Märksõnaregister 
Protokoll
XML 240kPDF 276kWORD 80k
Esmaspäev, 8. märts 2021 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Nõukogu esitatud nõusolekutaotlus (kodukorra artikkel 105)
 6.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 7.Fraktsioonide koosseis
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Erikomisjonide mandaadi pikendamine
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6)
 11.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Otsused kohaldada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)
 16.Esitatud dokumendid
 17.Tööplaan
 18.WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi piirimaksumehhanismi väljatöötamine (arutelu)
 19.Hääletus
 20.WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi piirimaksumehhanismi väljatöötamine (arutelu jätkamine)
 21.Maksustamisalane halduskoostöö * (arutelu)
 22.Ettevõtte hoolsuskohustus ja vastutus (arutelu)
 23.Ehitustoodete määruse rakendamine (arutelu)
 24.Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal (arutelu)
 25.Selgitused hääletuse kohta
 26.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 29.Istungjärgu lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 11. veebruaril 2021 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.02.


3. Presidentuuri avaldused

President pidas rahvusvahelise naistepäeva puhul kõne ning tema järel esinesid videopöördumisega Jacinda Ardern (Uus-Meremaa peaminister) ja Kamala Harris (USA asepresident).

Samal teemal võttis sõna ka Ursula von der Leyen (komisjoni president).

President võttis sõna Itaalia suursaadiku Luca Attanasio, sõjaväepolitseiniku Vittorio Iacovacci ja nende autojuhi Moustapha Milambo tapmise teemal. Mehi rünnati 22. veebruaril 2021 Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas Goma linna lähistel, kui suursaadik oli Maailma Toiduprogrammi korraldatud reisil.

President tuletas meelde, et teema võeti kiireloomulise aruteluna ka neljapäeva, 11. märtsi 2021. aasta istungi päevakorda, ning avaldas parlamendi nimel kaastunnet ohvrite peredele ja lähedastele.

Parlament korraldas leinaseisaku kõikide vägivallaohvrite mälestuseks.

Sõna võtsid Andrius Kubilius ja Assita Kanko.


4. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 8., 9., 10. ja 11. veebruari 2021. aasta istungi protokollid.


5. Nõukogu esitatud nõusolekutaotlus (kodukorra artikkel 105)

President andis teada, et nõukogu esitas 1. märtsil 2021 taotluse, et parlament annaks oma nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta.

Nõukogu otsuse eelnõu edastati AFET-komisjonile ja INTA-komisjonile (kodukorra artikkel 58).


6. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 63 lõikele 1 andis president teada, et ta on saanud nõukogult järgmise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm „Toll“ ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1294/2013 – Nõukogu poolt vastu võetud 1. märtsil 2021 (05265/1/2021 - COM(2021)0099 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Kui IMCO-komisjon kiidab heaks soovituse saata ettepanek teisele lugemisele, võetakse see käesoleva täiskogu istungi päevakorda.


7. Fraktsioonide koosseis

Vincenzo Sofo ei kuulu enam fraktsiooni ID, vaid fraktsiooni ECR (alates 23. veebruarist 2021).

Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth ja László Trócsányi ei kuulu enam fraktsiooni PPE, vaid on alates 5. märtsist 2021 fraktsioonilise kuuluvuseta.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonilt ID järgmise otsuse, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

REGI-komisjon: Rosanna Conte

Otsus jõustus selle teatavakstegemise päeval.


9. Erikomisjonide mandaadi pikendamine

President andis teada, et esimeeste konverents kiitis oma 11. veebruari ja 4. märtsi 2021. aasta koosolekutel heaks taotlused pikendada kahe erikomisjoni (välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon ja tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon) mandaati kuue kuu võrra ja ühe erikomisjoni oma (vähktõvevastase võitluse erikomisjon) kolme kuu võrra.

Kuna töö on suur ja kestev kriisiolukord on tekitanud palju takistusi, on mandaadi pikendamine vajalik, et erikomisjonid saaksid täita täielikult ja korrektselt kõik ülesanded, mis parlament neile 18. juunil 2020. aastal andis (18.6.2020 protokollipunkt 20).

Kui ettepaneku kohta järgmise 24 tunni jooksul ühtegi vastuväidet ei esitata, loetakse mandaadi pikendamine heakskiidetuks. Vastasel juhul pannakse küsimus hääletusele.


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6)

Komisjonide esimeeste konverentsi esimees andis kooskõlas kodukorra artikli 111 lõikega 6 parlamendi presidendile teada, et järgmiste ettepanekute vastu ei esitatud ühtegi vastuväidet:

- AGRI-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 28. jaanuari 2021. aasta delegeeritud määrusele (EL) 2021/95, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/592 ajutiste erakorraliste meetmete kohta, millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 teatavatest sätetest ja nendega seotud meetmetest, et kõrvaldada puu- ja köögiviljasektoris ning veinisektoris COVID-19 pandeemiast põhjustatud turuhäired (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA)) (B9-0157/2021);

- AGRI-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 1. veebruari 2021. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/1366 seoses mesindussektoris antava rahalise toetuse eraldamise põhimõttega (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA)) (B9-0158/2021);

- ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 11. veebruari 2021. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1222/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlaksmääramise metoodikat ja määratakse kindlaks globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate alakategooriad (C(2021)0772 - 2021/2561(DEA)) (B9-0168/2021);

- ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 11. veebruari 2021. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/2361 Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete lõpliku süsteemi kohta (C(2021)0766 - 2021/2562(DEA)) (B9-0169/2021).

Juhul kui 24 tunni jooksul pärast käesolevat teadaannet ei esita ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid soovituste kohta vastuväiteid, loetakse need heakskiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitused hääletusele.


11. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)

President andis teada, et ECON-komisjon ja JURI-komisjon otsustasid vastavalt kodukorra artiklile 72 alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, mille aluseks on järgmine esimese lugemise seisukoht:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) – esimese lugemise seisukoht P8_TA(2017)0284.

See parlamendi esimese lugemise seisukoht moodustab läbirääkimisvolituse.


12. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)

President andis teada, et kirjutas koos nõukogu eesistujaga pärast neljapäeva, 11. veebruari 2021. aasta istungi lõppu alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele.

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse COVID-19 kriisi jätkumisega seoses ajutised erimeetmed, mis käsitlevad teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamist või pikendamist, korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades ning määruses (EL) 2020/698 osutatud teatavate ajavahemike pikendamist (00002/2021/LEX - C9-0025/2021 - 2021/0012(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/878 seoses nende kohaldamisega investeerimisühingute suhtes, et aidata kaasa COVID 19 kriisist taastumisele (00071/2020/LEX - C9-0023/2021 - 2020/0152(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks ning direktiivi 2004/109/EÜ seoses ühtse elektroonilise aruandlusvormingu kasutamisega majandusaasta aruannete puhul, et toetada COVID 19 kriisist taastumist (00072/2020/LEX - C9-0022/2021 - 2020/0155(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 95/93 seoses COVID-19 kriisist tingitud ajutise vabastusega teenindusaegade kasutamise nõuete kohaldamisest liidu lennujaamades (00001/2021/LEX - C9-0021/2021 - 2020/0358(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu (00075/2020/LEX - C9-0019/2021 - 2020/0104(COD)).

President teatas, et kirjutab neljapäeval, 11. märtsil 2021 koos nõukogu eesistujaga alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm „Toll“ ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1294/2013 (00007/2021/LEX - C9-0092/2021 - 2018/0232(COD)).


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on kantud järgmised suuliselt vastatavad küsimused, millele järgneb arutelu (kodukorra artikkel 136):

- O-000005/2021, mille esitas Norbert Lins REGI-komisjoni nimel komisjonile: Maapiirkondade pikaajaline visioon (B9-0006/2021);

- O-000007/2021, mille esitas Juan Fernando López Aguilar LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Laste õigused (B9-0007/2021);

- O-000010/2021, mille esitas Anna Cavazzini IMCO-komisjoni nimel komisjonile: Asukohapõhist tõkestust käsitleva määruse hindamine (B9-0008/2021);

- O-000083/2020, mille esitas Johan Van Overtveldt BUDG-komisjoni nimel komisjonile: ELi rahastamislubadus Afganistanile 2020. aasta Genfi konverentsil (B9-0009/2021).


14. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2020. aasta juuni, septembri ja detsembri osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.


15. Otsused kohaldada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)

(Esimeeste konverentsi 28. detsembri 2020. aasta otsuse alusel)

- Otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))
komisjonid: AFET, INTA
(nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


16. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 138/2004 põllumajanduse regionaalse arvepidamise osas (COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 608/2014 (10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/2397 kolmandate riikide tunnistuste tunnustamisega seotud üleminekumeetmete osas (COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) protokolli, mis käsitleb bussidega toimuvat rahvusvahelist sõitjate liinivedu ja eriotstarbelist liinivedu, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rakendusametid (05794/2021 - C9-0028/2021 - 2020/2140(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (ITER) (05795/2021 [01] - C9-0029/2021 - 2020/2182(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – lennuliikluse ohutuse ühisettevõte (SESAR) (05795/2021 [02] - C9-0030/2021 - 2020/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – lennunduse ja keskkonna valdkonna ühisettevõte (Clean Sky) (05795/2021 [03] - C9-0031/2021 - 2020/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (05795/2021 [04] - C9-0032/2021 - 2020/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, REGI

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (05795/2021 [05] - C9-0033/2021 - 2020/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (05795/2021 [06] - C9-0034/2021 - 2020/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (05795/2021 [07] - C9-0035/2021 - 2020/2188(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ühisettevõte ECSEL) (05795/2021 [08] - C9-0036/2021 - 2020/2189(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon (05792/2021 [01] - C9-0037/2021 - 2020/2140(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (05792/2021 [02] - C9-0038/2021 - 2020/2141(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu (05792/2021 [03] - C9-0039/2021 - 2020/2142(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (05792/2021 [04] - C9-0040/2021 - 2020/2143(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda (05792/2021 [05] - C9-0041/2021 - 2020/2144(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (05792/2021 [06] - C9-0042/2021 - 2020/2145(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Regioonide Komitee (05792/2021 [07] - C9-0043/2021 - 2020/2146(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (05792/2021 [08] - C9-0044/2021 - 2020/2147(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (05792/2021 [09] - C9-0045/2021 - 2020/2148(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (05792/2021 [10] - C9-0046/2021 - 2020/2149(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, AFCO

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (05793/2021 [01] - C9-0047/2021 - 2020/2150(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) (05793/2021 [02] - C9-0048/2021 - 2020/2151(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (05793/2021 [03] - C9-0049/2021 - 2020/2152(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (05793/2021 [04] - C9-0050/2021 - 2020/2153(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (05793/2021 [05] - C9-0051/2021 - 2020/2154(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) (05793/2021 [06] - C9-0052/2021 - 2020/2155(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (Cdt) (05793/2021 [07] - C9-0053/2021 - 2020/2156(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (05793/2021 [08] - C9-0054/2021 - 2020/2157(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) (05793/2021 [09] - C9-0055/2021 - 2020/2158(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (05793/2021 [10] - C9-0056/2021 - 2020/2159(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (05793/2021 [11] - C9-0057/2021 - 2020/2160(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (05793/2021 [12] - C9-0058/2021 - 2020/2161(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (05793/2021 [13] - C9-0059/2021 - 2020/2162(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (05793/2021 [14] - C9-0060/2021 - 2020/2163(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) (05793/2021 [15] - C9-0061/2021 - 2020/2164(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (05793/2021 [16] - C9-0062/2021 - 2020/2165(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (05793/2021 [17] - C9-0063/2021 - 2020/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (05793/2021 [18] - C9-0064/2021 - 2020/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (05793/2021 [19] - C9-0065/2021 - 2020/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (05793/2021 [20] - C9-0066/2021 - 2020/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (05793/2021 [21] - C9-0067/2021 - 2020/2170(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (05793/2021 [22] - C9-0068/2021 - 2020/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) (05793/2021 [23] - C9-0069/2021 - 2020/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (05793/2021 [24] - C9-0070/2021 - 2020/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (05793/2021 [25] - C9-0071/2021 - 2020/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (05793/2021 [26] - C9-0072/2021 - 2020/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON, EMPL

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (05793/2021 [27] - C9-0073/2021 - 2020/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet (ACER) (05793/2021 [28] - C9-0074/2021 - 2020/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – BERECi Büroo (05793/2021 [29] - C9-0075/2021 - 2020/2178(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (05793/2021 [30] - C9-0076/2021 - 2020/2179(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (05793/2021 [31] - C9-0077/2021 - 2020/2180(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA) (05793/2021 [32] - C9-0078/2021 - 2020/2181(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8. Euroopa Arengufond (05282/2021 - C9-0079/2021 - 2020/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 9. Euroopa Arengufond (05284/2021 - C9-0080/2021 - 2020/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 10. Euroopa Arengufond (05286/2021 - C9-0081/2021 - 2020/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine –11. Euroopa Arengufond (05289/2021 - C9-0082/2021 - 2020/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimise kohta (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta+ (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET, INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2019/816, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN), ning määrust (EL) 2019/818, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning muudetakse määrusi (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816, et kehtestada kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel (COM(2021)0096 - C9-0088/2021 - 2021/0046(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ning muudetakse määrust (EL) 2018/1862 ja määrust (EL) aaaa/xxx [ECRIS-TCN-süsteem] (COM(2019)0003 [02] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, TRAN

2) parlamendikomisjonid

- Raport määruse (EL) nr 305/2011 (millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused) (ehitustoodete määrus) rakendamise kohta (2020/2028(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

- Raport Euroopa Ombudsmani 2019. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta (2020/2125(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

- Raport nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) rakendamise kohta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal (2020/2086(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta (COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A9-0015/2021)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, nõukogu määruseid (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 1967/2006 ja (EÜ) nr 1005/2008 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1139 kalanduskontrolli osas (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Raport uue ELi Aafrika-strateegia ning kestlikku ja kaasavat arengut toetava partnerluse kohta (2020/2041(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

- Raport soovitustega komisjonile ettevõtte hoolsuskohustuse ja vastutuse kohta (2020/2129(INL)) - JURI komisjon - Raportöör: Lara Wolters (A9-0018/2021)

- Raport WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi piirimaksumehhanismi väljatöötamise kohta (2020/2043(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

- Raport Carles Puigdemont i Casamajó puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2020/2024(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

- Raport Antoni Comín i Oliverese puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2020/2025(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

- Raport Clara Ponsatí Obiolsi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2020/2031(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

- Raport Valter Flego puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2020/2054(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

- Raport Nuno Melo puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2020/2050(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Manon Aubry (A9-0024/2021)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2021. aasta kestliku majanduskasvu strateegia tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta (2020/2244(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2021. aasta kestliku majanduskasvu strateegia kohta (2021/2004(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Markus Ferber (A9-0036/2021)


17. Tööplaan

Laiali on jagatud 2021. aasta märtsi I osaistungjärgu täiskogu istungite lõplik päevakorra projekt (PE 689.224/PDOJ), mille kohta on esitatud järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 158).

President andis teada, et on saanud kaks taotlust kiirmenetluse (kodukorra artikkel 163) korraldamiseks, et viia alanud osaistungjärgu jooksul lõpule järgmised menetlused:

- Ühendkuningriigis toodetud metsapaljundusmaterjali samaväärsus (PDOJ punkt 49);

- Ühendkuningriigis tehtavate põldtunnustamiste samaväärsus ja põllumajandustaimesortide säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsus (PDOJ punkt 50).

President andis teada, et need taotlused pannakse samal päeval hääletusele.

President tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist ettepaneku teha lõplikus päevakorras järgmine muudatus:

Teisipäev

Euroopa Komisjoni avaldus „COVID-19 pandeemia majandusliku mõjuga tegelemine, keskendudes investeerimisele, konkurentsivõimele ja oskustele“ (PDOJ punkt 86) viiakse üle pärastlõuna kolmandaks päevakorrapunktiks ja see toimub pärast arutelu Euroopa Ombudsmani 2019. aasta tegevuse aruande üle (PDOJ punkt 33).

President andis ühtlasi teada, et hääletused jagati hääletusvoorudesse vastavalt muudatusettepanekute ning eraldi ja osade kaupa hääletamise taotluste arvule. Info hääletuste hääletusvoorude vahel jagunemise kohta on kättesaadav parlamendi veebisaidil rubriigis „prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid“.

Parlament oli ettepanekutega nõus.

Tööplaan kinnitati.


18. WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi piirimaksumehhanismi väljatöötamine (arutelu)

Raport WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi piirimaksumehhanismi väljatöötamise kohta [2020/2043(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Yannick Jadot tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

Sõna võtsid Karin Karlsbro (INTA-komisjoni arvamuse koostaja) ja Luis Garicano (ECON-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Paolo Gentiloni (komisjoni liige).

Sõna võtsid Margarida Marques (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Nicolás González Casares (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Adam Jarubas fraktsiooni PPE nimel, Mohammed Chahim fraktsiooni S&D nimel, Pascal Canfin fraktsiooni Renew nimel, Laura Huhtasaari fraktsiooni ID nimel, Manuela Ripa fraktsiooni Verts/ALE nimel, Grzegorz Tobiszowski fraktsiooni ECR nimel, Manuel Bompard fraktsiooni The Left nimel, Edina Tóth (fraktsioonilise kuuluvuseta), Christophe Hansen, Jytte Guteland, Valérie Hayer ja Catherine Griset.

(Arutelu jätk: 8.3.2021 protokollipunkt 20)


19. Hääletus

Parlamendis pandi hääletusele:

Carles Puigdemont i Casamajó puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Carles Puigdemont i Casamajó puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2024(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021);

Antoni Comín i Oliverese puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Antoni Comín i Oliverese puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2025(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021);

Clara Ponsatí Obiolsi puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Clara Ponsatí Obiolsi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2031(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021);

Valter Flego puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Valter Flego puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2054(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Halicki (A9-0023/2021);

Nuno Melo puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Nuno Melo puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2050(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Manon Aubry (A9-0024/2021).

Parlamendis pandi hääletusele järgmised kiireloomulise menetluse kohaldamise taotlused (kodukorra artikkel 163):

Ühendkuningriigis toodetud metsapaljundusmaterjali samaväärsus ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)] - AGRI-komisjon

Ühendkuningriigis tehtavate põldtunnustamiste samaväärsus ja põllumajandustaimesortide säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsus ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)] - AGRI-komisjon.

Parlament pani hääletusele fraktsiooni ID taotluse (kodukorra artikli 59 lõige 3) hääletada järgmises küsimuses esialgse kokkuleppe asemel muudatusettepanekute üle:

Programm „InvestEU“ ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-0203/2020).

Hääletuse lõpp kell 19.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (teisipäeval, 9. märtsil 2021 kell 9.00).


20. WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi piirimaksumehhanismi väljatöötamine (arutelu jätkamine)

Raport WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi piirimaksumehhanismi väljatöötamise kohta [2020/2043(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Arutelu algus: 8.3.2021 protokollipunkt 18)

Sõna võtsid Damien Carême, Hermann Tertsch, Silvia Modig, Pernille Weiss, Pedro Marques, Martin Hojsík ja Markus Buchheit.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Sõna võtsid Bas Eickhout, Geert Bourgeois, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Joachim Schuster, Roman Haider, Sara Matthieu, Jessica Stegrud, Maria Spyraki, Christel Schaldemose, Michael Bloss, Anna Zalewska, Lídia Pereira, Javi López, Ville Niinistö, Angelika Niebler, Sándor Rónai, Jakop G. Dalunde, Angelika Winzig, Seán Kelly, Massimiliano Salini ja Tom Berendsen.

Sõna võttis Paolo Gentiloni (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2021 protokollipunkt 17 (muudatusettepanekud); 10.3.2021 protokollipunkt 14 (lõpphääletus).


21. Maksustamisalane halduskoostöö * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Sven Giegold tutvustas raportit.

Sõna võttis Paolo Gentiloni (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lídia Pereira fraktsiooni PPE nimel, Aurore Lalucq fraktsiooni S&D nimel, Monica Semedo fraktsiooni Renew nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Bogdan Rzońca fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni The Left nimel, Paul Tang, Eugen Jurzyca, José Gusmão ja Evelyn Regner.

Sõna võttis Paolo Gentiloni.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2021 protokollipunkt 17 (muudatusettepanekud); 10.3.2021 protokollipunkt 14 (lõpphääletus).


22. Ettevõtte hoolsuskohustus ja vastutus (arutelu)

Raport soovitustega komisjonile ettevõtte hoolsuskohustuse ja vastutuse kohta [2020/2129(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Lara Wolters tutvustas raportit.

Sõna võttis Raphaël Glucksmann (AFET-komisjoni arvamuse koostaja) ja Bernd Lange (INTA-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Didier Reynders (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marc Tarabella (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Pascal Durand fraktsiooni Renew nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ID nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geert Bourgeois fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni The Left nimel (juhataja tuletas meelde kodukorra artikli 10 lõike 3 sätteid), Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pernille Weiss, Kathleen Van Brempt ja Karin Karlsbro.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Marie Toussaint, Jorge Buxadé Villalba, Helmut Scholz, Enikő Győri, Tom Vandenkendelaere, Bettina Vollath, Barry Andrews, Anna Cavazzini, Dorien Rookmaker, Salvatore De Meo, Ibán García Del Blanco, Svenja Hahn ja Grace O'Sullivan.

Sõna võttis Didier Reynders.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2021 protokollipunkt 17 (muudatusettepanekud); 10.3.2021 protokollipunkt 14 (lõpphääletus).


23. Ehitustoodete määruse rakendamine (arutelu)

Raport määruse (EL) nr 305/2011 (millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (ehitustoodete määrus)) rakendamise kohta [2020/2028(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Christian Doleschal tutvustas raportit.

Sõna võttis Didier Reynders (komisjoni liige).

Sõna võtsid Antonius Manders fraktsiooni PPE nimel, Maria Grapini fraktsiooni S&D nimel, Sandro Gozi fraktsiooni Renew nimel, Virginie Joron fraktsiooni ID nimel, Claude Gruffat fraktsiooni Verts/ALE nimel, Carlo Fidanza fraktsiooni ECR nimel, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Vlad-Marius Botoş, Alessandra Basso ja Beata Mazurek.

Sõna võttis Didier Reynders.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2021 protokollipunkt 14.


24. Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal (arutelu)

Raport nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) rakendamise kohta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal [2020/2086(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Katrin Langensiepen tutvustas raportit.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Juan Fernando López Aguilar (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Frances Fitzgerald (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Demetris Papadakis (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Stelios Kympouropoulos fraktsiooni PPE nimel, Marc Angel fraktsiooni S&D nimel, Radka Maxová fraktsiooni Renew nimel, France Jamet fraktsiooni ID nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margarita de la Pisa Carrión fraktsiooni ECR nimel, Sandra Pereira fraktsiooni The Left nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, fraktsioonilise kuuluvuseta, Miriam Lexmann, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Stefania Zambelli, Sylwia Spurek, Elżbieta Rafalska, Ádám Kósa, Maria Walsh, Marianne Vind, Gerolf Annemans, Daniela Rondinelli, Loucas Fourlas, Alex Agius Saliba, Guido Reil, Krzysztof Hetman, Brando Benifei, Julie Lechanteux ja Nicolaus Fest.

Sõna võttis Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2021 protokollipunkt 17 (muudatusettepanekud); 10.3.2021 protokollipunkt 14 (lõpphääletus).


25. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


26. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi.

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


27. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord 689.224/OJMA).


28. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.36.


29. Istungjärgu lõpp

Euroopa Parlamendi istungjärk 2020-2021 on lõppenud.

Vastavalt aluslepingu sätetele koguneb parlament uuesti homme, teisipäeval 9. märtsil 2021 kell 9.00.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 29. november 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika