Indeks 
Protokol
XML 237kPDF 293kWORD 80k
Mandag den 8. marts 2021 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Anmodning om godkendelse forelagt af Rådet (forretningsordenens artikel 105)
 6.Rådets førstebehandlingsholdning
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forlængelse af særlige udvalgs funktionsperiode
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6)
 11.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 15.Afgørelse om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)
 16.Modtagne dokumenter
 17.Arbejdsplan
 18.En EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO (forhandling)
 19.Afstemningsrunde
 20.En EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO (fortsat forhandling)
 21.Administrativt samarbejde på beskatningsområdet * (forhandling)
 22.Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar (forhandling)
 23.Gennemførelse af byggevareforordningen (forhandling)
 24.Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (forhandling)
 25.Stemmeforklaringer
 26.Stemmerettelser og -intentioner
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 29.Afslutning af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 11. februar 2021, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.02.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring i anledning af den internationale kvindedag efterfulgt af beskeder fra Jacinda Ardern (New Zealands premierminister) og Kamala Harris (USA's vicepræsident).

Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) fremsatte også en erklæring om samme emne.

Formanden afgav en erklæring om mordet på Luca Attanasio, Italiens ambassadør i Den Demokratiske Republik Congo, politibetjenten Vittorio Iacovacci og chaufføren Moustapha Milambo den 22. februar 2021 under en rejse arrangeret af FN's Verdensfødevareprogram nord for Goma i den østlige del af landet.

Formanden mindede om, at der var blevet sat en debat om dette uopsættelige spørgsmål på dagsordenen torsdag den 11. marts 2021, og gav udtryk for Parlamentets medfølelse med ofrenes familier og deres pårørende.

Parlamentet holdt et minuts stilhed til minde om alle voldsofrene.

Talere: Andrius Kubilius og Assita Kanko.


4. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 8., 9., 10. og 11. februar 2021 godkendtes.


5. Anmodning om godkendelse forelagt af Rådet (forretningsordenens artikel 105)

Formanden meddelte, at han den 1. marts 2021 havde modtaget en anmodning fra Rådet til Parlamentet om at godkende udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger og beskyttelse heraf.

Udkastet til Rådets afgørelse var blevet sendt tilbage til AFET- og INTA-udvalget (jf. forretningsordenens artikel 58).


6. Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 63, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1294/2013 – Vedtaget af Rådet den 1. marts 2021 (05265/1/2021- COM(2021)0099 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD))
henvist til kor. udv.: IMCO

Med forbehold af IMCO's vedtagelse af indstillingen til andenbehandling ville denne være på dagsordenen for denne plenarforsamling.


7. De politiske gruppers sammensætning

Vincenzo Sofo var ikke længere medlem af ID-Gruppen og havde tilsluttet sig ECR-Gruppen med virkning fra den 23. februar 2021.

Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth og László Trócsányi var ikke længere medlemmer af PPE-Gruppen og tilhørte løsgængerne med virkning fra den 5. marts 2021.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ID-Gruppen modtaget følgende afgørelse om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

REGI: Rosanna Conte

Afgørelsen finder anvendelse fra dags dato.


9. Forlængelse af særlige udvalgs funktionsperiode

Formanden meddelte, at Formandskonferencen på sine møder den 11. februar og 4. marts 2021 havde godkendt anmodningerne fra Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union, og Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder om at forlænge deres funktionsperiode med seks måneder samt anmodningen fra Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse om at forlænge dets funktionsperiode med tre måneder.

Disse forlængelser var nødvendige i betragtning af det arbejde, der stadig skulle gøres, og de udfordringer, der var forbundet med den nuværende sundhedssituation, for at gøre det muligt for de særlige udvalg fuldt ud og korrekt at opfylde deres mandater som vedtaget af Parlamentet den 18. juni 2020 (punkt 20 i protokollen af 18.6.2020).

Hvis ikke der er gjort indsigelse inden for 24 timer efter meddelelsen, betragtes disse forlængelser som godkendt. I modsat fald sættes de under afstemning.


10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 111, stk. 6, underrettet Parlamentets formand om, at der ikke var blevet gjort indsigelse mod:

- henstillingen fra AGRI om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/95 af 28. januar 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/592 om midlertidige ekstraordinære foranstaltninger, der fraviger visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i frugt- og grøntsagssektoren og vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og foranstaltningerne i den forbindelse (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA)) (B9-0157/2021)

- henstillingen fra AGRI om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 1. februar 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/1366 for så vidt angår grundlaget for fordelingen af det finansielle bidrag til biavlssektoren (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA)) (B9-0158/2021)

- henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 11. februar 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende den metode, der skal anvendes til identifikation af globale systemisk vigtige institutter og til fastlæggelse af underkategorier af globale systemisk vigtige institutter (C(2021)0772 - 2021/2561(DEA)) (B9-0168/2021)

- henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 11. februar 2021 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2361 for så vidt angår ordningerne for betalingen af bidrag til Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter (C(2021)0766 - 2021/2562(DEA)) (B9-0169/2021).

Hvis ikke en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer efter meddelelsen på et plenarmøde gør indsigelse, betragtes disse henstillinger som godkendt. I modsat fald sættes de under afstemning.


11. Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)

Formanden meddelte, at ECON/JURI-udvalgene i henhold til forretningsordenens artikel 72 havde besluttet at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af Parlamentets førstebehandlingsholdning som følger:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) – Holdning ved førstebehandling P8_TA(2017)0284.

Denne holdning vedtaget af Parlamentet ved førstebehandling udgør mandatet for forhandlingerne.


12. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)

Formanden meddelte, at han sammen med Rådets formand efter afbrydelsen af mødet torsdag den 11. februar 2021 havde undertegnet følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige og midlertidige foranstaltninger i lyset af covid-19-krisens vedholdenhed vedrørende fornyelse eller forlængelse af visse certifikater, licenser og godkendelser eller tilladelser, udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen samt forlængelse af visse perioder, som omhandles i forordning (EU) 2020/698 (00002/2021/LEX - C9-0025/2021 - 2021/0012(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU, for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter, og af direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/878, for så vidt angår deres anvendelse på investeringsvirksomheder, med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-krisen (00071/2020/LEX - C9-0023/2021 - 2020/0152(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129, for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere, og af direktiv 2004/109/EF, for så vidt angår brugen af det fælles elektroniske rapporteringsformat til årsrapporter, med henblik på at støtte genopretningen efter covid-19-krisen (00072/2020/LEX - C9-0022/2021 - 2020/0155(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår midlertidig lempelse af reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne som følge af covid-19-krisen (00001/2021/LEX - C9-0021/2021 - 2020/0358(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten (00075/2020/LEX - C9-0019/2021 - 2020/0104(COD)).

Formanden meddelte, at han torsdag den 11. marts 2021 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1294/2013 (00007/2021/LEX - C9-0092/2021 - 2018/0232(COD)).


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 136):

- O-000005/2021 af Norbert Lins, for REGI, til Kommissionen: En langsigtet vision for landdistrikterne (B9-0006/2021)

- O-000007/2021 af Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, til Kommissionen: Børns rettigheder (B9-0007/2021)

- O-000010/2021 af Anna Cavazzini, for IMCO, til Kommissionen: Evaluering af forordningen om geoblokering (B9-0008/2021)

- O-000083/2020 af Johan Van Overtveldt, for BUDG, til Kommissionen: EU's tilsagn om bistand til Afghanistan på Genèvekonferencen i 2020 (B9-0009/2021).


14. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i juni 2020, september 2020 og december 2020 forelå på Parlamentets websted.


15. Afgørelse om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 28. december 2020)

- Afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))
udvalg: AFET, INTA
(rådg.udv.: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


16. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så vidt angår regionale landbrugsregnskaber (COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD))

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 (10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår overgangsforanstaltninger for anerkendelse af tredjelandscertifikater (COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en protokol til aftalen om lejlighedsvis international personbefordring med bus (Interbusaftalen) vedrørende regelmæssig og speciel regelmæssig international personbefordring med bus (11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Decharge 2019: EU's almindelige budget - Forvaltningsorganer (05794/2021 - C9-0028/2021 - 2020/2140(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2019: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (05795/2021 [01] - C9-0029/2021 - 2020/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2019: Fællesforetagende - Lufttrafikstyring (SESAR) (05795/2021 [02] - C9-0030/2021 - 2020/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2019: Fællesforetagende - Luftfart og miljø (Clean Sky) (05795/2021 [03] - C9-0031/2021 - 2020/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Decharge 2019: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (05795/2021 [04] - C9-0032/2021 - 2020/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Decharge 2019: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (05795/2021 [05] - C9-0033/2021 - 2020/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Decharge 2019: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) (05795/2021 [06] - C9-0034/2021 - 2020/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2019: Fællesforetagendet Shift2Rail (05795/2021 [07] - C9-0035/2021 - 2020/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2019: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) (05795/2021 [08] - C9-0036/2021 - 2020/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen (05792/2021 [01] - C9-0037/2021 - 2020/2140(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet (05792/2021 [02] - C9-0038/2021 - 2020/2141(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Rådet og Det Europæiske Råd (05792/2021 [03] - C9-0039/2021 - 2020/2142(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Domstolen (05792/2021 [04] - C9-0040/2021 - 2020/2143(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (05792/2021 [05] - C9-0041/2021 - 2020/2144(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (05792/2021 [06] - C9-0042/2021 - 2020/2145(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Regionsudvalg (05792/2021 [07] - C9-0043/2021 - 2020/2146(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (05792/2021 [08] - C9-0044/2021 - 2020/2147(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (05792/2021 [09] - C9-0045/2021 - 2020/2148(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (05792/2021 [10] - C9-0046/2021 - 2020/2149(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, AFCO

- Decharge 2019: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (05793/2021 [01] - C9-0047/2021 - 2020/2150(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Decharge 2019: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (05793/2021 [02] - C9-0048/2021 - 2020/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (05793/2021 [03] - C9-0049/2021 - 2020/2152(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2019: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (05793/2021 [04] - C9-0050/2021 - 2020/2153(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Decharge 2019: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (05793/2021 [05] - C9-0051/2021 - 2020/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2019: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (05793/2021 [06] - C9-0052/2021 - 2020/2155(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2019: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (05793/2021 [07] - C9-0053/2021 - 2020/2156(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Decharge 2019: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (05793/2021 [08] - C9-0054/2021 - 2020/2157(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (05793/2021 [09] - C9-0055/2021 - 2020/2158(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2019: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (05793/2021 [10] - C9-0056/2021 - 2020/2159(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2019: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (05793/2021 [11] - C9-0057/2021 - 2020/2160(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2019: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (05793/2021 [12] - C9-0058/2021 - 2020/2161(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2019: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (05793/2021 [13] - C9-0059/2021 - 2020/2162(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2019: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (05793/2021 [14] - C9-0060/2021 - 2020/2163(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) (05793/2021 [15] - C9-0061/2021 - 2020/2164(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2019: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (05793/2021 [16] - C9-0062/2021 - 2020/2165(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) (05793/2021 [17] - C9-0063/2021 - 2020/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2019: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (05793/2021 [18] - C9-0064/2021 - 2020/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Decharge 2019: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (05793/2021 [19] - C9-0065/2021 - 2020/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2019: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (05793/2021 [20] - C9-0066/2021 - 2020/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Decharge 2019: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (05793/2021 [21] - C9-0067/2021 - 2020/2170(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2019: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (05793/2021 [22] - C9-0068/2021 - 2020/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (05793/2021 [23] - C9-0069/2021 - 2020/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2019: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (05793/2021 [24] - C9-0070/2021 - 2020/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Decharge 2019: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (05793/2021 [25] - C9-0071/2021 - 2020/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2019: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (05793/2021 [26] - C9-0072/2021 - 2020/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON, EMPL

- Decharge 2019: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (05793/2021 [27] - C9-0073/2021 - 2020/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (05793/2021 [28] - C9-0074/2021 - 2020/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2019: Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (05793/2021 [29] - C9-0075/2021 - 2020/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Decharge 2019: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (05793/2021 [30] - C9-0076/2021 - 2020/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2019: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (05793/2021 [31] - C9-0077/2021 - 2020/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2019: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (05793/2021 [32] - C9-0078/2021 - 2020/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2019: EU's almindelige budget - 8. EUF (05282/2021 - C9-0079/2021 - 2020/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2019: EU's almindelige budget - 9. EUF (05284/2021 - C9-0080/2021 - 2020/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2019: EU's almindelige budget - 10. EUF (05286/2021 - C9-0081/2021 - 2020/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2019: EU's almindelige budget - 11. EUF (05289/2021 - C9-0082/2021 - 2020/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træprodukter til Den Europæiske Union (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer+ (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET, INTA

rådg.udv. :

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/816 om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN) for at supplere det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre, og forordning (EU) 2019/818 om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration og om ændring af forordning (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 og (EU) 2019/816 med henblik på indførelse af screening af tredjelandsstatsborgere ved de ydre grænser (COM(2021)0096 - C9-0088/2021 - 2021/0046(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og om ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 [02] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, TRAN

2) fra udvalgene

- Betænkning om gennemførelse af forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (byggevareforordningen) (2020/2028(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

- Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2019 (2020/2125(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

- Betænkning om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD) (2020/2086(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Sven Giegold (A9-0015/2021)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Betænkning om en ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling (2020/2041(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om virksomheders due diligence og virksomhedsansvar (2020/2129(INL)) - JURI udvalg - Ordfører: Lara Wolters (A9-0018/2021)

- Betænkning om en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO (2020/2043(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Carles Puigdemont i Casamajós immunitet (2020/2024(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Antoni Comín i Oliveres' immunitet (2020/2025(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Clara Ponsatí Obiols' immunitet (2020/2031(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Valter Flegos immunitet (2020/2054(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Nuno Melos immunitet (2020/2050(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Manon Aubry (A9-0024/2021)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækststrategi for 2021 (2020/2244(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig strategi for bæredygtig vækst 2021 (2021/2004(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Markus Ferber (A9-0036/2021)


17. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts I 2021 (PE 689.224/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Formanden meddelte, at han havde modtaget to anmodninger om at anvende proceduren med uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163) med henblik på vedtagelse af følgende sager under indeværende mødeperiode:

- Ligestilling af forstligt formeringsmateriale produceret i Det Forenede Kongerige (punkt 49 i PDOJ)

- Ligestilling af markinspektioner og kontrol med vedligeholdelsesavl af landbrugsplantearter foretaget i Det Forenede Kongerige (punkt 50 i PDOJ).

Formanden meddelte ligeledes, at disse anmodninger ville blive sat under afstemning under dagens afstemningsrunde.

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer af det endelige forslag til dagsorden:

Tirsdag

Kommissionens redegørelse om imødegåelse af de økonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien ved at fokusere på investering, konkurrenceevne og færdigheder (punkt 86 i PDOJ) ville blive flyttet ned som tredje punkt på eftermiddagens dagsorden, efter forhandlingen om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2019 (punkt 33 i PDOJ).

Endelig meddelte formanden, at afstemningerne ville blive fordelt på de forskellige afstemningsrunder på grundlag af antallet af ændringsforslag og antallet af anmodninger om delt og særskilt afstemning. Oplysninger om fordelingen af afstemninger på de forskellige afstemningsrunder ville være tilgængelige på Parlamentets websted under overskriften "Prioriterede oplysninger og dokumenter".

Parlamentet tilsluttede sig disse forslag.

Arbejdsplanen fastsattes således.


18. En EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO (forhandling)

Betænkning om en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO [2020/2043(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Yannick Jadot forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

Talere: Karin Karlsbro (ordfører for udtalelse fra INTA) og Luis Garicano (ordfører for udtalelse fra ECON).

Taler: Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen).

Talere: Margarida Marques (ordfører for udtalelse fra BUDG), Nicolás González Casares (ordfører for udtalelse fra ITRE), Adam Jarubas for PPE-Gruppen, Mohammed Chahim for S&D-Gruppen, Pascal Canfin for Renew-Gruppen, Laura Huhtasaari for ID-Gruppen, Manuela Ripa for Verts/ALE-Gruppen, Grzegorz Tobiszowski for ECR-Gruppen, Manuel Bompard, for The Left-Gruppen, Edina Tóth, løsgænger, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Valérie Hayer og Catherine Griset.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 20 i protokollen af 8.3.2021)


19. Afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om:

Anmodning om ophævelse af Carles Puigdemont i Casamajós immunitet
Betænkning om anmodning om ophævelse af Carles Puigdemont i Casamajós immunitet [2020/2024(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

Anmodning om ophævelse af Antoni Comín i Oliveres' immunitet
Betænkning om anmodning om ophævelse af Antoni Comín i Oliveres' immunitet [2020/2025(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

Anmodning om ophævelse af Clara Ponsatí Obiols' immunitet
Betænkning om anmodning om ophævelse af Clara Ponsatí Obiols' immunitet [2020/2031(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

Anmodning om ophævelse af Valter Flegos immunitet
Betænkning om anmodning om ophævelse af Valter Flegos immunitet [2020/2054(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

Anmodning om ophævelse af Nuno Melos immunitet
Betænkning om anmodning om ophævelse af Nuno Melos immunitet [2020/2050(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Manon Aubry (A9-0024/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om følgende anmodninger om uopsættelig forhandling:

Ligestilling af forstligt formeringsmateriale produceret i Det Forenede Kongerige ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - AGRI

Ligestilling af markinspektioner og kontrol med vedligeholdelsesavl af landbrugsplantearter foretaget i Det Forenede Kongerige ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - AGRI.

Parlamentet gik over til afstemningen om anmodningen om at stemme om ændringsforslag i stedet for en foreløbig aftale (jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 3) (indgivet af ID-gruppen) til:

InvestEU-programmet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Irene Tinagli (A9-0203/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 19.45.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, tirsdag den 9. marts 2021 kl. 09.00.


20. En EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO (fortsat forhandling)

Betænkning om en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO [2020/2043(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 18 i protokollen af 8.3.2021)

Talere: Damien Carême, Hermann Tertsch, Silvia Modig, Pernille Weiss, Pedro Marques, Martin Hojsík og Markus Buchheit.

FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

Talere: Bas Eickhout, Geert Bourgeois, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Joachim Schuster, Roman Haider, Sara Matthieu, Jessica Stegrud, Maria Spyraki, Christel Schaldemose, Michael Bloss, Anna Zalewska, Lídia Pereira, Javi López, Ville Niinistö, Angelika Niebler, Sándor Rónai, Jakop G. Dalunde, Angelika Winzig, Seán Kelly, Massimiliano Salini og Tom Berendsen.

Taler: Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17 i protokollen af 9.3.2021 (ændringsforslag); punkt 14 i protokollen af 10.3.2021 (endelig afstemning).


21. Administrativt samarbejde på beskatningsområdet * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Sven Giegold forelagde betænkningen.

Taler: Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen).

Talere: Lídia Pereira for PPE-Gruppen, Aurore Lalucq for S&D-Gruppen, Monica Semedo for Renew-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Bogdan Rzońca for ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis, for The Left-Gruppen, Paul Tang, Eugen Jurzyca, José Gusmão og Evelyn Regner.

Taler: Paolo Gentiloni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17 i protokollen af 9.3.2021 (ændringsforslag); punkt 14 i protokollen af 10.3.2021 (endelig afstemning).


22. Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om virksomheders due diligence og virksomhedsansvar [2020/2129(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Lara Wolters forelagde betænkningen.

Taler: Raphaël Glucksmann (ordfører for udtalelse fra AFET) og Bernd Lange (ordfører for udtalelse fra INTA).

Taler: Didier Reynders (medlem af Kommissionen).

Talere: Marc Tarabella (ordfører for udtalelse fra DEVE), Axel Voss for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Pascal Durand for Renew-Gruppen, Gilles Lebreton for ID-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Geert Bourgeois for ECR-Gruppen, Manon Aubry, for The Left-Gruppen (Formanden mindede om bestemmelserne i forretningsordenens artikel 10, stk. 3), Mislav Kolakušić, løsgænger, Pernille Weiss, Kathleen Van Brempt og Karin Karlsbro.

FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

Talere: Marie Toussaint, Jorge Buxadé Villalba, Helmut Scholz, Enikő Győri, Tom Vandenkendelaere, Bettina Vollath, Barry Andrews, Anna Cavazzini, Dorien Rookmaker, Salvatore De Meo, Ibán García Del Blanco, Svenja Hahn og Grace O'Sullivan.

Taler: Didier Reynders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17 i protokollen af 9.3.2021 (ændringsforslag); punkt 14 i protokollen af 10.3.2021 (endelig afstemning).


23. Gennemførelse af byggevareforordningen (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (byggevareforordningen) [2020/2028(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Christian Doleschal forelagde betænkningen.

Taler: Didier Reynders (medlem af Kommissionen).

Talere: Antonius Manders for PPE-Gruppen, Maria Grapini for S&D-Gruppen, Sandro Gozi for Renew-Gruppen, Virginie Joron for ID-Gruppen, Claude Gruffat for Verts/ALE-Gruppen, Carlo Fidanza for ECR-Gruppen, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Vlad-Marius Botoş, Alessandra Basso og Beata Mazurek.

Taler: Didier Reynders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14 i protokollen af 10.3.2021.


24. Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD) [2020/2086(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Katrin Langensiepen forelagde betænkningen.

Taler: Helena Dalli (medlem af Kommissionen).

Talere: Juan Fernando López Aguilar (ordfører for udtalelse fra LIBE), Frances Fitzgerald (ordfører for udtalelse fra FEMM), Demetris Papadakis (ordfører for udtalelse fra PETI), Stelios Kympouropoulos for PPE-Gruppen, Marc Angel for S&D-Gruppen, Radka Maxová for Renew-Gruppen, France Jamet for ID-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Margarita de la Pisa Carrión for ECR-Gruppen, Sandra Pereira for The Left-Gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger, Miriam Lexmann, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Stefania Zambelli, Sylwia Spurek, Elżbieta Rafalska, Ádám Kósa, Maria Walsh, Marianne Vind, Gerolf Annemans, Daniela Rondinelli, Loucas Fourlas, Alex Agius Saliba, Guido Reil, Krzysztof Hetman, Brando Benifei, Julie Lechanteux og Nicolaus Fest.

Taler: Helena Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17 i protokollen af 9.3.2021 (ændringsforslag); punkt 14 i protokollen af 10.10.2021 (endelig afstemning).


25. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


26. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


27. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" 689.224/OJMA).


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.36.


29. Afslutning af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session 2020-2021 for afsluttet.

Parlamentet ville jf. traktatens bestemmelser holde møde den følgende dag, tirsdag den 9. marts 2021 kl. 09.00.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 10. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik