Seznam 
Zápis
XML 240kPDF 282kWORD 82k
Pondělí, 8. března 2021 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Žádost o udělení souhlasu předložená Radou (článek 105 jednacího řádu)
 6.Postoj Rady v 1. čtení
 7.Členství v politických skupinách
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Prodloužení funkčního období zvláštních výborů
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)
 12.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 15.Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu)
 16.Předložení dokumentů
 17.Plán práce
 18.Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích slučitelný s pravidly WTO (rozprava)
 19.Hlasování
 20.Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích slučitelný s pravidly WTO (pokračování rozpravy)
 21.Správní spolupráce v oblasti daní * (rozprava)
 22.Náležitá péče a odpovědnost podniků (rozprava)
 23.Provádění nařízení o stavebních výrobcích (rozprava)
 24.Rovné zacházení v zaměstnání a povolání s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (rozprava)
 25.Vysvětlení hlasování
 26.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 29.Ukončení ročního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 11. února 2021, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:02.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení u příležitosti Mezinárodního dne žen, po kterém byla ze záznamu přehrána poselství premiérky Nového Zélandu Jacindy Ardernové a viceprezidentky Spojených států amerických Kamaly Harrisové.

Na stejné téma vystoupila s prohlášením i Ursula von der Leyenová (předsedkyně Komise).

Předseda učinil prohlášení týkající se zavraždění italského velvyslance v Demokratické republice Kongo Lucy Attanasia, karabiniéra Vittoria Iacovacciho a řidiče Moustafy Milamba, ke kterému došlo dne 22. února 2021 během cesty uspořádané Světovým potravinovým programem OSN do Gomy na východě země.

Předseda připomněl, že na pořad jednání denního zasedání konaného ve čtvrtek 11. března 2021 byla zařazena rozprava na toto naléhavé téma a vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí a jejich pozůstalým.

Parlament uctil minutou ticha památku všech obětí násilí.

Vystoupili: Andrius Kubilius a Assita Kanko.


4. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 8., 9., 10. a 11. února 2021, byly schváleny.


5. Žádost o udělení souhlasu předložená Radou (článek 105 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že Rada dne 1. března 2021 postoupila Parlamentu žádost o udělení souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie.

Návrh rozhodnutí Rady byl postoupen výborům AFET a INTA (článek 58 jednacího řádu).


6. Postoj Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 63 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Clo pro spolupráci v oblasti cel a zrušuje nařízení (EU) č. 1294/2013 – přijatý Radou dne 1. března 2021 (05265/1/2021 - COM(2021)0099 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO

Přijme-li výbor IMCO doporučení pro druhé čtení, toto doporučení se zařadí na pořad jednání tohoto plenárního zasedání.


7. Členství v politických skupinách

Vincenzo Sofo již není členem skupiny ID a s platností od 23. února 2021 se stal členem skupiny ECR.

Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth a László Trócsányi již nejsou členy skupiny PPE a s platností od 5. března 2021 zasedají mezi nezařazenými poslanci.


8. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny ID toto rozhodnutí, kterým se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor REGI: Rosanna Conte

Toto rozhodnutí nabylo účinnosti dnešním dnem.


9. Prodloužení funkčního období zvláštních výborů

Předseda oznámil, že Konference předsedů na svých schůzích dne 11. února a 4. března 2021 schválila žádosti zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací, a zvláštního výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku týkající se prodloužení jejich funkčních období o šest měsíců, jakož i žádost zvláštního výboru pro boj proti rakovině týkající se prodloužení jeho funkčního období o tři měsíce.

Tato prodloužení jsou nezbytná s ohledem na práci, která má být ještě vykonána, a výzvy, které představuje stávající situace v oblasti zdraví, s cílem umožnit zvláštním výborům naplnit zcela a řádně jejich mandáty tak, jak je přijal Parlament dne 18. června 2020 (bod 20 zápisu ze dne 18.6.2020).

Pokud do dvaceti čtyř hodin po tomto oznámení není vznesena žádná námitka, považují se tato prodloužení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.


10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů oznámil v souladu s čl. 111 odst. 6 jednacího řádu předsedovi Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

- doporučení výboru AGRI nevyslovit námitky vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/95 ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA)) (B9-0157/2021);

- doporučení výboru AGRI nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 1. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366, pokud jde o základ pro přidělování finančního příspěvku v odvětví včelařství (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA)) (B9-0158/2021);

- doporučení výboru ECON nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 11. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí (C(2021)0772 - 2021/2561(DEA)) (B9-0168/2021);

- doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 11. února 2021, který se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361, pokud jde o způsoby placení příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí (C(2021)0766 - 2021/2562(DEA)) (B9-0169/2021).

Pokud do dvaceti čtyř hodin po tomto oznámení politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví vůči doporučením námitku, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.


11. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že výbory ECON a JURI rozhodly v souladu s článkem 72 jednacího řádu, že zahájí interinstitucionální jednání na základě níže uvedeného postoje Parlamentu v prvním čtení:

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmů ze strany některých podniků a poboček (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) – postoj v prvním čtení P8_TA(2017)0284.

Tento postoj Parlamentu v prvním čtení představuje mandát pro jednání.


12. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od přerušení denního zasedání konaného ve čtvrtek 11. února 2021 podepsal spolu s předsedou Rady níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (00002/2021/LEX - C9-0025/2021 - 2021/0012(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 (00071/2020/LEX - C9-0023/2021 - 2020/0152(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o unijní prospekt pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, a směrnice 2004/109/ES, pokud jde o používání jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv v souvislosti s výročními finančními zprávami, s cílem podpořit oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 (00072/2020/LEX - C9-0022/2021 - 2020/0155(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 s ohledem na dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie z důvodu krize způsobené onemocněním COVID-19 (00001/2021/LEX - C9-0021/2021 - 2020/0358(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (00075/2020/LEX - C9-0019/2021 - 2020/0104(COD)).

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve čtvrtek 11. března 2021 níže uvedený akt přijatý řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Clo pro spolupráci v oblasti cel a zrušuje nařízení (EU) č. 1294/2013 (00007/2021/LEX - C9-0092/2021 - 2018/0232(COD)).


13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 136 jednacího řádu):

- O-000005/2021, kterou pokládá Norbert Lins za výbor REGI Komisi: Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti (B9-0006/2021);

- O-000007/2021, kterou pokládá Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE Komisi: Práva dětí (B9-0007/2021);

- O-000010/2021, kterou pokládá Anna Cavazzini za výbor IMCO Komisi: Přezkum nařízení o zeměpisném blokování (B9-0008/2021);

- O-000083/2020, kterou pokládá Johan Van Overtveldt za výbor BUDG Komisi: Závazek EU pro Afghánistán na ženevské konferenci v r. 2020 (B9-0009/2021).


14. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na červnovém, zářijovém a prosincovém dílčím zasedání v roce 2020 byla zveřejněna na internetových stránkách Parlamentu.


15. Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28. prosince 2020)

- Rozhodnutí o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))
výbory: AFET, INTA
(stanovisko: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


16. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o regionální souhrnný zemědělský účet (COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ECON

- Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie a kterým se zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014 (10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

CONT

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí (COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy, jménem Evropské unie (11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – výkonné agentury (05794/2021 - C9-0028/2021 - 2020/2140(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2019: mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (05795/2021 [01] - C9-0029/2021 - 2020/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik – bezpečnost letecké navigace (SESAR) (05795/2021 [02] - C9-0030/2021 - 2020/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik – letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (05795/2021 [03] - C9-0031/2021 - 2020/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (05795/2021 [04] - C9-0032/2021 - 2020/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2) (05795/2021 [05] - C9-0033/2021 - 2020/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (05795/2021 [06] - C9-0034/2021 - 2020/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05795/2021 [07] - C9-0035/2021 - 2020/2188(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2019: elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (05795/2021 [08] - C9-0036/2021 - 2020/2189(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise (05792/2021 [01] - C9-0037/2021 - 2020/2140(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (05792/2021 [02] - C9-0038/2021 - 2020/2141(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada (05792/2021 [03] - C9-0039/2021 - 2020/2142(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (05792/2021 [04] - C9-0040/2021 - 2020/2143(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (05792/2021 [05] - C9-0041/2021 - 2020/2144(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (05792/2021 [06] - C9-0042/2021 - 2020/2145(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský výbor regionů (05792/2021 [07] - C9-0043/2021 - 2020/2146(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv (05792/2021 [08] - C9-0044/2021 - 2020/2147(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů (05792/2021 [09] - C9-0045/2021 - 2020/2148(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (05792/2021 [10] - C9-0046/2021 - 2020/2149(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, AFCO

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (05793/2021 [01] - C9-0047/2021 - 2020/2150(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (05793/2021 [02] - C9-0048/2021 - 2020/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (05793/2021 [03] - C9-0049/2021 - 2020/2152(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (05793/2021 [04] - C9-0050/2021 - 2020/2153(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (05793/2021 [05] - C9-0051/2021 - 2020/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (05793/2021 [06] - C9-0052/2021 - 2020/2155(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2019: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (05793/2021 [07] - C9-0053/2021 - 2020/2156(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (05793/2021 [08] - C9-0054/2021 - 2020/2157(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (05793/2021 [09] - C9-0055/2021 - 2020/2158(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (05793/2021 [10] - C9-0056/2021 - 2020/2159(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (05793/2021 [11] - C9-0057/2021 - 2020/2160(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (05793/2021 [12] - C9-0058/2021 - 2020/2161(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (05793/2021 [13] - C9-0059/2021 - 2020/2162(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (05793/2021 [14] - C9-0060/2021 - 2020/2163(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (05793/2021 [15] - C9-0061/2021 - 2020/2164(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (05793/2021 [16] - C9-0062/2021 - 2020/2165(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (05793/2021 [17] - C9-0063/2021 - 2020/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) (05793/2021 [18] - C9-0064/2021 - 2020/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (05793/2021 [19] - C9-0065/2021 - 2020/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (05793/2021 [20] - C9-0066/2021 - 2020/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (05793/2021 [21] - C9-0067/2021 - 2020/2170(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2019: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (05793/2021 [22] - C9-0068/2021 - 2020/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (EUROPOL) (05793/2021 [23] - C9-0069/2021 - 2020/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria na rok 2019: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (05793/2021 [24] - C9-0070/2021 - 2020/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (05793/2021 [25] - C9-0071/2021 - 2020/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (05793/2021 [26] - C9-0072/2021 - 2020/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (05793/2021 [27] - C9-0073/2021 - 2020/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (05793/2021 [28] - C9-0074/2021 - 2020/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (05793/2021 [29] - C9-0075/2021 - 2020/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (05793/2021 [30] - C9-0076/2021 - 2020/2179(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (05793/2021 [31] - C9-0077/2021 - 2020/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (05793/2021 [32] - C9-0078/2021 - 2020/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 8. ERF (05282/2021 - C9-0079/2021 - 2020/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 9. ERF (05284/2021 - C9-0080/2021 - 2020/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 10. ERF (05286/2021 - C9-0081/2021 - 2020/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 11. ERF (05289/2021 - C9-0082/2021 - 2020/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie+ (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET, INTA

stanovisko :

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a nařízení (EU) 2019/818, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816, za účelem zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích (COM(2021)0096 - C9-0088/2021 - 2021/0046(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 [02] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, TRAN

2) parlamentními výbory

- Zpráva o provádění nařízení (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (nařízení o stavebních výrobcích) (2020/2028(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

- Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2019 (2020/2125(INI)) - výbor PETI - Zpravodajka: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

- Zpráva o provádění směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (2020/2086(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Sven Giegold (A9-0015/2021)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, nařízení Rady (ES) č. 768/2005, nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139, pokud jde o kontrolu rybolovu (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Zpráva o nové strategii EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj (2020/2041(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi k náležité péči a odpovědnosti podniků (2020/2129(INL)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lara Wolters (A9-0018/2021)

- Zpráva o směru k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který bude slučitelný s pravidly WTO (2020/2043(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

- Zpráva o žádosti, aby byl Carles Puigdemont i Casamajó zbaven imunity (2020/2024(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

- Zpráva o žádosti, aby byl Antoni Comín i Oliveres zbaven imunity (2020/2025(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

- Zpráva o žádosti, aby byla Clara Ponsatíová Obiolsová zbavena imunity (2020/2031(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

- Zpráva o žádosti, aby byl Valter Flego zbaven imunity (2020/2054(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

- Zpráva o žádosti, aby byl Nuno Melo zbaven imunity (2020/2050(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Manon Aubry (A9-0024/2021)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2021 (2020/2244(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021 (2021/2004(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0036/2021)


17. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního březnového plenárního zasedání (PE 689.224/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 158 jednacího řádu):

Předseda oznámil, že obdržel dvě žádosti o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu) s cílem přijmout na tomto dílčím zasedání následující spisy:

- Rovnocennost reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve Spojeném království (bod 49 PDOJ);

- Rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království (bod 50 PDOJ).

Předseda rovněž oznámil, že o žádostech se bude hlasovat během hlasování konaného tento den.

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny konečného návrhu pořadu jednání:

Úterý

Prohlášení Komise o řešení hospodářských dopadů koronavirové pandemie zaměřením se na investice, konkurenceschopnost a dovednosti (bod 86 PDOJ) je zařazeno jako třetí bod odpoledního pořadu jednání za rozpravu o činnosti evropského veřejného ochránce práv – výroční zpráva za rok 2019 (bod 33 PDOJ).

Předseda nakonec oznámil, že hlasování bude rozděleno do několika bloků v závislosti na počtu pozměňovacích návrhů a počtu žádostí o dílčí a oddělená hlasování. Informace o rozdělení hlasování do jednotlivých bloků se zveřejní na internetových stránkách Parlamentu v rubrice „Prioritní dokumenty a informace“.

Parlament s těmito návrhy souhlasil.

Plán práce byl tímto schválen.


18. Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích slučitelný s pravidly WTO (rozprava)

Zpráva o směru k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který bude slučitelný s pravidly WTO [2020/2043(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Yannick Jadot uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Karin Karlsbro (zpravodajka výboru INTA) a Luis Garicano (zpravodaj výboru ECON).

Vystoupil Paolo Gentiloni (člen Komise).

Vystoupili: Margarida Marques (zpravodajka výboru BUDG), Nicolás González Casares (zpravodaj výboru ITRE), Adam Jarubas za skupinu PPE, Mohammed Chahim za skupinu S&D, Pascal Canfin za skupinu Renew, Laura Huhtasaari za skupinu ID, Manuela Ripa za skupinu Verts/ALE, Grzegorz Tobiszowski za skupinu ECR, Manuel Bompard za skupinu The Left, Edina Tóth – nezařazená poslankyně, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Valérie Hayer a Catherine Griset.

(pokračování rozpravy: bod 20 zápisu ze dne 8.3.2021)


19. Hlasování

Parlament hlasoval o:

Žádost, aby byl Carles Puigdemont i Casamajó zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Carles Puigdemont i Casamajó zbaven imunity [2020/2024(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021);

Žádost, aby byl Antoni Comín i Oliveres zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Antoni Comín i Oliveres zbaven imunity [2020/2025(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021);

Žádost, aby byla Clara Ponsatíová Obiolsová zbavena imunity
Zpráva o žádosti, aby byla Clara Ponsatíová Obiolsová zbavena imunity [2020/2031(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021);

Žádost, aby byl Valter Flego zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Valter Flego zbaven imunity [2020/2054(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Halicki (A9-0023/2021);

Žádost, aby byl Nuno Melo zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Nuno Melo zbaven imunity [2020/2050(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Manon Aubry (A9-0024/2021).

Parlament hlasoval o těchto žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu):

Rovnocennost reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve Spojeném království ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - výbor AGRI

Rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - výbor AGRI.

Parlament hlasoval o žádosti o hlasování o pozměňovacích návrzích namísto hlasování o předběžné dohodě (čl. 59 odst. 3 jednacího řádu) (žádost předložená skupinou ID):

Program InvestEU ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020).

Hlasovat bylo možné do 19:45.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, úterý 9. března 2021 v 9:00.


20. Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích slučitelný s pravidly WTO (pokračování rozpravy)

Zpráva o směru k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který bude slučitelný s pravidly WTO [2020/2043(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(začátek rozpravy: bod 18 zápisu ze dne 8.3.2021)

Vystoupili: Damien Carême, Hermann Tertsch, Silvia Modig, Pernille Weiss, Pedro Marques, Martin Hojsík a Markus Buchheit.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

Vystoupili: Bas Eickhout, Geert Bourgeois, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Joachim Schuster, Roman Haider, Sara Matthieu, Jessica Stegrud, Maria Spyraki, Christel Schaldemose, Michael Bloss, Anna Zalewska, Lídia Pereira, Javi López, Ville Niinistö, Angelika Niebler, Sándor Rónai, Jakop G. Dalunde, Angelika Winzig, Seán Kelly, Massimiliano Salini a Tom Berendsen.

Vystoupil Paolo Gentiloni (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17 zápisu ze dne 9.3.2021 (pozměňovací návrhy); bod 14 zápisu ze dne 10.3.2021 (konečné hlasování).


21. Správní spolupráce v oblasti daní * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Sven Giegold uvedl zprávu.

Vystoupil Paolo Gentiloni (člen Komise).

Vystoupili: Lídia Pereira za skupinu PPE, Aurore Lalucq za skupinu S&D, Monica Semedo za skupinu Renew, Gunnar Beck za skupinu ID, Bogdan Rzońca za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu The Left, Paul Tang, Eugen Jurzyca, José Gusmão a Evelyn Regner.

Vystoupil Paolo Gentiloni.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17 zápisu ze dne 9.3.2021 (pozměňovací návrhy); bod 14 zápisu ze dne 10.3.2021 (konečné hlasování).


22. Náležitá péče a odpovědnost podniků (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k náležité péči a odpovědnosti podniků [2020/2129(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Lara Wolters uvedla zprávu.

Vystoupili: Raphaël Glucksmann (zpravodaj výboru AFET) a Bernd Lange (zpravodaj výboru INTA).

Vystoupil Didier Reynders (člen Komise).

Vystoupili: Marc Tarabella (zpravodaj výboru DEVE), Axel Voss za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Pascal Durand za skupinu Renew, Gilles Lebreton za skupinu ID, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Geert Bourgeois za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu The Left (předsedající připomněla ustanovení čl. 10 odst. 3 jednacího řádu), Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Pernille Weiss, Kathleen Van Brempt a Karin Karlsbro.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Vystoupili: Marie Toussaint, Jorge Buxadé Villalba, Helmut Scholz, Enikő Győri, Tom Vandenkendelaere, Bettina Vollath, Barry Andrews, Anna Cavazzini, Dorien Rookmaker, Salvatore De Meo, Ibán García Del Blanco, Svenja Hahn a Grace O'Sullivan.

Vystoupil Didier Reynders.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17 zápisu ze dne 9.3.2021 (pozměňovací návrhy); bod 14 zápisu ze dne 10.3.2021 (konečné hlasování).


23. Provádění nařízení o stavebních výrobcích (rozprava)

Zpráva o provádění nařízení (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (nařízení o stavebních výrobcích) [2020/2028(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Christian Doleschal uvedl zprávu.

Vystoupil Didier Reynders (člen Komise).

Vystoupili: Antonius Manders za skupinu PPE, Maria Grapini za skupinu S&D, Sandro Gozi za skupinu Renew, Virginie Joron za skupinu ID, Claude Gruffat za skupinu Verts/ALE, Carlo Fidanza za skupinu ECR, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Vlad-Marius Botoş, Alessandra Basso a Beata Mazurek.

Vystoupil Didier Reynders.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14 zápisu ze dne 10.3.2021.


24. Rovné zacházení v zaměstnání a povolání s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (rozprava)

Zpráva o provádění směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením [2020/2086(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Katrin Langensiepen uvedla zprávu.

Vystoupila Helena Dalli (členka Komise).

Vystoupili: Juan Fernando López Aguilar (zpravodaj výboru LIBE), Frances Fitzgerald (zpravodajka výboru FEMM), Demetris Papadakis (zpravodaj výboru PETI), Stelios Kympouropoulos za skupinu PPE, Marc Angel za skupinu S&D, Radka Maxová za skupinu Renew, France Jamet za skupinu ID, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezařazený poslanec, Miriam Lexmann, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Stefania Zambelli, Sylwia Spurek, Elżbieta Rafalska, Ádám Kósa, Maria Walsh, Marianne Vind, Gerolf Annemans, Daniela Rondinelli, Loucas Fourlas, Alex Agius Saliba, Guido Reil, Krzysztof Hetman, Brando Benifei, Julie Lechanteux a Nicolaus Fest.

Vystoupila Helena Dalli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17 zápisu ze dne 9.3.2021 (pozměňovací návrhy); bod 14 zápisu ze dne 10.3.2021 (konečné hlasování).


25. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


26. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


27. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ 689.224/OJMA).


28. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:36.


29. Ukončení ročního zasedání

Zasedání 2020-2021 Evropského parlamentu skončilo.

V souladu s ustanoveními Smlouvy Parlament zasedne zítra, v úterý 9. března 2021 v 9:00.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí