementen); punt 17 van de notulen van 11.2.2021 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 12.28 uur geschorst.)


7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.01 uur hervat.


8. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Humanitaire en politieke situatie in Jemen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0119/2021/REV

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0053)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

De situatie in Myanmar
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0116/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0054)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

Rwanda, de zaak van Paul Rusesabagina
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0130/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0055)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

Mensenrechtensituatie in Kazachstan
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0144/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0056)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 22)

Politieke situatie in Uganda
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0138/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN en OORSPRONKELIJKE TEKST

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0057)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 23)

(De vergadering wordt om 13.05 uur geschorst.)


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.45 uur hervat.


10. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus)
Ontwerpresolutie B9-0109/2021;

Humanitaire en politieke situatie in Jemen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0119/2021/REV;

De situatie in Myanmar
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0116/2021;

Rwanda, de zaak van Paul Rusesabagina
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0130/2021;

Mensenrechtensituatie in Kazachstan
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0144/2021;

Politieke situatie in Uganda
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0138/2021;

25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten
Ontwerpresolutie B9-0114/2021/REV.

Er kan worden gestemd tot 15.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 16.30 uur.

(De vergadering wordt om 13.47 uur geschorst.)


VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.30 uur hervat.


12. Goedkeuring en distributie van transparante maskers (debat)

Verklaring van de Commissie: Goedkeuring en distributie van transparante maskers (2021/2519(RSP))

Jutta Urpilainen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa, namens de PPE-Fractie, Maria Grapini, namens de S&D-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, Marisa Matias, namens de Fractie The Left, Ivan Vilibor Sinčić, niet-fractiegebonden lid, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol en Rosa Estaràs Ferragut.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen.

Het debat wordt gesloten.


13. Humanitaire situatie in Ethiopië (debat)

Verklaring van de Commissie: Humanitaire situatie in Ethiopië (2021/2542(RSP))

Jutta Urpilainen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door György Hölvényi, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Jan-Christoph Oetjen, namens de Renew-Fractie, Catherine Griset, namens de ID-Fractie, Pierrette Herzberger-Fofana, namens de Verts/ALE-Fractie, en Assita Kanko, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mick Wallace, namens de Fractie The Left, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki en Elżbieta Kruk.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 16.08 uur geschorst.)


14. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.30 uur hervat.


15. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 63, lid 1, van het Reglement mee het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, met een uiteenzetting van de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, alsook het standpunt van de Commissie over:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers (herschikking) - Door de Raad aangenomen op 25 januari 2021 (12262/1/2021 - COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 12 februari 2021, in.


16. Voorstel voor een Uniehandeling

De Voorzitter deelt mee dat de voorzitter van het Parlement het volgende voorstel voor een Uniehandeling ontvankelijk heeft verklaard uit hoofde van artikel 47, lid 2, van het Reglement:

- Voorstel voor een besluit van de Unie over de transparantie van selectieprocedures voor hooggeplaatste EU-ambtenaren - Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík (B9-0152/2021) (document bestaat alleen in EN).

Dit voorstel is overeenkomstig artikel 47, lid 2, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen, te weten de commissie LIBE, evenals naar de commissie JURI met het oog op een advies.


17. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus)
Ontwerpresolutie B9-0109/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0052)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

Humanitaire en politieke situatie in Jemen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0119/2021/REV

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0053)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

(Ontwerpresoluties B9-0118/2021 en B9-0129/2021 komen te vervallen.)

De situatie in Myanmar
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0116/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0054)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

Rwanda, de zaak van Paul Rusesabagina
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0130/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0055)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

Mensenrechtensituatie in Kazachstan
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0144/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0056)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 22)

(Ontwerpresolutie B9-0143/2021 komt te vervallen.)

Politieke situatie in Uganda
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0138/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0057)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 23)

(Ontwerpresoluties B9-0136/2021 en B9-0137/2021 komen te vervallen.)

25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten
Ontwerpresolutie B9-0114/2021/REV

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0058)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)

(Ontwerpresolutie B9-0113/2021 komt te vervallen.)


18. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


19. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


20. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlenging van de duur van het communautaire kwekersrecht voor aspergesoorten en de soortengroepen bloembollen, houtig kleinfruit en houtige sierplanten (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD))
Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

JURI

- Verordening van de Raad waarbij de toepassing van Verordening (EU) .../…+ van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het programma "Pericles IV") wordt uitgebreid tot niet-deelnemende lidstaten (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Verordening van de Raad betreffende de berekening van de eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval, de methoden en procedures voor de terbeschikkingstelling van die eigen middelen, de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien en bepaalde aspecten van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

CONT, ENVI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veerkracht van kritieke entiteiten (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zal de Voorzitter het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) van de leden

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch en Margarita de la Pisa Carrión. Ontwerpresolutie over intimidatie van democratische politieke partijen in Spanje (B9-0051/2021)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Ontwerpresolutie over de verplichting om in de statuten van beursgenoteerde ondernemingen in de Unie en door de overheid gecontroleerde ondernemingen een bepaling op te nemen om genderevenwicht en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen in bestuurs- en toezichthoudende organen te waarborgen (B9-0053/2021)

verwezen naar

bevoegd :

FEMM

- Thierry Mariani. Ontwerpresolutie over de Europese sancties tegen Cambodja (B9-0089/2021)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

INTA

- Gianna Gancia. Ontwerpresolutie over de indiening van een gezamenlijk verzoek door twee of meer lidstaten in het kader van het Solidariteitsfonds van de EU (B9-0103/2021)

verwezen naar

bevoegd :

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé en Hermann Tertsch. Ontwerpresolutie over de verbetering van de identificatie en bestraffing van kinderpornografie (B9-0451/2020)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE


21. Verzoekschriften

Verzoekschriften nrs. 1561-20 tot en met 1573-20 en nrs. 0001/21 tot en met 0078/21 zijn op 11 februari 2021 ingeschreven in het algemene register, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.


22. Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 4 februari 2021)

commissie ITRE

- Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen (2021/2011(INI))
(advies: INTA (artikel 57 van het Reglement), ENVI (artikel 57 van het Reglement))

commissie ECON

- Digitale belasting: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting (2021/2010(INI))
(advies: BUDG (artikel 57 van het Reglement))

- Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 (2021/2004(INI))
(advies: BUDG (artikel 57 van het Reglement), ENVI)

- Wijziging van Richtlijnen 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 en EU/2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(advies: ITRE, IMCO, JURI (artikel 57 van het Reglement))

commissie ENVI

- Een EU-strategie voor het reduceren van de emissies van ethaan (2021/2006(INI))
(advies: ITRE (artikel 57 van het Reglement), AGRI (artikel 57 van het Reglement))

commissie CULT

- De Europese onderwijsruimte: een gedeelde holistische benadering van onderwijs, vaardigheden en competenties (2020/2243(INI))
(advies: EMPL (artikel 57 van het Reglement))


23. Besluiten om de gezamenlijke commissieprocedure toe te passen (artikel 58 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 4 februari 2021)

- Het EU-genderactieplan III (2021/2003(INI))
commissies: DEVE, FEMM
(advies: AFET, INTA, BUDG)


24. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 4 februari 2021)

commissie ECON

- Digitale belasting: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting (2021/2010(INI))
(advies: BUDG (artikel 57 van het Reglement))

- Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 (2021/2004(INI))
(advies: BUDG (artikel 57 van het Reglement), ENVI)

commissie AFET

- Samenwerking bij de bestrijding van georganiseerde misdaad in de Westelijke Balkan (2021/2002(INI))
(advies: LIBE)

commissie CULT

- Tenuitvoerlegging van inclusiemaatregelen binnen Erasmus+ 2014-2020 (2021/2009(INI))
(advies: EMPL, PETI)

- Tenuitvoerlegging van onderwijsacties op het gebied van burgerschap (2021/2008(INI))

commissies DEVE, FEMM

- Het EU-genderactieplan III (2021/2003(INI))
(advies: AFET, INTA, BUDG)

commissie EMPL

- Democratie op het werk: Een Europees kader voor participatierechten van werknemers en de herziening van de richtlijn Europese ondernemingsraden (2021/2005(INI))

commissie JURI

- Een actieplan inzake intellectuele eigendom ter ondersteuning van herstel en veerkracht in de EU (2021/2007(INI))
(advies: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

commissie ENVI

- Een EU-strategie voor het reduceren van de emissies van ethaan (2021/2006(INI))
(advies: ITRE (artikel 57 van het Reglement), AGRI (artikel 57 van het Reglement))

commissie ITRE

- Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen (2021/2011(INI))
(advies: INTA (artikel 57 van het Reglement), ENVI (artikel 57 van het Reglement))


25. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie DEVE

- Beleid en wetgeving inzake legale migratie (2020/2255(INL))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: DEVE, EMPL

commissie EMPL

- De Europese onderwijsruimte: een gedeelde holistische benadering van onderwijs, vaardigheden en competenties (2020/2243(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: CULT
advies: EMPL (artikel 57 van het Reglement)

commissie JURI

- Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: BUDG, JURI, JURI (artikel 40 van het Reglement), CULT (artikel 57 van het Reglement)

- Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 - 2018/0152A(COD))

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

advies: JURI (artikel 40 van het Reglement)


26. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

De notulen van deze vergadering en de notulen van de vergaderingen van 8, 9 en 10 februari 2021 worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


27. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 8 maart 2021 t/m 11 maart 2021.


28. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.33 uur gesloten.


29. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 8 december 2021Juridische mededeling - Privacybeleid