Indeks 
Protokół
XML 159kPDF 276kWORD 74k
Czwartek, 11 lutego 2021 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi (debata)
 4.Pierwsza część głosowania
 5.Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi (ciąg dalszy debaty)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
6.1.Rwanda, sprawa Paula Rusesabaginy
  
6.2.Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie
  
6.3.Sytuacja polityczna w Ugandzie
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Ogłoszenie wyników głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Druga część głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Homologacja i dystrybucja masek przezroczystych (debata)
 13.Sytuacja humanitarna w Etiopii (debata)
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 16.Wniosek dotyczący aktu Unii
 17.Ogłoszenie wyników głosowania
 18.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 19.Korekty i zamiary głosowania
 20.Składanie dokumentów
 21.Petycje
 22.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 23.Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)
 24.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy(art. 54 Regulaminu)
 25.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 26.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 27.Kalendarz następnych posiedzeń
 28.Zamknięcie posiedzenia
 29.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Rynki instrumentów finansowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0046)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 12)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Prospekt UE na rzecz odbudowy i ukierunkowane zmiany dotyczące pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIE KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0047)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wykorzystanie przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii: tymczasowe złagodzenie zasad ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2021)0048)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Środki tymczasowe dotyczące ważności certyfikatów i świadectw (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2021)0049)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą [2019/2202(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0050)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 16)

Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
Projekt rezolucji B9-0108/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0051)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania
Projekt rezolucji B9-0114/2021/REV

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0058)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 24)


3. Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000004/2021, które skierował Cristian-Silviu Buşoi, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu (Białoruś) (B9-0003/2021)

Cristian-Silviu Buşoi rozwinął pytanie.

Kadri Simson (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Andrius Kubilius w imieniu grupy PPE, Juozas Olekas w imieniu grupy S&D, Ivars Ijabs w imieniu grupy Renew, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Manuel Bompard w imieniu grupy The Left, Riho Terras, Costas Mavrides i Petras Auštrevičius.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 5 protokołu z dnia 11.2.2021)


4. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Sytuacja humanitarna i polityczna w Jemenie
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 i B9-0129/2021, który złożyli zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu: Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima i David Lega, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Marc Tarabella, w imieniu grupy S&D, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner i Nicolae Ştefănuță, w imieniu grupy Renew, Anna Fotyga, w imieniu grupy ECR, Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, i Mick Wallace, w imieniu grupy The Left, w sprawie sytuacji humanitarnej i politycznej w Jemenie (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

Sytuacja w Mjanmie/Birmie
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 i B9-0128/2021, który złożyli zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu: Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann i Tom Vandenkendelaere, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Marianne Vind, w imieniu grupy S&D, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache i Nicolae Ştefănuță, w imieniu grupy Renew, Heidi Hautala i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, w imieniu grupy ECR, i Marisa Matias, w imieniu grupy The Left, w sprawie sytuacji w Mjanmie/Birmie (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Rwanda, sprawa Paula Rusesabaginy
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 i B9-0135/2021, który złożyli zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Kathleen Van Brempt, w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Dragoş Tudorache, w imieniu grupy Renew, Hannah Neumann, Saskia Bricmont i Katrin Langensiepen, w imieniu grupy Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca i Witold Jan Waszczykowski, w imieniu grupy ECR, i Marisa Matias, w imieniu grupy The Left, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie Rwandy: przypadek Paula Rusesabaginy (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 i B9-0149/2021, który złożyli zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas i Ioan Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Kati Piri, Isabel Santos i Andris Ameriks, w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon Taubadel i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, Malin Björk, w imieniu grupy The Left, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Sytuacja polityczna w Ugandzie
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 i B9-0142/2021, który złożyli zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc i Ioan Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Pierrette Herzberger Fofana, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca i Witold Jan Waszczykowski, w imieniu grupy ECR, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji politycznej w Ugandzie (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00.


5. Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi (ciąg dalszy debaty)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000004/2021, które skierował Cristian-Silviu Buşoi, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu (Białoruś) (B9-0003/2021)

(Początek debaty: pkt 3 protokołu z dnia 11.2.2021)

Głos zabrali: Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel i Vilija Blinkevičiūtė.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Carmen Avram.

Głos zabrała Kadri Simson (członkini Komisji).

Projekt rezolucji składany zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristian-Silviu Buşoi, w imieniu komisji ITRE, w sprawie bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Ostrowcu (Białoruś) (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17 protokołu z dnia 11.2.2021.


6. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 17 protokołu z dnia 10.2.2021)


6.1. Rwanda, sprawa Paula Rusesabaginy

Projekty rezolucji B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 i B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko i Marisa Matias przedstawiły projekty rezolucji.

Głos zabrali: Loucas Fourlas w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Hélène Laporte w imieniu grupy ID, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Mislav Kolakušić niezrzeszony, Hannes Heide i Beata Mazurek.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8 protokołu z dnia 11.2.2021 (poprawki); pkt 17 protokołu z dnia 11.2.2021 (głosowanie końcowe).


6.2. Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie

Projekty rezolucji B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 i B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk i Thierry Mariani przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Nacho Sánchez Amor w imieniu grupy S&D, Klemen Grošelj w imieniu grupy Renew, Maximilian Krah w imieniu grupy ID, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Mazurek w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Isabel Wiseler-Lima i Robert Hajšel.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker i Niklas Nienaß.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8 protokołu z dnia 11.2.2021 (poprawki); pkt 17 protokołu z dnia 11.2.2021 (głosowanie końcowe).


6.3. Sytuacja polityczna w Ugandzie

Projekty rezolucji B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 i B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde i Miguel Urbán Crespo przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Jan-Christoph Oetjen w imieniu grupy Renew, Niklas Nienaß w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Mazurek w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Hannes Heide i Evin Incir.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8 protokołu z dnia 11.2.2021 (poprawki); pkt 17 protokołu z dnia 11.2.2021 (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.28.)


7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.01.


8. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Sytuacja humanitarna i polityczna w Jemenie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0119/2021/REV

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0053)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 19)

Sytuacja w Mjanmie/Birmie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0116/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0054)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Rwanda, sprawa Paula Rusesabaginy
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0130/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0055)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 21)

Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0144/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0056)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 22)

Sytuacja polityczna w Ugandzie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0138/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI i TEKST PIERWOTNY

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0057)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 23)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05.)


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.45.


10. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi
Projekt rezolucji B9-0109/2021;

Sytuacja humanitarna i polityczna w Jemenie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0119/2021/REV;

Sytuacja w Mjanmie/Birmie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0116/2021;

Rwanda, sprawa Paula Rusesabaginy
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0130/2021;

Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0144/2021;

Sytuacja polityczna w Ugandzie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0138/2021;

Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania
Projekt rezolucji B9-0114/2021/REV.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 16.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.47.)


PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.30.


12. Homologacja i dystrybucja masek przezroczystych (debata)

Oświadczenie Komisji: Homologacja i dystrybucja masek przezroczystych (2021/2519(RSP))

Jutta Urpilainen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Ádám Kósa w imieniu grupy PPE, Maria Grapini w imieniu grupy S&D, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Katrin Langensiepen w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy The Left, Ivan Vilibor Sinčić niezrzeszony, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol i Rosa Estaràs Ferragut.

Głos zabrała Jutta Urpilainen.

Debata została zamknięta.


13. Sytuacja humanitarna w Etiopii (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja humanitarna w Etiopii (2021/2542(RSP))

Jutta Urpilainen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: György Hölvényi w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Jan-Christoph Oetjen w imieniu grupy Renew, Catherine Griset w imieniu grupy ID, Pierrette Herzberger-Fofana w imieniu grupy Verts/ALE i Assita Kanko w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mick Wallace w imieniu grupy The Left, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki i Elżbieta Kruk.

Głos zabrała Jutta Urpilainen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.08.)


14. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.30.


15. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący powiadomił zgodnie z art. 63 ust. 1 Regulaminu o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) - Przyjęte przez Radę w dniu 25 stycznia 2021 r. (12262/1/2021 – COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowisko, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 12 lutego 2021 r.


16. Wniosek dotyczący aktu Unii

Przewodniczący poinformował, że Przewodniczący Parlamentu uznał za dopuszczalny następujący wniosek dotyczący aktu Unii na mocy art. 47 ust. 2 Regulaminu:

- Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie przejrzystości procedur wyboru wysokich rangą urzędników UE złożony przez Eugena Jurzycę, Johana Van Overtveldta, Lucię Ďuriš Nicholsonovą, Michala Šimečkę, Sirpę Pietikäinen i Ondřeja Kovaříka (B9-0152/2021).

Zgodnie z art. 47 ust. 2 Regulaminu wniosek ten zostanie przekazany komisji przedmiotowo właściwej (LIBE) oraz komisji JURI do zaopiniowania.


17. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi
Projekt rezolucji B9-0109/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0052)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 18)

Sytuacja humanitarna i polityczna w Jemenie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0119/2021/REV

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0053)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 19)

(Projekty rezolucji B9-0118/2021 i B9-0129/2021 stały się bezprzedmiotowe.)

Sytuacja w Mjanmie/Birmie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0116/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0054)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Rwanda, sprawa Paula Rusesabaginy
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0130/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0055)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 21)

Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0144/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0056)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 22)

(Projekt rezolucji B9-0143/2021 stał się bezprzedmiotowy.)

Sytuacja polityczna w Ugandzie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0138/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0057)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 23)

(Projekty rezolucji B9-0136/2021 i B9-0137/2021 stały się bezprzedmiotowe.)

Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania
Projekt rezolucji B9-0114/2021/REV

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0058)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 24)

(Projekt rezolucji B9-0113/2021 stał się bezprzedmiotowy.)


18. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


19. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


20. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przedłużenia czasu trwania ochrony w ramach wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin w odniesieniu do gatunków szparagów oraz grup gatunków bulw kwiatowych, owoców krzewów jagodowych i krzewów ozdobnych (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))

Zgodnie z art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

opinia:

JURI

- Rozporządzenie Rady w sprawie rozszerzenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) …/…+ ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021-2027 („program Perykles IV”) na nieuczestniczące państwa członkowskie (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Rozporządzenie Rady w sprawie obliczania zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi, metod i procedury udostępniania tych zasobów własnych, w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych oraz w sprawie niektórych aspektów zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

CONT, ENVI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odporności podmiotów krytycznych (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 307 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) przez posłów

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch i Margarita de la Pisa Carrión. Projekt rezolucji w sprawie nękania demokratycznych partii politycznych w Hiszpanii (B9-0051/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Anna Bonfrisco. Projekt rezolucji w sprawie wymogu zapewnienia w statutach notowanych na giełdzie spółek unijnych i w przedsiębiorstwach państwowych równowagi płci i równego traktowania w organach administracyjnych i nadzorczych (B9-0053/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

FEMM

- Thierry Mariani. Projekt rezolucji w sprawie europejskich sankcji wobec Kambodży (B9-0089/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

INTA

- Gianna Gancia. Projekt rezolucji w sprawie złożenia wspólnego wniosku przez co najmniej dwa państwa członkowskie w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (B9-0103/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé i Hermann Tertsch. Projekt rezolucji w sprawie ulepszenia identyfikacji i zwalczania pornografii dziecięcej (B9-0451/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE


21. Petycje

Petycje nr 1561-20 – 1573-20 i 0001-21 – 0078-21 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 11 lutego 2021 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.


22. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 4 lutego 2021 r.)

komisja ITRE

- Europejska strategia w sprawie surowców krytycznych (2021/2011(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu), ENVI (art. 57 Regulaminu))

komisja ECON

- Opodatkowanie gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy (2021/2010(INI))
(opinia: BUDG (art. 57 Regulaminu))

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: „Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.” (2021/2004(INI))
(opinia: BUDG (art. 57 Regulaminu), ENVI)

- Zmiana dyrektyw 2006/43/WE, 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 i (UE) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(opinia: ITRE, IMCO, JURI (art. 57 Regulaminu))

komisja ENVI

- Strategia UE na rzecz ograniczenia emisji metanu (2021/2006(INI))
(opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), AGRI (art. 57 Regulaminu))

komisja CULT

- Europejski obszar edukacji: wspólne całościowe podejście do edukacji, umiejętności i kompetencji (2020/2243(INI))
(opinia: EMPL (art. 57 Regulaminu))


23. Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 4 lutego 2021 r.)

- Trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci (2021/2003(INI))
komisje: DEVE, FEMM
(opinia: AFET, INTA, BUDG)


24. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy(art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 4 lutego 2021 r.)

komisja ECON

- Opodatkowanie gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy (2021/2010(INI))
(opinia: BUDG (art. 57 Regulaminu))

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: „Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.” (2021/2004(INI))
(opinia: BUDG (art. 57 Regulaminu), ENVI)

komisja AFET

- Współpraca w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na Bałkanach Zachodnich (2021/2002(INI))
(opinia: LIBE)

komisja CULT

- Wdrażanie środków włączenia społecznego w programie Erasmus+ w latach 2014-2020 (2021/2009(INI))
(opinia: EMPL, PETI)

- Realizacja działań w zakresie edukacji obywatelskiej (2021/2008(INI))

komisje DEVE, FEMM

- Trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci (2021/2003(INI))
(opinia: AFET, INTA, BUDG)

komisja EMPL

- Demokracja w miejscu pracy: europejskie ramy praw pracowników do partycypacji i przegląd dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej (2021/2005(INI))

komisja JURI

- Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę i odporność UE (2021/2007(INI))
(opinia: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

komisja ENVI

- Strategia UE na rzecz ograniczenia emisji metanu (2021/2006(INI))
(opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), AGRI (art. 57 Regulaminu))

komisja ITRE

- Europejska strategia w sprawie surowców krytycznych (2021/2011(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu), ENVI (art. 57 Regulaminu))


25. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

komisja DEVE

- Polityka i ustawodawstwo w dziedzinie legalnej migracji (2020/2255(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: DEVE, EMPL

komisja EMPL

- Europejski obszar edukacji: wspólne całościowe podejście do edukacji, umiejętności i kompetencji (2020/2243(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT
opinia: EMPL (art. 57 Regulaminu)

komisja JURI

- Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: BUDG, JURI, JURI (art. 40 Regulaminu), CULT (art. 57 Regulaminu)

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

opinia: JURI (art. 40 Regulaminu)


26. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

Protokół bieżącego posiedzenia oraz protokoły posiedzeń z 8, 9 i 10 lutego 2021 r. zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


27. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 8 marca 2021 r. do 11 marca 2021 r.


28. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.33.


29. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności