Показалец 
Протокол
XML 272kPDF 304kWORD 85k
Понеделник, 8 март 2021 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Искане за одобрение, внесено от Съвета (член 105 от Правилника за дейността)
 6.Позиция на Съвета на първо четене
 7.Състав на политическите групи
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Удължаване на мандата на специалните комисии
 10.Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)
 11.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 12.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 15.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 16.Внесени документи
 17.Ред на работа
 18.Механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите (разискване)
 19.Сесия на гласуване
 20.Механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите (продължeние на разискването)
 21.Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане * (разискване)
 22.Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност (разискване)
 23.Прилагане на Регламента за строителните продукти (разискване)
 24.Равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на КПХУ (разискване)
 25.Обяснения на вот
 26.Поправки на вот и намерения за гласуване
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 29.Закриване на годишната сесия
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 11 февруари 2021 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.02 ч.


3. Изявления на председателството

Председателят направи изявление по случай Международния ден на жената, последвано от излъчване на послания от Джасинда Ардерн (министър-председател на Нова Зеландия) и Камала Харис (вицепрезидент на САЩ).

Ursula von der Leyen (председател на Комисията) също направи изявление по темата.

Председателят направи изявление относно убийството на Лука Атаназио – италианския посланик в Демократична Република Конго, на карабинера Виторио Яковачи и на шофьора Мустафа Миламбо, на 22 февруари 2021 г. по време на пътуване, организирано от Световната продоволствена програма на ООН на север от Гома, в източната част на страната.

Председателят припомни, че в дневния ред в четвъртък, 11 март 2021 г., е включено разискване по този неотложен случай и поднесе съболезнованията на Парламента на семействата на жертвите и техните близки.

Парламентът запази едноминутно мълчание в памет на всички жертви на насилие.

Изказаха се Andrius Kubilius и Assita Kanko.


4. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 8, 9, 10 и 11 февруари 2021 бяха одобрени.


5. Искане за одобрение, внесено от Съвета (член 105 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че на 1 март 2021 г. е получил искане от Съвета за одобрение от страна на Парламента на проекта на решение на Съвета относно подписването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация.

Проектът за решение на Съвета е внесен за разглеждане в комисиите AFET и INTA (член 58 от Правилника за дейността).


6. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 63, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1294/2013 – приета от Съвета на 1 март 2021 г. (05265/1/2021 - COM(2021)0099 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

При условие, че комисията IMCO приеме препоръката за второ четене, последната ще фигурира в дневния ред на настоящата пленарна сесия.


7. Състав на политическите групи

Vincenzo Sofo вече не е член на групата ID и се присъедини към групата ECR, считано от 23 февруари 2021 г.

Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth и László Trócsányi вече не са членове на групата PPE и заемат места сред независимите членове на ЕП, считано от 5 март 2021 г.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ID следното решение за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия REGI: Rosanna Conte

Това решение влиза в сила днес.


9. Удължаване на мандата на специалните комисии

Председателят съобщи, че Председателският съвет, по време на заседанията си на 11 февруари 2021 г. и 4 март 2021 г., е одобрил исканията на специалната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз и на специалната комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера за удължаване на мандатите им с шест месеца, както и искането на специалната комисия за борба с рака за удължаване на нейния мандат с три месеца.

Удължаването на мандатите се налага поради работата, която остава да се извърши, и трудностите, предизвикани от настоящия санитарен контекст, с оглед да се даде възможност на специалните комисии да изпълнят напълно и подобаващо своите мандати във вида, в който те бяха приети от Парламента на 18 юни 2020 г. (точка 20 от протокола от 18.6.2020 г.)

Ако в рамките на двадесет и четири часа след настоящото съобщение не бъде повдигнато възражение, удължаването на мандатите ще се счита за прието. В противен случай то ще бъде подложено на гласуване.


10. Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 111, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии съобщи на Председателя на Парламента, че не са били повдигнати никакви възражения срещу:

- препоръката на комисията AGRI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) 2021/95 на Комисията от 28 януари 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA)) (B9-0157/2021);

- препоръката на комисията AGRI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 1 февруари 2021 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1366 по отношение на основата за разпределяне на финансовата вноска в сектора на пчеларството (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA)) (B9-0158/2021);

- препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 11.2.2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1222/2014 за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на методиката за определяне на глобалните системно значими институции и за определяне на подкатегориите глобални институции със системно значение (C(2021)0772 - 2021/2561(DEA)) (B9-0168/2021);

- препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 11 февруари 2021 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2361 по отношение на разпоредбите за плащане на вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране (C(2021)0766 - 2021/2562(DEA)) (B9-0169/2021).

Ако в срок от 24 часа след обявяването политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не представят възражение, препоръките се считат за приети. В противен случай те се поставят на гласуване.


11. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че в съответствие с член 72 от Правилника за дейността, комисиите ECON/JURI са взели решение да започнат междуинституционални преговори въз основа на следната позиция на Парламента на първо четене:

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2017)0284.

Тази позиция на Парламента на първо четене представлява мандата за преговорите.


12. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че след прекъсването на сесията в четвъртък 11 февруари 2021 г. съвместно с председателя на Съвета е пристъпил към подписването на следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698 (00002/2021/LEX - C9-0025/2021 - 2021/0012(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (00071/2020/LEX - C9-0023/2021 - 2020/0152(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници и Директива 2004/109/ЕО по отношение на използването за годишни финансови отчети на единен електронен формат за отчитане с цел подпомагане на възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (00072/2020/LEX - C9-0022/2021 - 2020/0155(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета по отношение на временното облекчаване на правилата за използване на слотовете на летищата в Съюза поради кризата във връзка с COVID-19 (00001/2021/LEX - C9-0021/2021 - 2020/0358(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (00075/2020/LEX - C9-0019/2021 - 2020/0104(COD)).

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета в четвъртък, 11 март 2021 г., ще подпише следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1294/2013 (00007/2021/LEX - C9-0092/2021 - 2018/0232(COD)).


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разискване, бяха включени в дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):

- O-000005/2021 зададен от Norbert Lins, от името на комисия REGI, към Комисията: Дългосрочна визия за селските райони (B9-0006/2021);

- O-000007/2021 зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисия LIBE, към Комисията: Права на децата (B9-0007/2021);

- O-000010/2021 зададен от Anna Cavazzini, от името на комисия IMCO, към Комисията: Оценка на Регламента относно блокирането на географски принцип (B9-0008/2021);

- O-000083/2020 зададен от Johan Van Overtveldt, от името на комисия BUDG, към Комисията: Ангажиментът към Афганистан, поет от ЕС на Женевската конференция през 2020 г. (B9-0009/2021).


14. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечните сесии през юни 2020 г., септември 2020 г. и декември 2020 г., се намират на сайта на Парламента.


15. Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 28 декември 2020)

- Решение относно подписването от името на Съюза на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))
комисии: AFET, INTA
(подпомагаща: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


16. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регионалните икономически сметки за селското стопанство (COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ECON

- Предложение за регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 (10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

CONT

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/2397 по отношение на преходните мерки за признаването на свидетелства от трети държави (COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL, JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключването, от името на Европейския съюз, на Протокол към Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (спогодбата Интербус), относно международните редовни и специализирани редовни превози на пътници, извършвани с автобуси (11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС - Изпълнителни агенции (05794/2021 - C9-0028/2021 - 2020/2140(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (05795/2021 [01] - C9-0029/2021 - 2020/2182(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие - Безопасност на въздухоплаването (SESAR) (05795/2021 [02] - C9-0030/2021 - 2020/2183(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие – Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“) (05795/2021 [03] - C9-0031/2021 - 2020/2184(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (05795/2021 [04] - C9-0032/2021 - 2020/2185(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, REGI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (05795/2021 [05] - C9-0033/2021 - 2020/2186(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (05795/2021 [06] - C9-0034/2021 - 2020/2187(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (05795/2021 [07] - C9-0035/2021 - 2020/2188(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (съвместно предприятие ECSEL) (05795/2021 [08] - C9-0036/2021 - 2020/2189(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия (05792/2021 [01] - C9-0037/2021 - 2020/2140(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент (05792/2021 [02] - C9-0038/2021 - 2020/2141(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет (05792/2021 [03] - C9-0039/2021 - 2020/2142(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд (05792/2021 [04] - C9-0040/2021 - 2020/2143(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата (05792/2021 [05] - C9-0041/2021 - 2020/2144(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет (05792/2021 [06] - C9-0042/2021 - 2020/2145(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите (05792/2021 [07] - C9-0043/2021 - 2020/2146(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман (05792/2021 [08] - C9-0044/2021 - 2020/2147(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните (05792/2021 [09] - C9-0045/2021 - 2020/2148(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност (05792/2021 [10] - C9-0046/2021 - 2020/2149(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, AFCO

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (05793/2021 [01] - C9-0047/2021 - 2020/2150(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (05793/2021 [02] - C9-0048/2021 - 2020/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (05793/2021 [03] - C9-0049/2021 - 2020/2152(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (05793/2021 [04] - C9-0050/2021 - 2020/2153(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за околна среда (05793/2021 [05] - C9-0051/2021 - 2020/2154(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (05793/2021 [06] - C9-0052/2021 - 2020/2155(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (05793/2021 [07] - C9-0053/2021 - 2020/2156(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по лекарствата (05793/2021 [08] - C9-0054/2021 - 2020/2157(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (05793/2021 [09] - C9-0055/2021 - 2020/2158(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (05793/2021 [10] - C9-0056/2021 - 2020/2159(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (05793/2021 [11] - C9-0057/2021 - 2020/2160(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) (05793/2021 [12] - C9-0058/2021 - 2020/2161(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (05793/2021 [13] - C9-0059/2021 - 2020/2162(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (05793/2021 [14] - C9-0060/2021 - 2020/2163(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) (05793/2021 [15] - C9-0061/2021 - 2020/2164(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (05793/2021 [16] - C9-0062/2021 - 2020/2165(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (05793/2021 [17] - C9-0063/2021 - 2020/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (05793/2021 [18] - C9-0064/2021 - 2020/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за ГНСС (05793/2021 [19] - C9-0065/2021 - 2020/2168(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (05793/2021 [20] - C9-0066/2021 - 2020/2169(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по химикали (05793/2021 [21] - C9-0067/2021 - 2020/2170(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (05793/2021 [22] - C9-0068/2021 - 2020/2171(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (05793/2021 [23] - C9-0069/2021 - 2020/2172(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (05793/2021 [24] - C9-0070/2021 - 2020/2173(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (05793/2021 [25] - C9-0071/2021 - 2020/2174(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (05793/2021 [26] - C9-0072/2021 - 2020/2175(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON, EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (05793/2021 [27] - C9-0073/2021 - 2020/2176(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (05793/2021 [28] - C9-0074/2021 - 2020/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (05793/2021 [29] - C9-0075/2021 - 2020/2178(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (05793/2021 [30] - C9-0076/2021 - 2020/2179(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (05793/2021 [31] - C9-0077/2021 - 2020/2180(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (05793/2021 [32] - C9-0078/2021 - 2020/2181(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-ми ЕФР (05282/2021 - C9-0079/2021 - 2020/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС - 9-и ЕФР (05284/2021 - C9-0080/2021 - 2020/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС - 10-и ЕФР (05286/2021 - C9-0081/2021 - 2020/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС - 11-и ЕФР (05289/2021 - C9-0082/2021 - 2020/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Хондурас относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с изделия от дървен материал за Европейския съюз (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE

- Предложение за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET, INTA

подпомагаща :

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/816 за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и на Регламент (ЕС) 2019/818 за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816, с цел въвеждане на скрининг на граждани на трети държави на външните граници (COM(2021)0096 - C9-0088/2021 - 2021/0046(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 [02] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, TRAN

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти) (2020/2028(INI)) - IMCO - Докладчик: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

- Доклад за дейността на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2019 г. (2020/2125(INI)) - PETI - Докладчик: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

- Доклад относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2020/2086(INI)) - EMPL - Докладчик: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- * Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)) - ECON - Докладчик: Sven Giegold (A9-0015/2021)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)) - PECH - Докладчик: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Доклад относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие (2020/2041(INI)) - DEVE - Докладчик: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност (2020/2129(INL)) - JURI - Докладчик: Lara Wolters (A9-0018/2021)

- Доклад Към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите (2020/2043(INI)) - ENVI - Докладчик: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо (2020/2024(IMM)) - JURI - Докладчик: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Антони Комин и Оливерес (2020/2025(IMM)) - JURI - Докладчик: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Клара Понсати и Убиолс (2020/2031(IMM)) - JURI - Докладчик: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Валтер Флего (2020/2054(IMM)) - JURI - Докладчик: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Нуну Мелу (2020/2050(IMM)) - JURI - Докладчик: Manon Aubry (A9-0024/2021)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. (2020/2244(INI)) - EMPL - Докладчик: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. (2021/2004(INI)) - ECON - Докладчик: Markus Ferber (A9-0036/2021)


17. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през първата месечна сесия през март 2021 г. (PE 689.224/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 158 от Правилника за дейността):

Председателят съобщи, че е получил две искания за прилагане на неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността) за приемането на следните досиета по време на настоящата месечна сесия:

- Eквивалентност на произведения в Обединеното кралство горски репродуктивен материал (точка 49 от окончателния проект на дневен ред);

- Eквивалентност на извършваните в Обединеното кралство полски инспекции и проверки по отношение на практиките за сортоподдържане на земеделски растителни видове (точка 50 от окончателния проект на дневен ред).

Председателят съобщи също така, че тези искания ще бъдат подложени на вот по време на днешното време за гласуване.

След консултация с политическите групи, Председателят предложи следните промени в окончателния проект на дневен ред:

Вторник

Изявлението на Комисията относно справянето с икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 чрез поставяне на акцент върху инвестициите, конкурентоспособността и уменията (точка 86 от окончателния проект на дневен ред) ще бъде пренесена като трета точка от дневния ред следобед, след разискването относно дейностите на Европейския омбудсман - годишен доклад за 2019 г. (точка 33 от окончателния проект на дневен ред).

Председателят накрая съобщи, че гласуванията ще бъдат разделени на различни периоди за вот в зависимост от броя на измененията и броя на исканията за разделно гласуване и отделно гласуване. Сведенията за разпределението на гласуванията ще бъдат налични на интернет сайта на Парламента в раздела „Приоритетна информация и документи“.

Парламентът изрази съгласието си с тези предложения.

С това редът на работа е определен.


18. Механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите (разискване)

Доклад към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите [2020/2043(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Yannick Jadot представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Karin Karlsbro (докладчик по становище на комисията INTA) и Luis Garicano (докладчик по становище на комисията ECON).

Изказа се Paolo Gentiloni (член на Комисията).

Изказаха се Margarida Marques (докладчик по становище на комисията BUDG), Nicolás González Casares (докладчик по становище на комисиятаITRE), Adam Jarubas, от името на групата PPE, Mohammed Chahim, от името на групата S&D, Pascal Canfin, от името на групата Renew, Laura Huhtasaari, от името на групата ID, Manuela Ripa, от името на групата Verts/ALE, Grzegorz Tobiszowski, от името на групата ECR, Manuel Bompard, от името на групата The Left, Edina Tóth, независим член на ЕП, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Valérie Hayer и Catherine Griset.

(Продължение на разискването: точка 20 от протокола от 8.3.2021 г.)


19. Сесия на гласуване

Парламентът гласува по:

Искане за снемане на имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо [2020/2024(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A9-0020/2021);

Искане за снемане на имунитета на Антони Комин и Оливерес
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Антони Комин и Оливерес [2020/2025(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A9-0021/2021);

Искане за снемане на имунитета на Клара Понсати и Убиолс
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Клара Понсати и Убиолс [2020/2031(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A9-0022/2021);

Искане за снемане на имунитета на Валтер Флего
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Валтер Флего [2020/2054(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Halicki (A9-0023/2021);

Искане за снемане на имунитета на Нуну Мелу
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Нуну Мелу [2020/2050(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Manon Aubry (A9-0024/2021).

Парламентът гласува по следните искания за прилагане на неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността):

Eквивалентност на произведения в Обединеното кралство горски репродуктивен материал ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - комисия AGRI

Eквивалентност на извършваните в Обединеното кралство полски инспекции и проверки по отношение на практиките за сортоподдържане на земеделски растителни видове ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - комисия AGRI.

Парламентът гласува по искането за подлагане на гласуване на измененията вместо на временното споразумение (член 59, параграф 3 от Правилника за дейността) (внесено от групата ID) на:

Програмата InvestEU ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Irene Tinagli (A9-0203/2020).

Гласуването ще продължи до 19:45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре вторник, 9 март 2021 г., в 9.00 ч.


20. Механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите (продължeние на разискването)

Доклад към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите [2020/2043(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Начало на разискването: точка 18 от протокола от 8.3.2021 г.)

Изказаха се Damien Carême, Hermann Tertsch, Silvia Modig, Pernille Weiss, Pedro Marques, Martin Hojsík и Markus Buchheit.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

Изказаха се Bas Eickhout, Geert Bourgeois, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Joachim Schuster, Roman Haider, Sara Matthieu, Jessica Stegrud, Maria Spyraki, Christel Schaldemose, Michael Bloss, Anna Zalewska, Lídia Pereira, Javi López, Ville Niinistö, Angelika Niebler, Sándor Rónai, Jakop G. Dalunde, Angelika Winzig, Seán Kelly, Massimiliano Salini и Tom Berendsen.

Изказа се Paolo Gentiloni (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 9.3.2021 г (изменения); точка 14 от протокола от 10.3.2021 г (окончателно гласуване).


21. Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане * (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Sven Giegold представи доклада.

Изказа се Paolo Gentiloni (член на Комисията).

Изказаха се Lídia Pereira, от името на групата PPE, Aurore Lalucq, от името на групата S&D, Monica Semedo, от името на групата Renew, Gunnar Beck, от името на групата ID, Bogdan Rzońca, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата The Left, Paul Tang, Eugen Jurzyca, José Gusmão и Evelyn Regner.

Изказа се Paolo Gentiloni.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 9.3.2021 г (изменения); точка 14 от протокола от 10.3.2021 г (окончателно гласуване).


22. Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност (разискване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност [2020/2129(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Lara Wolters представи доклада.

Изказа се Raphaël Glucksmann (докладчик по становището на комисията AFET) и Bernd Lange (докладчик по становището на комисията INTA).

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Изказаха се Marc Tarabella (докладчик по становището на комисията DEVE), Axel Voss, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Pascal Durand, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Geert Bourgeois, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата The Left (Председателят припомни разпоредбите на член 10, параграф 3 от Правилника за дейността), Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Pernille Weiss, Kathleen Van Brempt и Karin Karlsbro.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказаха се Marie Toussaint, Jorge Buxadé Villalba, Helmut Scholz, Enikő Győri, Tom Vandenkendelaere, Bettina Vollath, Barry Andrews, Anna Cavazzini, Dorien Rookmaker, Salvatore De Meo, Ibán García Del Blanco, Svenja Hahn и Grace O'Sullivan.

Изказа се Didier Reynders.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 9.3.2021 г (изменения); точка 14 от протокола от 10.3.2021 г (окончателно гласуване).


23. Прилагане на Регламента за строителните продукти (разискване)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти) [2020/2028(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Christian Doleschal представи доклада.

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Изказаха се Antonius Manders, от името на групата PPE, Maria Grapini, от името на групата S&D, Sandro Gozi, от името на групата Renew, Virginie Joron, от името на групата ID, Claude Gruffat, от името на групата Verts/ALE, Carlo Fidanza, от името на групата ECR, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Vlad-Marius Botoş, Alessandra Basso и Beata Mazurek.

Изказа се Didier Reynders.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14 от протокола от 10.3.2021 г.


24. Равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на КПХУ (разискване)

Доклад относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания [2020/2086(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Katrin Langensiepen представи доклада.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Изказаха се Juan Fernando López Aguilar (докладчик по становището на комисията LIBE), Frances Fitzgerald (докладчик по становището на комисията FEMM), Demetris Papadakis (докладчик по становището на комисията PETI), Stelios Kympouropoulos, от името на групата PPE, Marc Angel, от името на групата S&D, Radka Maxová, от името на групата Renew, France Jamet, от името на групата ID, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Miriam Lexmann, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Stefania Zambelli, Sylwia Spurek, Elżbieta Rafalska, Ádám Kósa, Maria Walsh, Marianne Vind, Gerolf Annemans, Daniela Rondinelli, Loucas Fourlas, Alex Agius Saliba, Guido Reil, Krzysztof Hetman, Brando Benifei, Julie Lechanteux и Nicolaus Fest.

Изказа се Helena Dalli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 9.3.2021 г (изменения); точка 14 от протокола от 10.3.2021 г (окончателно гласуване).


25. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


26. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


27. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ 689.224/OJMA).


28. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.36 ч.


29. Закриване на годишната сесия

Сесия 2020-2021 на Европейския парламент е закрита.

По силата на разпоредбите на Договора, Парламентът ще заседава утре, вторник, 9 март 2021 г., от 9.00 ч

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Кънев Радан, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Kokalari Arba, Майдел Ева, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност