Index 
Protokoll
XML 160kPDF 272kWORD 73k
Torsdagen den 11 februari 2021 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) (debatt)
 4.Första omröstningsomgången
 5.Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) (fortsättning på debatten)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
6.1.Rwanda, fallet Paul Rusesabagina
  
6.2.Människorättssituationen i Kazakstan
  
6.3.Den politiska situationen i Uganda
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Andra omröstningsomgången
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Godkännande och distribution av genomskinliga munskydd (debatt)
 13.Den humanitära situationen i Etiopien (debatt)
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 16.Förslag till unionsrättsakt
 17.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 18.Röstförklaringar
 19.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Inkomna dokument
 21.Framställningar
 22.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 23.Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)
 24.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)
 25.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 26.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 27.Datum för nästa sammanträdesperiod
 28.Avslutande av sammanträdet
 29.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Marknader för finansiella instrument ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0046)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, KOMMISSIONENS UTTALANDE

Antogs (P9_TA(2021)0047)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2021)0048)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2021)0049)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

EU:s associeringsavtal med Ukraina
Betänkande om genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina [2019/2202(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0050)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
Resolutionsförslag B9-0108/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0051)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking
Resolutionsförslag B9-0114/2021/REV

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0058)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)


3. Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000004/2021 från Cristian-Silviu Buşoi, för ITRE-utskottet, till kommissionen: Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) (B9-0003/2021)

Cristian-Silviu Buşoi utvecklade frågan.

Kadri Simson (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Andrius Kubilius för PPE-gruppen, Juozas Olekas för S&D-gruppen, Ivars Ijabs för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Manuel Bompard, för The Left-gruppen, Riho Terras, Costas Mavrides och Petras Auštrevičius.

(Fortsättning på debatten: punkt 5 i protokollet av den 11.2.2021)


4. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Det humanitära och politiska läget i Jemen
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersätter resolutionsförslagen B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 och B9-0129/2021, par Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima och David Lega, för PPE-gruppen, Kati Piri och Marc Tarabella, för S&D-gruppen, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner och Nicolae Ştefănuță, för Renew-gruppen, Anna Fotyga, för ECR-gruppen, Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, och Mick Wallace, för The Left-gruppen, om det humanitära och politiska läget i Jemen (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

Situationen i Myanmar
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersätter resolutionsförslagen B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 och B9-0128/2021, från Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann och Tom Vandenkendelaere, för PPE-gruppen, Kati Piri och Marianne Vind, för S&D-gruppen, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache och Nicolae Ştefănuță, för Renew-gruppen, Heidi Hautala och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, för ECR-gruppen, och Marisa Matias, för The Left-gruppen, om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Rwanda, fallet Paul Rusesabagina
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersätter resolutionsförslagen B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 och B9-0135/2021, från Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen, Kati Piri och Kathleen Van Brempt, för S&D-gruppen, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Dragoş Tudorache, för Renew-gruppen, Hannah Neumann, Saskia Bricmont och Katrin Langensiepen, för Verts/ALE-gruppen, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca och Witold Jan Waszczykowski, för ECR-gruppen, och Marisa Matias, för The Left-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om Rwanda, fallet Paul Rusesabagina (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

Människorättssituationen i Kazakstan
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersätter resolutionsförslagen B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 och B9-0149/2021, från Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas och Ioan Rareş Bogdan, för PPE-gruppen, Kati Piri, Isabel Santos och Andris Ameriks, för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Viola Von Cramon Taubadel och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Assita Kanko och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, Malin Björk, för The Left-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om människorättssituationen i Kazakstan (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Den politiska situationen i Uganda
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersätter resolutionsförslagen B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 och B9-0142/2021, från Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc och Ioan Rareş Bogdan, för PPE-gruppen, Kati Piri och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Pierrette Herzberger Fofana, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca och Witold Jan Waszczykowski, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om den politiska situationen i Uganda (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 11.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13.00.


5. Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) (fortsättning på debatten)

Fråga för muntligt besvarande O-000004/2021 från Cristian-Silviu Buşoi, för ITRE-utskottet, till kommissionen: Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) (B9-0003/2021)

(Början på debatten: punkt 3 i protokollet av den 11.2.2021)

Talare: Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel och Vilija Blinkevičiūtė.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Carmen Avram.

Talare: Kadri Simson (ledamot av kommissionen).

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 136.5 i arbetsordningen, som avslutning på debatten:

- Cristian-Silviu Buşoi, för ITRE-utskottet, om säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17 i protokollet av den 11.2.2021.


6. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 17 i protokollet av den 10.2.2021.)


6.1. Rwanda, fallet Paul Rusesabagina

Resolutionsförslag B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 och B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko och Marisa Matias redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Loucas Fourlas för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Hélène Laporte för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Hannes Heide och Beata Mazurek.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8 i protokollet av den 11.2.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 11.2.2021 (slutomröstning).


6.2. Människorättssituationen i Kazakstan

Resolutionsförslag B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 och B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk och Thierry Mariani redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Nacho Sánchez Amor för S&D-gruppen, Klemen Grošelj för Renew-gruppen, Maximilian Krah för ID-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Beata Mazurek för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Isabel Wiseler-Lima och Robert Hajšel.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker och Niklas Nienaß.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8 i protokollet av den 11.2.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 11.2.2021 (slutomröstning).


6.3. Den politiska situationen i Uganda

Resolutionsförslag B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 och B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde och Miguel Urbán Crespo redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Jan-Christoph Oetjen för Renew-gruppen, Niklas Nienaß för Verts/ALE-gruppen, Beata Mazurek för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Hannes Heide och Evin Incir.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8 i protokollet av den 11.2.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 11.2.2021 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.28.)


7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.01.


8. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Det humanitära och politiska läget i Jemen
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0119/2021/REV

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0053)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Situationen i Myanmar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0116/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0054)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

Rwanda, fallet Paul Rusesabagina
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0130/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0055)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Människorättssituationen i Kazakstan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0144/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0056)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Den politiska situationen i Uganda
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0138/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG och ORIGINALTEXTEN

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0057)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.45.


10. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus)
Resolutionsförslag B9-0109/2021;

Det humanitära och politiska läget i Jemen
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0119/2021/REV;

Situationen i Myanmar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0116/2021;

Rwanda, fallet Paul Rusesabagina
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0130/2021;

Människorättssituationen i Kazakstan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0144/2021;

Den politiska situationen i Uganda
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0138/2021;

Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking
Resolutionsförslag B9-0114/2021/REV.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16.30.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.47.)


ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.30.


12. Godkännande och distribution av genomskinliga munskydd (debatt)

Uttalande av kommissionen: Godkännande och distribution av genomskinliga munskydd (2021/2519(RSP))

Jutta Urpilainen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Ádám Kósa för PPE-gruppen, Maria Grapini för S&D-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Katrin Langensiepen för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias, för The Left-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol och Rosa Estaràs Ferragut.

Talare: Jutta Urpilainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Den humanitära situationen i Etiopien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den humanitära situationen i Etiopien (2021/2542(RSP))

Jutta Urpilainen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: György Hölvényi för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Jan-Christoph Oetjen för Renew-gruppen, Catherine Griset för ID-gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana för Verts/ALE-gruppen, och Assita Kanko för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Mick Wallace, för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki och Elżbieta Kruk.

Talare: Jutta Urpilainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 16.08.)


14. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.30.


15. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 63.1 i arbetsordningen, mottagandet av nedanstående ståndpunkt från rådet, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) – Antagen av rådet den 25 januari 2021 (12262/1/2021 - COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa följande dag, den 12 februari 2021.


16. Förslag till unionsrättsakt

Sammanträdets talman meddelade att parlamentets talman hade förklarat följande förslag till unionsrättsakt tillåtligt i enlighet med artikel 47.2 i arbetsordningen:

- Förslag till unionsrättsakt om transparensen i urvalsförfarandena för högre EU-tjänstemän från Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen och Ondřej Kovařík (B9-0152/2021).

Detta förslag hänvisades, i enlighet med artikel 47.2 i arbetsordningen, till LIBE-utskottet som ansvarigt utskott och JURI-utskottet som rådgivande utskott


17. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus)
Resolutionsförslag B9-0109/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0052)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

Det humanitära och politiska läget i Jemen
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0119/2021/REV

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0053)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

(Resolutionsförslagen B9-0118/2021 och B9-0129/2021 bortföll.)

Situationen i Myanmar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0116/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0054)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

Rwanda, fallet Paul Rusesabagina
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0130/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0055)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Människorättssituationen i Kazakstan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0144/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0056)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

(Resolutionsförslag B9-0143/2021 bortföll.)

Den politiska situationen i Uganda
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0138/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0057)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

(Resolutionsförslagen B9-0136/2021 och B9-0137/2021 bortföll.)

Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking
Resolutionsförslag B9-0114/2021/REV

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0058)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

(Resolutionsförslag B9-0113/2021 bortföll.)


18. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


19. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


20. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för arterna sparris och artgrupperna blomsterlökar, vedartade små bärbuskar och prydnadsbuskar (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 304 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

JURI

- Rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/…+ om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021–2027 (”Perikles IV-programmet”) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Rådets förordning om beräkning av egna medel baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns, om metoder och förfaranden för tillhandahållande av dessa egna medel, om åtgärder för att möta likviditetsbehov och om vissa aspekter av egna medel baserade på bruttonationalinkomst (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

CONT, ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) från ledamöterna

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch och Margarita de la Pisa Carrión. Förslag till resolution om hetsjakten på demokratiska politiska partier i Spanien (B9-0051/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Anna Bonfrisco. Förslag till resolution om skyldighet för börsnoterade företag respektive offentligt kontrollerade företag i EU att se till att företagens stadga garanterar en jämn könsfördelning och lika behandling i förvaltnings- och tillsynsorgan (B9-0053/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Thierry Mariani. Förslag till resolution om EU:s sanktioner mot Kambodja (B9-0089/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Gianna Gancia. Förslag till resolution om gemensam ansökan från två eller flera medlemsstater inom ramen för EU:s solidaritetsfond (B9-0103/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé och Hermann Tertsch. Förslag till resolution om att förbättra identifieringen och bekämpandet av barnpornografi (B9-0451/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE


21. Framställningar

Framställningarna nr 1561-20–1573-20 och 0001-21–0078-21 hade upptagits i registret den 11 februari 2021 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.


22. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 4 februari 2021)

ITRE-utskottet

- En europeisk strategi för kritiska råvaror (2021/2011(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), ENVI (artikel 57 i arbetsordningen))

ECON-utskottet

- Beskattning av den digitala ekonomin: OECD-förhandlingar, skatterättslig hemvist för digitala företag och en eventuell europeisk digital skatt (2021/2010(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 57 i arbetsordningen))

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021 (2021/2004(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 57 i arbetsordningen), ENVI)

- Ändring av direktiven 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 och (EU) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO, JURI (artikel 57 i arbetsordningen))

ENVI-utskottet

- En EU-strategi för att minska metanutsläppen (2021/2006(INI))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI (artikel 57 i arbetsordningen))

CULT-utskottet

- Det europeiska området för utbildning: ett gemensamt helhetsgrepp på utbildning, färdigheter och kompetens (2020/2243(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen))


23. Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 4 februari 2021)

- EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet (2021/2003(INI))
utskott: DEVE, FEMM
(rådgivande utskott: AFET, INTA, BUDG)


24. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 4 februari 2021)

ECON-utskottet

- Beskattning av den digitala ekonomin: OECD-förhandlingar, skatterättslig hemvist för digitala företag och en eventuell europeisk digital skatt (2021/2010(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 57 i arbetsordningen))

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021 (2021/2004(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 57 i arbetsordningen), ENVI)

AFET-utskottet

- Samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan (2021/2002(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)

CULT-utskottet

- Genomförandet av integrationsåtgärder inom Erasmus+ 2014–2020 (2021/2009(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, PETI)

- Genomförande av insatser för medborgarutbildning (2021/2008(INI))

DEVE- och FEMM-utskotten

- EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet (2021/2003(INI))
(rådgivande utskott: AFET, INTA, BUDG)

EMPL-utskottet

- Demokrati i arbetslivet: ett europeiskt ramverk för arbetstagares rätt till medverkan och översynen av direktivet om ett europeiskt företagsråd (2021/2005(INI))

JURI-utskottet

- En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens (2021/2007(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

ENVI-utskottet

- En EU-strategi för att minska metanutsläppen (2021/2006(INI))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI (artikel 57 i arbetsordningen))

ITRE-utskottet

- En europeisk strategi för kritiska råvaror (2021/2011(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), ENVI (artikel 57 i arbetsordningen))


25. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet

- Politik och lagstiftning för laglig migration (2020/2255(INL))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: DEVE, EMPL

EMPL-utskottet

- Det europeiska området för utbildning: ett gemensamt helhetsgrepp på utbildning, färdigheter och kompetens (2020/2243(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027: en ökad innovationsförmåga för Europa (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: BUDG, JURI, JURI (artikel 40 i arbetsordningen), CULT (artikel 57 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

rådgivande utskott: JURI (artikel 40 i arbetsordningen)


26. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

Protokollen från detta sammanträde och sammanträdena den 8, 9 och 10 februari 2021 kommer att föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod nu översändas till mottagarna.


27. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 8 mars 202111 mars 2021.


28. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 16.33.


29. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy