Index 
Notulen
XML 240kPDF 282kWORD 81k
Maandag 8 maart 2021 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Verzoek om goedkeuring ingediend door de Raad (artikel 105 van het Reglement)
 6.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 7.Samenstelling fracties
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Verlenging van het mandaat van de bijzondere commissies
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement)
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 15.Besluiten om de gezamenlijke commissieprocedure toe te passen (artikel 58 van het Reglement)
 16.Ingekomen stukken
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (debat)
 19.Stemming
 20.Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (voortzetting van het debat)
 21.Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen * (debat)
 22.Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen (debat)
 23.Uitvoering van de bouwproductenverordening (debat)
 24.Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)
 25.Stemverklaringen
 26.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 29.Sluiting van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 11 februari 2021 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.02 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, gevolgd door videoboodschappen van Jacinda Ardern (premier van Nieuw-Zeeland) en Kamala Harris (vicepresident van de Verenigde Staten).

Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) legt een verklaring af over hetzelfde onderwerp.

De Voorzitter doet een mededeling over de aanslag op Luca Attanasio, ambassadeur van Italië in de Democratische Republiek Congo, Vittorio Iacovacci, lid van de militaire politie, en Moustapha Milambo, chauffeur, op 22 februari 2021 tijdens een reis die was georganiseerd door het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties naar het gebied ten noorden van Goma, in het oosten van het land.

De Voorzitter wijst erop dat er een debat over deze urgente zaak is ingeschreven op de agenda van donderdag 11 maart 2021 en brengt de condoléances van het Parlement over aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van geweld.

Het woord wordt gevoerd door Andrius Kubilius en Assita Kanko.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 8, 9, 10 en 11 februari 2021 worden goedgekeurd.


5. Verzoek om goedkeuring ingediend door de Raad (artikel 105 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij op 1 maart 2021 een verzoek heeft ontvangen van de Raad aan het Parlement om zijn goedkeuring te geven aan het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens.

Het ontwerpbesluit van de Raad is doorgestuurd naar de commissies AFET en INTA (artikel 58 van het Reglement).


6. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 63, lid 1, van het Reglement mee het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, met een uiteenzetting van de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, alsook het standpunt van de Commissie over:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1294/2013 – Vastgesteld door de Raad op 1 maart 2021 (05265/1/2021 - COM(2021)0099 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

Onder voorbehoud van goedkeuring door de commissie IMCO van de aanbeveling voor tweede lezing, zal deze voorkomen op de agenda van de huidige plenaire vergadering.


7. Samenstelling fracties

Vincenzo Sofo is niet langer lid van de ID-Fractie en heeft zich met ingang van 23 februari 2021 aangesloten bij de ECR-Fractie.

Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth en László Trócsányi zijn niet langer lid van de PPE-Fractie en zullen met ingang van 5 maart 2021 doorgaan als niet-fractiegebonden leden.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ID-Fractie het volgende besluit tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie REGI: Rosanna Conte

Dit besluit wordt vandaag van kracht.


9. Verlenging van het mandaat van de bijzondere commissies

De Voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters tijdens haar vergadering van 11 februari resp. 4 maart 2021, de verzoeken van de Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie, en van de Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk heeft goedgekeurd om hun mandaat met zes maanden te verlengen, evenals het verzoek van de Bijzondere Commissie kankerbestrijding om haar mandaat met drie maanden te verlengen.

Deze verlengingen zijn nodig, gezien het werk dat nog verzet moet worden en de uitdagingen waarvoor de huidige gezondheidssituatie ons stelt, opdat de bijzondere commissies hun mandaat volledig en op correcte wijze kunnen uitvoeren, waaraan het Parlement op 18 juni 2020 zijn goedkeuring hechtte (punt 20 van de notulen van 18.6.2020).

Als er binnen vierentwintig uur na deze aankondiging geen bezwaar wordt aangetekend, worden deze verlengingen geacht te zijn goedgekeurd. In het tegenovergestelde geval zal erover gestemd worden.


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 111, lid 6, van het Reglement, heeft de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters de Voorzitter van het Parlement meegedeeld dat er geen enkel bezwaar is ingediend tegen:

- de aanbeveling van de commissie AGRI om geen bezwaar te maken tegen Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/95 van de Commissie van 28 januari 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 inzake tijdelijke buitengewone maatregelen waarbij wordt afgeweken van enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad om de marktverstoring in de sector groenten en fruit en de wijnsector als gevolg van de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen te verhelpen (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA)) (B9-0157/2021);

- de aanbeveling van de commissie AGRI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 1 februari 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1366 wat betreft de grondslag voor de toewijzing van de financiële bijdrage in de bijenteeltsector (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA)) (B9-0158/2021);

- de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 11 februari 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de vaststelling van de methodiek voor de aanmerking van mondiaal systeemrelevante instellingen en de vaststelling van subcategorieën voor mondiaal systeemrelevante instellingen (C(2021)0772 - 2021/2561(DEA)) (B9-0168/2021);

- de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 11 februari 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2361 wat betreft de regelingen voor de betaling van bijdragen in de administratieve uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (C(2021)0766 - 2021/2562(DEA)) (B9-0169/2021).

Indien tegen deze aanbevelingen geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken binnen vierentwintig uur na de bekendmaking in het Parlement, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan worden zij in stemming gebracht.


11. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)

De Voorzitter kondigt aan dat de commissies ECON/JURI overeenkomstig artikel 72 van het Reglement hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het volgende standpunt van het Parlement in eerste lezing:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2017)0284.

Dit standpunt van het Parlement in eerste lezing vormt het mandaat voor de onderhandelingen.


12. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee na de onderbreking van de zittingsperiode op donderdag 11 februari 2021, samen met de voorzitter van de Raad, onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelinge te hebben ondertekend:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van het voortduren van de COVID-19-crisis in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, en de verlenging van bepaalde in Verordening (EU) 2020/698 bedoelde perioden (00002/2021/LEX - C9-0025/2021 - 2021/0012(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis (00071/2020/LEX - C9-0023/2021 - 2020/0152(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen en Richtlijn 2004/109/EG wat betreft het gebruik van het uniform elektronisch verslagleggingsformaat voor jaarlijkse financiële overzichten om het herstel van de COVID-19-crisis te ondersteunen (00072/2020/LEX - C9-0022/2021 - 2020/0155(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad voor wat betreft de tijdelijke ontheffing van de regels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie als gevolg van de COVID-19-crisis (00001/2021/LEX - C9-0021/2021 - 2020/0358(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (00075/2020/LEX - C9-0019/2021 - 2020/0104(COD)).

De Voorzitter deelt mee op donderdag 11 maart 2021, samen met de voorzitter van de Raad, onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor douanesamenwerking en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1294/2013 (00007/2021/LEX - C9-0092/2021 - 2018/0232(COD)).


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn ingeschreven op de agenda (artikel 136 van het Reglement):

- O-000005/2021 van Norbert Lins, namens de commissie REGI, aan de Commissie: Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden (B9-0006/2021);

- O-000007/2021 van Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: Kinderrechten (B9-0007/2021);

- O-000010/2021 van Anna Cavazzini, namens de commissie IMCO, aan de Commissie: Evaluatie van de verordening inzake geoblocking (B9-0008/2021);

- O-000083/2020 van Johan Van Overtveldt, namens de commissie BUDG, aan de Commissie: EU-toezegging voor Afghanistan tijdens de Conferentie van Genève van 2020 (B9-0009/2021).


14. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van juni 2020, september 2020 en december 2020 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op de website van het Parlement.


15. Besluiten om de gezamenlijke commissieprocedure toe te passen (artikel 58 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 28 december 2020)

- Besluit betreffende de sluiting, namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))
commissies: AFET, INTA
(advies: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


16. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 138/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat de regionale landbouwrekeningen betreft (COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD))

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

ECON

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking Verordening (EU, Euratom) nr. 608/2014 (10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

CONT

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2397 wat betreft de overgangsmaatregelen voor de erkenning van certificaten van derde landen (COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

EMPL, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een protocol bij de Overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (Interbus-overeenkomst) voor wat het geregeld internationaal vervoer en bijzondere vormen van geregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen betreft (11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Uitvoerende agentschappen (05794/2021 - C9-0028/2021 - 2020/2140(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2019 : Internationale Organisatie voor fusie-energie (ITER) (05795/2021 [01] - C9-0029/2021 - 2020/2182(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2019 : Gemeenschappelijke Onderneming - Luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (05795/2021 [02] - C9-0030/2021 - 2020/2183(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Kwijting 2019 : Gemeenschappelijke Onderneming - Luchtvaart en milieu (Clean Sky) (05795/2021 [03] - C9-0031/2021 - 2020/2184(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwijting 2019 : Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) (05795/2021 [04] - C9-0032/2021 - 2020/2185(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, REGI

- Kwijting 2019 : Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI) (05795/2021 [05] - C9-0033/2021 - 2020/2186(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Kwijting 2019 : Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH) (05795/2021 [06] - C9-0034/2021 - 2020/2187(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2019 : Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05795/2021 [07] - C9-0035/2021 - 2020/2188(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Kwijting 2019 : Gemeenschappelijke Onderneming Elektronische Componenten en Systemen voor Europees Leiderschap (Ecsel) (05795/2021 [08] - C9-0036/2021 - 2020/2189(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie (05792/2021 [01] - C9-0037/2021 - 2020/2140(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement (05792/2021 [02] - C9-0038/2021 - 2020/2141(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad (05792/2021 [03] - C9-0039/2021 - 2020/2142(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie (05792/2021 [04] - C9-0040/2021 - 2020/2143(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer (05792/2021 [05] - C9-0041/2021 - 2020/2144(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2019 : Algemene begroting van de EU - Europees Economisch en Sociaal Comité (05792/2021 [06] - C9-0042/2021 - 2020/2145(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Comité van de Regio's (05792/2021 [07] - C9-0043/2021 - 2020/2146(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman (05792/2021 [08] - C9-0044/2021 - 2020/2147(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2019: - Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (05792/2021 [09] - C9-0045/2021 - 2020/2148(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden (05792/2021 [10] - C9-0046/2021 - 2020/2149(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, AFCO

- Kwijting 2019: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP) (05793/2021 [01] - C9-0047/2021 - 2020/2150(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Kwijting 2019: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (05793/2021 [02] - C9-0048/2021 - 2020/2151(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2019 : Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (05793/2021 [03] - C9-0049/2021 - 2020/2152(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2019 : Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) (05793/2021 [04] - C9-0050/2021 - 2020/2153(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Kwijting 2019 : Europees Milieuagentschap (EEA) (05793/2021 [05] - C9-0051/2021 - 2020/2154(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2019: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (05793/2021 [06] - C9-0052/2021 - 2020/2155(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2019 : Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (05793/2021 [07] - C9-0053/2021 - 2020/2156(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

CULT

- Kwijting 2019 : Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (05793/2021 [08] - C9-0054/2021 - 2020/2157(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2019 : Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (05793/2021 [09] - C9-0055/2021 - 2020/2158(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2019 : Europese Stichting voor opleiding (ETF) (05793/2021 [10] - C9-0056/2021 - 2020/2159(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2019 : Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (05793/2021 [11] - C9-0057/2021 - 2020/2160(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2019 : Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (05793/2021 [12] - C9-0058/2021 - 2020/2161(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2019 : Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (05793/2021 [13] - C9-0059/2021 - 2020/2162(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2019 : Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (05793/2021 [14] - C9-0060/2021 - 2020/2163(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2019 : Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa) (05793/2021 [15] - C9-0061/2021 - 2020/2164(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2019 : Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (05793/2021 [16] - C9-0062/2021 - 2020/2165(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2019 : Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (05793/2021 [17] - C9-0063/2021 - 2020/2166(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2019 : Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (05793/2021 [18] - C9-0064/2021 - 2020/2167(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Kwijting 2019 : Europees GNSS-Agentschap (GSA) (05793/2021 [19] - C9-0065/2021 - 2020/2168(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2019 : Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (05793/2021 [20] - C9-0066/2021 - 2020/2169(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PECH

- Kwijting 2019 : Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (05793/2021 [21] - C9-0067/2021 - 2020/2170(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2019 : Voorzieningsagentschap van Euratom (05793/2021 [22] - C9-0068/2021 - 2020/2171(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2019 : Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (05793/2021 [23] - C9-0069/2021 - 2020/2172(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2019 : Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (05793/2021 [24] - C9-0070/2021 - 2020/2173(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

FEMM

- Kwijting 2019 : Europese Bankautoriteit (EBA) (05793/2021 [25] - C9-0071/2021 - 2020/2174(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2019 : Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (05793/2021 [26] - C9-0072/2021 - 2020/2175(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON, EMPL

- Kwijting 2019 : Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (05793/2021 [27] - C9-0073/2021 - 2020/2176(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2019 : Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (05793/2021 [28] - C9-0074/2021 - 2020/2177(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2019 : Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (05793/2021 [29] - C9-0075/2021 - 2020/2178(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, IMCO

- Kwijting 2019 : Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (05793/2021 [30] - C9-0076/2021 - 2020/2179(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2019 : Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (05793/2021 [31] - C9-0077/2021 - 2020/2180(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2019 : Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (05793/2021 [32] - C9-0078/2021 - 2020/2181(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2019: Algemene begroting EU - achtste EOF (05282/2021 - C9-0079/2021 - 2020/2190(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2019: Algemene begroting EU - negende EOF (05284/2021 - C9-0080/2021 - 2020/2190(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2019: Algemene begroting EU - tiende EOF (05286/2021 - C9-0081/2021 - 2020/2190(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2019: Algemene begroting EU - elfde EOF (05289/2021 - C9-0082/2021 - 2020/2190(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

DEVE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens+ (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET, INTA

advies :

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/816 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het Europees Strafregisterinformatiesysteem, en van Verordening (EU) 2019/818 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie en tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816, met het oog op de invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen (COM(2021)0096 - C9-0088/2021 - 2021/0046(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 [02] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, TRAN

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (de bouwproductenverordening) (2020/2028(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

- Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman – jaarverslag 2019 (2020/2125(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2020/2086(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Sven Giegold (A9-0015/2021)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Verslag inzake een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling (2020/2041(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen (2020/2129(INL)) - commissie JURI - Rapporteur: Lara Wolters (A9-0018/2021)

- Verslag op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (2020/2043(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Carles Puigdemont i Casamajó (2020/2024(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Antoni Comín i Oliveres (2020/2025(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Clara Ponsatí Obiols (2020/2031(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Valter Flego (2020/2054(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Nuno Melo (2020/2050(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Manon Aubry (A9-0024/2021)

- Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: werkgelegenheids- en sociale aspecten van de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 (2020/2244(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Verslag over het Europees Semester voor de coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 (2021/2004(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A9-0036/2021)


17. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van maart I 2021 (PE 689.224/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 158 van het Reglement):

De Voorzitter deelt mee dat hij twee verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement) heeft ontvangen voor de goedkeuring van de volgende dossiers tijdens de huidige vergaderperiode:

- Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal (punt 49 PDOJ);

- Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de instandhouding van rassen van landbouwgewassen (punt 50 PDOJ).

De Voorzitter deelt verder mee dat deze verzoeken vandaag in stemming zullen worden gebracht.

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen in de definieve ontwerpagenda van de volgende dag voor:

Dinsdag

De verklaring van de Commissie over de aanpak van de economische gevolgen van de COVID-pandemie door de nadruk te leggen op investeringen, concurrentievermogen en vaardigheden (punt 86 PDOJ) zal worden behandeld als derde agendapunt in de middag, na het debat over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2019 (punt 33 PDOJ).

De Voorzitter deelt ten slotte mee dat de stemmingen zullen worden verdeeld over de verschillende stemronden, gezien het aantal amendementen en het aantal verzoeken om stemmingen in onderdelen en aparte stemmingen. Informatie over de verdeling van de stemmingen over de verschillende stemronden zal beschikbaar zijn op de website van het Parlement onder het menu “Prioritaire informatie en documenten”.

Het Parlement stemt in met deze voorstellen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


18. Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (debat)

Verslag “Op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens” [2020/2043(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Yannick Jadot leidt het verslag in.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karin Karlsbro (rapporteur voor advies van de commissie INTA) en Luis Garicano (rapporteur voor advies van de commissie ECON).

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Margarida Marques (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Nicolás González Casares (rapporteur voor advies van de commissieITRE), Adam Jarubas, namens de PPE-Fractie, Mohammed Chahim, namens de S&D-Fractie, Pascal Canfin, namens de Renew-Fractie, Laura Huhtasaari, namens de ID-Fractie, Manuela Ripa, namens de Verts/ALE-Fractie, Grzegorz Tobiszowski, namens de ECR-Fractie, Manuel Bompard, namens de Fractie The Left, Edina Tóth, niet-fractiegebonden lid, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Valérie Hayer en Catherine Griset.

(Voortzetting van het debat: punt 20 van de notulen van 8.3.2021)


19. Stemming

Het Parlement stemt over:

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Carles Puigdemont i Casamajó
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Carles Puigdemont i Casamajó [2020/2024(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021);

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Antoni Comín i Oliveres
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Antoni Comín i Oliveres [2020/2025(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021);

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Clara Ponsatí Obiols
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Clara Ponsatí Obiols [2020/2031(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021);

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Valter Flego
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Valter Flego [2020/2054(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Halicki (A9-0023/2021);

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Nuno Melo
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Nuno Melo [2020/2050(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Manon Aubry (A9-0024/2021).

Het Parlement stemt over de volgende verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - commissie AGRI

Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de instandhouding van rassen van landbouwgewassen ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - commissie AGRI.

Het Parlement stemt over het verzoek om in plaats van het voorlopig akkoord de amendementen in stemming te brengen (artikel 59, lid 3, van het Reglement) (ingediend door de ID-Fractie) over:

InvestEU-programma ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Irene Tinagli (A9-0203/2020).

Er kan worden gestemd tot 19.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen, dinsdag 9 maart 2021 om 9.00 uur bekendgemaakt.


20. Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (voortzetting van het debat)

Verslag “Op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens” [2020/2043(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Begin van het debat: punt 18 van de notulen van 8.3.2021)

Het woord wordt gevoerd door Damien Carême, Hermann Tertsch, Silvia Modig, Pernille Weiss, Pedro Marques, Martin Hojsík en Markus Buchheit.

VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bas Eickhout, Geert Bourgeois, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Joachim Schuster, Roman Haider, Sara Matthieu, Jessica Stegrud, Maria Spyraki, Christel Schaldemose, Michael Bloss, Anna Zalewska, Lídia Pereira, Javi López, Ville Niinistö, Angelika Niebler, Sándor Rónai, Jakop G. Dalunde, Angelika Winzig, Seán Kelly, Massimiliano Salini en Tom Berendsen.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17 van de notulen van 9.3.2021 (amendementen); punt 14 van de notulen van 10.3.2021 (eindstemming).


21. Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Sven Giegold leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lídia Pereira, namens de PPE-Fractie, Aurore Lalucq, namens de S&D-Fractie, Monica Semedo, namens de Renew-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de Fractie The Left, Paul Tang, Eugen Jurzyca, José Gusmão en Evelyn Regner.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17 van de notulen van 9.3.2021 (amendementen); punt 14 van de notulen van 10.3.2021 (eindstemming).


22. Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen (debat)

Verslag met aanbevelingen voor de Commissie over zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen [2020/2129(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Lara Wolters leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Raphaël Glucksmann (rapporteur voor advies van de commissie AFET) en Bernd Lange (rapporteur voor advies van de commissie INTA).

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella (rapporteur voor advies van de commissie DEVE), Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Pascal Durand, namens de Renew-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Geert Bourgeois, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left (de Voorzitter wijst op de bepalingen van artikel 10, lid 3, van het Reglement), Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Pernille Weiss, Kathleen Van Brempt en Karin Karlsbro.

VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marie Toussaint, Jorge Buxadé Villalba, Helmut Scholz, Enikő Győri, Tom Vandenkendelaere, Bettina Vollath, Barry Andrews, Anna Cavazzini, Dorien Rookmaker, Salvatore De Meo, Ibán García Del Blanco, Svenja Hahn en Grace O'Sullivan.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17 van de notulen van 9.3.2021 (amendementen); punt 14 van de notulen van 10.3.2021 (eindstemming).


23. Uitvoering van de bouwproductenverordening (debat)

Verslag over de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (de bouwproductenverordening) [2020/2028(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Christian Doleschal leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Antonius Manders, namens de PPE-Fractie, Maria Grapini, namens de S&D-Fractie, Sandro Gozi, namens de Renew-Fractie, Virginie Joron, namens de ID-Fractie, Claude Gruffat, namens de Verts/ALE-Fractie, Carlo Fidanza, namens de ECR-Fractie, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Vlad-Marius Botoş, Alessandra Basso en Beata Mazurek.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14 van de notulen van 10.3.2021.


24. Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap [2020/2086(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Katrin Langensiepen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Frances Fitzgerald (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), Demetris Papadakis (rapporteur voor advies van de commissie PETI), Stelios Kympouropoulos, namens de PPE-Fractie, Marc Angel, namens de S&D-Fractie, Radka Maxová, namens de Renew-Fractie, France Jamet, namens de ID-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Margarita de la Pisa Carrión, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de Fractie The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Miriam Lexmann, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Stefania Zambelli, Sylwia Spurek, Elżbieta Rafalska, Ádám Kósa, Maria Walsh, Marianne Vind, Gerolf Annemans, Daniela Rondinelli, Loucas Fourlas, Alex Agius Saliba, Guido Reil, Krzysztof Hetman, Brando Benifei, Julie Lechanteux en Nicolaus Fest.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17 van de notulen van 9.3.2021 (amendementen); punt 14 van de notulen van 10.3.2021 (eindstemming).


25. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


26. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


27. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (689.224/OJMA).


28. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.36 uur gesloten.


29. Sluiting van de zitting

De zitting 2020-2021 van het Europees Parlement is gesloten.

Krachtens het bepaalde in het Verdrag zal het Parlement morgen, dinsdag 9 maart 2021, om 9.00 uur bijeenkomen.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid